Forvaltningsforum for arkivsektoren
Forvaltningsforum for arkivsektoren
Forvaltningsforum for arkivsektoren er opprettet av Arkivverket som arena for samhandling og kommunikasjon i arkivsektoren. Formålet er å sikre sammenheng mellom produkter (løsninger og standarder), sørge for at produktene forblir relevante over tid og at de har bred forankring blant interessentene.
Nasjonal arkivutvikling
Nasjonal arkivutvikling
Her samler vi informasjon om strategiske utviklings-prosjekter og aktiviteter. Noen av disse foregår i Arkivverkets regi, mens andre er knyttet opp mot SKATE-samarbeidet samt inn mot samarbeidet i arkivsektoren
Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren
Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren
Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.
Arkivverket Beta
Arkivverket Beta
Offentlige virksomheter bør legge til rette for nytenkning og samarbeid på sine fagområder. For å bidra til dette har Arkivverket laget en egen beta-side for utprøving av nye ideer, produkter og tjenester.
Tall og data (statistikk)
Tall og data (statistikk)
Riksarkivaren samler inn, bearbeider og publiserer tall og data fra arkivsektoren.
Internasjonalt samarbeid
Internasjonalt samarbeid
For Arkivverket er internasjonalt samarbeid en viktig drivkraft i arbeidet med arkivutvikling, både knyttet til standardisering, arbeid med konsepter og utvikling av løsninger. Å delta i ulike internasjonale fora og prosjekter er også viktig kompetanseheving slik at vi kan holde oss oppdatert om utviklingen på arkivfeltet.
MAVOD
MAVOD
[Nyhet 12.05.2017] Arkivverket har siden 1. april 2016 utredet hvordan arkivvedlikehold og overføring til depot i offentlig forvaltning kan moderniseres. MAVOD har nå levert sin anbefaling til Riksarkivaren.
SKATE
SKATE
Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen.
SAMDOK
SAMDOK
SAMDOK var – i perioden 2013 til 2017 – Riksarkivarens program for arbeidet med helhetlig samfunnsdokumentasjon. Arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og ståsteder.