BERR9485

Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.

Målgruppen er offentlig og private arkivinstitusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvalting og arkiv. Det presiseres at statsforvaltningen og Arkivverket ikke kan søke prosjektmidler som forvaltes av Riksarkivaren. Det vi si at statlig forvaltning som hovedregel ikke kan være prosjekteiere og tilskuddsmottakere; men kan være samarbeidspartnere i utviklingsprosjekter.

Riksarkivaren inviterte i 2017 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder:

 1. Kommunale arkiv
 2. Arkiv i digital forvaltning
 3. Privatarkiv

Klikk her for å se søknadslisten 2017. Se også nyhetssak om søknadene som er kommet inn.

Klikk her for å se tildelingslisten 2017. Se også nyhetssak om tildelingen.

 

2016

Riksarkivaren inviterte i 2016 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder:

 • Kommunale arkiv
 • Privatarkiv
 • Arkiv i digital forvaltning

2015

Riksarkivaren inviterte i 2015 til søknader om tilskudd til utviklingsprosjekter på følgende innsatsområder:

 • Løsninger for åpne data; enklere tilgang for offentligheten og ulike brukergrupper til digitalt innhold fra arkiv
 • Samarbeidstiltak og fellesløsninger for dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet til arkiv
 • Kompetanseutvikling knyttet til sikring, forvaltning og tilgjengelighet til digitalt skapte arkiv
 • Bevaring av arkiv som skapes av og dokumenterer privat samfunnssektor (bedrifter, organisasjoner, personer), herunder tiltak som styrker samarbeidet mellom private virksomheter og arkivbevarende institusjoner
 • Regionale bevaringsplaner for privatarkiv med sikte på en mer allsidig og dekkende dokumentasjon av samfunnet

Her legges det ut ferdigstilte prosjektrapporter fortløpende:

2015-tildelinger:

2016-tildelinger:

 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek - Farvel DBS (Utredning av metoder for datahøsting fra private databasesystemer)

 • KDRS - Noark-5 innsynsløsning

 • Eidsberg kommune/6k-kommunene i Indre Østfold - Kartlegging av nåværende arbeidsmetoder og fagsystem (sikring og videreføring av data/informasjon etter sammenslåing)

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune, arkivtjenesten - Bevaring og kassasjon i Trøndelag (utarbeide bevarings- og kassasjonsplan for fylkeskommuner)

 • IKA Trøndelag iks - Orkla- og Salvesen & Thams ‐arkivene (bevaring, ordning, tilgjengeliggjøring av de eldre arkivene)

 • Arkivplansamarbeidet v. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane - Snøklokkeprosjektet - handtering av dokumentasjon i samband med kommunereforma

 • Telemarksarkivet - Regional bevaringsplan for privatarkiv- utvikling av ei wiki-basert tilnærming

 • Historisk infrastruktur - Prishistorisk database 1500-1800/1920

 • IKA Kongsberg - IKA- kjernen (finansiering av forprosjekt)

 • Haugesund kommune - Bevaring av privatarkivet til rederiet Knut Knutsen OAS

 • Sandefjord kommune - Samle, sikre og digitalisere prosjektdokumentasjon fra sammenslåingsprosessen.

 • VID vitenskapelige høgskole AS - Bevaring av digitalt arkivmateriale (oppfølgning av prosjektet "Det norske Diakonhjem 1890-1990")

 • Arkiv i Nordland - Ordning og gjennomgang av dokumentarvsarkiver ved Arkiv i Nordland

 • IKA Kongsberg - Innhenting og sikring av digitalt arkivmateriale (prosjekt for innhenting og bevaring av databaserepresentasjoner)

 • Sandefjord kommune - Utvikling av metode for kartlegging av fagsystemer utenfor Noark 5

 • Hordaland fylkesarkiv - Arkiva etter Vossajazz (samle inn, ordne, registrere og gjere tilgjengeleg arkiva etter Vossa Jazz)

 • Norsk Arkivråd - Verdenserklæringen om arkiv - arkivansattes erklæring (gjennomføre temamøter over hele landet)

 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter - Arkivet etter Robert Savosnick. Bevaring og formidling

 • VID vitenskapelige høgskole AS - Digitalisering av Kina-filmer i Misjonsarkivet

 • Norsk Arkivråd - Sjekkliste for kartlegging og oppfølging av fagsystemer

 • Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane - Skulen min (kommunale og private skulearkiv. Samarbeidsprosjekt om skulen og skulehistoria i Sogn og Fjordane)

 • Bergen byarkiv - Bevaring, digitalisering og formidling av privatarkivet etter Arkitektfirmaet Arnesen og Darre Kaarbø

 • Bergen byarkiv - Ordning av bedriftsarkivet til den nå nedlagte trikotasjebedriften Trengerid fabrikker i Bergen

 • Fredrikstad kommune, byarkivet - Ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Seutelven mekaniske verksted

 • IKA Trøndelag - Digitalisering av privatarkivet til Arkitekt Sverre Olsen med tilgjengeliggjøring/innsynsmulighet for publikum

 • Vestfoldarkivet - Fra fyrstikkproduksjon til eiendomsutvikling - Agnes fyrstikkfabrikk 1877-1984 (bl.a. systematisering og katalogisering)

 • Sosialistisk venstreparti - Tilgjengeliggjøring av arkivene etter Sosialistisk Ungdom og Sosialistisk opplysningsforbund

 • Aust-Agder Museum og arkiv IKS - Privatarkiv Rett på nett (metadataberiking og massepublisering av institusjonens privatarkivsamling på arkivportalen.no.