Lover og forskrifter

Det sentrale regelverket for offentlige arkiv er Arkivloven og Arkivforskriften, samt Riksarkivarens forskrift. I tillegg finnes det relevante bestemmelser i Offentlighetsloven, Forvaltningsloven m.fl. av betydning for forvaltning og bruk av arkiver.

Arkivloven
Arkivloven
Bestemmelsene i arkivloven skal sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Formålet er å ta vare på arkiv som inneholder rettighetsdokumentasjon eller har verdi for forskning, kultur og forvaltning .
Nye forskrifter fra 1. januar 2018
Nye forskrifter fra 1. januar 2018
Fra 1. januar 2018 trådte ny arkivforskrift og den nye riksarkivarens forskrift i kraft. Fra samme tid ble de tidligere forskriftene opphevet.
Arkivforskriften
Arkivforskriften
Arkivforskriften gir overordnede bestemmelser om arkiv i offentlige organer. Hensikten er realisering av arkivlovens formål. Revidert forskrift trådte i kraft 1/1 2018.
Riksarkivarens forskrift
Riksarkivarens forskrift
Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner m.v. Revidert forskrift trådte i kraft 1/1 2018.
Arkivlovutvalg nedsatt
Arkivlovutvalg nedsatt
I dag ble det kjent at regjeringen har nedsatt et utvalg som skal revidere arkivloven. Utvalgets mandat og sammensetning ble i dag vedtatt i statsråd. Vi har lenge ønsket en utredning av arkivfeltet og revidering av arkivloven. Nedsettelsen av utvalget er stor nyhet og en viktig milepæl, sier riksarkivar Inga Bolstad. Dagens lov er skrevet for en annen verden enn de utfordringene som digitaliseringen av samfunnet skaper.
Forholdet til andre lover og forskrifter
I tillegg til arkivloven, arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift er det flere andre lover, forskrifter og instrukser som får følger for arkivdanningen og bruken av arkiv.
Riksarkivarens vedtak og rundskriv
Her finnes et utvalg av Riksarkivarens vedtak – først og fremst rundskriv som går til alle departementer med underliggende etater.