ENG
Minnemateriale

Eksempel på minnemateriale etter 22. juli hentet fra Oslo domkirke. Arkivreferanse: RA/S-6313/01/W/Wc/L0004.

Arkivmateriale knyttet til 22. juli 2011

Riksarkivet og flere statsarkiver oppbevarer minnemateriale knyttet til terrorangrepet 22. juli 2011. Riksarkivet tok imot arkivet etter 22. juli-kommisjonen da den overleverte sin rapport den 13. august 2012. Filmopptaket fra rettssaken mot Anders Behring Breivik er også avlevert fra Domstolsadministrasjonen til Riksarkivet.

Minnemateriale etter 22. juli

Riksarkivet har bevart minnemateriale etter 22. juli 2011. Deler av materialet er publisert i Digitalarkivet.

Flere arkiv- og oppbevaringsinstitusjoner fulgte Riksarkivarens anbefaling om innsamling av minnemateriale fra terrorangrepet. Riksarkivet har tatt imot materiale samlet inn i Oslo sentrum og fra Hole kommune. Også andre kommuner har sendt materiale til Riksarkivet.

Minnemateriale forstås her som skriftlige uttrykk og gjenstander som er lagt ned ved kirker, rådhus og andre offentlige steder etter hendelsene 22. juli 2011.

Riksarkivaren har utarbeidet en veiledning for håndtering og oppbevaring av dette minnematerialet. Hensikten er å legge til rette for likeartet ordning og registrering av minnematerialet. Veiledningen tar blant annet for seg eierskap, type arkiv, navnsetting, ordningskriterier, emballasje, spørsmål knyttet til klausulering, tilgjengeliggjøring og digitalisering.

Kondolanseprotokoller opprettet etter 22. juli-hendelsene bør inngå i arkivet til virksomheten som har lagt ut (eller tatt imot) protokollen. De skal normalt ikke inngå i samlinger med minnemateriale.

Last ned veiledningen

I forbindelse med utvelgelse av dokumenter og gjenstander fra minnematerialet etter 22. juli som er blitt publisert elektronisk på Digitalarkivet, har Riksarkivet utarbeidet et sett med kriterier for å kunne kvalitetssikre hvilke dokumenter som kan gjøres tilgjengelig.

  • Dokumenter/ gjenstander hvor det ikke fremkommer opplysninger om navn eller alder (anonym) kan publiseres
  • Dokumenter/ gjenstander med opplysninger om fornavn (eventuelt i kombinasjon med alder) kan publiseres
  • Dokumenter/ gjenstander med opplysninger om etternavn eller fullt navn skal ikke publiseres
  • Dokumenter/ gjenstander med opplysninger om fornavn (og alder) i kombinasjon med stedsnavn skal ikke publiseres
  • Motiv av offer eller tekst med innhold til et bestemt offer skal ikke publiseres
    Tekst eller motiv som kan virke støtende skal ikke publiseres

Filmmateriale fra rettssaken mot Anders Behring Breivik

Domstoladministrasjonen har avlevert filmopptak fra rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Etter initiativ fra Domstoladministrasjonen ble det utarbeidet en avtale om avlevering av filmopptak fra rettssaken mot Anders Behring Breivik våren 2012. Materialet er avlevert til Riksarkivet. 

Filmen vil være klausulert i 60 år med mulighet for forlengelse etter vanlige regler.
Forskere, berørte parter og andre, etter alminnelige regler for innsyn, vil kunne få tilgang til filmmaterialet, eller deler av dette, etter søknad.

Arkivet etter 22. juli-kommisjonen

Arkivet etter 22. juli-kommisjonen er avlevert til Riksarkivet. Det skjedde umiddelbart etter at kommisjonen var ferdig med arbeidet.

Arkivet består både av papirdokumenter og elektroniske filer. Papirarkivet utgjør om lag 12 hyllemeter. Adgang til materialet vil skje etter vanlige regler i henhold til offentlighetsloven, forvaltningsloven og sikkerhetsloven.

Søknad om innsyn rettes til Arkivverket.

20. september 2012 ga Kulturministeren innsyn i enkelte referater fra intervjuer 22. juli-kommisjonen hadde gjennomført med politikere. Disse dokumentene finnes på Kulturdepartementets nettsider.

Riksarkivet har offentliggjort referater fra 22. juli-kommisjonens intervjuer med embetsmenn utnevnt eller beskikket av Kongen i statsråd.

En stor andel av referatene var påført gradering etter sikkerhetsloven. De delene av referatene som gjorde at referatene var gradert, er identifisert og sladdet i henhold til korrekt prosedyre. Berørt departement har deretter bekreftet at dokumentet er avgradert. I tillegg til skjermingsverdig informasjon etter sikkerhetsloven, har Riksarkivet sladdet annen informasjon som er taushetsbelagte eller opplysninger som er av privat karakter, for eksempel helsemessig informasjon eller informasjon om familiære forhold.

Dette gjelder følgende embetspersoner, utnevnt eller beskikket av Kongen i statsråd på tidspunktet for hendelsene 22. juli 2011, her med samme tittel som i kommisjonens rapport:

Navn og embete 22. juli 2011

Arbeidssted

Politimester Sissel Hammer Nordre Buskerud politidistrikt
Direktør Øistein Knudsen Krisestøtteenheten (KSE), Justisdepartementet
Avdelingsdirektør Christian Fredrik Horst Fornyings -, administrasjons- og kirkedepartementet
Ekspedisjonssjef Svein Efjestad Forsvarsdepartementet
Ass. departementsråd Morten Tiller Forsvarsdepartementet
Tidl. departementsråd Karin Moe Røisland Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Viseadmiral sjef FOH Haakon Bruun-Hanssen Forsvarets operative hovedkvarter
Forsvarssjef Harald Sunde Forsvaret
Direktør Kjetil Nilsen Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Visepolitimester Sveinung Sponheim Oslo politidistrikt
Ekspedisjonssjef Mette Stangerhaugen Justisdepartementet
Direktør Lars Henrik Bøhler Politiets data- og materielltjeneste
Politimester Anstein Gjengedal Oslo politidistrikt
Ass. politidirektør Vidar Refvik Politidirektoratet
Avdelingsdirektør Knut Fosli Justisdepartementet
Ass. departementsråd, tidl. ekspedisjonssjef Henning Henriksen SMK Kulturdepartementet
Regjeringsråd Nina Frisak Statsministerens kontor (SMK)
Tidligere sjef PST Janne Kristiansen Politiets sikkerhetstjeneste
Direktør Jon Arvid Lea Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktør Bjørn Inge Larsen Helsedirektoratet
Avdelingsdirektør Severin Vikanes Forsvardepartementet
Departementsråd, tidligere politidirektør Ingelin Killengreen Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Politidirektør Øystein Mæland Politidirektoratet
Ass. departementsråd Hans Olav Østgaard Justisdepartementet
Ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold Justisdepartementet
Tidl. departementsråd Morten Ruud Justisdepartementet
Adm. direktør Øivind Christoffersen Statsbygg
Direktør Bjørn Røse Tolldirektoratet

I tillegg publiseres avgradert og sladdet referat fra kommisjonens samtale med: