ENG

Høringer

Her legger vi ut informasjon om pågående og avsluttede høringer knyttet til regelverk og andre bestemmelser.
Høring_Riksarkivarens forskrift (2017--)
Høring_Riksarkivarens forskrift (2017--)
Arkivverket sendte ut høringsnotat om endringer i Riksarkivarens forskrift 20/3. Forslaget var basert på de endringene som var foreslått i Kulturdepartementets forslag til ny arkivforskrift. Høringsfristen var satt til 1. mai 2017.
Høyring - ny forskrift om offentlege arkiv (2016--)
Høyring - ny forskrift om offentlege arkiv (2016--)
[Nyhet 31.01.2017] Arkivverket har avgitt høringsuttalelse til Kulturdepartementets forslag om endringer av arkivforskriften. Høringsfrist: 15.01.2017.
Revisjon av bevarings- og kassasjonsregler (2012)
Revisjon av bevarings- og kassasjonsregler (2012)
Riksarkivaren sette seinhausten 2010 i gang eit prosjekt som skulle utarbeide nye bevarings- og kassasjonsføresegner for kommunane, fylkeskommunane og eigenforvaltningssakene i staten. Prosjektet fekk namnet BK OFFSEK. Behovet for nye reglar var stort. Det eksterne arkivmiljøet har kome med jamlege innspel om dette, og i arbeidet sitt med å sikre og tilgjengeleggjere arkiva i kommunal sektor, har Riksrevisjonen fokusert på det same. [SIDEN ER UNDER OPPDATERING...]