ENG

Hva er Arkivverket

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av arbeidet med privatarkiv.
Historikk
Historikk
Arkivverket er lokalisert på flere steder i landet. Under kan du lese mer om vår historikk.
Riksarkivaren
Riksarkivaren
Riksarkivaren er øverste leder for Arkivverket. Hennes myndighet er beskrevet i arkivloven og arkivforskriften.
Arkivverkets organisering
Arkivverkets organisering
Arkivverkets organisasjonsstruktur trådte i kraft 01. november 2016.
Tildelingsbrev
Tildelingsbrev
Det årlige tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for Arkivverket. Etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for Arkivverket gjennom tildelingsbrev. Tildelingsbrevet vil gi føringer for Arkivverkets strategi, og legger grunnlaget for innholdet i årsrapporten.
Årsrapporter
Årsrapporter
Den årlige årsrapporten gir en bred oversikt over og innsikt i Arkivverkets virksomhet – både driftsrelaterte og prosjektbaserte aktiviteter. Årsrapporten vil si noe om Arkivverkets mål, utfordringer, prioriteringer og ressursbruk, og om hva som er oppnådd av resultater. I tillegg gis det vurderinger av framtidsutsikter for Arkivverket og arkivfeltet for øvrig ved blant annet å peke på vesentlige forhold som kan påvirke Arkivverkets evne til å løse samfunnsoppdraget og måloppnåelse på sikt.
Strategi 2017-2019
Strategi 2017-2019
Arkivverket reviderte på nyåret 2017 tidligere strategi for 2016-2018, og ny strategi går over treårsperioden 2017-2019. Målene som Kulturdepartementet setter for Arkivverkets virksomhet gjennom det årlige statsbudsjettet, samsvarer med hovedmålene i Arkivverkets strategi.
Offentlig elektronisk postjournal
Offentlig elektronisk postjournal
Arkivverkets offentlige journal er digitalt tilgjengelig via fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets tjeneste OEP.
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling
FOU-virksomheten i Arkivverket skal understøtte etatens samfunnsoppdrag, bidra til kunnskapsdannelse på Arkivverkets ansvarsområder og legge et godt, vitenskapelig grunnlag for etatens arbeid med og for arkiver.
Jobbe hos oss
Jobbe hos oss
Arkivverket har omkring 300 ansatte. Vi er lokalisert i Oslo, Hamar, Trondheim, Tromsø, Kongsberg, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Kautokeino.
Våre tjenester
Våre tjenester
Du kan henvende deg til Arkivverket og be om opplysninger fra arkivene. Vi har utarbeidet en tjenestepolitikk som beskriver hva du kan forvente av oss.
Personvernerklæring
Personvernerklæring
Denne personvernerklæringa gjer greie for vår handsaming av personopplysningar når du nyttar Arkivverket sine tenester i arkivportalen.no, digitalarkivet.no, arkivverket.no eller kontaktar oss med e-post.
Riksarkivet 200 år
Riksarkivet 200 år
6. juni 2017 feirer Riksarkivet 200-årsdag.
Statsarkivet Hamar 100 år
Statsarkivet Hamar 100 år
Siden 1917 har Statsarkivet i Hamar eksistert som en forvaltnings-, kultur og kunnskapsinstitusjon for Hedmark og Oppland. Statsarkivet er en del av Arkivverket, som ledes av Riksarkivaren. Vi vil her presentere et dokument fra våre samlinger hver måned i jubileumsåret.