ENG
BERRE_Løvetann

Foto: Berre

Internasjonalt samarbeid

For Arkivverket er internasjonalt samarbeid en viktig drivkraft i arbeidet med arkivutvikling, både knyttet til standardisering, arbeid med konsepter og utvikling av løsninger. Å delta i ulike internasjonale fora og prosjekter er også viktig kompetanseheving slik at vi kan holde oss oppdatert om utviklingen på arkivfeltet.

Få mer informasjon om Arkivverkets internasjonale arbeid og samarbeid med internasjonale aktører ved å trykke på "åpne-lukke"-fanene under.

Arkivverket har igangsatt arbeid med å etablere en strategi for vårt internasjonale engasjement. Når strategien er klar, vil den publiseres her.

International Council on Archives (ICA)

International Council on Archives (ICA) er en internasjonal NGO, opprettet for å fremme samarbeid mellom arkiv og arkivarer. Arkivverket er medlem av ICA, og deltar på generalforsamlingen som arrangeres i tilknytning til organisasjonens årlige konferanse (i 2017 i Mexico). Konferansene gir anledning til (1) å få informasjon om faglig utvikling som foregår i andre land, (2) etablere kontakter med viktige miljøer i andre land, samt (3) at vi kan bidra med foredrag om våre erfaringer.

Riksarkivaren er automatisk medlem av FAN – Forum of National Archivists. ICA har opprettet flere ekspertgrupper og bransjegrupper. For tiden deltar Norge i Expert Group on Appraisal, SPA – Section of Professional Organization og SPP – Section for Archives of Parliaments and Political Parties.

UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon)

UNESCO forvalter verdensarvlisten. Fem norske arkiv er registrert på listen over verdens dokumentarv (Memory of the World). I Norge har vi en egen nasjonal liste over Norges dokumentarv. Den norske komiteen for verdens dokumentarv avgjør hvilke dokument som skal registreres på listen.

ARMA International

ARMA International er en (i utgangspunktet) amerikansk medlemsorganisasjon med fokus på informasjonshåndtering. De tilbyr ulike typer opplæring og medlemsnettverk. Det er fra tid til annen norsk deltakelse på deres konferanser.

AIIM – Association for Intelligent Information Management

AIIM er (i utgangspunktet) en amerikansk medlemsorganisasjon med fokus på informasjonshåndtering. De arrangerer konferanser og tilbyr et sterkt faglig nettverk for medlemmene. Det er fra tid til annen norsk deltakelse på deres konferanser.

PASIG – The Preservation and Archiving Special Interest Group

PASIG er et spesialistnettverk knyttet til digital langtidslagring med vekt på erfaringsdeling og etablering av beste praksis. Det er fra tid til annen norsk deltakelse på deres konferanser.

PREMIS Editorial Commitee

PREMIS Editorial Commitee er øverste organ for forvaltning og videreutvikling av standarden PREMIS og tilhørende dokumentasjon. I det norske arkivmiljøet brukes standarden til å gi informasjon om hendelser i arkivpakker for digitalt arkivmateriale. PREMIS EC har månedlige (nett)møter.

Open Preservation Foundation

Open Preservation Foundation utvikler og deler praktiske løsninger for digital bevaring. Stiftelsen viderefører bl.a. resultatene fra EU-prosjektet Planets. Ukjent norsk status.

Standard Norge

Standard Norge, og bidrag til å forvalte internasjonale ISO-standarder. Arkivverket deltar i Standard Norge komité SN/K 177 som speiler ISO-komiteen innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Høring av ISO-standarder. I tillegg jobber komiteen med nasjonalisering av ISO-standarder og flere av standardene er oversatt til norsk, herunder hele ISO 30300-serien.

EBNA/EAG

EBNA/EAG er egentlig to organ som har møtene sine samtidig, to ganger i året. EAG – European Archives Group er et rådgivende organ for EU-kommisjonen i arkivspørsmål. Norge har status som observatør i møtene. EBNA – European Board of National Archivists er et samarbeidsorgan for de europeiske nasjonalarkivarene. Riksarkivaren deltar i møtene som er preget av diskusjon av strategivalg på aktuelle områder.

DLM-Forum

DLM-Forum er en europeisk medlemsorganisasjon for offentlige arkiv og andre som er interessert i arkiv og dokumentasjonsforvaltning, forankret i et vedtak fra Det europeiske rådet (EU) i 1994. DLM-Forum er møtested for arkiv og leverandører for å drøfte utfordringene i digital forvaltning. Norge er medlem av dette forumet og deltar på de halvårlige møtene. DLM-Forum står bak Moreq-standarden, som er en pendant til vår norske Noark-standard. De står også bak initiativet til E-Ark-prosjektet.

Europeana

Europeana er EUs store satsing for å etablere en felles europeisk tilgang til kunst- og kulturdata. Søkeportalen Europeana.eu gir tilgang til over 50 mill. bøker, billedkunst, filmer, gjenstander og arkivmateriale fra ca. 40 land. De mange delprosjektene i Europeana er viktige for utvikling av beste praksis, retningslinjer og anbefalinger, samt europeiske fagnettverk på kulturområdet.

Norske institusjoner, bl.a. Arkivverket, Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet, har i flere år deltatt i prosjekter, aktiviteter og samarbeid innenfor Europeana-paraplyen. På grunn av dette er mye norsk innhold tilgjengelig gjennom Europeana. Norsk innhold utgjør ca. 10 % av totalt datainnhold i Europeana. Norge har dermed bidratt mye og hatt innflytelse på utviklingen av Europeana. Tilknytningen til Europeana har også bidratt til å gi retning for strategier og tiltak som er valgt i Norge.

APEF – Archives Portal Europe Foundation

APEF er en stiftelse som har ansvar for drift av den europeiske arkivportalen, Archives Portal Europe. Portalen er et resultat av to prosjekter for å bidra med arkivmateriale til Europeana. Arkivverket deltok i det siste av disse prosjektene, APEx, som gikk fra 2012-2015. Arkivverket er medlem av stiftelsen, og riksarkivaren deltar i møter i styret. I tillegg arrangeres det to møter årlig for country managers.

ICARUS – International Centre for Archival Research

ICARUS er et samarbeidsnettverk som har som formål å støtte arkivinstitusjoner i å være relevant for brukerne i en digital tidsalder. ICARUS-samarbeidet er temmelig prosjektorganisert, med en rekke mindre prosjekter bak seg. Norge er relativt ferske i nettverket og har ikke deltatt i noen prosjekter (ennå).

EOGAN – European Oil And Gas Network

EOGAN er et europeisk nettverk for arkiv, kulturinstitusjoner og selskaper innen olje og gass. Formålet er å stimulere til bevaring og bruk av arkiver fra sektoren, samt stimulere nettverksbygging.

Preforma

Preforma arbeider med standarder for og verktøy rundt digitale dokumentformater. Norsk deltakelse på workshops og trukket veksler på faglig nettverk.

Det er søkt eller planlegges søknader om finansiering til flere prosjekter med norsk deltakelse eller støtte:

E-Ark

E-Ark er et EU-finansiert prosjekt som har som formål å forbedre metode og teknologi for digitale arkiver gjennom utvikling av felles standarder og Open Source-verktøy. Prosjektet vil bidra til forenkling og stimulere til samarbeid og bruk av data på tvers av landegrenser. Arkivverket deltok i prosjektet som gikk fra 2014-2017.

LoCloud

LoClouder et EU-finansiert beste praksis-nettverk som bruker sky-teknologi for å gi små og mellomstore kulturinstitusjoner et rammeverk for å gjøre digitalt materiale tilgjengelig i Europeana. Arkivverket var prosjektleder for prosjektet som gikk fra 2013-2016. LoCloud bidro med 3,2 millioner objekter til Europeana i løpet av prosjektperioden.

Time Machine

Time Machine: Søknad om støtte under Horizon 2020. Prosjektsøknaden er sendt fra konsortium med Universitet i Lausanne som drivkraft. Arkivverket er en av 111 assosierte partnere (ved siden av 29 partnere). Prosjektets siktemål er å tilrettelegge big data fra fortiden. Hensikten er å bidra til å endre metoder og praksis innen humaniora.

Digital Treasures

Digital Treasures: Søknad om støtte under Kreativt Europa. Nasjonalarkivet i Spania har ansvar for prosjektkoordinering. Arkivverket deltar som en av åtte partnere. Prosjektet tar utgangspunkt i at arkivkilder har mye større potensial enn det som ofte blir realisert. Gjennom prosjektet skal det testes ut hvordan arkivene kan tilbys for andre målgrupper vha. nye tilnærminger, gi større synlighet og større ”added value”.

eArchiving

eArchiving: Søknad om støtte under Connecting Europe Facility (CEF). Koordinator for prosjektet holder til på Universitetet i Brighton (og var prosjektleder for E-Ark-prosjektet). Arkivverket deltar som en del av et større konsortium. Hensikten med prosjektet er å bygge videre på leveransene fra E-Ark, med rammeverk for digitale arkiv. Det vil være nyttig for Norge å bidra til å konsolidere et felles europeisk rammeverk.

Democracy in Europe – a digital story

Democracy in Europe – a digital story: Søknad om støtte under Kreativt Europa. Prosjektsøknaden er sendt fra Archives Portal Europe, der Arkivverket er medlem. Vi er assosiert partner. Hensikten med prosjektet er å bruke digitaliserte arkiv til å stimulere til å reflektere over demokratiseringen av Europa.

Collaborative European Digital Archive Research Infrastructure Opening Potential and Emerging Audiences (CENDARI OPEN)

CENDARI OPEN: Søknad om støtte under Horizon 2020. Prosjektet ledes fra Trinity College i Dublin. Arkivverket er en av 17 partnere. Formålet er å implementere en modulær forskningsinfrastruktur som kan integreres med eksisterende infrastruktur.

Nordiske riksarkivarmøter

De nordiske riksarkivarene møtes fast to ganger i året for å utveksle erfaringer, diskutere felles utfordringer og legge grunnlag for fortsatt tett nordisk samarbeid. Det er etablert en egen nordisk arkivportal for felles informasjon. Der publiseres også Nordisk Arkivportal, som er et felles tidsskrift.

Nordiske arkivdage (NAD)

De nordiske landene samles hvert tredje år om et stort arkivfaglig arrangement, som landene bytter på å være vertskap for.

NorDig

Medarbeiderne innen arkiv- og it-utvikling i de nordiske riksarkivene møtes hvert tredje år til en konferanse der de utveksler status og erfaringer. Det siste arrangementet ble holdt i Sverige høsten 2017.

Nordisk arkivakademi

Ekspertsamlinger med deltakere fra de nordiske riksarkivene for å diskutere felles faglige utfordringer. Ingen fast frekvens, men ofte to samlinger årlig.

ADDML

Samarbeid mellom Riksarkivene i Finland, Sverige og Norge om en standard for å beskrive arkivuttrekk.

Arkivenes dag

Arkiv i hele Norden samarbeider om å markere dagen.

Indigenous archives network

Indigenous archives network er et nettverk for arbeid med dokumentasjon om urfolk.

Interreg Nord: Digital Access to Sámi Heritage Archives

Søknad om treårig prosjekt 2018-2020.

Nordisk samisk nettverk

Deltar i nettverksmøter.

Nordisk nettverk for joik i arkiv

Deltar i nettverksmøter.

Sirkumpolart urfolks arkivnettverk

Deltar i nettverksmøter.