ENG
COLOURBOX

Foto: Colourbox

Arkivverkets utviklingsmidler på arkivfeltet

Arkivverket har siden 2015 disponert prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.

Utlysning av utviklingsmidler 2020

Arkivverket inviterer nå til søknader om utviklingsmidler på arkivfeltet.
 

Søknadsfrist 1.oktober 2020

 
Registrer deg som søker her: trykk på lenken, skriv inn din e-postadresse og du vil få tilsendt søknadsskjema.
 
Last ned forhåndsvisning av søknadskjemaet på bokmål og nynorsk her: trykk på lenkene og last ned pdf.
 
Last ned utfyllende hjelpetekster til søknadsskjemaet: trykk på lenken og last ned pdf.
 
 
 
Les mer om årets innsatsområder og søknadskriterier under.
 
Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv, som arkivinstitusjoner, museer og bibliotek. Andre med formål å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv kan også søke.
 
Tilskudd gis til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger. I søknadsprosessen legges det til rette for dialog og mulighet for samordning mellom flere aktører om større og mer omfattende initiativ.
 
Deler av tilskuddsrammen vil bli disponert til å sikre at privatarkiv fra viktige samfunnssektorer og alle landets regioner blir bevart, gjort tilgjengelig og formidlet. Utviklingsmidlene har som tidligere år en samlet ramme på 12 millioner.
 
Det kan søkes om tilskudd til utviklingstiltak innenfor tre innsatsområder:

Innsatsområde 1: Digitalarkivet i et økosystem

Det kan søkes om støtte til utviklingstiltak som bygger opp og inngår i økosystemet rundt Digitalarkivet.
 
I Digitalarkivet skal brukeren fremover kunne finne all arkivinformasjon fra stat, kommune og privat sektor. Alt samlet på et sted, uavhengig av om formatet er papir, foto, film, lyd eller digitalt skapt. Økt digital tilgang til arkivmaterialet innebærer å øke volumet av arkivmateriale som blir gjort digitalt tilgjengelig i Digitalarkivet og at dette skjer i en høyere hastighet enn tidligere.
 
Det er behov for og ønskelig at det utvikles nye tjenester som bygger videre på Digitalarkivet. Søknader som legger vekt på utvikling av nye API´er og integrasjoner, etablering av nye tjenester og andre innovative ideer innen økosystemtankegang, vil være hovedfokuset i dette innsatsområdet.
 
Bli med fra starten av og bygg økosystem rundt Digitalarkivet - Norges fellesløsning for bevaring og publisering av arkiv.

Innsatsområde 2: Digitalt skapte privatarkiv

Det kan søkes om støtte for å bevare og tilgjengeliggjøre digitalt skapte privatarkiv.
 
Det er viktig at privatarkiv sikres og bevares i Digitalarkivet, slik at brukerne finner all autentisk informasjon samlet på ett sted. Antallet privatarkiver i Digitalarkivet er fortsatt for lavt til å kunne vise en helhetlig dokumentasjon av samfunnet.
 
Arkivene må være digitale fra de ble dannet og kan være fra private bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner. Privatarkivene må ha kulturell eller forskningsmessig verdi, eller inneholde rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon. Det er en hovedregel at privatarkivene som mottar støtte skal inngå i en nasjonal- eller fylkeskommunal bevaringsplan. Untak fra dette må begrunnes og vise til påbegynt planprosess.
 
Det er en forutsetning at privatarkivene blir publisert i Digitalarkivet og at forvaltningen av arkivene knyttes til en bevaringsinstitusjon.

Innsatsområde 3: Bevaring og digitalisering av privatarkiv

Det kan søkes om støtte til konkrete bevarings- og digitaliseringstiltak av papirbaserte privatarkiver som inngår i en nasjonal eller fylkeskommunal bevaringsplan.
 
Nasjonal strategi for privatarkivarbeidet 2019-2023 skal påse at helhetlig samfunnsdokumentasjon sikres og at bevaring av privatarkiv blir tydelig prioritert. Strategien skal også sørge for et målrettet arbeid for at brukerne får god tilgang til privatarkiv og god ressursutnytting. I dette arbeidet inngår sterke og synlige arkivinstitusjoner og fagmiljøer i alle deler av landet.
 
Tiltak som får støtte, skal være samordnet med nasjonale- eller fylkeskoordinerende institusjoner for privatarkiv og med nasjonalt- eller regionalt planarbeid på arkivfeltet. Det må redegjøres for dette i søknaden. Det er en forutsetting at privatarkivene blir publisert i Digitalarkivet og at forvaltningen av arkivene knyttes til en bevaringsinstitusjon.

Felles kriterier for alle tre innsatsområder:

I 2020 vil midlene bli tildelt aktiviteter som:
 
  • er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
  • tilrettelegger for mer effektiv formidling og forskning
  • kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
  • er nytenkende, tar i bruk ny teknologi og/eller er særskilt innovative innen dokumentasjonsforvaltning
 
Søknadene skal inneholde beskrivelse av målet med arbeidet samt konkrete gevinster for ulike målgrupper i eller utenfor arkivsektoren. Initiativ som får støtte skal gjennomføres som åpne prosesser som kan stimulere til faglige diskusjoner og engasjement. Arbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling og verdiskaping, og gjennomføres slik at resultatene kommer mange til gode.
 
Det er en styrke om søkerne kan dokumentere egenfinansiering. Det gis ikke tilskudd til ordinære drifts- og kjerneoppgaver. Det bes om opplysninger dersom aktivitetene er flerårig. Det kan likevel kun søkes om midler for ett år av gangen.
 
Alle søkere som mottar støtte i 2020, vil bli bedt om å delta på et felles erfaringsmøte etter at perioden er avsluttet. Søkerne er også forpliktet til å offentliggjøre oppnådde gevinster innen 6 måneder etter at arbeidet er avsluttet. Det forutsettes at bevarte arkiv tilgjengeliggjøres på Arkivportalen og i Digitalarkivet.

Dialog og samordning i søknadsprosessen:

Det er fortsatt åpent for å ta kontakt og inngå dialog mellom Arkivverket og aktuelle søkere i søknadsprosessen, med anledning til å diskutere mulighetsrommet for søknaden. Her åpnes det også for samordning mellom flere aktører om større og mer omfattende initiativ.
 
Ønske om dialog og samordning meldes til e-post: utviklingsmidler@arkivverket.no.
 
 
Kontaktpersoner:
 
Sigrun Rasmussen 
Spesialrådgiver
e-post: sigras@arkivverket.no
Tlf: 977 72 959

Anne Aune
Fagdirektør
e-post: annaun@arkivverket.no
Tlf: 481 76 858
15.09.20: Workshop for søkere av utviklingsmidlene er avlyst
15.09.20: Workshop for søkere av utviklingsmidlene er avlyst
Vi har valgt å ikke avholde workshopen for søkere av utviklingsmidler.
Prosjektrapporter / sluttrapporter
Prosjektrapporter / sluttrapporter
Søkerne som mottar støtte skal levere sluttrapport innen 6 måneder etter at prosjektet er avsluttet. For å bidra til deling av kunnskap publiserer Arkivverket rapportene her.
Tidligere søknader og tildelinger
Tidligere søknader og tildelinger
Arkivverket har delt ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv siden 2015. Her finner du informasjon om tidligere års søknader og tildelinger.
Erfaringsseminar for utviklingsmidler for privatarkiv 2019
Erfaringsseminar for utviklingsmidler for privatarkiv 2019
Søknadsmassen til Arkivverkets utviklingsmidler viser tydelig at både fylkeskommunale og kommunale arkivinstitusjoner og museer i alle deler av landet er sterkt engasjert i arbeidet med privatarkiv. 14. mai 2019 arrangerte Arkivverket for første gang erfaringsseminar om bruk av midlene.