ENG
cupfinalen nettsiden

Nasjonal strategi for privatarkivarbeidet

Arkivverket fikk i 2018 i oppdrag fra KUD å revidere den nasjonale strategien for privatarkivarbeidet i Norge. Den reviderte strategien er en videreføring og tydeliggjøring av den første strategien fra 2015.

Strategien gjelder arbeidet med historiske arkiv som er skapt i privat sektor, det vil si i organisasjoner, bedrifter, institusjoner og av enkeltpersoner. Målet med strategien er å sikre arkiv som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden (arkivloven § 1). Strategien bygger opp under Arkivverkets strategiske mål om å være en sterk og synlig fagmyndighet som sikrer samfunnets arkiv.

Strategien har fire samfunnsmål:

  • Helhetlig samfunnsdokumentasjon skal sikres
  • Bevaring av privatarkiv blir tydelig prioritert
  • Brukere har god tilgang til privatarkiv - på lik linje med offentlige arkiv
  • God utnytting av ressurser

Du kan lese den gjeldende strategien her.

Den første privatarkivstrategien kom i 2015 på grunnlag av samarbeidet med arkivsektoren i delprosjektet SAMDOK privatarkiv.

Den reviderte strategien ble behandlet i ledergruppa 1. februar 2019.  Arkivverket har i løpet av 2019 og 2020 jobbet med å få den reviderte strategien forankret, konkretisert og implementert i arkivsektoren.

Strategien har virket i seks år. Arbeidet med eldre og avsluttede privatarkiv koordineres av Riksarkivaren. Fylkeskommunene har utpekt fylkeskoordinerende institusjoner, og disse driver regionale nettverk. Riksarkivaren driver nettverket av fylkeskoordinerende institusjoner og nasjonale bevaringsinstitusjoner på privatarkivfeltet.

Det er og blir nå utviklet bevaringsplaner for privatarkiv i alle dagens fylker, se publiserte bevaringsplaner. Flere planer vil oppdateres etter fylkessammenslåingene i regionreformen.

Arkivverkets plan for innsamling og bevaring i egen regi ble i 2020 utarbeidet i et eget dokument.

I 2020 ble også Riksarkivarens strategiske råd for privatarkivarbeidet opprettet.