ENG
DataCenter

Bevaring av digitale arkiver

Digitalt arkivmateriale som avleveres til Arkivverket, testes og godkjennes for så å bli overført til langtidsbevaring i Digitalarkivet.

Arkivverket har Norges eldste avleverte digitale data. De første overføringene ble gjort i 1988. Den gangen kom gjerne dataen på spolebånd og de har gjennom tiden blitt kopiert over til cd og deretter over til disk. De siste ti årene har ESSArch vært Arkivverkets langtidsbevaringsløsning, og tas ut av drift i 2023. 

I 2020 fikk Arkivverket satsningsmidler over statsbudsjettet til å utvikle Digitalarkivet til en fellesløsning hvor langtidsbevaring er en sentral del. Dette betyr at både kommunal og privat sektor kan benytte seg av den samme langtidsbevaringsløsningen som statlig sektor. Siden juni 2021 har arkivdata som er blitt overført til Arkivverket, blitt sikret for fremtiden gjennom den nye løsningen for langtidsbevaring i Digitalarkivet. Erfaringen med å overføre arkivdata fra utgående teknologi og over til ny, blir videreført i Digitalarkivets bevaring. Langtidsbevaringen er bygget opp slik at data kan forvaltes for fremtiden og at teknologi og maskinvare kan byttes ut i takt med den teknologiske utviklingen slik at arkivdataene som overføres, blir sikkert bevart i lang tid. 

 

Det å bevare data over tid er en todelt oppgave. Først og fremst må vi bevare de faktiske dataene som skapes på et fysisk medium over tid. Dataen skal bevares slik den ble arkivert i utgangspunktet. Deretter må vi sørge for at data kan tolkes, det holder nemlig ikke bare å bevare data, vi må også sørge for at innholdet i dataen kan tolkes og forstås over tid. 

For å opprettholde tilliten til arkivmaterialet kreves det også at man har forvaltningsrutiner og -metode. På overordnet nivå består digital langtidsbevaring av rutiner for håndtering av arkiv og selve teknologien for bevaring av arkiv. Når vi snakker om rutiner, er dette rutiner for overføring, mottak, validering, bevaring og ikke minst tilgjengeliggjøring. Forvaltningsrutinene skal legge til rette for at omverdenen og ettertiden skal kunne stole på det digitale arkivmaterialet i Digitalarkivet. 

Virksomhetene pakker arkivdataen ved hjelp av Arkade 5, slik løsningen er i dag, og overfører de pakkede arkivdataene ved hjelp av en selvbetjent opplasting. De opplastede arkivdataene blir mellomlagret i Azure Blob Storage, hvor det blir  gjort en rekke tester og kontroller av overføringspakken. Går overføringspakken gjennom disse testene, blir den overført til bevaringsløsningen. Bevaringsløsningen er et S3-objektlager. Her opprettes en separat del for hver virksomhet. 

Virksomheter som skal forvalte arkivene i bevaring selv, oppretter en avtale med Arkivverket og får tilgang  til den delen som er opprettet for virksomheten. Tilgangsstyringen sørger for at de forskjellige virksomhetene ikke har tilgang andres data. 

For å få en sikker bevaring av arkivdataene har objektlageret georeplikering i datasenteret på Sognsvann og Tynset, hvor det lagres en replika i hvert datasenter.

Digital sikring.jpg