Andre arkivstandarder (DIAS)

Det norske DIAS-prosjektet tok i bruk en rekke internasjonale standarder (OAIS, METS, PREMIS, ADDML, EAD og EAC-CPF) og la disse til grunn for arbeidet med å strukturere og beskrive bevart elektronisk arkivmateriale.

OAIS (Open archival information system - ISO 14721)
OAIS-standarden (ISO 14721) ligger til grunn for organiseringen av Arkivverkets digitale depot og danner basis for avleveringsformatet i Noark-5..
ADDML (Archival Data Description Markup Language)
ADDML er det norske Arkivverkets egenutviklede standard for teknisk beskrivelse av datasett. Standarden brukes for å beskrive poststrukturerte datafiler (tabelluttrekk) på teknisk detaljnivå. Standarden er i de senere år utvidet med muligheter for kontekstuell beskrivelse, men er fortsatt primært beregnet på teknisk beskrivelse. Den brukes også av det svenske Riksarkivet, og inngår i DIAS..
EAC-CPF (Encoded Archival Context) 
EAC-CPF brukes for å beskrive arkivskapere og andre aktører med tilknytning til arkivobjekter, og supplerer EAD
EAD (Encoded Archival Description)
EAD er den mest brukte standarden for logisk arkivbeskrivelse av objekter i OAIS-baserte arkivpakker
METS (Metadata Encoding & Transmission Standard)
METS-standarden implementerer OAIS-modellen ved å spesifisere den overordnede organiseringen av OAIS-baserte arkivpakker.
PREMIS (Preservation Metadata)
PREMIS-standarden spesifiserer metadata om de operasjonene en arkivpakke gjennomgår i et arkivdepot. Dette gjør det mulig å dokumentere håndteringshistorikken for materialet i ettertid.
Overføringsfil
Overføringsfilen er en kontrollfil som skal oversendes parallelt med en avleverings- eller deponeringspakke og inneholde opplysninger som er viktige for selve overføringen av pakken til et depot. (Tidligere kalt infofil, info.txt og info.xml.)
DIAS – Digital arkivpakkestruktur
DIAS ble gjennomført som et toårig samarbeidsprosjekt mellom Riksarkivaren og fem sentrale kommunale aktører: Bergen byarkiv, Oslo byarkiv, IKA Møre og Romsdal, IKA Trøndelag og Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter (KDRS). Prosjektet, som er gjennomført med økonomisk støtte fra ABM-utvikling (nå Norsk kulturråd), ble sluttført primo juni 2012. Dette er den offisielle nettsiden for DIAS-prosjektets xml-skjemaer og andre produkter.