ENG
question-mark-1872634_1920

Ressursside for pågående prosjekter

Dette er en ressursside for dere som har mottatt støtte fra Arkivverket, gjennom tilskuddsordningen for tippemidler, til prosjekter og utviklingstiltak på arkivfeltet. Nettsiden er fortsatt under utvikling og vil bli oppdatert ved behov.

 

 • Prosjektet skal gjennomføres i tråd med beskrivelsen og framdriftsplanen i søknaden.
 • Det forutsettes at Digitalarkivet og Arkivportalen benyttes for publisering og tilgjengeliggjøring av arkiv (gjelder for 2019 og 2020)
 • Arkivverket skal ha adgang til å kontrollere at midlene er anvendt etter forutsetningene.
 • Ved presentasjoner og i rapporter skal det opplyses at prosjektet støttes av Arkivverket.
 • Det forutsettes at deltakerne i prosjektet vil stille opp på kurs/seminar/workshops for å formidle erfaringer fra prosjektet.
 • Kunnskap og resultater av prosjektet skal stilles til rådighet for andre.
 • Tilskuddsmottaker skal sende statusrapport innen 1. juli. Mer om statusrapporter se fanen Innhold og frister for statusrapport
 • Senest tre måneder etter at prosjektet er avsluttet, skal det sendes sluttrapport til Arkivverket. Sluttrapporten vil bli publisert på Arkivverkets nettside. Mer om sluttrapporter se fanen Innhold og frister for sluttrapporter
 • Det skal føres et eget prosjektregnskap som redegjør for bruken av Arkivverkets bevilgning, se mer under fanen Innhold og frister for sluttrapporter
 • Senest seks måneder etter at prosjektet er avsluttet, skal det sendes rapport om tallfestede gevinster er oppnådd.
 • Blir tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke benyttet til det gitte formål, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Tilskuddsmottaker plikter å gjøre Arkivverket oppmerksom på slike forhold så snart som mulig og senest innen 1.september 2020.
 • Arkivverket gjør oppmerksom på at tilskuddsmottakerne skal ha systemer for å ivareta sikkerhet og beredskap, og følge de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer.

 

 • Tilskuddsmottaker skal sende statusrapport innen 1. juli.
 • Statusrapporten skal som et minimum inneholde:
  • Overskrift skal være: «Statusrapport for prosjekt (skriv inn saksnummer) (skriv inn prosjekttittel) for (skriv inn navn på institusjon/organisasjon) som prosjektet er registret på.
  • Startdato for prosjektet
  • Forventet sluttdato for prosjektet.
  • Eventuelle endringer eller justering i prosjekt med begrunnelse
  • Oppdatert fremdriftsplan dersom det er endring i startdato og/eller sluttdato
  • Oppdatert finansieringsplan dersom endringer i forhold til søknaden
 • Statusrapporten sendes postmottak@arkivverket.no.

 

 • Tilskuddsmottaker skal sende sluttrapport senest tre måneder etter at prosjektet er avsluttet
 • Statusrapporten sendes i Arkivverket ved postmottak@arkivverket.no.
 • Sluttrapporten vil bli publisert på Arkivverkets nettside. Dersom sluttrapporten inneholder personsensitive opplysninger eller annet som ikke kan gjøres fritt tilgjengelig, ber vi om to versjoner - en til arkiv og en fritt tilgjengelig for publisering.
 • Sluttrapporten skal som et minimum inneholde:
  • Overskrift skal være: «Sluttrapport for prosjekt (skriv inn saksnummer) (skriv inn prosjekttittel) for (skriv inn navn på institusjon/organisasjon) som prosjektet er registret på.
  • Ingress som oppsummerer prosjektet
  • Startdato og sluttdato for prosjektet eller utviklingstiltaket
  • Redegjørelse for mål og gjennomføring
  • Oppsummering av resultater fra prosjektet
  • Eventuelle erfaringer fra arbeidet med utviklingstiltaket eller gjennomføringen av prosjekt som kan være til læring og hjelp for andre som står ovenfor liknende oppgaver
  • Eventuelle tallfestede gevinster som prosjektet eller utviklingstiltaket vil måle effekten av etter 6 måneder
 • Vedlagt sluttrapporten sendes et eget prosjektregnskap som redegjør for bruken av Arkivverkets bevilgning. Ifølge retningslinjer fastsatt av Kulturdepartementet stilles det følgende krav til prosjektregnskapet:
  • For tilskudd under kr 400 000,- kan regnskapet kontrolleres av organisasjonens tillitsvalgte revisjon eventuelt av virksomhetens regnskapsavdeling
  • For tilskudd over kr 400 000,- eller høyere skal regnskapet være kontrollert av statsautorisert eller registrert revisor, eventuelt kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. Etter avtale kan revisjonskontroll av tilskuddsmidlene inngå som del av virksomhetens/organisasjonens ordinære årsregnskap