ENG
skavangertegningny

Med tegl på taket og 1 tapetsert værelse

Kongsberg den 11. juli 1905. Lynet har slått ned, og det brenner på Skavanger. Lågen renner stor og stri rett nedenfor eiendommen, men flammene får godt tak i de tørre tømmerveggene, og skadene blir store. Branntaksten på eiendommen den 30. mai året etter viser at flere bygninger på gården ble revet og erstattet med nye.

Taksten gir detaljerte opplysninger om husenes utseende og størrelser. Det nye våningshuset hadde, foruten det tapetserte værelset, også 2 ”betrukne og malede” værelser samt 2 piper med til sammen 6 fireetasjes kakkelovner. I drengestuebygningen var det en bakerovn.

Branntakster er vår viktigste kilde til opplysninger om hus og bygninger i eldre tid. Disse finner vi i arkivene etter magistrat (for byene) og lensmenn (for landdistriktene).

Allerede før brannen i 1905 var det planer om bygging av et nytt og større våningshus på Skavanger. Tegningen viser ett av utkastene til ny fløtningsinspektørbolig fra juni 1905.

skavangertegningny

I forbindelse med en ombygging av huset i 1918 finner vi også fotografier og flere plantegninger i arkivet etter daværende eier, Øvre Lågens Fellesfløtningsforening – som senere ble en del av Numedalslågens fellesfløtningsforening

fotoskavanger

Utdrag av branntakst på Skavanger 14. august 1903

d Bryggerhusbygning, forhen som litr d taxeret til Kr 960,00, beliggende 15,5 m. i Sydøst for litr. a, strækkende sig Øst og Vest, opført af Tømmer i 1 Etage under tegltækket Bordtag udvendig bordklædt og paa Grundmur 0,5 m. høi i Gjennemsnit, 8,9 m. lang, 8 m. dyb og 2,8 m. høi, indrettet til 2 panelede og malede Værelser og malet Bryggerhus. Fra det ene Værelse fører Trappe til Loftet, der er uindredet. Under er Kjælder. Har Skorsten med Pibe, 1 Komfur, 1 toetages og 1 treetages Kakkelovn, 3 Døre og 8 Fag Vinduer og taxeredes til Kr 1400,00

Herunder Kjælder og Grundmur for Kr 70,00 Kakkelovnene for Kr 36,00, Komfuren for Kr 45,00. Siden forrige Taxt er Gangen indrettet til 1 panelet og malet Værelse. 1 Værelse er panelet og malet og Kjøkkenet indrettet til Bryggerhus. I samtlige Rum er indlagt nye Gulve, ny Trappe til Loftet er opført.

(Forrige taxt var av 9de Juli 1892)

Branntakst på Skavanger 30. mai 1906

Aar 1906 den 30 Mai blev efter Rekvisition af Overretssagfører Werenskiold paa Øvre Laagens Fællesflødningsforenings Vegne en Brandtaxtforretning afholdt i og over Foreningens Eiendom Skavanger Br No 565.

Forretningen administreredes af Skatteopkræveren i Kongsberg i Bivær af de faste Brandtaxationsmænd Justermester Joh. Hellerud, Sløidlærer J. Kolberg og S. a. Erik Aamodt.

Hvorda! Administrator fremlagde Rekvisition af 25de ds. med paategnet Berammelse, Mændsopnævnelse og Tilsigelse. Taxtforretningen af 14de August 1903 og Skadetaxten af 12 Juli 1905 oplæstes for Mændene. Den ved Ildsvaade (Lynnedslag) den 11 Juli f. A. beskadigede Vaaningsbygning litr. a under nærværende Br No. er nedrevet og erstattet med en ny paa samme Eiendom. Den nyopførte Vaaningsbygning er beliggende ca. 200 m. i Syd for den forrige Vaaningsbygnings Tomt. Bygningerne litr. b. c. og e. ved forrige Forretning er ogsaa nedrevne og erstattede med nye paa samme Sted som den nuværende Vaaningsbygning, som gaves litr. b. Den ved Brandtaxtforretning af 14/8, 1903 til Kr 1400,00 taxerede Bryggerhusbygning litr. d. er den eneste igjenstaaende af de gamle Bygninger paa den forrige Tomt. Man enedes om at give denne Bygning litr. a.

Eiendommen bestaar nu af:

a Bryggerhusbygning, forhen som litr. d. taxeret til Kr 1400,00, uforandret og opføres med sin tidligere Taxt Kr 1400,00
Herunder Kjælder og Grundmur for Kr 70,00, Kakkelovnene for Kr 36,00 og Komfurer for Kr 4500

b Vaaningsbygning, nyopført, beliggende ca 200 m. i Syd for litra a. strækkende sig i Øst og Vest, opført af Tømmer i 1 Etage med Kvistetage under tegltækket Bordtag udvendig bordklædt og malet og paa Grundmur 0,7 m. høi i Gjennemsnit. Paa Bygningens søndre Side er opført en aaben Veranda forsynet med Rekværk 1,1 m. høit; 6,3 m. lang og 1,4 dyb. Bygningen der er 13,2 m. lang 10 m. dyb og 5 m. høi, er indrettet til 1 panelet og malet 1 tapetseret og 2 betrukne og malede Værelser, 2 panelede og malede Entreer, do Kjøkken, do Spiskammer og do Gang, Fra den ene Entre fører Trappe til Kvistetagen, der er indrettet til 3 panelede og malede Værelser, 4 panelede Alkover, hvoraf den ene er malet samt panelet og malet Gang. Under er Kjælder. Har 2 Piber fra Grund 6 fireetages Kakkelovne, 2 Magazinovne, 1 Kamin og 1 Komfur, 13 Fag og 6 smaa Vinduer samt 2 Kjældervinduer 15 enkelte og 6 dobbelte Døre. Bygningen taxeredes efter ca. Kr 61,00 pr m2 til Kr 8000,00
Herunder Kjælder og Grundmur for Kr 400,00, Kakkelovnene for Kr 250,00, Magazinovnene for Kr 140,00 Kaminen for Kr 80,00 og Komfuren for Kr 80,00

c Stolpebod, nyopført, beliggende 11,8 m. i Nord for litr. b. strækkende sig i Øst og Vest, opført af lafthuggen Plank i 1 Etage under tegltækket Bordtag, udvendig malet, 3,8 m. lang 5 m. dyb og 2,6 m. høi over Stolperne, er indrettet i 1 Rum, hvorfra fører Trappe til Loftet, der er indredet. Har 1 Dør og 2 smaa Vinduer og taxeredes til Kr 450,00

d Drengestuebygning, nyopført, beliggende 9,6 m. i Nord for litr c, strækkende sig i Øst og Vest, opført af lafthuggen Plank i 1 Etage under tegltækket Bordtag, udvendig bordklædt og malet og paa Grundmur 0,4 m. høi i Gjennemsnit, 6,3 m. lang, 4,5 m. dyb og 2,8 m. høi, indrettet til 1 panelet og malet Værelse 1 panelet og grundmalet Kjøkken. Over er uindredet Loft. Har Skorsten med Pibe, Bagerovn og 1 treetages Kakkelovn 1 Komfur, 2 Døre og 4 Fag Vinduer og taxeredes til Kr 800,00
Herunder Grundmuren for Kr 50,00 og Kakkelovnen for Kr 20,00

e Udhusbygning, nyopforet, beliggende 7,4 m. i Øst for litr. d. strækkende sig i Nord og Syd opført af Tømmer og Bindingsværk i 1 Etage under tegltækket Bordtag udvendig malet, 17,6 m. lang 9,5 m. dyb og 4,4 m. høi. Paa Bygningens nordre Ende er opført et bindingsværks Lokum under tegltækket Bordtag, 2,2 m. langt, 1,8 m. dybt og 2,2 m. høit. Bygningen er indrettet til Skur, Vognskur, indtømret Stald og Fjøs, Laave, Gang og Lade. Over er Foderloft, hvortil fører Bro fra Gaardsrummet. Bygningen, der hviler paa Stenpillarer, har 2 dobbelte og 7 enkelte Døre samt 8 Glugger, 4 Fag og 3 smaa Vinduer. Bygningen taxeredes efter ca Kr 16,00 pr. m2 til Kr 2700,00

Kr 13350,00 - treten tusinde tre hundrede og femti Kroner.

Mændene erklærede i Kraft af aflagt Ed, at Taxterne ei er ansatte høiere end den virkelige Værdi uden Hensyn til Fordel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed.
Administrator havde intet at bemærke.

For Fællesflødningsforeningen var Overretssagfører Werenskiold ved Fuldmægtig Noer tilstede. Han blev gjort bekjendt med Taxten, hvortil han intet havde at bemærke. Han blev derhos gjort bekjendt med Bestemmelseerne i Lov af 19 August 1845 §§ 27 og 35 samt Cirk. af ¾, 1879 og 6/7, 1888.
De nye Bygninger er privat forsikrede til 23 Juni d. A., men paalagdes Rekvirenten at opsige denne Forsikring straks.
Bygningerne er beliggende ca. 300 m. fra Br.No 553 der er nærmeste Eiendom med Ildsted, for øvrig langt fjernet fra tættere Bebyggelse.

Sigurd Ruud.
J. Kolberg Joh. Hellerud. E. Aamodt.

(Branntakstprotokoll nr. I-12 for Kongsberg by, folio 228b-230b)