Arkiver fra privat sektor

Privatarkiv er fellesbetegnelsen for arkiver som er skapt i privat sektor. Her inngår arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner og privatpersoner. Privat sektor er klart underrepresentert i norske bevaringsinstitusjoner. Et mer representativt utvalg av historiske arkiv fra privat sektor bør bevares for å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon. Riksarkivaren har overordnet nasjonalt ansvar for privatarkivfeltet. Arkivverket bevarer også mange privatarkiv og er største aktør i landet.