ENG

Tilbud om digital tilgjengeliggjøring på forespørsel

Arkivverket tilbyr tjenesten digital tilgjengeliggjøring av arkivmateriale på Digitalarkivet. Tilbudet er gratis og gjelder større mengder arkivmateriale.

Tilbudet er ment å ivareta behov for digitalisering i forbindelse med forskning, journalistikk, lokalhistorie, foreningsarbeid og alle andre publiseringsbehov. Arkivmateriale som blir tilgjengeliggjort på forespørsel legges ut på Digitalarkivet. Opplysninger som ikke kan være fritt tilgjengelig, blir bare synlig for den eller de som skal ha tilgang.  
  
Alle kan søke om digitalisering og Arkivverket vil deretter vurdere hver enkelt av søknadene. Vurderingskriteriene er gjengitt nedenfor.    
Forespørsler som gjelder enkeltopplysninger gjøres via tjenesten bestill opplysninger fra arkivene.   

Rammer for tjenesten digital tilgjengeliggjøring på forespørsel:  

 • Søker vil få skriftlig tilbakemelding om hvordan Arkivverket vurderer søknaden, samt eventuelt estimert leveringstid. Ved behov inngår Arkivverket en nærmere dialog med søkeren.   
 • Digitaliseringen kan i utgangspunktet bare omfatte arkivmateriale som er beskrevet i Arkivportalen. Brukere kan bli henvist til å besøke våre lesesaler for å spesifisere søknaden nærmere, i de tilfellene katalogene ikke gir nok informasjon. Et lesesalsbesøk kan være nødvendig for å avgrense og/eller konkretisere en bestilling.    
 • Vi krever at dere identifiserer arkivene og arkivstykkene dere søker om å digitalisere. Vi digitaliserer som hovedregel hele arkivstykker (protokoller/esker). Vi forbeholder oss retten til å avvise søknader som ikke innfrir kravet om identifisering av arkivstykker.  
 • Mindre omfattende forespørsler om kopibestilling angående enkeltopplysninger i spesifiserte arkivstykker (med arkivreferanse) gjøres via tjenesten bestill opplysninger fra arkivene. Slike forespørsler behandles i tråd med Arkivverket sin serviceerklæring.   

Våre kriterier ved vurdering av søknader  

Kriteriene for prioritering av digital tilgjengeliggjøring på forespørsel er de samme som Arkivverket ellers benytter for valg og prioritering av arkivmateriale for mediekonvertering.   

 1. Arkivmateriale som erfaringsmessig er etterspurt av mange og egner seg for selvbetjening har høyest prioritet.    
 2. Arkivmateriale der digitalisering kan bidra til forskning, journalistikk og økt formidling av kulturarv. For eksempel større markeringer og jubileer.   
 3. Det legges vekt på samarbeidsprosjekter.  
 4. Arkivverkets skanningskapasitet og arkivmaterialet fysiske egnethet for skanning vil ha avgjørende betydning for vurderingen av søknaden.     

Hva forventes av deg?  

 • Vi ønsker en søknad med prosjektskisse og en beskrivelse av bakgrunnen for henvendelsen, slik at vi kan vurdere den på best mulig grunnlag.  Dette gjelder også ved forslag til samarbeidsprosjekter. 
 • Dere må på forhånd foreta katalogsøk i Arkivportalen og finne fram til arkivreferanse for materialet dere ønsker skannet.   
 • Vi anmoder dere om å begrense søknaden så mye som mulig, sørg også for at dere søker om arkivmateriale som er relevant for dere. Er dere usikre på arkivmaterialets innhold vil vi henvise til å besøke våre lesesaler for nærmere undersøkelser og eventuelt begrensning av bestillingen. Ved behov for veiledning kan dere også kontakte vår veiledningstelefon.  
 • Dersom dere ønsker tilgang til materiale som er klausulert, må det innvilges innsyn i arkivmaterialet før dere kan innvilges tilgang. Søknader om innsyn i taushetsbelagte opplysninger kan sendes skriftlig via skjema under Våre tjenester (krever innlogging), alternativt som brev i posten. Innsyn bør søkes før søknad om digitalisering.   

Dere søker om digital tilgjengeliggjøring via dette skjemaet: