Nyere historie (1814-)

Opphavet til dagens helseinstitusjonar i Rogaland
Opphavet til dagens helseinstitusjonar i Rogaland
I Stavanger var det biskop Torgils som bygde det første hospitalet etter kongebrev i 1272.
Nord-Norge i 1814 - avskåret fra Eidsvoll
Nord-Norge i 1814 - avskåret fra Eidsvoll
I 1814 gjorde de lange avstandene at Nord-Norge ikke ble representert på Eidsvoll. Valg ble holdt, men alt skjedde for sent til at noen fra nord kunne være med i Riksforsamlingen.
Valget i Kongsberg kirke
Valget i Kongsberg kirke
Valget av representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll skulle foregå i kirkene rundt om i landet, og i Kongsberg kirke foregikk valget under en ekstraordinær gudstjeneste fredag 4. mars.
Grunnloven
Grunnloven
16. februar 1814 samlet Christian Frederik en gruppe fremstående norske menn på Eidsvoll for å drøfte norsk motreaksjon mot bestemmelsene i Kieltraktaten.
Riksforsamlingen
Riksforsamlingen
Alle medlemmene av riksforsamlingen fikk et adgangstegn etter at de hadde overlevert fullmaktene sine ved ankomsten til Eidsvoll.
Signeter, seglstamper og segl
Signeter, seglstamper og segl
Som kongens stattholder i Norge, og senere som regent og konge, måtte Christian Frederik ha utstyr for å kunne sette segl på dokumenter og konvolutter.
Eidsvollmennenes etterkommere
Eidsvollmennenes etterkommere
I anledning 200-års jubileet for grunnloven i 2014 ble det laget en nettside for å presentere Eidsvollsmennene og deres etterkommere. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Slekt og Data og Arkivverket.
Dagbøker
Dagbøker
Mye av vår kunnskap om det som skjedde i 1814 har vi fra dagbøker og private brev. Mange av disse oppbevares i Riksarkivet.
Abdikasjonen
Abdikasjonen
Det er sagt og ment mye om krigen sensommeren 1814, og om Christian Frederiks innsats, både i samtid og ettertid.
Død manns kiste
Død manns kiste
I desember 1816 ble det på Ørlandet funnet en kiste med klær, bøker og brev som hadde drevet i land fra et forlist engelsk skip - The Mercator. Brevene gir et glimt av hverdagslivet i England etter Napoleonskrigen.
Søknad om fast stilling som skarpretter
Søknad om fast stilling som skarpretter
På 16- 17- og tidlig 1800-tall var det mange bødler i landet. Etter hvert som det ble færre kroppslige straffer fikk de mindre å gjøre. Fra slutten av 1840-tallet var det bare en skarpretter igjen som betjente hele riket. Han var ansatt av staten og het Samson Isberg.
Kampen for religionsfridom etter 1814
Kampen for religionsfridom etter 1814
Trusfridom – retten til å velja livssyn utan å bli forfylgd eller diskriminert – er ein menneskerett i eit levande demokrati, ein rett så sjølvsagd at vi gjerne gløymer at han har kosta kamp og offer i vårt land, og at kampen var lang og seig. Religionsfridomen kom ikkje med Grunnlova i 1814.
Dampfartøiet nr. 1 og nr. 2
Dampfartøiet nr. 1 og nr. 2
De første dampskipene i Norge ble innkjøpt for statens regning i 1826. Byggingen foregikk ved et skipsverft i Dover i England, og de ankom Fredriksvern henholdsvis i desember 1826 og februar 1827.
Kirkens bymisjon 150 år
Kirkens bymisjon 150 år
"Foreningen for indre Mission i Christiania" ble stiftet 22. januar 1855. Ifølge vedtektene skulle medlemmene bidra til Guds rikes utbredelse der, "hvor aandelig Vankundighed og moralsk Fordærvelse synes at kræve en mer udstrakt Sjælepleie, end Kirken under sin nuværende Organisation er i stand til at yde".
En trønder i den amerikanske borgerkrigen
En trønder i den amerikanske borgerkrigen
Den amerikanske borgerkrigen brøt ut i 1861. Les brevet fra en ung trønder som deltok i krigen og aldri kom hjem igjen.
Marcus Thrane og arkivaren
Marcus Thrane og arkivaren
I dag er det 200 år siden Marcus Thrane ble født 14. oktober 1817. Han startet en bevegelse som kjempet for å bedre kårene til husmenn og arbeidsfolk, og som kjempet for alminnelig stemmerett for menn. I Riksarkivet finnes mange fascinerende dokumenter etter Marcus Thrane og norske myndigheters prosess mot ham og arbeiderforeningene.
Sjømannsmisjonen – ein møteplass i utlandet
Sjømannsmisjonen – ein møteplass i utlandet
Sjømannsmisjonen har vore ein viktig møteplass for nordmenn i utlandet i 150 år. For mange norske sjømenn i utanriksfart var sjømannskyrkjene kjend som ”eit lite stykke Noreg”.
Amundsens ekspedisjon gjennom Nordvestpassasjen 1903-06
Amundsens ekspedisjon gjennom Nordvestpassasjen 1903-06
I Riksarkivet finnes en meddelelse fra det danske Marineministeriet om at Gjøa var kommet frem til Nome i Alaska 31. august 2016.
Bilkjøring tidlig på 1900-tallet
Bilkjøring tidlig på 1900-tallet
I dag er det ingen som reagerer om de møter en bil eller motorsykkel etter veien. Slik var det ikke i våre fylker på begynnelsen av 1900-tallet. Den gang vakte det stor oppsikt når disse støyende monstrene dukket opp langs landeveien.
Det store brødslaget
Det store brødslaget
Fogden hadde blant annet funksjon som politi- og påtalemyndighet, og fogdearkivene inneholder gjerne egne serier med justissaker. Der finner vi blant annet denne litt spesielle saken som kanskje kunne vært unngått, hadde det ikke vært for en uenighet om brød.
Fruentimmer Kaage- og Farvebog
Fruentimmer Kaage- og Farvebog
Kven skulle vel tru at denne unnselege og velbrukte boka inneheld både gamle mat- og fargeoppskrifter? Sjå døme på meny frå tidleg på 1800-talet, oppskrift på såpe og ulike slag julebakst.
Unionsoppløsningen
Unionsoppløsningen
7. juni 1905 fattet et enstemmig Storting beslutning om å oppløse unionen med Sverige, og det ble i vedtaket slått fast at "kongen har opphørt å fungere som norsk konge". Begrunnelsen var at den svensk-norske kongen skulle ha vist seg ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser etter konstitusjonen.
Kongevalget 1905
Kongevalget 1905
18. november 1905 valgte Stortinget prins Carl av Danmark til norsk konge og prinsen tok imot valget. I tilknytning til TV-serien som ble sendt i julen 2009, viser Riksarkivet dokumenter om kongevalget i 1905.
Ti kvinner i Rogaland. Fødd før 1913
Ti kvinner i Rogaland. Fødd før 1913
Camilla Collett, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Fernanda Nissen var dei ”fire store” i den nasjonale stemmerettskampen før 1913. Dei ti kvardagskvinnene i Rogaland på 1800- og 1900-talet supplerer desse ”fire store” og fyller ut biletet av kva det ville seia å vera kvinne i lokalsamfunnet før 1913.
Sjøfart på Østlandet
Sjøfart på Østlandet
”Det Høygrevelige Naadige herskabs Skib Anna Sophia”, D/S Halvdans forlis, første forlis til nytt fangstfelt, dampbåten "Laagens Farmand", Tønsberg tollsted og prinsen, utdanning av sjømenn i Tønsberg
Norske passasjerer om bord på "Titantic"
Norske passasjerer om bord på "Titantic"
Passasjerlistene til White Star Lines agent i Kristiania viser tre av de 31 norske reisende på S/S ”Titanic”s første - og siste reise.
Med tegl på taket og 1 tapetsert værelse
Med tegl på taket og 1 tapetsert værelse
Kongsberg den 11. juli 1905. Lynet har slått ned, og det brenner på Skavanger. Lågen renner stor og stri rett nedenfor eiendommen, men flammene får godt tak i de tørre tømmerveggene, og skadene blir store. Branntaksten på eiendommen den 30. mai året etter viser at flere bygninger på gården ble revet og erstattet med nye.
En telefonistinne i Drammen
En telefonistinne i Drammen
Telefonistinnene kan sies å være pionerer, og vi skal nå se på én av disse yrkesaktive kvinnene fra Drammen.
Kampen mot tuberkulosen
Kampen mot tuberkulosen
Den norske Nationalforening mot Tuberkulosen ble stiftet i 1910 på initiativ fra Den norske lægeforening. Målet var å samle og organisere arbeidet mot tuberkulose, som var datidens største folkesykdom. Arbeidet skulle sentreres rundt hygienisk opplysning, sykepleie og reisning av pleiehjem.
Norges første politikvinne
Norges første politikvinne
Den første politikvinnen i Norge ble ansatt ved Kristiansand politikammer 1. juli 1910. Hun tiltrådte 15. september samme år. Snart ble den dyktige kvinnen utsatt for graverende ubehageligheter fra en kollega.
Norges første kvinnelige professor
Norges første kvinnelige professor
Kristine Bonnevie ble professor i zoologi i 1912, og var Norges første kvinnelige professor.
Norske kvinner dokumenterer folkemord
Norske kvinner dokumenterer folkemord
Det som ettertiden har kalt det første folkemordet i det 20. århundre fant sted i Armenia for over 100 år siden. Norske hjelpearbeidere i området befant seg midt i begivenhetene.
Boliginspektør Nanna Broch
Boliginspektør Nanna Broch
“Vi gir oss ikke før alle kjellere er stengt, og alle bakgårder er jevnet med jorden, før alle gamle råtne rønner, og alle små, elendige bordhytter er revet, før alle barn vokser op i gode hjem.”
Det kommer alltid en buss
Det kommer alltid en buss
Siden første verdenskrig har folk rundt hovedstaden kunnet stole på bussen som transportmiddel til og fra Oslo. Ingeniør Martin O. Schøyen var her den ruvende skikkelsen. Han bygget opp Schøyens Bilcentraler A/S til å bli en ledende aktør innen norsk rutebilnæring like fra starten i 1921 til selskapet ble overtatt av andre i 2007.
Nansen-passet
Nansen-passet
Nansen-pass ble utstedt for å hjelpe statsløse etter første verdenskrig.
Tegneskolen 200 år
Tegneskolen 200 år
Arkivet etter Statens håndverks- og kunstindustriskole er en innholdsrik kilde til opplysninger om skolen, undervisningen som skolen har gitt og utviklingen den hadde over tid. Arkivet kan også gi opplysninger om mennesker knyttet til skolen - dens elever og lærere, og om deres samtid.
Kontoret for belgisk murstein
Kontoret for belgisk murstein
Det heter seg at ”war is waste”, men også gjenreisingen kan ha følgeskader. Historien om det iørefallende Kontoret for belgisk murstein er et lite eksempel på det.
Muntlige kilder til studie av endringer i norsk politisk kultur 1975-1988 (FoSam)
Muntlige kilder til studie av endringer i norsk politisk kultur 1975-1988 (FoSam)
Muntlige kilder til studie av endringer i norsk politisk kultur 1975-1988 er resultat av et forskningsprosjekt i regi av Forum for Samtidshistorie (FoSam) ved Universitetet i Oslo. De første intervjuene ble foretatt våren 2004, og ved utgangen av 2011 var det gjennomført 36 intervjuer med sentrale samfunnsaktører. FoSam har fått økonomisk støtte til å gjennomføre prosjektet fra Universitetet i Oslo, Institusjonen Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DnB Nor.
Arkivmateriale knyttet til 22. juli 2011
Arkivmateriale knyttet til 22. juli 2011
Riksarkivet og flere statsarkiver oppbevarer minnemateriale knyttet til terrorangrepet 22. juli 2011. Riksarkivet tok imot arkivet etter 22. juli-kommisjonen da den overleverte sin rapport den 13. august 2012. Filmopptaket fra rettssaken mot Anders Behring Breivik er også avlevert fra Domstolsadministrasjonen til Riksarkivet.