ENG
BERRE_elektronisk lagring

Statlige arkiver

Kartlegging av fysisk og elektronisk skapt materiale i statlig sektor (2015)
Kartlegging av fysisk og elektronisk skapt materiale i statlig sektor (2015)
Våren 2015 sendte Riksarkivaren ut en kartlegging til alle virksomhetene i statlig sektor. Formålet var å få oversikt over alt fysisk og elektronisk skapt arkivmaterale hos statlige organer. Hjemmel for informasjonsinnhentingen var arkivlova § 8.
Veiledning til statsundersøkelsen
Veiledning til statsundersøkelsen
Arkivverket har tilsyns- og veiledningsansvar overfor den offentlige forvaltningen, og har i tillegg et viktig ansvar for å bidra til utviklingen i arkivsektoren. For å kunne utøve dette ansvaret på best mulig måte er etaten avhengig av god og relevant informasjon om arkivholdet i den offentlige forvaltningen. Som et ledd i arbeidet for å sikre gode grunnlagsdata sender Arkivverket nå ut den første i rekken av en årlig undersøkelse til statlige virksomheter.