BERR9485

Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.

SØK HER

Målgruppen er offentlig og private arkivinstitusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvalting og arkiv. Det presiseres at statsforvaltningen og Arkivverket ikke kan søke prosjektmidler som forvaltes av Riksarkivaren. Det vi si at statlig forvaltning som hovedregel ikke kan være prosjekteiere og tilskuddsmottakere; men kan være samarbeidspartnere i utviklingsprosjekter.

Riksarkivaren inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler.

Til søknadsskjema

Målgruppen er offentlige og private arkivinstitusjoner, museer, andre institusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvaltning (records management, «arkivdanning») og historiske arkiv. Det presiseres at statlige virksomheter ikke kan søke om tilskudd fra disse prosjekt- og utviklingsmidlene. Statlige virksomheter vil likevel kunne være samarbeidspartnere i prosjekter som får støtte.

Prosjekter som får støtte skal gjennomføres som åpne prosesser som kan stimulere til faglige diskusjoner og engasjement. Gjennom informasjon og publikasjoner skal deltakerne i fellesskap bidra til kunnskapsutvikling, og bidra til at resultatene kommer arkivsektoren og arkivarbeidet på landsplan til gode. Erfaringsoverføring er et hovedmål. Prosjekter som styrker samarbeid og samhandling på arkivområdet mellom stat, fylkeskommune og kommune, mellom private arkivskapere (bedrifter, organisasjoner, privatpersoner) og mellom arkivinstitusjoner og organisasjoner, vil ha prioritet. Videre er det et mål å stimulere til tiltak som understøtter regjeringens satsningsområder i den nasjonale IKT-politikken gjennom Digital Agenda.

Det er en styrke om søkerne kan dokumentere egenfinansiering. Det gis ikke tilskudd til ordinære drifts- og kjerneoppgaver.

Det kan søkes om prosjekter med varighet inntil tre år. For flerårige søknader kan Riksarkivaren gi tilsagn om tilskudd for hele perioden, uten ny søknad hvert år. Tilsagn vil i så fall bli gitt med forbehold om at det er midler til fordeling også etter 2017, og om at føringene for fordeling av midler ikke blir vesentlig endret. Det er også en forutsetning at framdrift og rapportering er i henhold til prosjektplan og tildelingsbrev. Det må spesifiseres tydelig om søknaden gjelder tilskudd til ettårig prosjekt eller også tilsagn om støtte til flerårig prosjekt.

Forutsetningene for tilskudd og for tilsagn om støtte til flerårige prosjekter, herunder for rapportering, vil framgå i brev til tilskuddsmottakere.  

Det kan søkes om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak innenfor et program med tre innsatsområder. Disse tre innsatsområdene må sees i sammenheng. Det er mulig, og vil ofte være hensiktsmessig, å kombinere innsatsområder.

Prioriterte formål:

Regjeringen setter i statsbudsjettet 2017 opp følgende hovedmål for Arkivverket:

Målene for bevilgningene til Arkivverket er å:

 • levere tjenester av rett kvalitet for å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre arkiver
 • fastsette krav og standarder for offentlig dokument- og arkivforvaltning
 • styrke og utvikle fagmiljøer i arkivsektoren
 • fremme en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon

Med utgangspunkt i disse målene skal Arkivverket initiere og støtte faglig og organisatorisk utviklingsarbeid på følgende innsatsområder:

1. Kommunale arkiv

Det kan søkes støtte til samarbeidstiltak for å sikre og gjøre tilgjengelig kommunale arkiv. Mål for prosjekter som vurderes for støtte, skal peke utover den enkelte kommunes forvaltning av egne arkiv. Samarbeidsprosjekter som bidrar til god dokumentasjonsforvaltning (arkivdanning) og effektive arkivfunksjoner ved kommunesammenslåinger og endret oppgavefordeling mellom stat, fylkeskommuner og kommuner, vil ha prioritet for tilskudd i 2017. 

Noen særlig aktuelle formål er:

 • behandling av fagsystemer/databaser ved kommunesammenslåinger og endringer i oppgavefordelingen
 • overføring av informasjonsinnhold/dokumentasjon fra kommunale fagsystemer til «mellomlagring» og langtidsbevaring (depotfunksjoner og depottjenester)
 • samordnet publisering av og tilgang til digitaliserte og digitalt skapte kommunale arkiv
 • organisasjons- og institusjonsutvikling som støtter opp under effektiv dokumentasjonsbehandling og arkivbevaring i fylkeskommunal og kommunal sektor 


Prosjekter som får støtte skal være samordnet med og støtte opp under utviklingsarbeid som allerede er igangsatt og drives i samarbeid mellom Arkivverket og kommunal arkivsektor, der dette er relevant.

2. Arkiv i digital forvaltning

Det er et overordnet strategisk mål for Riksarkivaren å medvirke til at dokumentasjonsforvaltning og arkiv understøtter digitaliseringsprosesser i offentlig og privat sektor og gir grunnlag for nye digitale tjenester.

Organisasjoner og institusjoner i arkivsektoren kan enkeltvis eller i samarbeid søke støtte til prosjekter for utvikling av dokumentasjonsforvaltning og digitale arkivtjenester.

Særlig aktuelle utviklingstiltak på innsatsområdet er:

 • tiltak for kompetanseheving og erfaringsoverføring på dokumentasjonsbehandling og digitalt skapte arkiv
 • kartlegging/analyse, metodikk og forsøksvirksomhet for effektiv dokumentfangst
 • tilgjengelighet til og publisering av digitalt skapt og digitalisert materiale
   

3. Privatarkiv

Privatarkiv er arkiv som er skapt av private bedrifter, organisasjoner og personer. 

Formålet med tilskuddene er både planmessig arbeid med å sikre at privatarkiv fra viktige samfunnssektorer og alle landets regioner blir bevart, og bevaring, tilgjengeliggjøring, formidling og digitalisering av prioriterte privatarkiv. Alle institusjoner som bevarer og/eller formidler privatarkiv, også museer, kan søke om tilskudd.

Prosjekter som får støtte skal samlet styrke arbeidet med private arkiv på landsplan. I den samlede vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på å rette opp skjevheter i det bevarte materialet, både geografisk og med hensyn til typer av privatarkiv. Det er et mål at arbeidet med bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv blir styrket på nasjonalt plan, regionalt og lokalt, i alle deler av landet.  Eksempelvis er det fortsatt for liten bredde i bevarte arkiv etter «nøkkelbedrifter» som har hatt avgjørende betydning for nærings- og stedsutvikling, organisasjonsliv og kultur i våre lokalsamfunn. Deler av det frivillige organisasjonslivet er også svakt dekket.   

Utover rene bevaringstiltak er det mulig å søke støtte til arbeid med regionale samhandlings- og bevaringsplaner for privatarkiv og til å utvikle og prøve ut metodikk og verktøy for bevaring av digitalt skapte privatarkiv. Det kan søkes om støtte til institusjonsutvikling som legger til rette for samordnet bevaring, publisering og formidling av offentlige og private arkiv på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det kan også gis støtte til digitalisering av analogt arkivmateriale når dette er ledd i å gi bedre tilgang til bevarte privatarkiv.

Tiltak som får støtte skal være samordnet med de fylkeskoordinerende institusjonene for privatarkiv og med regionalt planarbeid på arkivfeltet. Se oversikten over fylkeskoordinerende institusjoner.

Om søknader

Fristen for å sende inn søknader er onsdag 18.10.2017 kl. 24:00.

Søknader skal legges inn i skjemaet, som i lenken nedenfor.  Samtlige punkter i skjemaet må fylles inn før man trykker på «Avslutt»-knappen. Dette må gjøre i en operasjon. Vær oppmerksom på at det er ikke mulig å mellomlagre delvis utfylt skjema. Skjema kan også lastes ned eller skrives ut for eget bruk som kladd, som lenke her.

Søkerne vil få tilsendt kvittering med kopi av søknaden til e-posten som oppgis i skjemaet.

Ta kontakt dersom du har spørsmål:

Bjørn Bering, seniorrådgiver
E-post: bjbe@arkivverket.no
Tel: 970 79 463

Lars Sandberg, fagdirektør 
E-post: lasa@arkivverket.no
Tel: 41 23 11 23

 

 

2016

Riksarkivaren inviterte i 2016 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder:

 • Kommunale arkiv
 • Privatarkiv
 • Arkiv i digital forvaltning

2015

Riksarkivaren inviterte i 2015 til søknader om tilskudd til utviklingsprosjekter på følgende innsatsområder:

 • Løsninger for åpne data; enklere tilgang for offentligheten og ulike brukergrupper til digitalt innhold fra arkiv
 • Samarbeidstiltak og fellesløsninger for dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet til arkiv
 • Kompetanseutvikling knyttet til sikring, forvaltning og tilgjengelighet til digitalt skapte arkiv
 • Bevaring av arkiv som skapes av og dokumenterer privat samfunnssektor (bedrifter, organisasjoner, personer), herunder tiltak som styrker samarbeidet mellom private virksomheter og arkivbevarende institusjoner
 • Regionale bevaringsplaner for privatarkiv med sikte på en mer allsidig og dekkende dokumentasjon av samfunnet