ENG
BERRE 9384logo

Tall og data (statistikk)

Riksarkivaren samler inn, bearbeider og publiserer tall og data fra arkivsektoren.

Formålet med innhentingen er å få et overordnet bilde av situasjonen i arkivsektoren i Norge, og å måle endringer over tid. Oversikten benyttes i flere tilfeller av Riksarkivaren, eksempelvis i tilsyns- og veiledningsarbeidet og i rollen som utviklingsaktør.

Det er også et mål at de som har avgitt dataene selv skal kunne benytte seg av dem, for eksempel som styringsdata internt og som virkemiddel for å synliggjøre seg selv eksternt.

Tallmaterialet presenteres på disse sidene i form av tilstandsanalyser, samletabeller, enkeltrapporter og rådatafiler.

Kommunearkiver
Kommunearkiver
"Kommuneundersøkelsen" er Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester, og retter seg mot arkivholdet i kommunal sektor.
ABM-institusjoner
ABM-institusjoner
Arkivstatistikken er en årlig innsamling av statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum, og inngår i SSBs årlige publikasjon "Kulturstatistikk".
Statlige arkiver
Statlige arkiver
Mer informasjon kommer snart.