ENG
Inga Bolstad i magasin

Riksarkivar Inga Bolstad. Foto: Helen F. Nicholsen

Riksarkivaren

Riksarkivaren er direktør og øverste leder Arkivverket. Riksarkivarens myndighet er beskrevet i arkivloven og arkivforskriften.

Riksarkivarembetet ble opprettet i 1840. Nåværende riksarkivar er Inga Bolstad, som tiltrådte 1. oktober 2014. Hun er også Norges første kvinnelige riksarkivar.

Riksarkivarens myndighet

Riksarkivaren har veilednings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlig sektor. Det innebærer myndighet til å gi generelle regler og til å fatte vedtak i spørsmål som reguleres av arkivloven. Regler om bevaring og kassasjon i offentlige arkiver er tillagt særlig vekt i arkivloven. Riksarkivarens generelle regler er samlet i en egen forskrift.

Forvaltningsloven og forvaltningsforskriften tillegger Riksarkivaren ytterligere myndighet når det gjelder materiale som oppbevares i de statlige arkivinstitusjonene. Riksarkivaren kan her fastsette forlenget taushetsplikt for opplysninger, når det er nødvendig av personvernhensyn, og er tillagt myndighet til å gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål.

Riksarkivaren er i arkivloven også tillagt noen oppgaver angående bevaring av arkivmateriale fra privat sektor: holde oversikt over verneverdige privatarkiv, føre register over private arkiver som er tatt vare på av offentlige og private oppbevaringsinstitusjoner og gjøre vedtak om at et arkiv er spesielt verneverdig.

Henrik Wergeland var Norges første riksarkivar, han ble utnevnt i 1840. Fram til 1904 var riksarkivaren kun sjef for Riksarkivet. I 1904 ble han også øverste leder for statsarkivene. Arkivverket som etat ble 100 år i 2004.