ENG
Innebygd arkivering

Kommunearkiver

Arkivverkets årlige undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner ble sendt ut for første gang i 2010.

Formålet med undersøkelsen er å få et overordnet bilde av arkivholdet i kommunene, og å måle endringer på sentrale områder over tid. Undersøkelsen er tett knyttet til Arkivverkets tilsyns- og veiledningsvirksomhet overfor de kommunale virksomhetene, og til Arkivverkets rolle som utviklingsaktør for sektoren.

Undersøkelsen er hjemlet i § 8 i Arkivlova: «På førespurnad frå Riksarkivaren pliktar offentlege organ å gje opplysningar om tilhøve som gjeld arkiva, og som kan ha verknad for oppfyllinga av føremåla med lova. Riksarkivaren kan be om regelmessige rapportar».

Resultater fra undersøkelsen 2019
Resultater fra undersøkelsen 2019
På denne siden finner du resultater fra Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester som ble sendt ut til kommuner, fylkeskommuner og virksomheter/bydeler i Oslo våren 2019.
Tidligere år
Tidligere år
På denne siden finner du analyser, rådata, spørreskjema og enkeltrapporter fra kommunene fra tidligere år.