ENG
Telemark ny - Kopi2

Utsnitt som viser kvinner i arbeid med å dyrke poteter langs en jernbanelinje under krigen. Alle jordlapper som kunne oppdrives ble utnyttet til matproduksjon, helt i samsvar med oppfordringen fra landbruksdepartementet.

Norske kvinner til tjeneste

Norske kvinner har alltid vært sterke. De har bidratt til å reformere samfunnet på mange områder, ikke minst når det gjelder familie og levekår. Det var derfor ikke noe nytt at kvinnene før krigsutbruddet i 1940 hadde meldt seg til tjeneste. Hensikten var å kunne overta mennenes oppgaver i tilfelle krig.

Allerede før krigsutbruddet i Norge begynte kvinner over hele landet å forberede seg på det som kunne komme. Kronprinsesse Märthas oppfordring senhøsten 1939, førte til at drøyt 75.000 kvinner hadde meldt seg til frivillige arbeidsoppgaver før krigen brøt ut. Dette skjedde gjennom Kvinnenes Arbeidshjelp. Det fantes 585 komiteer for denne organisasjonen rundt om i hele landet, og Landskomiteeen for kvinnenes arbeidshjelp sammenstilte statistikk fra 296 av dem i en rapport i oktober 1940.
 

U184 - Kopi
Kronprinsparet 1929. Bildet viser kronprinsesse Märtha og kronprins Olav i åpen vogn 22. mars 1929. Kronprinsesse Märtha (1901-1954)  var norsk kronprinsesse fra 1919 til 1954. Hun oppfordret norske kvinner til å forberede seg på en mulig krig. Det førte til opprettelsen av Kvinners frivillige arbeidshjelp, men organisasjonen ble nedlagt allerede høsten 1941. I 1950 tok kronprinsesse Märtha på ny initiativ til å etablere en beredskapsorganisasjon for kvinner.  Det resulterte i at det den 9. april 1951 ble avholdt stiftelsesmøte i Stortinget for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB)KFB består i dag av ni landsomfattende humanitære organisasjoner. (Arkivreferanse: RA/PA-1296: Mittet & co/Riksarkivet)


Skulle ta mennenes plass

Siden mennene måtte mobilisere og tjenestegjøre som soldater i en krig, forberedte kvinnene seg på å ta deres plass i det sivile samfunnet. Det ble derfor organisert praktiske kurs i oppgaver som tradisjonelt ble utført av menn, i hovedsak transport, jordbruk og nødhjelp. Transportkurset besto i kjøreopplæring for sertifikat, motorlære og «auto service». Videre var det kurs innen gassvern, morse, skomakerlære og skredderlære, for å nevne noen eksempler. I statistikken fra landskomiteen oppgis antall deltakere på kursene til 5 083 personer, men antallet var trolig mye høyere siden flere komiteer ikke sendte inn rapporter.

Telemark ny - Kopi2
Potetdyrking under krigen. Alle jordlapper som kunne oppdrives ble utnyttet til matproduksjon, helt i samsvar med oppfordringen fra landbruksdepartementet. (Arkivreferanse: Foto: Statsarkivet i Kongsberg. Fylkesslandbruksselskapet i Telemark).

 

Jordbrukskursene var de mest kostbare, og utgiftene ble dekket av Landbruksdepartementet. Landbruksdepartementet sendte ut rundskrivet «Innsamling av hjelpefôr» i 1940. Det innledes slik: «I krigs- og krisetider må ein ofte nytte slikt ein til vanleg bryr seg mindre um eller har lite tid til å stella med. Dette gjeld soleis innsamling og bruk av hjelpefôr. Vårt land er no kome i store vanskar. Tilførslene av korn og kraftfôr utanfrå er stengde og me har berre oss sjølve å lita på. Norges jord må no saman med det ein kan fanga inn frå havet skaffa den næring folk og fe treng
 

NYBilde2 IMG_1562
Innsamling av hjelpefôr, Landbruksdepartementets småskrift nr. 58. Departementet oppfordret befolkningen til å bidra til å sørge for nok fôr til buskapen for å hindre nedslakting gjennom vinteren. Lauving var et av de foreslåtte tiltakene. Vi husker fra nyhetsbildet sommeren 2018, at lauving også ble satt inn som tiltak enkelte steder i Norge da ekstrem tørke gjorde avlingene små og utsiktene til å skaffe nok vinterfôr var dårlige. 


Manglende innsats i Oslo-området

Kvinnenes arbeidshjelp tok tak i noen av de ønskede tiltakene i rundskrivet nevnt ovenfor, og arrangerte blant annet kurs i lauving. Skal man legge vekt på innrapporteringen for Oslo (Aker og Bærum), så mente landskomiteen at det var jordbrukskursene man fikk minst ut av. Dette fordi arbeidshjelpen uteble da det var behov for den, både vår og høst 1940. I følge rapporten skyldtes dette dårlig organisering: først var bøndene sene med å etterlyse hjelp, og de trengte gjerne hjelp på dagen når de først meldte seg. Da var det for sent å få tak i folk.

Det var også et problem at det meldte seg for få hjelpere i dette distriktet. Men antakelsen fra komiteen er usikker, siden flere av de som hadde deltatt på kurs ordnet seg gårdsarbeid selv, og dette gikk derfor «under radaren». Uansett, oppsummerte man i rapporten,  var lærdommen kursdeltakerne tilegnet seg ikke bortkastet, og ville komme til nytte ved senere anledninger. Arbeidsdeltakelsen i jordbruket på landsbasis, etter kursingen av kvinner, vet vi ikke omfanget av. 

Konservering av frukt og bær

Bilde 3 helt ny
Purrebrev angående «sylteresultatet». Sylting av frukt og bær var et viktig hjelpetiltak og produktene skulle sendes til de krigsherjede områdene av landet. Hamarkomiteen fikk purring på innrapportering av sin innsats. Foto: Ivar Fjeld, Statsarkivet i Hamar. 


Landskomiteen sendte ut totalt 40 rundskriv til de 585 lokale komiteene. Ett av dem dreide seg om konservering, eller sylting. Dette var et velkjent område for de fleste kvinner i 1940-årene, og et av tiltakene som landskomiteen fikk fyldige rapporter om.  Leverandører bidro med syltetøyglass og sukker, og frivillige bidro med plukking og innhøsting av frukt og bær, og ikke minst: sylting. Enkelte konserveringsfabrikker bidro til gratis nedlegging av syltetøy og «Norges statsbaner har ydet gratis forsendelse av alt materiell – også det ferdige produkt». [i] Men siden sukker var en vare som det raskt ble knapphet på, fikk man ikke tak i tilstrekkelige mengder. Forsyningsdepartementet var velvillige til søknader om sukker, men det rakk bare til 73 av komiteene. Øvrige lokallag samlet inn sukker, eller ferdig syltetøy, som fantes på lager i private hjem. Det var Nasjonalhjelpen som betalte for det bevilgede sukkeret. Det ferdige syltetøyet skulle sendes til områder som hadde blitt utsatt for krigsherjinger.
 

Bilde4 helt ny1
Møtereferat. Arkivet som er bevart etter aktiviteten i Hamar, har en protokoll der møtereferater er innført. Bildet viser referatet etter oppstartsmøtet 2.1.1940. Det besluttes at «Kvinnerådet» skal finansiere driften og føre sirlig regnskap, slik at kommunen kan søkes om refusjon på et senere tidspunkt. (Arkivreferanse: Statsarkivet i Hamar, ARK/86 - Kvinnenes arbeidshjelp under krig. Foto: Ivar Fjeld, Statsarkivet i Hamar). 

 

I Statsarkivet i Hamar finner vi spor etter Kvinnenes arbeidshjelp i Hamar kommune, i privatarkiv nr 86. Møteprotokollen viser at det konstituerende møtet ble holdt 2. januar 1940, og da var 26 ulike kvinneorganisasjoner representert. Seks komiteer ble deretter nedsatt: Hovedkomité, sanitetsutvalg, forsynings- og næringsutvalg, innrulleringsutvalg, forpleinings- og evakueringsutvalg og finans- og organisasjonsutvalg. 

Det var stor møtevirksomhet våren 1940, men fra 1941 ble arbeidet innstilt ettersom de fleste oppgaver var overtatt av Nasjonalhjelpen. Kvinners arbeidshjelp ble også vedtatt avsluttet på landsbasis.
 

Elverum2
Bombeangrep. Dette fotografiet viser Elverum etter bombeangrepet 11. april 1940, da Konge, regjering og storting var på flukt gjennom Hedmark.
(Foto: NTBs krigsarkiv, Riksarkivet/Digitalarkivet)

Kvinnenes arbeidshjelps arkiver 

Arkivmaterialet fra Kvinnenes arbeidshjelp gir god innsikt i hvilke praktiske forberedelser kvinner over hele landet deltok i for å sikre befolkningens behov for forsyninger og infrastruktur. Hele hensikten med organiseringen var å hjelpe der det trengtes, og arbeidet var upolitisk. Arkivmaterialet er svært relevant i f.eks forskning på kvinners innsats i krig, eller på hverdagsliv under 2. verdenskrig i Norge. Det finnes for øvrig mange arkiv med opplysning om dagliglivet i Norge under krigen. Et eksempel er Forsyningsdepartementets arkiv i Riksarkivet og lokale provianteringsråd i landets kommunearkiv.

URN_NBN_no-a1450-db10081002080011
Røykesugne eldre menn. Korrespondanse om utdeling av tobakk til institusjoner under krigen, for bl.a. sinnslidende og eldre. (Arkivreferanse: Forsyningsdepartementet i Digitalarkivet)


Det er få arkiv etter Kvinnenes arbeidshjelp registrert i Arkivverkets arkivbestand. Siden det var hele 585 komiteer som ble etablert på kort varsel i hele landet, må vi anta at det vil kunne finnes spor etter en mengde lokallag av Kvinnenes arbeidshjelp i mange kommunearkiver og i andre arkivinstitusjoner. 

Av Vigdis Stensby, statsarkivar i Hamar og fagdirektør i Arkivverkets seksjon for brukertjenester. 

Kilder og aktuelle lenker

[i] Rapport: Oversikt over virksomheten siden krigsutbruddet per 31. oktober 1940. Kvinnenes arbeidshjelp, landskomiteen, s. 3. 

Kvinnenes arbeidshjelp i Hamar i Arkivportalen 

Andre lokallag av kvinnenes arbeidshjelp i Arkivportalen

Forsyningsdepartementet i Arkivportalen 

Se flere bilder fra NTBs krigsarkiv i Digitalarkivet