ENG

Søk innsyn til faglige formål

Arkivmateriale kan være sperret fordi det kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Hvem som helst kan imidlertid be om om å få se slikt materiale. Opplysningene i det aktuelle materialet vil da bli vurdert av arkivfaglig personale. Hvis materialet viser seg å inneholde taushetsbelagte opplysninger må du ha godkjent innsyn for å se det. Egne regler gjelder for innsyn i opplysninger som gjelder deg selv. Forskere kan søke innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål. Det er også mulig å søke innsyn til andre faglige formål.

Smitteverntiltak kan medføre lenger saksbehandlingstid enn normalt. Vi prioriterer henvendelser fra brukere som har kritisk behov, men vi får stadig lengre køer. Vi henstiller derfor til publikum om å ikke etterspørre svar på tidligere innsendte henvendelser om opplysninger fra arkivene, med mindre saken er av kritisk viktig art (som helse og økonomiske verdier). Vi gjør oppmerksom på at det for tiden er særskilt lang saksbehandlingstid i Trondheim.

Om tjenesten

Riksarkivaren kan på visse vilkår gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål. Formålet er å gi forskere rettmessig adgang til taushetsbelagte opplysninger slik at de kan gjennomføre vitenskapelige undersøkelser.

Innsyn kan gis til personer som tilfredsstiller forvaltningslovens definisjon av «forsker» slik det er formulert i forvaltningslovens § 13d og tilhørende regelverk.

Les mer om taushetsbelagte opplysninger og innsyn

 Arkivverkets serviceerklæring finner du her.

Dersom du blir innvilget forskerinnsyn plikter du å gjøre deg kjent med vilkårene for innsynet, for eksempel med hensyn til innsynets varighet, om det kan tas kopier og hvordan opplysningene ellers skal håndteres. Forskere som får innsyn i taushetsbelagte opplysninger har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13e. Brudd på taushetsplikten er straffbart. For at det skal dokumenteres at den som er innvilget innsyn kjenner reglene om taushetsplikt, og forplikter seg til å overholde dem, vil den det gjelder måtte undertegne en taushetserklæring.

Blir innvilget andre former for innsyn til faglige formål plikter du også å rette deg etter vilkårene for innvilget innsyn.