ENG
Arkivverket

Pilotprosjekt for et regionalt historisk senter på Hamar

Arkivverket samarbeider med Anno Museum i et nasjonalt pilotprosjekt for å etablere et regionalt historisk senter på Hamar.

Museumsmeldingen (Meld. St. 23 Musea i samfunnet) åpner for etablering av regionale historiesenter:

(…) Større konsoliderte museum er i ein del tilfelle naturlege tilknytingspunkt for forvaltning av enkelte slike arkiv…. 

                …utviklast meir eksplisitt i retning av etablera regionale historiesenter.

Et regionalt historiesenter på Domkirkeodden utvikles i disse dager i samarbeid mellom Anno museum og Arkivverket. Bakgrunnen er Anno Domkirkeoddens behov for å utvikle et helårsåpent museum med rom for nye utstillinger, aktivitetsrom, verksteder, restaurant, og så videre. I nybygget skal det utvikles et regionalt historiesenter, i tråd med museumsmeldingen. 

Det er Anno museum som er initiativtaker og «eier» av prosjektet. Det er således Anno museum som sitter i førersetet for byggprosjektet og definisjonen av hva bygget på Hamar skal inneholde. Vi i Arkivverket stiller oss svært positive til initiativet og forplikter oss til å bidra med arkivfaglige innspill, både teknisk og  knyttet til formidling,  og til hvordan materialet kan brukes i et regionalt historiesenter. 

De regionale historiesenterne skal ha en viktig landsdelsfunksjon for å bygge sterke og kompetente samlinger av arkiv og museum. Regionalt historiesenter på Domkirkeodden blir det første som etableres i Norge, og er slik sett et pilotprosjekt i nasjonal sammenheng. 

Arkkvverkets magasiner i Hamar har sitt virkeområde i hele Innlandet fylke. Å legge arkivsamlinger sammen med Domkirkeoddens fotosamling, arkiv og bibliotek integrert i et nytt bygg, øker publikums adgang og tilgjengelighet til historisk materiale på en god måte. Publikum vil møte en inngang til lokal og regional kulturarv med et sterkt og kompetent fagmiljø innen historie og kulturarv i bred forstand der historisk metode og perspektiv er grunnpilarene i arbeidet.

Utvikling av et regionalt historiesenter som kobler museum og arkivsenter, gir nye og spennende muligheter for så vel publikum som ansatte. Dette vil gi det arkivfaglig og museumsfaglige miljøet nye vekstvilkår innenfor bevaring, forvaltning, forskning og formidling. Anno og Arkivverket samarbeider om utforming av bygget og innhold i senteret. Senteret skal etter planen stå  klart for åpning sommeren 2025.  Dette er avhengig av bl.a. finansiering over statsbudsjettet. Arkivverket ønsker å høste erfaringer med tanke på eventuelle tilsvarende regionale historiske sentere andre steder i landet. 

Les mer om senteret på Annos hjemmesider