ENG
BERRE_stein

Prosjektrapporter / sluttrapporter

Søkerne som mottar støtte skal levere sluttrapport innen 6 måneder etter at prosjektet er avsluttet. For å bidra til deling av kunnskap publiserer Arkivverket rapportene her.

 • Arbark - Farvel DBS. Utredning av metoder for datahøsting fra private

 • IKA Trøndelag - Ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Orkla og Chr.Salvesen & Chr. Thams Communication Aktieselskab, del 2

 • ArkiVest - Norsk Sjømatarkiv

 • Vestfoldarkivet - Norsk bergindustriarkiv

 • IKA Rogaland - Bevaringsplan for privatarkiver i Rogaland

 • Arkiv i Nordland - Tilgjengeliggjøring av arkivet etter Sulitjelma gruber

 • Varanger museum IKS - Varangerarkiver

 • Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKAMR) - Registrering idrettsarkiv. Kartlegging av idrettslagsarkiv i Møre og Romsdal i samband med at idrettskretsen er 100 år. Utarbeide forprosjekt til bevaringsplan.

 • Danseinformasjonen - Ordning og digitalisering av Dansearkivet

 • Drammen byarkiv - Ordning og delvis digitalisering av arkivet etter Modum Bads Nervesanatorium

 • Helgeland museum - Bevaring og publisering av arkivet etter Bindalsbruket

 • Norsk industriarbeidermuseum  - Bevaring og bruk av historiske arkiver etter Tinfos AS

 • Vestfoldarkivet - Metode for bevaring av bedriftsarkiv - spesielt rettet mot mekanisk industri i Vestfold

 • Museene i Akershus - Melkekapsler og kremmerhus fra Foliefabrikken A/s i Asker og til hele verden

 • Misjons- og diakoniarkivet, VID - Samordnings- og bevaringsplaner for arkiv fra norske misjonsorganisasjoner, diakonale organisasjoner og institusjoner, og andre tilgrensende kirkelige og ideelle aktører

 • Danse- og teatersentrum - Sceneweb - videreutvikling av nasjonalt, digitalt arkiv for scenekunst i Norge

 • Vestfoldarkivet, Vestfoldmuseene IKS - Hvalfangstarkiver - ordning, tilgjengeliggjøring og formidling

 • Opplandsarkivet/Mjøsmuseet AS - Brennerinæringen i Oppland

 • Troms Røde Kors - Digitalisering av arkiv - Troms Røde Kors

 •  Museene i Sør-Trøndelag avd Rørosmuseet  - Ordning og katalogisering av Engzeliusarkivet

 • Trondheim Byarkiv - "Hainnhoinn i bajnn" Otto Nielsens privatarkiv

 • Arkiv i Nordland - Digitalisering og tilgjengeliggjøring av Saltdal kommunes fotosamling

 • SINDARK- Norsk vasskraft og industriarbeidermuseum - Boliden - arkivet år to

 • Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane - Fotoarkivet etter fotograf Elen Loftesnes

 • Fylkesarkivet i Oppland - Digitalisering av OL-arkiver

 • Stiftelsen Romsdalsmuseet - Ordning og digitalisering av verftsarkiv Bolsønes Verft

 • Vestfoldarkivet -  Kilder til verftsindustrien, Trosvik verksted

 • IKA Trøndelag - Bevaringsplan for privatarkiver i Trøndelag

 • IKA Trøndelag - Planmessig arbeid for bevaring av landbruksarkiver i Trøndelag.

 • Verdensarvsenter for bergkunst - Alta - Digitalisering av arkivet fra Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget

 • Anno Museum - Ordning og tilgjengliggjøring av arkivet etter Ivar Mortensson-Englund

 • IKA Møre og Romsdal IKS - Ordning og katalogisering av sjømatarkiv: NKLF og Unidos (klippfiskeksportørane sine organisasjonar, nedlagde)

 • Perspektivet Museum - Bevaring, sikring og digitalisering av Arkivmateriale etter Sara Fabricius (Cora Sandel)

 • Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN - Hvem har skapt arkivmateriale?

 • Vest-Telemark Museum - Reiselivet i Vest-Telemark

 • Kautokeino flyttsamelag - Registering og ordning av arkiv

 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum - Registrering og digitalisering av Colin Archers tegningsarkiv

 • Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag - Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag: klargjøring for formidling

 • Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA - Produksjonslinje - automatisert formidling av fagsystem

 • Bergen Byarkiv - Gevinster av helhetlig arkivforvaltning

 • Kartverket - Geografisk inngang til historiske kart

 • Arkiv i Nordland - Utviklingsprosjekt for å etablere en sikker, solid og brukervennlig digital løsning for personregister

 • Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - Skanning for kassasjon for kommunal sektor - pilotprosjekt

 • Norsk Arkivråd - Workshops - heistaler

 • Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS - Digitalisering av rettighetsdokumentasjon iht GDPR

 • Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS - Pilotprosjekt publikumstinga digitalisering

 • Hemne kirkelige fellesråd - Samarbeidsprosjekt om arkiv, arkivavslutning og avlevering, samt innføring av felles sak-/arkivsystem for kirkelige fellesråd i Orkland og Heim fellesnemnder