ENG

Søk innsyn til faglige formål

Arkivmateriale kan være sperret fordi det kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Hvem som helst kan imidlertid be om om å få se slikt materiale. Opplysningene i det aktuelle materialet vil da bli vurdert av arkivfaglig personale. Hvis materialet viser seg å inneholde taushetsbelagte opplysninger må du ha godkjent innsyn for å se det. Egne regler gjelder for innsyn i opplysninger som gjelder deg selv. Forskere kan søke innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål. Det er også mulig å søke innsyn til andre faglige formål.

 

Om tjenesten

Riksarkivaren kan på visse vilkår gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål. Formålet er å gi forskere rettmessig adgang til taushetsbelagte opplysninger slik at de kan gjennomføre vitenskapelige undersøkelser.

Innsyn kan gis til personer som tilfredsstiller forvaltningslovens definisjon av «forsker» slik det er formulert i forvaltningslovens § 13d og tilhørende regelverk.

Les mer om taushetsbelagte opplysninger og innsyn

 Arkivverkets serviceerklæring finner du her

Dersom du blir innvilget forskerinnsyn plikter du å gjøre deg kjent med vilkårene for innsynet, for eksempel med hensyn til innsynets varighet, om det kan tas kopier og hvordan opplysningene ellers skal håndteres. Forskere som får innsyn i taushetsbelagte opplysninger har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13e. Brudd på taushetsplikten er straffbart. For at det skal dokumenteres at den som er innvilget innsyn kjenner reglene om taushetsplikt, og forplikter seg til å overholde dem, vil den det gjelder måtte undertegne en taushetserklæring.

Blir innvilget andre former for innsyn til faglige formål plikter du også å rette deg etter vilkårene for innvilget innsyn.

Utvidet tilgang til Arkivverkets lesesaler 

Har du behov for å undersøke arkivmateriale som ikke er digitalisert utenfor ordinær åpningstid, kan du søke om utvidet tilgang til enkelte av Arkivverkets lesesaler. Les mer om tilbudet om utvidet tilgang til enkelte lesesaler