ENG
BERRE_lovbok

Regelverk og standarder

Arkivverket forvalter arkivloven og to tilhørende forskrifter. Til sammen utgjør arkivloven, arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift kjernen i regelverket som regulerer håndteringen av arkiv. På disse sidene finner du informasjon om disse, samt om andre lover, forskrifter og bestemmelser som får følger for arkiv.

Lover og forskrifter
Lover og forskrifter
Det sentrale regelverket for offentlige arkiv er Arkivloven og Arkivforskriften, samt Riksarkivarens forskrift. I tillegg finnes det relevante bestemmelser i Offentlighetsloven, Forvaltningsloven m.fl. av betydning for forvaltning og bruk av arkiver.
NOARK
NOARK
Noark er en norsk standard for dokumentasjonsforvaltning. Standarden er utviklet og blir vedlikeholdt av Riksarkivaren. Offentlige virksomheter er pålagt å benytte Noark-godkjente systemer til journalføring og elektronisk arkivering av saksdokumenter.
Andre arkivstandarder (DIAS)
Andre arkivstandarder (DIAS)
Det norske DIAS-prosjektet tok i bruk en rekke internasjonale standarder (OAIS, METS, PREMIS, ADDML, EAD og EAC-CPF) og la disse til grunn for arbeidet med å strukturere og beskrive bevart elektronisk arkivmateriale.
Internasjonale arkivstandarder
Internasjonale arkivstandarder
Internasjonale arkivstandarder legger grunnlaget for hvordan moderne arkivdanning skal foregå, og er viktig informasjon for alle som arbeider med moderne arkiver – også i Norge. Mest omfattende er ISO-standardene, men det finnes også andre, som Moreq, OAIS m.fl.