Utvikling og innovasjon

Her finner du informasjon om sentrale satsinger og prosjekter i Arkivverket og i arkivsektoren, samt strategiske føringer som SKATE etc.

Innovasjon i Arkivverket
Innovasjon i Arkivverket
Digitalisering forandrer både offentlig og privat sektor og gir nye krav og muligheter. Dette påvirker alle, inkludert arkivfaget. I Arkivverket jobber vi kontinuerlig med nye måter å løse samfunnsoppdraget vårt på.
Utviklingsprosjekter
Utviklingsprosjekter
Her samler vi informasjon om strategiske utviklings-prosjekter og aktiviteter. Noen av disse foregår i Arkivverkets regi, mens andre er knyttet opp mot SKATE-samarbeidet samt inn mot samarbeidet i arkivsektoren
Innebygd arkivering
Innebygd arkivering
Innebygd arkivering eller «Archiving by Design» refererer til et tankesett som har vært en del av diskusjoner i flere land de siste årene. Innebygd arkivering er ikke nødvendigvis en teknisk løsning, men en tilnærming som innebærer at tilgang til informasjon i et langtidsperspektiv skal håndteres allerede i utformingen av arbeidsprosesser og systemer/løsninger. Tilnærmingen er inspirert av innebygd personvern og innebygd informasjonssikkerhet.
Arkivverket Beta
Arkivverket Beta
Offentlige virksomheter bør legge til rette for nytenkning og samarbeid på sine fagområder. For å bidra til dette har Arkivverket laget en egen beta-side for utprøving av nye ideer, produkter og tjenester.
Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren
Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren
Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Målgruppen er offentlig og private arkivinstitusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Det presiseres at statsforvaltningen og Arkivverket ikke kan søke prosjektmidler som forvaltes av Riksarkivaren. Det vi si at statlig forvaltning som hovedregel ikke kan være prosjekteiere og tilskuddsmottakere; men kan være samarbeidspartnere i utviklingsprosjekter.
Forvaltningsforum for arkivsektoren
Forvaltningsforum for arkivsektoren
Forvaltningsforum for arkivsektoren er opprettet av Arkivverket som arena for samhandling og kommunikasjon i arkivsektoren. Formålet er å sikre sammenheng mellom produkter (løsninger og standarder), sørge for at produktene forblir relevante over tid og at de har bred forankring blant interessentene.
Tall og data (statistikk)
Tall og data (statistikk)
Riksarkivaren samler inn, bearbeider og publiserer tall og data fra hele arkivsektoren.
SKATE
SKATE
Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen.
Internasjonalt samarbeid
Internasjonalt samarbeid
For Arkivverket er internasjonalt samarbeid en viktig drivkraft i arbeidet med arkivutvikling, både knyttet til standardisering, arbeid med konsepter og utvikling av løsninger. Å delta i ulike internasjonale fora og prosjekter er også viktig kompetanseheving slik at vi kan holde oss oppdatert om utviklingen på arkivfeltet.
Fagdager og konferanser
Fagdager og konferanser
Her vil vi legge ut informasjon om faglige konferanser og andre arrangementer hvor Arkivverket deltar og/eller står som arrangør.