For arkiveiere/arkivskapere

Dokumentasjonsforvaltning er en samlebetegnelse for alle aktiviteter knyttet til arkivers levetid, fra de dannes og frem til langtidslagring i depot. Store deler av dette foregår mens arkivene er i administrativ bruk.

Arkivering
Arkivering
Dokumentfangst er utgangspunktet for all arkivering. Dette innebærer at digitale objekter fra forskjellige plattformer og systemer identifiseres og «fryses». Når objektene er arkivert, må arkivet beskytte innholdet mot alle fremtidige endringer.
Journalføring
Journalføring
Offentlige virksomheter har plikt til å føre fortløpende journal for sine saksdokumenter. Arkivforskriften og offentlighetsloven gir regler for journalføring.
Klassifikasjon
Klassifikasjon
Alle offentlige virksomheter skal ha et klassifikasjonssystem – ofte kalt en arkivnøkkel – for ordning av sitt saksarkiv. Systemet skal omfatte alle virksomhetens saksområder.
Periodisering
Periodisering
Periodisering er å dele opp eit arkiv i tidsperiodar, slik at dei eldste og minst aktuelle dokumenta kan takast ut av arkivet. På denne måten blir det frigjort plass, og det blir enklare å finne fram i det nyaste og viktigaste materialet.
Arkivplan og internkontroll
Arkivplan og internkontroll
Alle offentlige organer skal ha sin egen arkivplan. Arkivplanen skal være oppdatert og dekkende for arkivholdet i det enkelte organet, og en del av organets internkontroll.
Bevaring og kassasjon
Bevaring og kassasjon
Offentlige arkiv av stor kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller annen viktig dokumentasjon, skal bevares og gjøres tilgjengelig for ettertiden. Materiale som ikke er bevaringsverdig kan det gjøres kassasjonsvedtak for slik at det kan slettes eller makuleres når organet ikke lenger har bruk for det.
Overføring av arkiv til depot
Overføring av arkiv til depot
Offentlige virksomheter skal overføre eldre og avsluttede arkiver til et arkivdepot. Alle statlige virksomheter skal på et tidspunkt avlevere sine arkiver til Arkivverket for langtidsbevaring. Kommuner og fylkeskommuner deponerer arkivene til egne arkivdepot.
Arkiver fra privat sektor
Arkiver fra privat sektor
Arkiver som er skapt av bedrifter, organisasjoner, institusjoner og privatpersoner er en viktig del av vår felles hukommelse. Privatarkiv som blir tatt vare på hos en bevaringsinstitusjon blir kilder til framtidas norgeshistorie.
Tilsyn
Tilsyn
Arkivverket skal gjennom tilsyn sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjons-forvaltning i offentlig sektor. Dette inkluderer alle faser i arkivenes liv – fra dokumentfangst og arkivdanning i dagligarkiv til langtidslagring i arkivdepot.
Kommunereform
Kommunereform
Kommunereformen vil få konsekvenser for arkivdanningen i kommunene – og for eksisterende kommunale arkiv. Riksarkivaren prioriterer arbeidet med oppfølging av de arkivfaglige utfordringene i reformen.
Arkiv, personvern og GDPR
Arkiv, personvern og GDPR
EUs personvernforordning, GDPR, legger til rette for at personvern og arkiv kan kombineres på en effektiv og sikker måte til beste for individet og samfunnet som helhet.
Skylagring og skanning i utlandet
Skylagring og skanning i utlandet
Offentlige organer som vil ta i bruk skytjenester eller skanne papirarkiv i utlandet må ta hensyn til arkivlovens forbud mot å føre arkiv ut av landet.