ENG
BERRE_stein

Prosjektrapporter / sluttrapporter

Søkerne som mottar støtte skal levere sluttrapport innen tre måneder etter at prosjektet er avsluttet. For å bidra til deling av kunnskap publiserer Arkivverket rapportene her.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek - Utenfor NOARK – håndtering av dokumentorienterte databaser

Arkiv i Nordland - Mitt Nordland (arbeidstittel)

Byarkivet - Fredrikstad Kommune - Nyutvikling av konverteringsteknologi - automatisk kvalitetssikring av arkivverdige dokumenter

Fredrikstad byarkiv - Glommen mekaniske verksted - ordning og tilgjengeliggjøring

Hol Bygdearkiv - Hol Bygdearkiv som regionalt privatarkiv?

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) - Prosjekt 1992. Mediekonvertering og samkjøring av hybridarkiv

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKAMR) - Arkivet i demokratiets teneste; kvalifiserte kunnskapsprodusentar i høgare utdanning

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKAMR) - Kvalitetssikring av digitisering i Digitalarkivet (år 2)

Kirkemusikksenter Nord (KiN) - Norsk kirkemusikkarkiv - prosjekt- og utviklingsfase

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA - KOMINN – Kommunalt innsyn og Digitalarkivet

Kongsbergregionen,  Tjenesteutvikling - Automatisering og kvalitet i saksbehandling og arkivering

Misjons- og diakoniarkivet, VID vitenskapelige høgskole - Tilgjengeliggjøring av arkiv etter Kirkens SOS for forskning på Digitalarkivet

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS - Et felles arkiv i kystmuseene

Museene i Sør-Trøndelag AS avd. Orkla Industrimuseum - Ordning, digitalisering, og tilgjengeliggjøring av arkiver etter Orkla og datterselskaper

Norges museumsforbund/Samisk Museumslag - Etisk veileder til bruk og publisering av Samisk fotomateriale

Norsk jernbanemuseum - Ulf A. Berntsen

Norsk Teknisk Museum - Alf Bjerckes arkiv -  funkisfarger og lakkfabrikk

Raufoss Industrihistoriske samlinger AS - Ordning og digitalisering av arkiver tilhørende Raufoss industrihistoriske samlinger

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter - Digitalisering av arkiv etter jødiske ofre for holocaust i Norge

Stavanger byarkiv - Innsamling av arkiv fra fornybarnæringen

Stiftelsen Falstadsenteret - Digital tilgjengeliggjøring av lyd og video på Fanger.no

Stiftelsen Nordmøre museum - Ordning og publisering av arkivet etter Storvik Mekaniske Verksted

Stiftelsen Næs Jernverksmuseum - Dust to digital. Digitalisering og digital tilgjengeliggjøring av jernverksarkivene på Agder

Stiftelsen Romsdalsmuseet - Jonas Lied-arkivet

Telemark museum - Digitale folkeminner. Rikard Berges tradisjonsarkiv ut på digitalarkivet

Troms og Finnmark fylkesbibliotek - Nettverksoppbygging og samhandlingsplan for privatarkiv i Troms og på Svalbard (toårig prosjekt, se også 2020)

Trondheim byarkiv - Ordning, bevaring og digitalisering av arkivene fra Trondheim Røde kors

Trondheim kunstmuseum - Ordning, digitalisering og tilgjengeliggjøring av privatarkiv etter Trondhjems Kunstforening

Universitetsbiblioteket i Tromsø - Knut Lunde-prosjektet 2

Vestfoldarkivet - Bærekraftig bevaring av næringslivsarkiver i Vestfold og Telemark

Vestland fylkeskommune, seksjon arkiv (Fylkesarkivet i Vestland) - Forprosjekt for ei digital infrastruktur for handsaming og publisering av notar og tekstar

ABM-media AS - Et nytt fagblad om arkiv - for hele landet

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek - Fra Stortinget til grasrota - å dokumentere politiske partier i en digital tid (se også 2019 og 2020)

Arkiv i Nordland - Revidering av bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke

Arkiv i Nordland - Igloo Records inn i varmen

Arkiv Troms - M. A. Kramvig og Reisen Forbrugerforening 1867 - 1975 

Aust-Agder museum og arkiv - Forprosjekt for bevaring og digitalisering av Fædrelandsvennens fotoarkiv

Byarkivet - Fredrikstad kommune - Automatisert kvalitetssikring av arkivformat

Fredrikstad byarkiv - Glommen mekaniske verksted - ordning og tilgjengeliggjøring

Fylkesarkivet i Vestland - Møtebokregisteret – ein kjeldeopnar til lokalhistorie

Haugalandmuseet AS - Skipsarkiv i krig og fred

Innlandet fylkesarkiv - Revitalisering av den kulinariske kulturarven: Tilgjengeliggjøring av norske kokebøker fra 1700 og 1800-tallet

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) - Prosjekt 1992. Mediekonvertering og samkjøring av hybridarkiv

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) - Bærekraftig kunnskapsressurs

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal - Å nøste i eit tekstilindustriarkiv

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS - Kvalitetssikring av digitisering i Digitalarkivet

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS - Standardisering av aktørbeskrivelse for kommunal sektor og prosjektresultat (hefte)

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS - Digitalisering og tilgjengeliggjøring av avholdsarkiver

MiA-Museene i Akershus - Skipskonstruktør Otto L. Scheens arkiv

MiA-Museene i Akershus - Butikker forteller historie

Museene i Sør-Trøndelag AS avd. Orkla Industrimuseum - Ordning, digitalisering, og tilgjengeliggjøring av arkiver etter Orkla og datterselskaper

NTNU, Avdeling for dokumentasjonsforvaltning - VOMMA - Verktøy og metoder mot ny arkivkjerne

Slekt og Data - Kildeportal - Fra vugge til grav

Stavanger byarkiv - Bevaring av arkiv fra sektoren knyttet til fornybar energi

Stiftelsen Næs Jernverksmuseum - Dust to Digital. Digitalisering og digital tilgjengeliggjøring av jernverksarkivene på Agder

Stiftinga Jærmuseet - Pelsdyrarkiv

Stiftinga Vest Telemark Museum - Digitalisering og bevaring av digitalt skapt materiale i Vest-Telemark, delprosjekt 2

Troms og Finnmark fylkesbibliotek - Digitalt verksted Finnmark: Pilotprosjekt om kvenske og samiske digitalt skapte privatarkiver

Troms og Finnmark fylkesbibliotek - Digitalisering av arkiver etter glemte grupper i Finnmark

Varanger museum IKS - Sårbare fiskeriarkiv fra prosjektet "Glemte grupper"

Vestfoldarkivet - Ordning og bevaring av digitalt skapt næringslivsarkiv - Scanrope

Vestfoldarkivet - Norsk bergindustriarkiv (flerårig prosjekt, se også 2018, 2019 og 2020)

Vestfoldarkivet, en avdeling i Vestfoldmuseene - Bærekraftig bevaring av næringslivsarkiver i Vestfold og Telemark

Østfold interkommunale arkivselskap IKS - ProArkiv / Tverrfaglig ordning og konfigurasjon av digitalt skapte arkiver gjennom intuitivt grensesnitt

Anno Kvinnemuseet – Arkiver fra Kvinnebevegelsen

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek – Metodeutvikling for bearbeiding, tilgjengeliggjøring og langtidslagring av større digitalt skapte fotoarkiv

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek – Fra grasrota til Stortinget - å dokumentere politiske partier i en digital tid (se også 2019 og 2021)

Arkiv i Nordland – Fiskarlag i Nordland

Arkiv Troms – M. A. Kramvig og Reisen Forbrugerforening 1867 - 1975

Árran julevsáme guovdasj / lulesamisk senter – Lulesamisk historie og samfunnsliv. Digitalisering og tilgjengeliggjøring av Árran julevsáme guovdasj / lulesamisk senters fotosamling fram mot 2000-tallet

Aust-Agder museum og arkiv IKS – Bevaring av arkiv etter plastbåtprodusenten Skibsplast

Aust-Agder museum og arkiv IKS – Historiske portretter og slektsdata i Digitalarkivet - publisering og tjenesteutvikling

Cecilie Aarøe sin masteroppgave – Utvikling av historiebevissthet ved bruk av digitale primærkilder. En studie av undervisningsopplegg basert på digitale arkivkilder

Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag – Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag: Klargjøring for formidling - registrering

Fylkesarkivet i Vestland – Bevaringsplan for privatarkiv i Vestland

Fylkesarkivet i Vestland – Skulen min og Digitalarkivet

Haugalandmuseet – Skipsarkiv i krig og fred

IKA Trøndelag – Kulturminner og privatarkiv

Innlandet fylkesarkiv – Bevaringsplan for privatarkiver i Innlandet

Interkommunalt arkiv Buskerud, Vestfold og Telemark IKS – Utvide funksjonalitet i IKA Innsyn til å presentere informasjon i Digitalarkivet

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS – Virke sådan i det stille

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS – Revisjon av bevaringsplan for privatarkiv i Møre og Romsdal

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS – Analyse av behovet for kvalitetssikring av digitalisering i Digitalarkivet

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS – Standardisering av aktørbeskrivelse for kommunal sektor

Kraftmuseet - Norsk vasskraft og industrimuseum – Kart og teiningsarkiv fra Odda smelteverk

Mearrasiida – Stiftelsen Mearrasiida:

MiA-Museene i Akershus – Brev til julenissen: Global kjendis med postadresse i en norsk småby og se også veileder om tilgjengeliggjøring og formidling av dokumenter med personvernutfordringer.

Munchmuseet – Munchs brev og tekster

Museene i Sør-Trøndelag AS avd. Orkla – Ordning, digitalisering og tilgjengeliggjøring av arkiver etter Orkla og datterselskaper

Nobelinstituttet – Offentliggjøring av nobelkomiteens nominasjonsarkiv

Opplandsarkivet (Mjøsmuseet) – Digitalisering av musikkmanuskripter

Oslo byarkiv/Kulturetaten Oslo kommune – Syver Nielsen digitalisert

Raufoss Industrihistoriske samlinger AS – Ordning av arkivbestand tilhørende Raufoss Insdustrihistoriske samlinger AS

Telemark Museum – Kompetansehevingsprosjekt. Handelshuset Blehr 1762-1869, tilgjengeliggjøring og bevaring av et reder- og trelastarkiv fra Hollendertiden i Norge

Tidvis utvikling as – Fjærpenn og maskinlæring

Troms og Finnmark fylkesbibliotek – Bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiver i Troms og på Svalbard (toårig prosjekt, se også 2022)

Troms og Finnmark fylkesbibliotek – Ordning og digitalisering av Aarsæther-arkivet, Kjøllefjord
Vedlegg: Aarsæther Kjøllefjord as. / West Fish - Aarsæther Kjøllefjord as. - Arkivkatalog 1942 - 2005

Varanger museum IKS – Varangerarkiver: arkivet etter Vardø fiskersamvirkelag

Varanger museum IKS – Varangerarkiver

Vest-Telemark museum – Digitalisering og bevaring av digitalt skapt materiale i Vest Telemark

Vestfoldarkivet – Finans, industri og hvalfangst: Bevaring og digitalisering av bankarkiv

Vestfoldarkivet – Norsk bergindustriarkiv (flerårig prosjekt, se også 2018, 2019 og 2021)

Vestfoldarkivet – Bærekraftig bevaring av næringslivsarkiver i Vestfold og Telemark og en felles bevaringsstrategi for fylket

ABM-Media AS - Ett fagtidsskrift for arkivsektoren i Norge

Arbark - Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek - Fra grasrota til Stortinget - å dokumentere politiske partier i en digital tid (se også 2020 og 2021)

Arkiv i Nordland, Nordland fylkeskommune - Tilgjengeliggjøring av arkiv etter A/S Norsk Jernverk

ArkiVest - Norsk Sjømatarkiv

Arkivest - Tilgjengeliggjøring av Naturforbundet Hordalands historiske arkiv

Aust- Agder Museum og Arkiv IKS - Bevaringsplan for privatarkiv i Agder

Aust-Agder museum og arkiv IKS - Portrett og identitet - Digitalisering og identifisering i portrettarkiver i Aust-Agder

Bergen byarkiv, Bergen kommune - Digital fornyelse for brukerorienterte tjenester i Bergen byarkiv

Danseinformasjonen - Ordne, registrere, digitalisere og tilgjengeliggjøre Dansearkivet

Drammens museum - Digital tilgjengeliggjøring av privatarkiver - Drammens Museum

Gielem Nastedh, Snåsa kommune - Digitalisering av sørsamiske stedsnavn

Grinimuseet, Museene i Akershus - Stemmer fra Grini Fangeleir på papir

Hordaland Fylkesarkiv, Hordaland fylkeskommune - Bevaringsplan for privatarkiv

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS - Standardisering av aktørbeskrivelse for kommunal sektor

Jotne EPM Technology - Langtidsarkivering av objektbaserte informasjonsmodeller

Kartverket - Geografisk inngang til historiske kart - del 2

Kraftmuseet - Boliden-arkivet

MiA-Museene i Akershus - Fra mekaniske verksteder til kjøpesenter og boliger – arkiv kan fortelle historien

Museum Vest - Dokumentasjon av norsk handelshistorie

Nord Troms Museum - Privatarkiver i Museene i Troms

Norsk senter for folkedans og folkemusikk - Arkivformidler Trøndelag

Oslo byarkiv, Oslo kommune - Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv i Oslo

Oslo byarkiv, Oslo kommune - Kobling av eiendomsopplysninger i digitaliserte kilder

Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS - Ordning av arkivbestand tilhørende Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS

Stavanger Byarkiv, Stavanger kommune - Kilder til Rogalands kunstliv + vedlegg som omhandler rammer for bevaring og tilgjengeliggjøring

Stiftelsen Norsk Folkemuseum - Ordning, registrering og formidling av Jan Herman Linges arkiv

Stiftinga Vest-Telemark museum - Reiselivet i Telemark - innsamling, dokumentering og ordning av arkivalia frå reiselivsnæringa

Stiftinga Vest-Telemark Museum - Innsamling, dokumentering og ordning av arkivmateriale fra pelsdyrnæringa i Vest-Telemark

Troms Røde Kors - Digitalisering av arkiv for Troms Røde Kors

Trondheim byarkiv, Trondheim kommune - "Hainnhoinn i bajnn" Otto Nielsens privatarkiv

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet - Knut Lunde prosjektet

Varanger museum IKS - Varangerarkiver (flerårig prosjekt, se også 2017 og 2017)

Vestfoldarkivet - Norsk Bergverksarkiv (flerårig prosjekt, se også 2018, 2020 og 2021)