ENG
Innovasjon nettsidebilde

Innovasjon i Arkivverket

Digitalisering forandrer både offentlig og privat sektor og gir nye krav og muligheter. Dette påvirker alle, inkludert arkivfaget. I Arkivverket jobber vi kontinuerlig med nye måter å løse samfunnsoppdraget vårt på.

Arkivverket kommer på sikt til å bli en av Norges største dataforvaltere, og dette er en rolle vi tar på største alvor. Her ligger det et stort spenn av både utfordringer og muligheter, og vi jobber intensivt med å finne gode løsninger. Teknologien gir store rom for å jobbe smartere, og fokus på deling av data gir nye muligheter for bruk og høsting av arkivene. Her gir eksempelvis kunstig intelligens / maskinlæring, semantiske løsninger og bruk av fellesløsninger store muligheter.

I arbeidet med utvikling av Arkivverket ser vi på hvordan vi kan utnytte teknologiutviklingen og forskning som gjøres både i arkivfeltet og teknologifeltet. Vi benytter oss av Tjenestedesign, Agil metodikk, metodisk testing og forskningssamarbeid og har også etablert vår egen Innovasjons-lab for å teste ny teknologi.      

Noen av våre prosjekter ser på forbedringer på kort sikt, gjennom effektivisering og forbedring av eksisterende metoder og løsninger. Andre prosjekter har et lengre perspektiv og ser etter nye måter å løse samfunnsoppdraget på.

Vi er opptatt av hvordan våre løsninger kan tilpasses samarbeidspartneres og sluttbrukeres behov, herunder hvilke standarder vi skal bruke, hvordan vi skal samarbeide med eksterne organisasjoner og hvordan løsningene kan forbedres. Vi ønsker å jobbe tverrfaglig og helst sammen med eksterne interessenter og brukergrupper.

Arbeidet dekker hele verdikjeden for dokumentasjon og arkiv. Vi skal sørge for at dokumentasjon og data blir tatt vare på for ettertiden, at overføring til langtidsbevaring skjer på en effektiv og fleksibel måte, og at utvikling av tilgjengeliggjøringsmetoder gir ny og innovativ bruk av dataene i arkivene.

For å sikre at de digitale arkivene kan tolkes og forstås i et evighetsperspektiv må vi også se på hvordan innholdet i arkivene kan konverteres og vedlikeholdes slik at man ikke havner i samme situasjon som f.eks. de gamle diskettene – at de ikke kan leses og tolkes i ettertid.

Nedenfor har vi listet opp noen av tingene vi jobber med i dag, og som vi vil jobbe mer med fremover, for å finne nye måter å løse oppgavene på.

 • Nye måter å dele arkivdata og bruke arkivene

 • Etablering av fellestjenester for arkivområdet – Digitalarkivet og Langtidsbevaring

 • Innebygget arkivering

 • Stopp i mottak av papirarkiv

 • Maskin-automatisert ordning av analoge arkiver etter digitalisering

 • Bruk av maskinlæring for å transkribere håndskrevne analoge arkiv

 • Bevaring av samfunnsdokumentasjon fra politikernes aktivitet på sosiale medier

 • Test av maskinlæring for å identifisere sensitiv informasjon i arkivene

 • Standarder for overføring og metadata i arkivene

 • Informasjonsmodell for semantisk beskrivelse av metadata

 • Skytjenester

Du kan også lese om andre pågående utviklingsprosjekter og aktiviteter under Utvikling og innovasjon.