ENG

ADDML (Archival Data Description Markup Language)

ADDML er det norske Arkivverkets egenutviklede standard for teknisk beskrivelse av datasett. Standarden brukes for å beskrive poststrukturerte datafiler (tabelluttrekk) på teknisk detaljnivå. Standarden er i de senere år utvidet med muligheter for kontekstuell beskrivelse, men er fortsatt primært beregnet på teknisk beskrivelse. Den brukes også av det svenske Riksarkivet, og inngår i DIAS..

ADDML-beskrivelsen har form som en fil som dokumenter innholdselementer og deres relasjoner. I tillegg dokumenteres overordnet informasjon om datasettet i henhold til OAIS-modellen.

Standarden er sentral som et hjelpemiddel for å teste datasett mot hva de faktisk skal inneholde. Riksarkivet bruker programvaren Arkade for testing av datasett. Gjeldende versjon er "Arkade 5".

Arkivuttrekk som følger Noark-standarden (Noark-3, Noark-4, Noark 5) kan beskrives ved hjelp av ADDML. Standardiserte tabelluttrekk fra databaser kan også beskrives i ADDML, men på grunn av stor variasjon må beskrivelsen ofte lages spesielt for hvert uttrekk.

Gjeldende versjon av ADDML er 8.3. Det er imidlertid få forskjeller mellom versjon 8.2 og 8.3. Standarden brukes i dag i versjonene 7.3 hos noen arkivskapere og andre arkivvirksomheter. Disse beskrivelsene bør konverteres til versjon 8.3.

ADDML-filer kan konstrueres ved hjelp verktøyet Arkadukt der man via et visuelt grensesnitt kan definere og beskrive felter og deres innhold. Deretter kan ADDML-beskrivelsen genereres automatisk.

I tillegg til en teknisk beskrivelse av dataelementer (format etc.) bør en ADDML-beskrivelse inneholde en tekstlig beskrivelse av innholdselementene. Dette fremmer fremtidig bruk av innholdet.

ADDML kan i detalj beskrive struktur for "flate filer", det vil si filer der elementene har fast lengde eller er "tegnseparerte". Andre filer, for eksempel XML-filer, kan også beskrives på et overordnet nivå. For flate filer kan man også legge inn i en ADDML-definisjon visse overordnede krav til innholdet, som for eksempel tillatte verdier og relasjoner mellom innholdselementer. I tillegg kan det defineres "prosedyrer" for statistikk o.l. Disse prosedyrene kan kjøres, og resultatene vises i et testverktøy.

ADDML er sentral i Arkivverkets og kommunale arkivinstitusjoners arbeid for å sikre kvalitet av mottatt arkivmateriale. ADDML-standarden brukes også i Sverige og Finland.

Bruk av ADDML

Når man skal bruke ADDML, anbefales det å lage en profil av standarden. En profil kan være eksakt lik, eller ha flere krav enn den generelle standarden. Arkivverket har laget sin egen profil som skal benyttes for overføringer til Arkivverket. (Vær oppmerksom på at profilen bare er beskrevet og ikke har sitt eget skjema.)

Siden standarden har flere generiske deler, er det også laget et dokument som viser hvordan man kan bruke disse delene. I Arkivverket har tanken vært å lage grunnstrukturer som kan videreutvikles. Mer om dette er beskrevet i dokumentet om komponenter.

 

ADDML versjon 8.3

 

Versjon 8.3 ble lansert i 2014, og er nå den gjeldende versjonen. For detaljer kan man fortsatt bruke beskrivelsene av versjon 8.2, men versjon 8.3 har følgende modifikasjoner:

  • Elementet "reference" i datasettet er ikke lenger obligatorisk
  • Det er lagt inn mulighet for flere linjer i overskrift
  • "FieldDefinitionReferences" er unik innen en instans

 

Dokumenter om ADDML versjon 8.3:

ADDML 8.3 Generell beskrivelse.

ADDML 8.3 Arkivverkets profil.

Bruk av komponenter i ADDML.

 

XML-skjema for versjon 8.3: 

 

addml_8.3.xsd

 

 

ADDML versjon 8.2

Versjon 8.2 ble lansert i 2010, og er fortsatt i utstrakt bruk. Versjon 8.2 kan fortsatt brukes da versjon 8.3 er en ren utvidelse av mulighetene i 8.2.

Dokumenter om ADDML versjon 8.2:

ADDML 8.2 Generell beskrivelse.

ADDML 8.2 Utvidet beskrivelse for bruk i Arkivverket.

XML-skjema for versjon 8.2: 

addml_8.2.xsd

ADMMML versjon 7.3

ADDMML versjon 7.3
Versjon 7.3 ble lansert i 2004, og er fortsatt i bruk. Versjon 7.3 kan fortsatt brukes, men det må gjøres en manuell endring til nyere versjoner for å kunne benyttes i nyere verktøy.

For versjon 7 var navnet ADDMML (Archives Data Description and Manipulation Markup Language).


DTD for versjon 7.3:

addmml.dtd