ENG
BERRE_elektronisk lagring

Statlige arkiver

Arkivverkets årlige undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter ble sendt ut for første gang i 2018.

Formålet med undersøkelsen er å få et overordnet bilde av arkivholdet i de statlige virksomhetene, og å måle endringer på sentrale områder over tid. Undersøkelsen er tett knyttet til Arkivverkets tilsyns- og veiledningsvirksomhet overfor de statlige virksomhetene, og til Arkivverkets rolle som utviklingsaktør for sektoren.

Undersøkelsen er hjemlet i § 8 i Arkivlova: «På førespurnad frå Riksarkivaren pliktar offentlege organ å gje opplysningar om tilhøve som gjeld arkiva, og som kan ha verknad for oppfyllinga av føremåla med lova. Riksarkivaren kan be om regelmessige rapportar».

Veiledning til Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter
Veiledning til Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter
Arkivverket har tilsyns- og veiledningsansvar overfor den offentlige forvaltningen, og har i tillegg et viktig ansvar for å bidra til utviklingen i arkivsektoren. For å kunne utøve dette ansvaret på best mulig måte er etaten avhengig av god og relevant informasjon om arkivholdet i den offentlige forvaltningen. Som et ledd i arbeidet for å sikre gode grunnlagsdata sender Arkivverket ut en årlig undersøkelse til statlige virksomheter.
Resultater fra undersøkelsen 2023
Resultater fra undersøkelsen 2023
På denne siden finner du resultater fra Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter som ble sendt ut til over 200 statlige virksomheter våren 2023.
Tidligere år
Tidligere år
Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter ble for første gang sendt ut til over 200 statlige virksomheter i 2018.
Kartlegging av fysisk og elektronisk skapt materiale i statlig sektor (2015)
Kartlegging av fysisk og elektronisk skapt materiale i statlig sektor (2015)
Våren 2015 sendte Riksarkivaren ut en kartlegging til alle virksomhetene i statlig sektor. Formålet var å få oversikt over alt fysisk og elektronisk skapt arkivmaterale hos statlige organer. Hjemmel for informasjonsinnhentingen var arkivlova § 8.