Hva er Arkivverket

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Historikk
Historikk
Arkivverket er lokalisert på flere steder i landet. Under kan du lese mer om vår historikk.
Riksarkivaren
Riksarkivaren
Riksarkivaren er direktør og øverste leder Arkivverket. Riksarkivarens myndighet er beskrevet i arkivloven og arkivforskriften.
Arkivverkets organisering
Arkivverkets organisering
Her finner du organisasjonskart og oversikt over ledergruppa.
Pilotprosjekt for et regionalt historisk senter på Hamar
Pilotprosjekt for et regionalt historisk senter på Hamar
Arkivverket samarbeider med Anno Museum i et nasjonalt pilotprosjekt for å etablere et regionalt historisk senter på Hamar.
Årsrapporter
Årsrapporter
Kulturdepartementet sender årlig ut tildelingsbrev som legger overordnede rammer for Arkivverkets virksomhet. Når året er omme skal det leveres en årsrapport til departementet som blant annet skal svare ut rapporteringskrav som går fram av tildelingsbrevet.
Styringsdokumenter
Styringsdokumenter
Den overordnede styringen av Arkivverket skjer gjennom Kulturdepartementets instruks og årlige tildelingsbrev.
Strategi 2020-2022
Strategi 2020-2022
Arkivverkets strategi strekker seg over treårsperioden 2020 til 2022. De fire overordnede målene som Kulturdepartementet har satt for Arkivverkets virksomhet i statsbudsjett og tildelingsbrev, ligger til grunn for Arkivverkets strategi.
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling
FOU-virksomheten i Arkivverket skal understøtte etatens samfunnsoppdrag, bidra til ny kunnskap på Arkivverkets ansvarsområder og legge et godt, vitenskapelig grunnlag for etatens arbeid.
Arkivverkets serviceerklæring
Arkivverkets serviceerklæring
Du kan henvende deg til Arkivverket og be om opplysninger fra arkivene. Vi har utarbeidet en serviceerklæring som beskriver hva du kan forvente av oss.
Personvernerklæring
Personvernerklæring
Denne personvernerklæringa gjer greie for vår handsaming av personopplysningar når du nyttar Arkivverket sine tenester i arkivportalen.no, digitalarkivet.no, arkivverket.no, gotisk håndskrift app, interkommunalearkiv.no, kommunereformarkiv.no eller kontaktar oss via skjema, nettforum, brev, telefon, e-post, eller ved personleg oppmøte.
Policy for frivillighet i Arkivverket
Formålet med frivillig arbeid for Arkivverket er å jobbe sammen med individer, grupper, partnere og foreninger for å oppnå Arkivverkets ambisjoner om bedre tjenester for alle. Det er gode muligheter til å finne meningsfulle oppgaver hos Arkivverket for alle som er interessert i historie og teknologi, og som ønsker å bidra med frivillig arbeid. Ved å samarbeide med publikum vil vi sammen kunne bidra til å oppfylle flere av brukernes ønsker i løpet av kortere tid, og veien fra ide til ferdig resultat blir kortere.

Arkivverket feirer

Riksarkivet 200 år
Riksarkivet 200 år
6. juni 2017 feirer Riksarkivet 200-årsdag.
Statsarkivet Hamar 100 år
Statsarkivet Hamar 100 år
Siden 1917 har Statsarkivet i Hamar eksistert som en forvaltnings-, kultur og kunnskapsinstitusjon for Hedmark og Oppland. Statsarkivet er en del av Arkivverket, som ledes av Riksarkivaren. Vi vil her presentere et dokument fra våre samlinger hver måned i jubileumsåret.