ENG
Illustrasjon årsrapport

Årsrapporter

Den årlige årsrapporten gir en bred oversikt over og innsikt i Arkivverkets virksomhet – både driftsrelaterte og prosjektbaserte aktiviteter. Årsrapporten vil si noe om Arkivverkets mål, utfordringer, prioriteringer og ressursbruk, og om hva som er oppnådd av resultater. I tillegg gis det vurderinger av framtidsutsikter for Arkivverket og arkivfeltet for øvrig ved blant annet å peke på vesentlige forhold som kan påvirke Arkivverkets evne til å løse samfunnsoppdraget og måloppnåelse på sikt.