forv_tall STAT

Kommunearkiver

"Kommuneundersøkelsen" er Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester, og retter seg mot arkivholdet i kommunal sektor.

Undersøkelsen startet opp i 2010, med bakgrunn i Riksrevisjonens rapport om tilstanden for arkiv i kommunene, og er etter dette blitt sendt ut årlig til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsen inneholder blant annet spørsmål om arkivorganisering, rutiner og oppfølging av regelverk.

Undersøkelsen er hjemlet i § 8 i Arkivlova: «På førespurnad frå Riksarkivaren pliktar offentlege organ å gje opplysningar om tilhøve som gjeld arkiva, og som kan ha verknad for oppfyllinga av føremåla med lova. Riksarkivaren kan be om regelmessige rapportar».