FORV_Blomstereng

Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.

Målgruppen er offentlig og private arkivinstitusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvalting og arkiv. Det presiseres at statsforvaltningen og Arkivverket ikke kan søke prosjektmidler som forvaltes av Riksarkivaren. Det vi si at statlig forvaltning som hovedregel ikke kan være prosjekteiere og tilskuddsmottakere; men kan være samarbeidspartnere i utviklingsprosjekter. Museer er ikke målgruppe for støtte fra Riksarkivaren, men disse kan søke Norsk kulturråd om støtte til arkivtiltak.

Prosjekter som får støtte skal gjennomføres som åpne prosesser som kan stimulere til faglige diskusjoner og engasjement. Gjennom informasjon og publikasjoner skal deltakerne i fellesskap bidra til kunnskapsutvikling- og utveksling, og bidra til at resultatene kommer arkivsektoren til gode. Erfaringsoverføring er et hovedmål. Prosjekter som styrker samarbeid og samhandling på arkivområdet mellom stat, fylkeskommune og kommune, og mellom private arkivskapere (bedrifter, organisasjoner, privatpersoner) og arkivinstitusjoner og organisasjoner, vil ha prioritet.

Det er en styrke om søkerne kan dokumentere en vesentlig egenfinansiering. Det gis ikke tilskudd til ordinære drifts- og kjerneoppgaver.

Det kan søkes om prosjekter med varighet inntil tre år. For flerårige søknader kan Riksarkivaren gi tilsagn om tilskudd for hele perioden, uten ny søknad hvert år. Gjennomføring av programmet og tilskudd skjer med forbehold om Kulturdepartementets videre fordeling av spillemidler til kulturformål, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen.

Ta kontakt med seniorrådgiver Bjørn Bering dersom du har spørsmål. Spørsmål kan også sendes til Arkivverket.

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv 2017 skal lyses ut etter at Regjeringen har fordelt andelen til kulturformål fra overskuddet til Norsk Tipping.

Riksarkivaren vil lyse ut midler til prioriterte formål så snart vi har mottatt melding fra Kulturdepartementet om at rammen for utviklingstiltak på arkivområdet er fastlagt.

2016

Riksarkivaren inviterte i 2016 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder:

  • Kommunale arkiv
  • Privatarkiv
  • Arkiv i digital forvaltning

2015

Riksarkivaren inviterte i 2015 til søknader om tilskudd til utviklingsprosjekter på følgende innsatsområder:

  • Løsninger for åpne data; enklere tilgang for offentligheten og ulike brukergrupper til digitalt innhold fra arkiv
  • Samarbeidstiltak og fellesløsninger for dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet til arkiv
  • Kompetanseutvikling knyttet til sikring, forvaltning og tilgjengelighet til digitalt skapte arkiv
  • Bevaring av arkiv som skapes av og dokumenterer privat samfunnssektor (bedrifter, organisasjoner, personer), herunder tiltak som styrker samarbeidet mellom private virksomheter og arkivbevarende institusjoner
  • Regionale bevaringsplaner for privatarkiv med sikte på en mer allsidig og dekkende dokumentasjon av samfunnet