Arkiver fra privat sektor

Arkiver som er skapt av bedrifter, organisasjoner, institusjoner og privatpersoner er en viktig del av vår felles hukommelse. Privatarkiv som blir tatt vare på hos en bevaringsinstitusjon blir kilder til framtidas norgeshistorie.

Har du et arkiv du ønsker å bevare?

Arkivverket tar imot digitalt og analogt arkiv, og bevarer det kostnadsfritt og sikkert. Du mister ikke tilgang til ditt materiale. Disse veilederne forklarer hva du kan gjøre.

Har du arkivmateriale etter deg selv eller andre personer, som du tenker kan ha historisk verdi? Her får du hjelp til hva du kan gjøre.

Har din private virksomhet et arkiv som dere tenker kan ha historisk verdi og som dere ønsker å bevare for ettertiden? Her får du hjelp til hvordan du kan gå fram. 

Har du arkivmateriale etter en nedlagt privat virksomhet som du tenker kan ha historisk verdi? Her får du hjelp til hva du kan gjøre.

Hvem, hva og hvor om privatarkiv

Arkivverket og andre bevaringsinstitusjoner over hele landet samarbeider om bevaring av privatarkiv. 

Hva er privatarkiv?
Hva er privatarkiv?
Privatarkiv skapes av bedrifter, organisasjoner og personer.
Hvor finner du opplysninger om bevarte privatarkiver?
Hvor finner du opplysninger om bevarte privatarkiver?
Opplysninger fra private arkiver kan du finne på ulike steder og på ulike måter.
Nasjonale institusjoner og bevaringsplaner
Nasjonale institusjoner og bevaringsplaner
Noen bevaringsinstitusjoner og organisasjoner har tatt et landsdekkende ansvar for å bevare privatarkiver fra bestemte samfunnsområder.
Regionale institusjoner og bevaringsplaner
Regionale institusjoner og bevaringsplaner
I hvert fylke er det en institusjon som koordinerer det regionale bevaringsarbeidet.

Styrende dokumenter

Organiseringen av privatarkivarbeidet i Norge er beskrevet i en nasjonal strategi. Bevaringsarbeidet styres gjennom bevaringsplaner nasjonalt og regionalt.

Nasjonal strategi for privatarkivarbeidet
Nasjonal strategi for privatarkivarbeidet
Den nasjonale strategien følges opp av Riksarkivarens strategiske råd, som skal fremme god dialog om arbeidet med privatarkiv i Norge.
Arkivverkets bevaringsplan for privatarkiv
Arkivverkets bevaringsplan for privatarkiv
Planen viser hvilke aktører Arkivverket ønsker dialog med for å diskutere mulig avlevering av arkiv til Arkivverket, og hvilke kriterier vi har lagt til grunn for utvelgelse av aktørene.
Retningslinjer for arbeidet med privatarkiver
Retningslinjer for arbeidet med privatarkiver
Retningslinjene skal sikre at arbeidet med privatarkiv utføres planmessig og systematisk, og at depotinstitusjonene følger allment godtatte prinsipper og rutiner.

Andre ressurser