ENG
BERRE_lovbok

Regelverk og standarder

Arkivverket forvalter arkivloven og to tilhørende forskrifter. Til sammen utgjør arkivloven, arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift kjernen i regelverket som regulerer håndteringen av arkiv. På disse sidene finner du informasjon om disse, samt om andre lover, forskrifter og bestemmelser som får følger for arkiv.

Lover og forskrifter
Lover og forskrifter
Det sentrale regelverket for offentlige arkiv er Arkivloven og Arkivforskriften, samt Riksarkivarens forskrift. I tillegg finnes det relevante bestemmelser i Offentlighetsloven, Forvaltningsloven m.fl. av betydning for forvaltning og bruk av arkiver.
Noark
Noark
Noark er en norsk standard for elektronisk dokumentasjonsforvaltning. Standarden er utviklet og blir vedlikeholdt av Riksarkivaren. Løsninger for journalføring og arkivering av saksdokumenter i offentlige virksomheter skal følge Noark og arkivforskriften.
StandArk – standard for arkivbeskrivelse
StandArk – standard for arkivbeskrivelse
StandArk er Arkivverkets standard for beskrivelse av struktur og innhold av arkiver i Asta, og brukes for alle statlige og private arkiver i Arkivverket. Standarden er lagt ut til fri avbenyttelse for alle som jobber med Asta og arkiv, og skal sikre at vi får så enhetlige beskrivelser som mulig.
Internasjonale arkivstandarder (ISO)
Internasjonale arkivstandarder (ISO)
Internasjonale arkivstandarder legger grunnlaget for hvordan moderne arkivdanning skal foregå, og er viktig informasjon for alle som arbeider med moderne arkiver – også i Norge. Mest omfattende er ISO-standardene, men det finnes også andre, som Moreq, OAIS m.fl.
Andre arkivstandarder (DIAS)
Andre arkivstandarder (DIAS)
Det norske DIAS-prosjektet tok i bruk en rekke internasjonale standarder (OAIS, METS, PREMIS, ADDML, EAD og EAC-CPF) og la disse til grunn for arbeidet med å strukturere og beskrive bevart elektronisk arkivmateriale.