ENG
reading-1437841_960_720

Forskning og utvikling

FOU-virksomheten i Arkivverket skal understøtte etatens samfunnsoppdrag, bidra til ny kunnskap på Arkivverkets ansvarsområder og legge et godt, vitenskapelig grunnlag for etatens arbeid.

Forskningen skal dekke de kunnskapsbehovene som oppstår gjennom strategiplan og tildelingsbrev for Arkivverket og gjennom målene i Arkivlovens formålsparagraf – ”å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida”.

Arkivverket er en kulturverninstitusjon og et forvaltningsorgan med forsknings- og utviklingsansvar på våre fagområder. Vi legger til rette for at forskere skal kunne bruke våre arkiver gjennom nasjonale fellesløsninger som Digitalarkivet og Arkivportalen og gjennom vårt standardiseringsarbeid for metadata. Vi gjennomfører egne FOU- prosjekter og samarbeider med andre forsknings- og utviklingsmiljøer. Forskningen i Arkivverket skal bidra til at vårt samfunnsoppdrag blir utført på en best mulig måte.

Forskningen skal bidra til å skape et sikkert og velfungerende rammeverk for arkivforvaltningen i offentlig sektor. Den skal legge til rette for bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver fra så vel privat som offentlig sektor. Forskningen skal gi ny kunnskap om arkivenes samfunnsrolle, innhold, struktur og kontekst og gi nye virkemidler for å håndtere digitale arkiver i dag og fremover.

Forskningen skal gi oss ny kunnskap om innholdet i arkivene vi forvalter, om arkivenes historiske kontekst og om den vitenskapelige bruken av kildematerialet. For mer informasjon, se vårt målbilde for forskning.