ENG
BERR9410

Riksarkivarens forskrift

Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner m.v. Revidert forskrift trådte i kraft 01.01.2020.

Gjeldende versjon av forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) trådte i kraft 1. januar 2020.

Forskriften gir bestemmelser etter hjemmel i arkivforskriften. Du kan lese riksarkivarens forskrift i fulltekst på Lovdata.no.

Endringene som trådte i kraft 01.01.2020 omfatter blant annet en oppheving av tidligere kapittel 9, og en medfølgende endring av kapittel 9-12. I tillegg er blant annet § 7-29 om Helse og omsorg endret slik at bestemmelsen nå omfatter pasient- og journalopplysninger.  

Riksarkivarens forskrift er inndelt i 13 kapitler. Kapittel 9-12 har ikke innhold ennå.  

Kapittel 1. Arkivplan 

Kapittel 2. Arkivlokaler og oppbevaring av arkiv 

Kapittel 3. Krav til arkivsystem og elektronisk behandling 

Kapittel 4. Periodisering 

Kapittel 5. Elektronisk arkivmateriale. Lagringsmedier, format og avlevering 

Kapittel 6. Avlevering og overføring av analoge arkiv 

Kapittel 7. Bevaring og kassasjon 

Kapittel 8. Konvertering for digital bevaring 

(Kapittel 9. Foreløpig deponering av elektroniske kopier)  

(Kapittel 10. Avleveringsplaner) 

(Kapittel 11. Særregler for offentlige utvalg m.m.) 

(Kapittel 12. Klassifikasjon) 

Kapittel 13. Ikrafttredelse