ENG
BERRE_Løvetann

Tidligere søknader og tildelinger

Arkivverket har delt ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv siden 2015. Her finner du informasjon om tidligere års søknader og tildelinger.

I 2023 kunne det søkes om tilskudd til utviklingstiltak innenfor to programområder: En innovasjonsarena for arkiv og Startskudd for tilgjengeliggjøring av kulturarv. Kulturdepartementet bevilget for 2023 12,3 millioner kroner til arkivutviklingsmidler der tilskuddsrammen skulle gå til programområdene som nevnt over. Deler av tilskuddsrammen skulle gå til planmessig arbeid med sikring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv.

Arkivverket mottok 76 søknader på til sammen 49,4 millioner kroner. Det kom inn 29 søknader på til sammen 12,1 millioner kroner til programområdet En innovasjonsarena for arkiv. Det kom inn 47 søknader på til sammen 37,3 millioner kroner til programområdet En innovasjonsarena for arkiv.

Totalt 31 prosjekter/tiltak fikk tildelt midler. 5,4 millioner kroner ble tildelt 15 ulike prosjekter under programområdet En innovasjonsarena for arkiv. 6,8 millioner kroner ble tildelt 16 ulike prosjekter under programområdet Startskudd for tilgjengeliggjøring av kulturarv.

 

I 2022 kunne det søkes om tilskudd til utviklingstiltak innenfor to programområder: Videreutvikling av privatarkivfeltet, og Innovasjon i offentlig forvaltning. Kulturdepartementet bevilget for 2022 12,3 millioner kroner til arkivutviklingsmidler der tilskuddsrammen skulle gå til programområdene som nevnt over. Deler av tilskuddsrammen skulle gå til planmessig arbeid med sikring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv.

Arkivverket mottok 67 søknader på til sammen 32,6 millioner kroner. Det kom inn 53 søknader på til sammen 24,4 millioner kroner til programområde Videreutvikling av privatarkivfeltet og 14 søknader på 8,2 millioner kroner til programområde Innovasjon i offentlig sektor.

Totalt 31 prosjekter/tiltak fikk tildelt midler. 8,8 millioner ble tildelt 25 tiltak under programområde VPF og 3,5 millioner kroner ble tildelt 6 ulike tiltak under programområde IOF.

 

I 2021 kunne det søkes om tilskudd til utviklingstiltak innen fire innsatsområder under to programområder: Videreutvikling av privatarkivfeltet og Innovasjon i offentlig forvaltning.

Arkivverket mottok 55 søknader på til sammen 27,7 millioner kroner. Kulturdepartementet bevilget for 2021 12,3 millioner kroner til arkivutviklingsmidler der tilskuddsrammen skulle gå til programområdene som nevnt over. Deler av tilskuddsrammen skulle gå til planmessig arbeid med sikring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv. Det ble tildelt midler til i alt 33 prosjekter.

I 2020 kunne det søkes om tilskudd til utviklingstiltak innenfor tre innsatsområder:

 1. Digitalarkivet i et økosystem
 2. Digitalt skapte privatarkiv
 3. Bevaring og digitalisering av privatarkiv

Arkivverket mottok 76 søknader på til sammen 30,8 millioner kroner. Kulturdepartementet bevilget for 2020 12 millioner kroner til arkivutviklingsmidler, der deler av tilskuddsrammen skal gå til planmessig arbeid med sikring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv. Det ble tildelt midler til i alt 39 utviklingstiltak. 6 av tiltakene faller innenfor innsatsområdet Digitalarkivet i et økosystem. De fleste tildelingene, 31 stk., falt innenfor innsatsområdet Bevaring og digitalisering av privatarkiv. Det ble også gitt støtte til to tiltak innenfor innsatsområdet Digitalt skapte privatarkiv.

Riksarkivaren inviterte i juli 2019 til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. 

Midlene skulle tildeles aktiviteter og prosjekter innenfor to innsatsområder:

 • Innsatsområde 1: Privatarkiv
 • Innsatsområde 2: Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i offentlige virksomheter

Midlene skulle tildeles aktiviteter som:

 • er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
 • tilrettelegger for mer effektiv formidling og forskning
 • kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
 • er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi

 

Riksarkivaren inviterte i juni 2018 til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Midlene skulle tildeles aktiviteter og prosjekter som:

 • er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
 • tilrettelegger for synligere, enklere og mer effektiv formidling og forskning
 • kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
 • er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi

 

Riksarkivaren inviterte i 2017 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder:

 • Kommunale arkiv
 • Arkiv i digital forvaltning
 • Privatarkiv

 

Riksarkivaren inviterte i 2016 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder:

 • Kommunale arkiv
 • Privatarkiv
 • Arkiv i digital forvaltning

 

Riksarkivaren inviterte i 2015 til søknader om tilskudd til utviklingsprosjekter på følgende innsatsområder:

 • Løsninger for åpne data; enklere tilgang for offentligheten og ulike brukergrupper til digitalt innhold fra arkiv
 • Samarbeidstiltak og fellesløsninger for dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet til arkiv
 • Kompetanseutvikling knyttet til sikring, forvaltning og tilgjengelighet til digitalt skapte arkiv
 • Bevaring av arkiv som skapes av og dokumenterer privat samfunnssektor (bedrifter, organisasjoner, personer), herunder tiltak som styrker samarbeidet mellom private virksomheter og arkivbevarende institusjoner
 • Regionale bevaringsplaner for privatarkiv med sikte på en mer allsidig og dekkende dokumentasjon av samfunnet