ENG
Priis-Courant fra O.P.Moe & Søns Tobaks-fabrik 1864

Utsnitt av en "Priis-Courant fra O. P. Moe & Søns Tobaks-Fabrik i Christiansand" fra 1864. Denne forteller både hvilke tobakksorter de solgte og hva som var prisen på de ulike produktene. Se hele nedenfor.

Haugianer og tobakksfabrikant

I dag skal man lete både lenge og vel for å finne fargerike reklamebrosjyrer for tobakk og sigaretter. Det var helt annerledes på 1800-tallet. I det lille arkivet etter Ole Pedersen Moe og hans familie finnes det derimot mange etiketter og brosjyrer som er både fargerike, fantasifulle og eksotiske. Forklaringen på det er at han i 1835 startet en tobakksfabrikk i Kristiansand, senere kjent som Rose Tobakk AS.

O P Moe  - etikett - Beste Virginia Tobak
Reklame for "Bedste Wirginia" fra O. P. Moes Tobaksfabrik i Christiansand".  (Arkivreferanse: Statsarkivet i Kristiansand, D-117, Ole P. Moe)

 

Ole Pedersen Moe (1783-1862) var født på Røros i 1783. Han var haugianer som resten av familien, og opprettholdt nær kontakt med haugianersamfunnet i Kristiania da han gikk i handelslære der. Karrieren hans startet for alvor da han giftet seg med Lusine Bachrud i Kristiansand i 1815. Lusine var da nettopp blitt enke etter kjøpmann og boktrykker Hans Thorsen Bachrud. Med dette giftermålet overtok Moe avdøde Bachruds firma og boktrykkeri – noe som ble en perfekt inngangsport til borgerskapet i Kristiansand. 

Litt av historien bak giftermålet mellom Ole P og Lusine må nesten fortelles her. Den gir nemlig et fascinerende innblikk i tidens haugianersamfunn. Lusine og Ole P. Moe hadde  vært forlovet tidligere, men Lusine ble oppfordret av Hans Nielsen Hauge til å bryte forlovelsen med Moe og gifte seg med enkemannen Bachrud i stedet. Historien viser at det faktisk var Hans Nielsen Hauge selv som i stor grad påvirket Lusine til å inngå begge sine ekteskap  - av den åpenbare grunn at han ønsket å ha tilgang til Bachruds trykkeri. Det sier litt om hvilken innflytelse Hans Nielsen Hauge kunne ha på sine tilhengeres liv. Denne historien kan man lese mer om i firmaets egenproduserte jubileumsskrifter som også ligger i arkivet".

I 1835 startet Ole P. Moe en tobakksfabrikk i Kristiansand. Denne skulle senere bli kjent som Rose Tobakk AS. 

 

O P Moe Fiin Porto Rico Tobak
Reklame for "FIIN PORTORICO TOBAK" fra O. P. Moe, Christiansand".  (Arkivreferanse: Statsarkivet i Kristiansand, D-117, Ole P. Moe)

Firmaet O.P. Moe & Søns Tobaks-Fabrik 

Firmaet O. P. Moe fikk en lang levetid som familiebedrift, og engasjerte seg i både rederidrift, skipsbygging, trelasthandel og tobakksproduksjon. Med tiden ble både rederi, skipsverft og trelasthandel avviklet, mens tobakksdriften ble opprettholdt og sterkt utvidet. Det var i alt sju sønner/generasjoner Moe som videreførte driften før firmaet til slutt ble tilsluttet Tiedemanns Tobakk i 1971.

 

O P Moe Pierce & Croseield No 2. Castle Street Liverpool
Reklame for "Pierce & Croseield, No. 2 Castle Street, Liverpool". (Arkivreferanse: Statsarkivet i Kristiansand, D-117, Ole P. Moe)

Arkivet etter Ole Pedersen Moe 

Privatarkivet etter Ole Pedersen Moe og hans familie er ikke stort –  bare 0,27 hm. Det inneholder imidlertid variert materiale fra store deler av 1800-tallet. Dette gir oss blant annet innblikk i den første tiden for en av Kristiansands mest kjente og levedyktige bedrifter. Moe var involvert i flere virksomheter som var typiske for borgerskapet i dette tidsrommet. Arkivet inneholder flere interessante dokumenter - deriblant Ole P. Moes borgerbrev og bevillinger til å drive både boktrykkeri og trelasthandel. Det finnes også en kontrakt fra 1852, der svennen Martin Hansen binder seg for en periode på 5 års læretid i Moes Cigarfabrikk med mål om å bli Cigarbinder. Læresvenn-kontrakten gir et godt innblikk i tidens vilkår for læresvenner.  Nedenfor er bilde av forsiden på lærekontrakten, samt en avskrift av samme. 

«At danne en duelig Cigararbeider»

O P Moe - første side lærlingkontrakt
Bildet viser den første siden av kontrakten som ble inngått mellom O. P. Moe og Martin Hansen i 1852. Se avskrift av kontrakten nedenfor. (Arkivreferanse: Statsarkivet i Kristiansand, D-117, Ole P. Moe)

 

Avskrift av lærekontrakten

Contract

Vi Undertegnede, jeg O. P. Moe Kjøbmand heraf Byen og jeg Martin Hansen 16 Aar gammel Søn af afdøde Bagermester Hans Knudsen ligeledes heraf Byen have med hinanden indgaaet følgende Contract:

1 Jeg O. P. Moe tager herved overanmeldte Martin Hansen i Lære ved min Cigar Fabrik for i 5 fem Aar fra undertegnede Dato altsaa til 1. januar 1857 at lade ham ved Fabrikkens Mester undervise og oplære i Cigarfabricationen og forsaavidt som hans Fliid og Nemme tillader det at danne en duelig Cigararbeider af ham.

2 Det første Aar af Læretiden erholder han i Arbeidsløn for hvert tusinde Cigarer 48 /firti og otte Shilling og de øvrige 4 fire Aar fra 3 tre Ort Indtil 6 Sex Ort pr tusinde alt efter de Cigarers Fiinhed som han arbeider.

3 Naar Læretiden er omme skal han fremledes være forpligtet til at arbeide hos mig saalenge som jeg tilstaaer ham ligesaa god Betaling somNogen Anden tilbyder ham, med mindre han vil reise ud af Landet. 

4 Jeg Martin Hansen erklærer mig at være enig i og tilfreds med Ovenstaaende hvor hos jeg forpligter mig til at indfinde mig og være nærværende til Arbeide i Fabrikken paa den sædvanlige Tid fra om Morgenen til om Aftenen, samt til aldeles ikke at arbeide Cigarer udenfor Fabrikken under en Mulct af 5 fem Specier for hver Gang det opdages og endelig lover jeg at opføre mig tro ærlig og flittig i min Lære og med Villighed efterkomme Alt hvad min Mester til Haandteringens Fremme maatte paalægge mig. 

Denne Contract haver vi Begge egenhendig underskrevet – Originalen beholder jeg O. P. Moe og en ligelydende Copie er modtaget af mig Martin Hansen.

Christiansand den 1. januar 1852

O.P Moe              Martin Hansen

Til Vitterlighed: 
Peter J. Moe
N E Norem

For Opfyldelsen af denne Contract fra Martin Hansens Side indestaaer hans Broder. – Carl Hansen

Priis-Courant fra O.P.Moe & Søns Tobaks-fabrik 1864
"Priis-Courant fra O. P. Moe & Søns Tobaks-Fabrik i Christiansand" fra 1864 forteller hvilke typer tobakk, snus, skrå og sigarer som var til salgs og hva de kostet.  (Arkivreferanse: Statsarkivet i Kristiansand, D-117, Ole P. Moe)

Dagbok og korrespondanse

Det finnes dessuten en dagbok fra 1842-1843, samt personlig korrespondanse fra perioden 1840-1900. Når det gjelder korrespondansen er det særlig brevene fra foreldrene Ole P. og Lusine og deres datter til sønnen Peter under hans læretid i Hamburg som har størst omfang. Ellers er der en regnskapsbok og det finnes også flotte og fargerike etiketter fra bedriftens ulike tobakksprodukter.

Arkivet er trolig av særlig interesse for alle som er opptatt av næringslivshistorie, eller av Hauge-bevegelsen, men i prinsippet kan alle ha glede av å se nærmere på dette godt bevarte privatarkivet.

Av Kristin Lindqvist. Hun er historiker og er ansatt som rådgiver i seksjon for depot ved Statsarkivet i Kristiansand. 

Aktuelle lenker

Ole Pedersen Moes dåp på Røros (nr. 44 høyre side). Merknaden i margen på kirkeboken viser at det er den riktige Ole Pedersen Moe som ble døpt på Røros: "Ole Pedersen Moe i Christiansand Døbe Attest af 16 Julii 1827". Foreldrene hans var Peder Salvesen og Johanna Olsdtr. Familien bodde på Stormoen i Røros. Det er nok dette stedet som er opphavet til Moe-navnet til Ole Pedersen.

Arkivportalen

Det første jubileumsskriftet ble laget til 100-årsjubileet. Det finnes  i elektronisk versjon på Nb.no 

Tobakk i Norge 

Haugianere