ENG
Innebygd arkivering bannerbilde ny

Kommunearkiver

Arkivverkets årlige undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner ble sendt ut for første gang i 2010.

Formålet med undersøkelsen er å få et overordnet bilde av arkivholdet i kommunene, og å måle endringer på sentrale områder over tid. Undersøkelsen er tett knyttet til Arkivverkets tilsyns- og veiledningsvirksomhet overfor de kommunale virksomhetene, og til Arkivverkets rolle som utviklingsaktør for sektoren.

Undersøkelsen er hjemlet i § 8 i Arkivlova: «På førespurnad frå Riksarkivaren pliktar offentlege organ å gje opplysningar om tilhøve som gjeld arkiva, og som kan ha verknad for oppfyllinga av føremåla med lova. Riksarkivaren kan be om regelmessige rapportar».

Resultater fra undersøkelsen 2020
Resultater fra undersøkelsen 2020
På denne siden finner du resultater fra Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner som ble sendt ut til alle landets kommuner, fylkeskommuner og virksomheter/bydeler i Oslo høsten 2020.
Tidligere år
Tidligere år
Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner (tidligere: Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester) ble for første gang sendt ut i 2010.