ENG
Pc og hender

Kommunearkiver

Arkivverkets årlige undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner ble sendt ut for første gang i 2010.

Formålet med undersøkelsen er å få et overordnet bilde av arkivholdet i kommunene, og å måle endringer på sentrale områder over tid. Undersøkelsen er tett knyttet til Arkivverkets tilsyns- og veiledningsvirksomhet overfor de kommunale virksomhetene, og til Arkivverkets rolle som utviklingsaktør for sektoren.

Undersøkelsen er hjemlet i § 8 i Arkivlova: «På førespurnad frå Riksarkivaren pliktar offentlege organ å gje opplysningar om tilhøve som gjeld arkiva, og som kan ha verknad for oppfyllinga av føremåla med lova. Riksarkivaren kan be om regelmessige rapportar».

Veiledning til Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner
Veiledning til Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner
Arkivverket har tilsyns- og veiledningsansvar overfor den offentlige forvaltningen, og har i tillegg et viktig ansvar for å bidra til utviklingen i arkivsektoren. For å kunne utøve dette ansvaret på best mulig måte er etaten avhengig av god og relevant informasjon om arkivholdet i den offentlige forvaltningen. Som et ledd i arbeidet for å sikre gode grunnlagsdata sender Arkivverket ut en årlig undersøkelse til kommuner og fylkeskommuner.
Resultater fra undersøkelsen 2023
Resultater fra undersøkelsen 2023
På denne siden finner du resultater fra Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner som ble sendt ut til alle landets kommuner, fylkeskommuner og virksomheter/bydeler i Oslo våren 2023.
Tidligere år
Tidligere år
Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner (tidligere: Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester) ble for første gang sendt ut i 2010.