ENG

DIAS – Digital arkivpakkestruktur

DIAS ble gjennomført som et toårig samarbeidsprosjekt mellom Riksarkivaren og fem sentrale kommunale aktører: Bergen byarkiv, Oslo byarkiv, IKA Møre og Romsdal, IKA Trøndelag og Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter (KDRS). Prosjektet, som er gjennomført med økonomisk støtte fra ABM-utvikling (nå Norsk kulturråd), ble sluttført primo juni 2012. Dette er den offisielle nettsiden for DIAS-prosjektets xml-skjemaer og andre produkter.

Mål for DIAS-prosjektet

DIAS-prosjektets hovedmål var å definere en felles, omforent pakkestruktur for bevaring av digitalt arkivmateriale med utgangspunkt i OAIS-standarden (ISO 14721: 2003). Denne strukturen skal kunne anvendes fleksibelt for alle typer av digitale leveranser til statlige og kommunale arkivdepoter.

Underveis i prosjektet ble det også satt som mål å utvikle et forvaltningssystem for å generere arkivpakker i henhold til DIAS-strukturen og administrere dem i et digitalt depot. Prosjektet har utviklet et slikt forvaltningssystem som en tilpasning av av det svenske systemet ESSArch. Systemet er basert på åpen kildekode.

DIAS-prosjektet har spesifisert en generell norsk arkivpakkemodell som en definert bruksmåte av OAIS.

DIAS-modellen angir hvordan foreliggende standarder skal anvendes i en arkivpakke. DIAS kan dermed betegnes som en standard for bruk av standarder.

Følgende standarder er valgt for implementering av DIAS-prosjektets arkivpakkemodell:

En illustrasjon av implementeringsmodellen kan finnes i sluttrapporten.

DIAS-prosjektet har spesifisert krav til et forvaltningssystem for DIAS-baserte arkivpakker som både forutsettes å kunne brukes av Arkivverket og kommunale depotinstitusjoner, jf. egen kravspesifikasjon.

Forvaltningssystem - Kravspesifikasjon

Siste fase av DIAS besto i å utvikle et forvaltningssystem på grunnlag av prosjektets kravspesifikasjonen.

DIAS-forvaltningssystemet er utviklet som en tilpasset versjon av det svenske systemet ESSArch. Implementeringen har skjedd i Riksarkivet, og systemet ble klargjort for ordinær drift i Riksarkivet fra primo juni 2012. Systeminnføringen i Riksarkivet var samtidig DIAS-prosjektets pilotinstallasjon.

ESSArch

ESSArch er et ”OpenRepository”-system basert på fri programvare (åpen kildekode/GPLv3). DIAS-versjonen av ESSArch vil følgelig være fritt tilgjengelig for ”alt og alle”.

Systemet, som brukes av det svenske riksarkivet, ble valgt etter en runde med åpen tilbudsinnhenting innenfor hele EU/EØS-området.

ESSArch håndterer også lagringsadministrasjon (skriving til alternativt valgte medier, migrering mellom medier og verifisering ved kopiering), og kan dermed brukes som et samlet depotstyringssystem både for enkle og avanserte lagringsløsninger.

Rapport fra DIAS-prosjektet (pr. 08.06.2012)


DIAS Sluttrapport del 1 

DIAS Sluttrapport Del 2 (vedlegg 3-7)