Veiledere for offentlig sektor

Her samler vi Arkivverkets veiledere for offentlig sektor. Innholdet er sortert etter tema, og siden blir fortløpende oppdatert med nytt innhold.

Ansvar, kvalitet og kontroll

Offentlige virksomheter har plikt til å dokumentere hvordan de ivaretar arkivansvaret sitt. Denne veilederen gir oversikt over hva dokumentasjonen skal inneholde, og råd om hvordan dere kan gå fram.

Internkontrollen i offentlige organer skal omfatte arkivarbeidet. Denne veilederen hjelper dere med å innrette arkivplanen som et redskap for internkontroll.

Denne veilederen gjør det enklere å beslutte hvilken dokumentasjon din virksomhet må sikre over tid. Metoden er et første steg på veien mot moderne dokumentasjonsforvalting og innebygd arkivering.

Veilederen er ment som et verktøy til kommuner for å sikre at arkivene og arkivansvaret forvaltes på en god måte når kommuner samarbeider om oppgaveløsing.

Noen statlige utvalg skal ha eget arkiv. Denne veilederen gir råd om hvordan slike utvalgsarkiv bør organiseres.

Webinar: Hvordan dokumentere arkivansvar
Webinar: Hvordan dokumentere arkivansvar
Her kan du se webinaret om hvordan man dokumenterer arkivansvaret, og lese svar på spørsmålene som kom inn.
Webinar: Arkivverkets risikovurderingsskjema
Webinar: Arkivverkets risikovurderingsskjema
Hva er det, og hvordan bruke det? Her kan du se webinaret med gjennomgang av risikovurderingsskjemaet, og lese svar på spørsmålene som kom inn.
Verktøy for egenvurdering av arkivkvalitet
Verktøy for egenvurdering av arkivkvalitet
Bruk Arkivverkets verktøy for å kartlegge styrker og svakheter ved arkivholdet i egen virksomhet.

Elektroniske arkivsystemer

Denne veilederen forklarer hvordan et organ skal dokumentere sine elektroniske systemer som kan inneholde arkiv. Vi går igjennom punktene som skal være med, og gir forslag til oppsett.

Bruk av arkivsystemer som behandler elektroniske arkivdokumenter forutsetter at ansvarsforhold, arbeidsrutiner og systemteknisk informasjon er dokumentert. Denne veilederen gir oversikt over de nødvendige rutinene, og praktisk hjelp til å lage dem.

Denne veilederen er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Arkivverket. Nettsteder er omfattet av både arkivloven og pliktavleveringsloven. For å hindre dobbeltbevaring har Arkivverket og Nasjonalbiblioteket kommet frem til en overordnet arbeidsdeling. 

Webinar: Hvordan dokumentere elektroniske arkivsystemer?
Webinar: Hvordan dokumentere elektroniske arkivsystemer?
Her kan du se webinaret med gjennomgang av veilederen for systemoversikt med beskrivelser og lese svar på spørsmålene som kom inn.

Flere virksomheter i felles saksbehandlingssystem

Arkivpliktig informasjon i felles saksbehandlingssystem
Arkivpliktig informasjon i felles saksbehandlingssystem
Når offentlige virksomheter samarbeider om saksbehandlingen i et felles system, utfordrer det noen deler av arkivregelverket. Det er flere ting som er ekstra viktige å tenke på ved bruk og utvikling av slike systemer.

Denne veilederen tar for seg hvordan systemeieren av et felles saksbehandlingssystem kan ivareta dokumentasjonsbehovet og arkivansvaret til alle virksomhetene som deltar.

Denne veilederen tar for seg hvordan statlige organ som bruker et felles saksbehandlingssystem, eid eller driftet av en annen statlig virksomhet, kan gjøre dette på en måte som ivaretar både virksomhetens eget dokumentasjonsbehov og arkivansvar.

Denne veilederen tar for seg hvordan kommuner og fylkeskommuner som bruker et felles saksbehandlingssystem eid av en annen virksomhet kan gjøre dette på en måte som ivaretar både virksomhetens eget dokumentasjonsbehov og arkivansvar. 

Daglig dokumentasjonsforvaltning

Denne veilederen er laget for spesielt for departementene og statlige virksomheter. Den er også relevant for kommuner og andre offentlige virksomheter.

Kvalitetssikring er viktig for alt arkivarbeid. Denne veilederen hjelper deg til å kunne utvikle og vedlikeholde rutiner for kvalitetssikring av journalen på en god og praktisk måte.

I en unntakstilstand som den Norge står i nå er det spesielt viktig med gode dokumentasjonsrutiner. Arkivverket deler her fem arkivvettregler for å bistå i arbeidet med å håndtere arkiv i krisetid.

Mediekonvertering

Denne veilederen forklarer hvordan en virksomhet kan legge en god plan for mediekonvertering av avsluttede papirarkiver, og viser tre ulike måter å organisere arbeidet på.

Denne veilederen forklarer hvordan virksomheter kan konvertere sine avsluttede analoge arkiver til et digitalt format.

Denne veilederen forklarer hvilke kriterier man skal legge til grunn for å vurdere om arkivet inneholder dokumenter som skal bevares i sitt opprinnelige format. 

Offentlige virksomheter som av ulike årsaker har behov for å midlertidig føre arkiver ut av landet, må søke Arkivverket om tillatelse. Denne veilederen tar for seg ulike typer utførsel, og hvordan man søker.

Avslutning og langtidsbevaring

Denne veilederen forklarer hvordan en virksomhet kan utarbeide en plan for å ordne og listeføre sine papirarkiver. 

Denne veilederen forklarer hovedtrekkene i avleveringsprosessen, forskjellen på ulike uttrekksformater og teknisk gjennomføring av uttrekk. 

Denne veilederen forklarer hvordan en virksomhet kan utarbeide en plan for langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale.

Webinar: Hvordan planlegge langtidsbevaring av elektronisk materiale
Webinar: Hvordan planlegge langtidsbevaring av elektronisk materiale
Her kan du se webinaret med gjennomgang av veilederen for planlegging av elektronisk langtidsbevaring og lese svar på spørsmålene som kom inn.