ENG
forv_tall STAT

Kommunearkiver

"Kommuneundersøkelsen" er Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester, og retter seg mot arkivholdet i kommunal sektor.

Undersøkelsen startet opp i 2010, med bakgrunn i Riksrevisjonens rapport om tilstanden for arkiv i kommunene, og er etter dette blitt sendt ut årlig til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsen inneholder blant annet spørsmål om arkivorganisering, rutiner og oppfølging av regelverk.

Undersøkelsen er hjemlet i § 8 i Arkivlova: «På førespurnad frå Riksarkivaren pliktar offentlege organ å gje opplysningar om tilhøve som gjeld arkiva, og som kan ha verknad for oppfyllinga av føremåla med lova. Riksarkivaren kan be om regelmessige rapportar».

Resultater fra undersøkelsen 2018
Resultater fra undersøkelsen 2018
På denne siden finner du resultater fra Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester som ble sendt ut til kommuner, fylkeskommuner og virksomheter/bydeler i Oslo i april 2018.
Tall og analyser fra 2016
Tall og analyser fra 2016
På denne siden finner du tallmateriale fra kommunal sektor for rapporteringsåret 2016. Her har vi samlet analyserapporten, samt rådata og enkeltrapporter fra kommuner/ fylkeskommuner og bydeler/ virksomheter som har svart på undersøkelsen.
Tidligere år
Tidligere år
På denne siden finner du analyser, rådata, spørreskjema og enkeltrapporter fra kommunene fra tidligere år.