Lover og forskrifter

Det sentrale regelverket for offentlige arkiv er Arkivloven og Arkivforskriften, samt Riksarkivarens forskrift. I tillegg finnes det relevante bestemmelser i Offentlighetsloven, Forvaltningsloven m.fl. av betydning for forvaltning og bruk av arkiver.

Arkivloven
Arkivloven
Bestemmelsene i arkivloven skal sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Formålet er å ta vare på arkiv som inneholder rettighetsdokumentasjon eller har verdi for forskning, kultur og forvaltning .
Arkivforskriften
Arkivforskriften
Arkivforskriften gir overordnede bestemmelser om arkiv i offentlige organer. Hensikten er realisering av arkivlovens formål. Revidert forskrift trådte i kraft 1/1 2018.
Riksarkivarens forskrift
Riksarkivarens forskrift
Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner m.v. Revidert forskrift trådte i kraft 01.03.2022.
Forholdet til andre lover og forskrifter
Forholdet til andre lover og forskrifter
I tillegg til arkivloven, arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift er det flere andre lover, forskrifter og instrukser som får følger for arkivdanningen og bruken av arkiv.
Riksarkivarens vedtak og rundskriv
Riksarkivarens vedtak og rundskriv
Her finnes et utvalg av Riksarkivarens vedtak – først og fremst rundskriv som går til alle departementer med underliggende etater.