ENG
NYSamlebilde

Utsnitt av et lite knippe ulike dokumenter fra lensmannsarkivene på Vestlandet.

Sprit og sprengstoff i lensmannsarkivene

Lensmennenes oppgaver har ikke bare vært å sørge for ro og orden i distriktene, og etterforske mulige lovbrudd. Som statens forlengede arm i distrikts-Norge har de også hatt et vell av andre oppgaver. Arkivene etter dem er derfor mangfoldige, og arkivmaterialet er både spennende og også litt overraskende. Her kommer noen eksempler fra ulike lensmannsarkiv på Vestlandet.

Grenseboersøknad Jacob Nordal forside
I enkelte lensmannsarkiv finnes det søknader om grenseboerbevis fra krigens dager hvor det også er stiftet fast bilde av søkeren. Dette er søknaden fra fisker og stenarb. Jakob Johannessen Nordal datert 21. september 1940. Han bodde på Hanøytangen, Askøy. (Arkivreferanse: Statsarkivet i Bergen, Lensmannen i Askøy, 26. ymse). 


De fleste forbinder nok lensmennene med rollen som politi i distriktene; en med ansvar for å holde ro og orden og for å etterforske lovbrudd. Lensmennene har imidlertid hatt en mengde ulike oppgaver opp gjennom historien. Dette henger sammen med at lensmannen, sammen med presten, var statens forlengede arm ut i distrikts-Norge. Lensmannen fikk derfor tildelt mange ulike oppgaver, og dette har igjen nedfelt seg i arkivmateriale de har etterlatt seg. I denne artikkelen skal vi se nærmere på noe av det som finnes i lensmannsarkivene i Statsarkivet i Bergen, men sammenfallende materiale vil man finne i arkiver etter lensmenn i alle landets statsarkiv.

Sprengstoff og sprit

I lensmannsarkivene finner man de vanlige seriene med kopibøker, journaler og korrespondanse, samt anmeldelses- og justisprotokoller. Lensmannen utførte også branntakstforretninger, registrerte dødsfall, utførte auksjoner, noterte hvem som hadde flyttet inn og ut av distriktet, utarbeidet manntall i forbindelse med valg, for å nevne noe. I tillegg inneholder arkivene etter lensmennene også materiale av det mer kuriøse slaget, eksempelvis om tobakksdyrking, brennevin, sprengstoff og hundeskatt.

Sprengstoff s. 1
Sprengstoffprotokollen fra Lavik lensmannsarkiv er en fortegnelse over hvem som har kjøpt sprengstoff og til hvilket formål. Det mest vanlige er dynamitt på et kvantum av mellom ett og fem kg. Formålet er som regel «jorddyrking» og «sprenging av stein». Som vi her ser av nr. 9, kjøpte Olav E. Wergeland, gårdbruker på Brekke, fem kg «dynamit» og 100 stk. «fænghetter» i april 1928. (Arkivref: Statsarkivet i Bergen, lensmannen i Lavik, 26.2, sprengstoffprotokoll, 1927-1964)


Inntak av sprit og befatning med sprengstoff hører definitivt ikke sammen. I flere lensmannsarkiv finner man imidlertid materiale om både brennevin og dynamitt. I arkivet etter lensmannen i Bruvik finnes det flere protokoller over «spritattester» for perioden 1926-1955, mens det i arkivet fra Lavik finnes sprengstoffprotokoller. Innkreving av hundeskatt var også en oppgave lensmannen tok seg av i en periode, og eksempelvis har lensmannen i Sund og Austevoll sirlig protokollert hvem som hadde betalt den pålagte skatten på å holde hund.
 

spritattester
Protokollen over spritattester fra Bruvik starter i 1926 og strekker seg fram til 1931. Den viser hvem som har fått tillatelse til kjøp av sprit til for eksempel «koking», «opfyring» og «teknisk bruk». I oktober 1926 ser vi for eksempel at Johs. Hagen på Stamnes har fått kjøpe fem liter til «opfyring». (Arkivref: Statsarkivet i Bergen, lensmannen i Bruvik, 26.18 Spritattestar, 1926-1931) 

 

Tobakksdyrkning

Tobakksdyrking forside 2
«Protocoll til Benyttelse under opmaaling af Tobaksagre 1903» står det utenpå denne protokollen fra lensmannen i Hafslo
(arkivref: Statsarkivet i Bergen, lensmannen i Hafslo, 26.6, Protokoll for oppmåling av areal til tobakksdyrking, 1903-50). 

 

I enkelte lensmannsarkiv finner man også protokoller over oppmåling av areal for tobakksdyrking, for eksempel fra lensmannen i Hafslos arkiv. Her finnes det to protokoller som dekker perioden 1903 til 1945.
 

Tobakksdyrking s. 1
Den første innførselen i «tobakksprotokollen» fra Hafslo er fra 3. august 1903 da lensmannen foretok oppmåling «af den af Sjur Eldegaard paa Gaarden Skophammer i Hafslo Thinglag beplantede Tobaksager». Nederst på siden ser vi at både Eldegaards «nederste» og «øverste Ager» er tegnet opp med mål. (arkivref: Statsarkivet i Bergen, lensmannen i Hafslo, 26.6, Protokoll for oppmåling av areal til tobakksdyrking, 1903-50)

 

Lite brukte arkiver

Totalt inneholder lensmannsarkivene ved Statsarkivet i Bergen flere hundre hyllemeter med materiale. Det varierer i stor grad hvor omfattende arkivene fra de ulike lensmannsdistriktene er. Hva som er bevart og avlevert til statsarkivet er ofte tilfeldig, og det er nok dessverre mange bokser og protokoller som har gått tapt i årenes løp. I mange arkiv er det lakuner i enkelte serier, mens det i enkelte arkiv mangler hele serier.
 

GrenseboerBruvik
I arkivet etter lensmannen i Bruvik finnes det også søknader om grenseboerbevis, men som søknaden til Bertilla Herfindal viser, er det ikke fotografier på søknadene i dette lensmannsdistriktet. Pakken til høyre på bildet viser at søknadene ligger innpakket i gråpapir med tau med arkivknute på. Det finnes protokoll med navnregister til søknadene. (Arkivreferanse: Statsarkivet i Bergen, lensmannen i Bruvik, 26.7, søknader om grenseboerbevis nr. 2001-3000, 1940-1945).


Min erfaring er at lensmannsarkivene er lite benyttet av våre brukere, det være seg slektsgranskere, lokalhistorikere og forskere. Tro meg, lensmannsarkivene er en gullgruve for de som vil finne lokalhistorisk interessant materiale, også av det mer kuriøse slaget som vi har sett over. Dermed går oppfordringen ut til alle arkivbrukere der ute, bruk lensmannsarkivene; let og dere vil finne!

Av Terje Nomeland. Han er historiker og ansatt som arkivar i seksjon for brukertjenester ved Statsarkivet i Bergen. 

 

Aktuelle lenker

Lensmannsarkiv fra Hordaland og Sogn og Fjordane i Arkivportalen 

I lensmannsarkivene finner du også branntakstprotokoller og ulike valgmanntall. Mange av disse er skannet og tilgjengelige i Digitalarkivet. For Hordaland og Sogn og Fjordane finner du dem her.

Vil du se lensmannsarkiv fra andre fylker?

Gå til www.arkivportalen.no, skriv "lensmannen" i søkefeltet og avgrens videre ved å velge arkivinstitusjon.