ENG
BERR9485

Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.

Målgruppen er offentlig og private arkivinstitusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvalting og arkiv. Det presiseres at statsforvaltningen og Arkivverket ikke kan søke prosjektmidler som forvaltes av Riksarkivaren. Det vi si at statlig forvaltning som hovedregel ikke kan være prosjekteiere og tilskuddsmottakere; men kan være samarbeidspartnere i utviklingsprosjekter.

Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018

Arkivverket inviterer til nå til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. 

Alle institusjoner som bevarer og/eller formidler privatarkiv kan søke om tilskudd.

I 2018 vil midlene bli tildelt aktiviteter som:

 • er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
 • tilrettelegger for synligere, enklere og mer effektiv formidling og forskning
 • kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
 • er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi

Prinsippene for tilskudd gjelder utviklingsprosjekter for både privatarkiv og offentlige arkiv. 

Søknadsfrist er 15.september. Gå til denne siden for å få mer informasjon, og for å søke.

Riksarkivaren inviterte i 2017 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder:

 1. Kommunale arkiv
 2. Arkiv i digital forvaltning
 3. Privatarkiv

Klikk her for å se søknadslisten 2017. Se også nyhetssak om søknadene som er kommet inn.

Klikk her for å se tildelingslisten 2017. Se også nyhetssak om tildelingen.

 

2016

Riksarkivaren inviterte i 2016 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder:

 • Kommunale arkiv
 • Privatarkiv
 • Arkiv i digital forvaltning

2015

Riksarkivaren inviterte i 2015 til søknader om tilskudd til utviklingsprosjekter på følgende innsatsområder:

 • Løsninger for åpne data; enklere tilgang for offentligheten og ulike brukergrupper til digitalt innhold fra arkiv
 • Samarbeidstiltak og fellesløsninger for dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet til arkiv
 • Kompetanseutvikling knyttet til sikring, forvaltning og tilgjengelighet til digitalt skapte arkiv
 • Bevaring av arkiv som skapes av og dokumenterer privat samfunnssektor (bedrifter, organisasjoner, personer), herunder tiltak som styrker samarbeidet mellom private virksomheter og arkivbevarende institusjoner
 • Regionale bevaringsplaner for privatarkiv med sikte på en mer allsidig og dekkende dokumentasjon av samfunnet

Her legges det ut ferdigstilte prosjektrapporter fortløpende:

2015-tildelinger:

2016-tildelinger: