ENG
BERRE_mann, kvinne, jente

Foto: Berre

Kommunereform

Kommunereformen vil få konsekvenser for arkivdanningen i kommunene – og for eksisterende kommunale arkiv. Riksarkivaren prioriterer arbeidet med oppfølging av de arkivfaglige utfordringene i reformen.

Stortinget har gitt sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform i perioden 2014-2020. Den planlakte reformen vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, enten den er på papir eller digital.

Reformen vil kunne innebære sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner, og vil kunne føre til overføring av oppgaver mellom forvaltingsnivåene. Arkiv frå nåværende kommuner skal avsluttes og avleveres til depot; arkiv i de nye storkommunene skal etableres. Fylkeskommunane blir også berørt av reformen.

Det er avgjørande å sette i gang tiltak i forkant av reformen for å unngå informasjonstap og å legge til rette for effektiv forvalting i den nye kommunen. 

Arkivstatistikken for 2014 viser at få kommuner, bare 9 prosent, har begynt å planlegge håndtering av sine arkiver ved en eventuell kommunesammenslåing. Arkivpersonalet er foreløpig i liten grad med i planleggingsprosessene (15 prosent). Kommuner og fylkeskommuner er selv ansvarlige for at arkiver og dokumentasjon blir håndtert på en god måte i prosessen.