ENG

Søk innsyn til faglige formål

Arkivmateriale kan være sperret fordi det kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Hvem som helst kan imidlertid be om om å få se slikt materiale. Opplysningene i det aktuelle materialet vil da bli vurdert av arkivfaglig personale. Hvis materialet viser seg å inneholde taushetsbelagte opplysninger må du ha godkjent innsyn for å se det. Egne regler gjelder for innsyn i opplysninger som gjelder deg selv. Forskere kan søke innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål. Det er også mulig å søke innsyn til andre faglige formål.

Viktig informasjon i forbindelse med koronaviruset 

For å forebygge spredning av koronavirus har Arkivverket besluttet å stenge alle sine lokaler fra og med 13. mars og foreløpig til og med 15. juni. Dette gjelder alle lesesaler og publikumsarealer. Alle arrangementer i nærmeste framtid er avlyst. Vi følger situasjonen tett og vil informere publikum fortløpende. 

Henvendelser fra publikum om innsyn i arkiver som er avlevert til Arkivverket kan ikke behandles, da våre ansatte ikke har fysisk tilgang til arkivene. Vi henstiller derfor til publikum om ikke å be om opplysninger fra arkivene med mindre saken er av kritisk viktig art (som helse og økonomiske verdier). 

Som en følge av dette er enkelte bestillingsskjemaer midlertidig fjernet fra nettsidene. Skjemaer for bestilling av kritisk viktig informasjon er fortsatt tilgjengelige, men det må påregnes ekstra behandlingstid også på disse sakene. 

Vi beklager ulempene dette medfører og ønsker samtidig å takke for forståelse i en krevende situasjon. 

Om tjenesten

Riksarkivaren kan på visse vilkår gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål. Formålet er å gi forskere rettmessig adgang til taushetsbelagte opplysninger slik at de kan gjennomføre vitenskapelige undersøkelser.

Innsyn kan gis til personer som tilfredsstiller forvaltningslovens definisjon av «forsker» slik det er formulert i forvaltningslovens § 13d og tilhørende regelverk.

Les mer om taushetsbelagte opplysninger og innsyn

Les mer om Arkivverkets tjenestepolitikk

Dersom du blir innvilget forskerinnsyn plikter du å gjøre deg kjent med vilkårene for innsynet, for eksempel med hensyn til innsynets varighet, om det kan tas kopier og hvordan opplysningene ellers skal håndteres. Forskere som får innsyn i taushetsbelagte opplysninger har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13e. Brudd på taushetsplikten er straffbart. For at det skal dokumenteres at den som er innvilget innsyn kjenner reglene om taushetsplikt, og forplikter seg til å overholde dem, vil den det gjelder måtte undertegne en taushetserklæring.

Blir innvilget andre former for innsyn til faglige formål plikter du også å rette deg etter vilkårene for innvilget innsyn.