ENG
Illustrasjon årsrapport

Årsrapporter

Kulturdepartementet sender årlig ut tildelingsbrev som legger overordnede rammer for Arkivverkets virksomhet. Når året er omme skal det leveres en årsrapport til departementet som blant annet skal svare ut rapporteringskrav som går fram av tildelingsbrevet.

Hensikten med årsrapporten er å gi nyttig informasjon om resultater og effekter som har kommet ut av arbeidet og bruk av fellesskapets penger. Den skal gi et grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk, og gi departementet innsikt for hvordan virksomheten bør styres i et lengre perspektiv. En årsrapport skal gi et grunnlag for sammenligning mellom statlige virksomheter og gi transparens i statsforvaltningen.

Årsrapporten er delt inn i seks hovedkapitler:

  • Introduksjon til virksomheten
  • Leders beretning
  • Årets aktiviteter og resultater
  • Styring og kontroll i virksomheten
  • Vurdering av framtidsutsikter
  • Årsregnskap
     

Les her om Arkivverkets tildelingsbrev
Kulturdepartementet legger også ut årsrapporter for underliggende virksomheter
For nedlastbare årsmeldinger eldre enn 2014, se oppslaget om Arkivverket i Forvaltningsdatabasen