ENG
konvolutter 2

Styringsdokumenter

Den overordnede styringen av Arkivverket skjer gjennom Kulturdepartementets instruks og årlige tildelingsbrev.

Instruksene til statlige virksomheter har varighet over flere år, og skiftes normalt ikke ut så ofte. Tildelingsbrev sendes ut fra departementene til underliggende virksomheter etter at Stortinget har behandlet det årlige statsbudsjettet.

De årlige statsbudsjettene blir lagt ut på regjeringens nettsider
Kulturdepartementet legger ut tildelingsbrev for underliggende virksomheter

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Arkivverket

Kulturdepartementet fastsetter instruks til direktøren i Arkivverket innenfor rammen for økonomireglementet. Instruksens formål er å klargjøre myndighet og ansvar mellom Kulturdepartementet og Arkivverket. Tidligere instruks fra 2005 gjennomgikk en større revisjon i mars 2019. To mindre justeringer ble foretatt senere samme år, og instruksens disposisjon endret og noen forenklinger foretatt våren 2020. Gjeldende instruks er fra 19. juni 2020.

Last ned Kulturdepartementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Arkivverket

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet er en viktig del av departementenes overordnede virksomhetsstyring av underliggende og tilknyttede virksomheter. I tildelingsbrevet blir den samlede budsjettrammen – ramme for utgifter og inntekster – fastsatt, i tillegg til blant annet resultatmål for virksomheten, budsjettfullmakter og rapporteringskrav.

Arkivverket mottar som regel tildelingsbrevet for det kommende året i desember. Departementet kan også gi nye oppdrag gjennom supplerende tildelingsbrev eller oppdragsbrev i løpet av budsjettåret.