Hva er Arkivverket

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Historikk
Historikk
Arkivverket er lokalisert på flere steder i landet. Under kan du lese mer om vår historikk.
Riksarkivaren
Riksarkivaren
Riksarkivaren er øverste leder for Arkivverket. Hennes myndighet er beskrevet i arkivloven og arkivforskriften.
Arkivverkets organisering
Arkivverkets organisering
Arkivverkets organisasjonsstruktur trådte i kraft 01. november 2016.
Tildelingsbrev
Tildelingsbrev
Det årlige tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for Arkivverket. Etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for Arkivverket gjennom tildelingsbrev. Tildelingsbrevet vil gi føringer for Arkivverkets strategi, og legger grunnlaget for innholdet i årsrapporten.
Årsrapporter
Årsrapporter
Den årlige årsrapporten gir en bred oversikt over og innsikt i Arkivverkets virksomhet – både driftsrelaterte og prosjektbaserte aktiviteter. Årsrapporten sier noe om Arkivverkets mål, utfordringer, prioriteringer og ressursbruk, og om hva som er oppnådd av resultater. I tillegg gis det vurderinger av framtidsutsikter for Arkivverket og arkivfeltet for øvrig ved blant annet å peke på vesentlige forhold som kan påvirke Arkivverkets evne til å løse samfunnsoppdraget og måloppnåelse på sikt.
Strategi 2019-2021
Strategi 2019-2021
Arkivverket har revidert tidligere strategi for 2017-2019, og ny strategi strekker seg over en ny treårsperiode fra 2019 til 2021. Siden forrige periode er Kulturdepartementets overordnede mål for Arkivverket justert noe, og Arkivverkets strategiske mål er redusert fra ni til fire mål med vesentlige bruker- og samfunnseffekter.
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling
FOU-virksomheten i Arkivverket skal understøtte etatens samfunnsoppdrag, bidra til ny kunnskap på Arkivverkets ansvarsområder og legge et godt, vitenskapelig grunnlag for etatens arbeid.
eInnsyn
eInnsyn
Arkivverkets offentlige journal er digitalt tilgjengelig via Direktoratet for forvaltning og IKTs tjeneste - eInnsyn
Jobbe hos oss
Jobbe hos oss
Arkivverket har omkring 300 ansatte. Vi er lokalisert i Oslo, Hamar, Trondheim, Tromsø, Kongsberg, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Kautokeino.
Arkivverkets tjenestepolitikk
Arkivverkets tjenestepolitikk
Du kan henvende deg til Arkivverket og be om opplysninger fra arkivene. Vi har utarbeidet en tjenestepolitikk som beskriver hva du kan forvente av oss.
Personvernerklæring
Personvernerklæring
Denne personvernerklæringa gjer greie for vår handsaming av personopplysningar når du nyttar Arkivverket sine tenester i arkivportalen.no, digitalarkivet.no, arkivverket.no, gotisk håndskrift app eller kontaktar oss via skjema, nettforum, brev, telefon, e-post, eller ved personleg oppmøte.
Policy for frivillighet i Arkivverket
Policy for frivillighet i Arkivverket
Formålet med frivillig arbeid for Arkivverket er å jobbe sammen med individer, grupper, partnere og foreninger for å oppnå Arkivverkets ambisjoner om bedre tjenester for alle. Det er gode muligheter til å finne meningsfulle oppgaver hos Arkivverket for alle som er interessert i historie og teknologi, og som ønsker å bidra med frivillig arbeid. Ved å samarbeide med publikum vil vi sammen kunne bidra til å oppfylle flere av brukernes ønsker i løpet av kortere tid, og veien fra ide til ferdig resultat blir kortere.

Arkivverket feirer

Riksarkivet 200 år
Riksarkivet 200 år
6. juni 2017 feirer Riksarkivet 200-årsdag.
Statsarkivet Hamar 100 år
Statsarkivet Hamar 100 år
Siden 1917 har Statsarkivet i Hamar eksistert som en forvaltnings-, kultur og kunnskapsinstitusjon for Hedmark og Oppland. Statsarkivet er en del av Arkivverket, som ledes av Riksarkivaren. Vi vil her presentere et dokument fra våre samlinger hver måned i jubileumsåret.