ENG
konvolutter 2

Styringsdokumenter

Den overordnede styringen av Arkivverket skjer gjennom Kulturdepartementets instruks og årlige tildelingsbrev.

Instruksene til statlige virksomheter har varighet over flere år, og skiftes normalt ikke ut så ofte. Tildelingsbrev sendes ut fra departementene til underliggende virksomheter etter at Stortinget har behandlet det årlige statsbudsjettet.

De årlige statsbudsjettene blir lagt ut på regjeringens nettsider
Kulturdepartementet legger ut tildelingsbrev for underliggende virksomheter

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Arkivverket

Kulturdepartementet fastsetter instruks til direktøren i Arkivverket innenfor rammen for økonomireglementet. Instruksens formål er å klargjøre myndighet og ansvar mellom Kulturdepartementet og Arkivverket. Tidligere instruks fra 2005 gjennomgikk en større revisjon i mars 2019. To mindre justeringer ble foretatt senere samme år, og instruksens disposisjon endret og noen forenklinger foretatt våren 2020. Gjeldende instruks er fra 19. juni 2020.

Last ned Kulturdepartementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Arkivverket

Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold i Arkivverket

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Vi har blant annet ansvar for er Samisk arkiv og Skeivt arkiv, som har gitt verdifulle perspektiver og læring til hele Arkivverket. For oss er det viktig å få fram flere meninger og perspektiver. Mangfold og inkludering påvirker vår evne til innovasjon, våre prosjekter og leveranser på en god måte. Hovedmålet med Arkivverkets handlingsplan er å legge til rette for likestilling, inkludering og mangfold, og å hindre diskriminering. 

Arkivverket vil jobbe for å ha en variert arbeidsstokk som gjenspeiler samfunnet vi lever i. Vi må være attraktive for ulike typer søkere og bidra til en kultur som bygger bro mellom ulike fagmiljøer. Som statlig virksomhet er Arkivverket nasjonens hukommelse, og skal i så måte gjenspeile samfunnet i våre ansatte.   

Vårt arbeid med likestilling, mangfold og inkludering er en del av Arkivverkets strategiske arbeid og forankret hos ledelsen. 

Her finner du handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold i Arkivverket.

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet er en viktig del av departementenes overordnede virksomhetsstyring av underliggende og tilknyttede virksomheter. I tildelingsbrevet blir den samlede budsjettrammen – ramme for utgifter og inntekster – fastsatt, i tillegg til blant annet resultatmål for virksomheten, budsjettfullmakter og rapporteringskrav.

Arkivverket mottar som regel tildelingsbrevet for det kommende året i desember. Departementet kan også gi nye oppdrag gjennom supplerende tildelingsbrev eller oppdragsbrev i løpet av budsjettåret.