ENG
BERR9485

Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Målgruppen er offentlig og private arkivinstitusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Det presiseres at statsforvaltningen og Arkivverket ikke kan søke prosjektmidler som forvaltes av Riksarkivaren. Det vi si at statlig forvaltning som hovedregel ikke kan være prosjekteiere og tilskuddsmottakere; men kan være samarbeidspartnere i utviklingsprosjekter.

 

 

Arkivverkets fordeling av prosjekt-og utviklingsmidler på arkivfeltet for 2019

 

Hvert år deler Arkivverket ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkivsektoren. 12 millioner kroner er nå fordelt. Det er gitt støtte til 34 prosjekter i ulike deler av landet. Størsteparten av midlene er gitt ulike tiltak for privatarkiv. Det vil si arkiv som er skapt av og dokumenterer privat samfunnssektor: private bedrifter, det frivillige organisasjonslivet og privatpersoner.

Arkivverket har som overordnet mål at nasjonens arkiver skal representere en helhetlig dokumentasjon av samfunn og kultur, og at det er sterke og synlig arkivinstitusjoner og fagmiljøer i alle deler av landet. Årets bevilgning til privatarkiv er et viktig bidrag til dette. Flere bevarte privatarkiv vil kunne publiseres og tilgjengeliggjøres på Digitalarkivet

For offentlig arkiv arbeider Arkivverket målrettet med å få til velfungerende dokumentasjonsforvaltning og effektive metoder for digitalisering og publisering. Arkivverket støtter derfor prosjekt som er nytenkende og tar i bruk ny teknologi innenfor disse områdene.

Flere digitale privatarkiver må bevares

Arkivverket mottok 59 søknader til privatarkivformål. Den største enkeltsummen på over 1 million kroner går til prosjektet "Fra grasrota til Stortinget - å dokumentere politiske partier i en digital tid", der Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek har gått sammen med Museene i Akershus og Norsk Industriarbeidermuseum for å utvikle metodikk for høsting, sikring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapte arkiv fra politiske organisasjoner. Riksarkivaren vil med denne tildelingen signalisere en sterk vilje til å satse på å få bevart digitale privatarkiv.

Regionale bevaringsplaner

Å støtte opp under arbeidet med regionale bevaringsplaner har vært en viktig prioritering i årets tildeling. Det er viktige byggesteiner for å få til et helhetlig og målrettet arbeid med å bevare og tilgjengeliggjøre privatarkiv. Regionreformen gjør at Vestland og Agder vil utarbeide bevaringsplaner for de nye fylkene som trer i kraft fra 1. januar 2020. Troms får støtte for å kunne gå sammen med Finnmark og utvikle arbeidet med privatarkiv regionalt.

Systematisk satsing på bedriftsarkiver 

Av årets tildeling er 2,5 millioner kroner gitt til arbeidet med arkiver etter norsk næringsliv. Bedriftsarkiver er ofte omfattende og komplekse, og krever store ressurser. De utgjør en helt sentral del av vår samfunnsdokumentasjon og er uunnværlige kilder til forståelsen av norsk samfunnsutvikling.

De siste tre årene er det bevilget 2 millioner kroner til en systematisk satsing på sjømatnæringen og norsk bergindustri. Dette er to svært viktige næringer både med hensyn til verdiskaping og det fotavtrykk de setter på det norske samfunn. Arbeidet skjer i et tett samarbeid med næringens aktører. Viktige resultater er allerede oppnådd. Norsk sjømatarkiv og Norsk bergindustriarkiv representerer nye strategiske og metodiske grep for å ansvarliggjøre næringene og sikre bedre finansiering og tilgang til arkivene.

Det er gitt støtte til bevaring og digitalisering av Arkiv i Nordland sitt arbeid med Norsk Jernverk AS i Mo i Rana, Raufoss Industrihistoriske samlinger med Raufoss Ammunisjonsfabrikker og Kraftmuseet i Tyssedal som sluttfører et treårig prosjekt med Boliden-arkivet. Dette arkivet vil bli tilgjengelig på Digitalarkivet. Dansearkiver ved Danseinformasjon er et annet treårig prosjekt som går inn i siste prosjektår. Også dansearkivene er digitalisert og vil snart være tilgjengelig for alle på Digitalarkivet.

Digitalisering av sørsamiske stedsnavn 

Språksenteret Gielem Nastedh i Snåsa kommune gis støtte til digitalisering av sørsamiske stedsnavn. Arkivprosjektet er ett viktig bidrag for å bevare dokumentasjon av et svære truet språk, og der digitalisering åpner for revitalisering og bruk av språk i dagliglivet gjennom tilgjengeliggjøring på Kartverkets digitale kart. 

Arkivene etter pelsdyrnæringen viktige

Stiftelsen Vest-Telemark museum har fått støtte til prosjektet; Innsamling, dokumentering og ordning av arkivmateriale fra pelsdyrnæringa i Vest-Telemark. Med den vedtatte nedleggelsen av pelsdyrnæringen i Norge er dette en næring det haster med å kartlegge arkivene etter siden dette er en epoke som er over.

Offentlige arkiv

Nesten tre millioner er bevilget til innsatsområdet for offentlig arkiv. 16 søknader med en samlet søknadssum på 9,6 millioner kroner gjør at det har vært nødvendig å prioritere noen søknader framfor andre som på rent faglig grunnlag også er vurdert som verdifulle og støtteverdige. Samtidig gjenspeiler ikke søknadssummen det reelle behovet for innovasjon i offentlig sektor innen dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Aktuelle søkere avventer kanskje ny arkivlov og satsningsområde på innbygget arkivering som Arkivverket har igangsatt. Likefullt, Oslo byarkiv mottar støtte til kobling av eiendomsdata i digitaliserte kilder og Bergen byarkiv vil igangsette digital fornyelse for brukerorienterte tjenester i Bergen kommune.

Totalt kom det inn 75 søknader til årets prosjekt- og utviklingsmidler, med total søknadssum på 30,7 millioner kroner.

For mer informasjon, kontakt:

Sigrun Rasmussen, spesialrådgiver Planlegging og arkitektur, tlf: 97 77 29 59

Anne Aune, fagdirektør Bevaringsvurdering og privatarkiv, tlf: 48 17 68 58

 

 

Hvem har fått støtte? Se oversikt over tildeling her!

2018

Riksarkivaren inviterte i juni 2018 til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Midlene skulle tildeles aktiviteter og prosjekter som:

 • er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
 • tilrettelegger for synligere, enklere og mer effektiv formidling og forskning
 • kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
 • er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi

 

 

2017

Riksarkivaren inviterte i 2017 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder:

 • Kommunale arkiv
 • Arkiv i digital forvaltning
 • Privatarkiv

 

 

2016

Riksarkivaren inviterte i 2016 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder:

 • Kommunale arkiv
 • Privatarkiv
 • Arkiv i digital forvaltning

 

2015

Riksarkivaren inviterte i 2015 til søknader om tilskudd til utviklingsprosjekter på følgende innsatsområder:

 • Løsninger for åpne data; enklere tilgang for offentligheten og ulike brukergrupper til digitalt innhold fra arkiv
 • Samarbeidstiltak og fellesløsninger for dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet til arkiv
 • Kompetanseutvikling knyttet til sikring, forvaltning og tilgjengelighet til digitalt skapte arkiv
 • Bevaring av arkiv som skapes av og dokumenterer privat samfunnssektor (bedrifter, organisasjoner, personer), herunder tiltak som styrker samarbeidet mellom private virksomheter og arkivbevarende institusjoner
 • Regionale bevaringsplaner for privatarkiv med sikte på en mer allsidig og dekkende dokumentasjon av samfunnet

 

 

 

Her legges det ut ferdigstilte prosjektrapporter fortløpende (siste års tildelinger øverst):

 

2018-tildelinger:

 • Arbark - Farvel DBS. Utredning av metoder for datahøsting fra private

 • IKA Trøndelag - Ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Orkla og Chr.Salvesen & Chr. Thams Communication Aktieselskab, del 2

 • ArkiVest - Norsk Sjømatarkiv

 • Vestfoldarkivet - Norsk bergindustriarkiv

 • IKA Rogaland - Bevaringsplan for privatarkiver i Rogaland

 • Arkiv i Nordland - Tilgjengeliggjøring av arkivet etter Sulitjelma gruber

 • Varanger museum IKS - Varangerarkiver

 • Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKAMR) - Registrering idrettsarkiv. Kartlegging av idrettslagsarkiv i Møre og Romsdal i samband med at idrettskretsen er 100 år. Utarbeide forprosjekt til bevaringsplan.

 • Danseinformasjonen - Ordning og digitalisering av Dansearkivet

 • Drammen byarkiv - Ordning og delvis digitalisering av arkivet etter Modum Bads Nervesanatorium

 • Helgeland museum - Bevaring og publisering av arkivet etter Bindalsbruket

 • Norsk industriarbeidermuseum  - Bevaring og bruk av historiske arkiver etter Tinfos AS

 • Vestfoldarkivet - Metode for bevaring av bedriftsarkiv - spesielt rettet mot mekanisk industri i Vestfold

 • Museene i Akershus - Melkekapsler og kremmerhus fra Foliefabrikken A/s i Asker og til hele verden

 • Misjons- og diakoniarkivet, VID - Samordnings- og bevaringsplaner for arkiv fra norske misjonsorganisasjoner, diakonale organisasjoner og institusjoner, og andre tilgrensende kirkelige og ideelle aktører

 • Danse- og teatersentrum - Sceneweb - videreutvikling av nasjonalt, digitalt arkiv for scenekunst i Norge

 • Vestfoldarkivet, Vestfoldmuseene IKS - Hvalfangstarkiver - ordning, tilgjengeliggjøring og formidling

 • Opplandsarkivet/Mjøsmuseet AS - Brennerinæringen i Oppland

 • Troms Røde Kors - Digitalisering av arkiv - Troms Røde Kors

 •  Museene i Sør-Trøndelag avd Rørosmuseet  - Ordning og katalogisering av Engzeliusarkivet

 • Trondheim Byarkiv - "Hainnhoinn i bajnn" Otto Nielsens privatarkiv

 • Arkiv i Nordland - Digitalisering og tilgjengeliggjøring av Saltdal kommunes fotosamling

 • SINDARK- Norsk vasskraft og industriarbeidermuseum - Boliden - arkivet år to

 • Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane - Fotoarkivet etter fotograf Elen Loftesnes

 • Fylkesarkivet i Oppland - Digitalisering av OL-arkiver

 • Stiftelsen Romsdalsmuseet - Ordning og digitalisering av verftsarkiv Bolsønes Verft

 • Vestfoldarkivet -  Kilder til verftsindustrien, Trosvik verksted

 • IKA Trøndelag - Bevaringsplan for privatarkiver i Trøndelag

 • IKA Trøndelag - Planmessig arbeid for bevaring av landbruksarkiver i Trøndelag.

 • Verdensarvsenter for bergkunst - Alta - Digitalisering av arkivet fra Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget

 • Anno Museum - Ordning og tilgjengliggjøring av arkivet etter Ivar Mortensson-Englund

 • IKA Møre og Romsdal IKS - Ordning og katalogisering av sjømatarkiv: NKLF og Unidos (klippfiskeksportørane sine organisasjonar, nedlagde)

 • Perspektivet Museum - Bevaring, sikring og digitalisering av Arkivmateriale etter Sara Fabricius (Cora Sandel)

 • Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN - Hvem har skapt arkivmateriale?

 • Vest-Telemark Museum - Reiselivet i Vest-Telemark

 • Kautokeino flyttsamelag - Registering og ordning av arkiv

 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum - Registrering og digitalisering av Colin Archers tegningsarkiv

 • Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag - Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag: klargjøring for formidling

 • Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA - Produksjonslinje - automatisert formidling av fagsystem

 • Bergen Byarkiv - Gevinster av helhetlig arkivforvaltning

 • Kartverket - Geografisk inngang til historiske kart

 • Arkiv i Nordland - Utviklingsprosjekt for å etablere en sikker, solid og brukervennlig digital løsning for personregister

 • Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - Skanning for kassasjon for kommunal sektor - pilotprosjekt

 • Norsk Arkivråd - Workshops - heistaler

 • Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS - Digitalisering av rettighetsdokumentasjon iht GDPR

 • Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS - Pilotprosjekt publikumstinga digitalisering

 • Hemne kirkelige fellesråd - Samarbeidsprosjekt om arkiv, arkivavslutning og avlevering, samt innføring av felles sak-/arkivsystem for kirkelige fellesråd i Orkland og Heim fellesnemnder

 

2017-tildelinger:

 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek - Farvel DBS. Prosjektfase 2

 • Lokalhistorisk arkiv i Bergen - Norsk Sjømatarkiv

 • Opplandsarkivet, Mjøsmuseet AS - Eksport av data fra fagsystemet FIOL - klargjøring til nytt fagsystem

 • IKA Trøndelag - Ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Orkla og Chr.Salvesen & Chr. Thams Communication Aktieselskab, del 2

 • MIA Museene i Akershus - Bevaringsplan for privatarkiv i Akershus

 • Varanger Museum IKS - Privatarkivarbeid ved Varanger Museum

 • Østfoldmuseene - Bevaringsplan for privatarkiv i Østfold

 • Helgeland museum - Bevaring og publisering av arkivet etter Bindalsbruket

 • Aust-Agder museum og arkiv - Bevaring av arkivet etter Pusnes mekaniske verksted

 • Vestfoldarkivet, Vestfoldmuseene IKS - Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud

 • Museum Vest - Takk for handelen! Og på gjensyn…. Bevaring av arkiver fra norsk handelsnæring

 • Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum - Ordning og formidling av Boliden-arkivet

 • Telemarksarkivet v/Vest-Telemark Museum - Synliggjøring av de usynlige arkivene i Telemark

 • Vestfoldarkivet, Vestfoldmuseene IKS - Hvalfangstarkiver - ordning, tilgjengeliggjøring og formidling

 • Bergen byarkiv - Ordning av arkivet etter Trengereid fabrikker

 • Oslo byarkiv - Oslo Håndverks- og Industriforenings historiske arkiv - en redningsoperasjon!

 • Eiker arkiv, Øvre Eiker kommune - Ordning og formidling av cellulosefabrikkene Vestfos og Skotselv i Øvre Eiker

 • Drammens museum - Bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkivene etter arkitektkontorene Nilsen&Grenager og Ljøterud&Ødegård

 • Norsk institutt for bunad og folkedrakt - Bevaring av privatarkiv fra bunadarbeid og draktforskning i Norge

 • Stiftinga for folkemusikk og folkedans - Digitalisering av audiovisuelt arkivmateriale

 • Anno museum, avd Norsk skogmuseum - Ordning av Klevfos Cellulose- & Papirfabrik

 • Stiftinga Jærmuseet - Arkiver fra redskapsindustrien på Jæren fram i lyset

 • Arkiv i Nordland - Digitalisering av arkivet etter Sulitjelma Aktiebolag

 • IKA Møre og Romsdal - Digitalisering og publisering av skipstegninger fra Voldnes skipsverft

 • Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS - Fiskeriarkiver i Gamvik kommune

 • MIA Museene i Akershus - Om Camembert og lokalt næringsliv i endring

 • Arkivforbundet - Landsomspennende nettverk for privatarkiv i Norge

 • VID vitenskapelige høgskole AS - Kartlegging av norske misjonsarkiv

 • Midt-Troms Museum - Arkivkatalog for MTMU

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune - Regionalt arkiv Trøndelag

 • Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane - Skulen min

 • Arkivforbundet - Brukermedvirkning ASTA

 • Norsk Arkivråd - Fagmøter om digitalisering for arkivledere

 • KDRS - Definering og utvikling av malsett for uttrekk fra fagsystemer

 • Fylkearkivet i Oppland - Sikker distribusjon av personsensitiv dokumentasjon til/fra arkivdepot

 • IKA Møre og Romsdal - Digitalisering og publisering av kommunestyreprotokoller

 • KDRS - Hvilken rolle blokkjede kan spille for forvaltningsarkivene

 • IKA Hordaland - Trygg digital levering

 • Trondheim kommune - Arkivet-I-Dokumentet

 • IKA Østfold - Etablering av rutine for uttrekk av digitalt skapt arkiv i Østfold

 • IKA Kongsberg - Pilotprosjekt publikumstinga digitalisering

 • IKA Kongsberg - Frysing av arkivmateriale med skjeggkre

 • Drammen byarkiv - Digitalisering og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Byarkitekten i Drammen

 • Norsk Arkivråd - Tjenesteerklæring for offentlig dokumentasjonsforvaltning

 • Norsk Arkivråd - Dagseminar for arkivledere i kommuner som skal slå seg sammen

 

2016-tildelinger:

2015-tildelinger:

 

Nyttig med erfaringsseminar om bruk av arkivutviklingsmidler

Søknadsmassen til Arkivverkets utviklingsmidler viser tydelig at både fylkeskommunale og kommunale arkivinstitusjoner og museer i alle deler av landet er sterkt engasjert i arbeidet med privatarkiv. 14. mai arrangerte Arkivverket for første gang erfaringsseminar om bruk av midlene. Nå kan du se alle presentasjonene fra seminaret.

 

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. 

Hva er effekten av disse midlene? For sektoren? For regioner? For enkeltinstitusjoner? Det ville vi belyse på seminaret.

Disse midlene er viktige for Arkivverket. Gjennom dem har vi mulighet til å gå i dialog med arkivsektoren for å utvikle vårt fagfelt. Viktigst nå er den digitale utfordringen.

Mål om flere erfaringsseminarer

Det er første gang Arkivverket arrangerer et erfaringsseminar. Målet var å søke å samle litt av erfaringene fra de som har fått utviklingsmidler til privataekiv de siste åra.

Det var nyttig for Arkivverket. Tilbakemeldingene var også at det var nyttig for dem som kom og for framtidige søknader. Hva gjør man når man ikke får de midlene man har søkt om? Eller ikke får tilslag fra alle man håper? Det var en del snakk om nedskalering av prosjekter for å komme i mål, om kvalitet på digitalisering, om muligheter for for eksempel differensiering av nivået på ordning avhengig av behov.

Ideer til nye workshops kom også fram. Framover vil Arkivverket også søke å få fram erfaringsutveksling om utviklingsmidlene på KAI-konferansen og på Privatarkivkonferansen.

Det ble også diskutert hvordan vi kan sikre erfaringsutveksling og læring mellom prosjekter undervis.

Presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig for nedlastning i boksene under.

Du kan se programmet her: Erfaringsseminar 2019 - program

Om utviklingsprosjekter

Om bevaringsprosjekter

Om digitaliseringsprosjekter