ENG
SAS2011-04-357[2] kopi

Utsnitt fra Oscar S. Olsens foto av Kristianiafjord som ligger til kai i Stavanger. I bakgrunnen sees fra venstre Tollboden, Hotell Victoria og Valbergtårnet. Årstall er ikke oppgitt, men er anslått å være rundt 1920.

Migrasjon

I løpet av livet gjør mennesker mange valg. Noen ganger er disse bevisste og velreflekterte, andre ganger mer spontane og situasjonsbestemte. Noen valg blir skjebnesvangre og påvirker hele livsløpet, mens andre får få konsekvenser. Noen avgjørelser berører bare en selv, andre har store følger for familien og kanskje også lokalsamfunnet.

Denne nettutstillingen viser noen eksempler på hvordan arkivkilder kan benyttes for å få en dypere forståelse av hvorfor noen mennesker forlater sitt hjemland og søker lykke eller trygghet i et fremmed land. Noen ganger handler det om "push"-faktorer. Fattigdom, konflikter og kriger er forhold som kan gjøre det umulig å bli, selv om man hadde ønsket det. Andre ganger kan det handle om eventyrlyst, arbeidsmuligheter eller at man blir tiltrukket av bedre levekår og større muligheter for personlig utvikling og økonomisk vekst andre steder, såkalte "pull"-faktorer. Når enkeltmennesker tar sine valg, er det rimelig å anta at ulike fordeler og ulemper ved å dra og ved å bli, veies opp mot hverandre.

De valgene mennesker på 1800-tallet tok, skjedde med et helt annet bakteppe enn tilsvarende vurderinger i dag. Mulighetene for å opprettholde kontakt med dem man har forlatt, var sterkt begrenset. Telefon var ennå ikke i bruk over landegrenser, reising med båt tok tid og ikke minst var reisekostnadene tyngende. De fleste opplevde trolig valgene som mer endelige enn opplevelsen av tilsvarende valg i dag. Livssituasjonen til mennesker i ulike europeiske land i første halvdel av 1900-tallet skiller seg også vesentlig fra hvordan denne er i dag. Nå går alle barn på skole i langt flere år enn de gjorde da. Arbeidsmarkedet og arbeidsforholdene i vår tid er svært forskjellige fra hvordan de var den gang, og kommunikasjons- og transportmulighetene av en helt annen karakter. Hverdagslivets utfordringer og muligheter er svært annerledes enn dem tidligere generasjoner har opplevd. Likevel, et utfordrende og utrygt hverdagsliv på grunn av en krevende økonomisk, sosial eller politisk situasjon, eller konflikt og krig, er ikke noe som bare hører fortiden til. Mennesker forlater også i dag hjemlandene sine i håp om å kunne leve trygge og forutsigbare liv i et annet land. 

Historiene til menneskene i denne nettutstillingen er på ingen som helst måte utfyllende for å karakterisere emigrasjon eller immigrasjon, verken i fortiden eller i nåtiden. De er heller ikke egnet til å forstå eller forklare alle former for migrasjon. De representerer likevel konkrete hendelser og livsløp. Disse kan åpne opp for kunnskaper om den mangfoldigheten som ligger bak de ulike valgene som mennesker tar, når de, mer eller mindre frivillig, velger eller blir presset til å forlate det kjente og oppsøke det ukjente. De sporene menneskene har satt i ulike arkiver eller aviser, gir muligheter for å gjenfortelle mange vesentlige hendelser langs en tidslinje. Selv om vi oftest ikke har de aktuelle menneskenes egne beretninger, gir kilder om levde liv anledning til å tenke gjennom mulige årsaker til ulike valg og virkningene av dem. Historiene her er valgt ut som eksempler på de mulighetene som arkivene åpner opp for. Det finnes tusenvis av historier å utforske nærmere med utgangspunkt i arkiver og andre kilder.

Målet vårt med denne nettutstillingen er ikke å forsøke å gi noen entydige svar, men å vise hvordan ulike kilder kan danne grunnlag for forskjellige fortellinger om livsvalg og levde liv. Nåtidens refleksjon rundt hendelsene i fortidens levde menneskeliv, må bygge på respekt for at deres rammebetingelser og egen refleksjon og argumentasjon ikke er mulig å gjenoppleve i vår tid.

Utvandring.jpg
Denne siden fra en kirkebok i Stavanger gir et lite glimt av omfanget av utflyttingen fra Norge til USA gjennom noen måneder sommeren 1880. Fra april til desember dette året meldte 85 personer fra til presten i St.Petri sogn om flytting. De flyttet til: Chicago, Iowa, Nord-Amerika, New York, Sverige, Sandnes i Høyland, Aalesund, Kristiansand, Göteborg, Kristiania, Wisconsin, Sør-Australia, Minnesota og Shields.

Kilder til utvandring i arkivene

Kort om nettutstillingen

Utstillingen er laget av førstearkivar Ine Fintland og arkivar Synnøve Østebø i dialog med historieprofessor Nils Olav Østrem og Stian Kristensen, rådgiver i kulturavdelingen i Stavanger kommune.

Den er primært utarbeidet til bruk for lærer- og historiestudenter, men er også tenkt brukt av elever i videregående skole. Nettutstillingen kan brukes som inspirasjon for de som deltar i Den norske historiske forenings (HIFOs) prosjekt Min familie i historien. Den er også aktuell i forbindelse med det nasjonale utvandrerjubileet samt Stavanger byjubileum i 2025.

En stor takk fortjener følgende personer som har bidratt i arbeidet:

 • Jan Alsvik, tidligere førstearkivar, Arkivverket 
 • Atle Brandsar, rådgiver, Arkivverket
 • Åshild Haugsland, rådgiver, Arkivverket
 • Almina Jazavac, førstekonsulent, Arkivverket
 • Eli Mosvoll-Jakobsen, seniorkonsulent, Arkivverket
 • Rebekka Rostrup, seniorrådgiver, Arkivverket
 • Hanne Karin Sandvik, seniorrådgiver, Arkivverket
 • Eivind Skarung, seniorrådgiver, Arkivverket
 • Torkel Thime, spesialrådgiver, Arkivverket
 • Silje Dragsund Aase, førsteamanuensis, VID
 • Anne Karen Roedder 
 • Bård Wæhle
Ebenezer_012uL363sH4y.jpg
Avfotografert skipsportrett av skonnerten Ebenezer som ble bygget i Stavanger i 1847. 

Halvor Johannessen og familien hans utgjorde elleve av de 78 passasjerene som var ombord på skonnerten Ebenezer da den la fra kai i Dusevigen utenfor Stavanger i april 1850. Kort tid før avreise fikk Halvor utstedt reisepass til seg selv, konen Ingeborg og syv mindreårige barn. Eldstesønnen hans, Johan, fikset reisepass til seg selv og konen, Karen Malene. De to hadde giftet seg mindre enn to uker før avreisen. Reisemålet var New York og deretter Wisconsin. 

I passene blir Halvor og sønnen Johan relativt likt beskrevet. De er middels høye og vanlig bygget med mørkt hår og blå øyne. Det som skiller dem fra hverandre, er alderen og personene som er innskrevet i reisepassene sammen med dem.

Pas for Halvor Johannessen Jaasund med Hustrue Ingeborg Tjærandsdatter og 7 Børn. 48 Aar gl., Hæggebostad Pgd. norsk, middelmaadig, proportioneret, mørkt, blaa, til New York i Nordamerica.

Pas for Johan Halvorsen Jaasund med Hustrue Karen Malene Hansdtr., 22 ½ Aar, Hauskens Præstegjæld, norsk, middelmaadig, proportioneret, mørkt, blaa, til New York i Nordamerica.

Reisepas Halvor_ny.jpg
Fogden utstedte reisepass til Halvor og Johan med familier. Halvor fikk ordnet dette 13. april, mens Johan fikk orden på dette to dager etter. [archive-reference reference="Statsarkivet i Stavanger, Jæren og Dalane fogderi, 46CA - Reisepass, transportordrer og diverse, Reisepass, transportordre 1828-1864, AV/SAST-A-100063/4/46CA/L0002"/]

I kirkeboken har presten notert at følgende familiemedlemmer skal ha reist til Amerika i april 1850: Halvor Johannssen, Ingeborg Tjærandsdatter, Johan og konen Karen Malene Hansdtr., Marthe Oline (20), Ingeborg Helen (15), Karine (12), Gunnild (9), Ane Christine (6,5), Halvor (4), Carl Johan (1,5).

Reisen over Atlanterhavet var, ifølge avisoppslag i Stavanger Amtstidende og Adresseavis, den tredje kaptein Clausen og skonnerten Ebenezer skulle gjennomføre. Det ble flere ganger annonsert for den. To dager før julaften i 1849 stod følgende på trykk i avisen: 

Til Amerika
afgaaer, om Gud vil, i Begyndelsen af April Maaned næste Aar Skonnert Ebenezer, Cap. H. C. Clausen, hvilket herved bekjendtgjøres til Underretning for dem, der have tegnet sig til at følge samme som Passagerer.
Stavanger den 14de December 1849
L. & S. Svendsen.

Lørdag 23. februar 1850 ble det også reklamert for Ebenezers reise over Atlanterhavet: 

Annonse for turen til Amerika 1850.jpg

Til Amerika
afgaaer, om Gud vil, i April Maaned vor bekjendte hurtigseilende kobberhudede Skonnert Ebenezer, Capt. H. C. Clausen, som ogsaa i de 2de foregaaende Aar har gjort samme Tour, og har da baade Capitain og Skib i enhver Henseende vundet Passagerernes fuldkomne Tilfredshed. De som ville benytte denne gode Leilighed anmodes om at lade sig tegne og indbetale Haandpenge snarest muligt.
L. & S. Svendsen.

En nesten identisk annonse stod på trykk i avisen to ganger til i starten av mars, men det var da presisert at maks antall passasjerer var 75. I tillegg stod det at frakten var den samme som hos andre i området.

Hvilke kilder kan gi oss kunnskap om hvem Halvor var og om livet han og familien levde i Norge? Hva kan de fortelle om årsakene til eller motivasjonen for at familien valgte å forlate gården de tidlig på 1840-tallet hadde kjøpt for å slå seg ned i et nytt land på andre siden av Atlanterhavet? Hvilke spor kan ulike kilder gi om de forberedelser familien gjorde i forkant av avreisen?

Halvor Johannessen – hvem var han?

En foreldreløs og omvandrende ung mann fra Agder 

Det er ikke lett å finne arkivkilder eller andre kilder som forteller om Halvors liv før han ble konfirmert i 1823. Presten i Hægebostad som konfirmerte ham, har notert at han, etter skjønn, har fastsatt Halvors alder til å være 19 år. Foreldrenes navn er ikke oppført i kirkeboken. Verken Halvor eller presten har kjennskap til hvem de var. Både presten og Halvor var usikre på om han var døpt. I og med at konfirmasjonen er en bekreftelse på dåpen, valgte presten å døpe ham i forbindelse med at han skulle konfirmeres. 

Konfirmasjon og dåp.jpg
Halvor er registrert som nummer åtte av de åtte konfirmerte drenge i Fjotland sokn i Hægebostad prestegjeld i 1823. Rubrikken der foreldrenes navn skal føres, er ikke utfylt. Prestens dom over Halvors kunnskap og oppførsel er at disse er meget gode. Presten har nederst på siden notert «dette Unge omvandrende Menneske ei visste af Foreldre». 

En ungkar og husmann som stiftet familie i Rogaland

To år etter konfirmasjonen er Halvor registrert innflyttet i Rennesøy i 1825. Det er notert at han da var omtrent 21 år gammel, og at yrket hans var "Steensætter og Smed". Han giftet seg med Ingeborg Tjærandsdatter i 1826 og året etter kom sønnen Johan til verden. Halvor og Ingeborg var på dåpstidspunktet registrert som husmannsfolk under Hausken kirkegård i Hausken sogn. Det var de også da datteren Martha Olene ble født tre år senere. Martha Olene døde to år gammel sommeren 1832. En ny datter som ble født et halvt års tid senere, fikk samme navn.

Familien på fire er registrert utflyttet fra Rennesøy til Eltervåg i Frue sogn sommeren 1837. På flyttetidspunktet var Halvors yrke oppgitt å være husmann. Etter noen år på husmannsplassen Sletten flyttet familien, som var blitt utvidet med ett medlem til; datteren Karine, til Jåsund i Håland (Sola) der Halvor hadde kjøpt en gård.

En bonde og husfar som solgte gården og utvandret med familien til Amerika

Mens de drev gården på Jåsund fikk familien fire nye tilskudd; døtrene og Gunnild og Ane Christine samt sønnene Halvor og Carl Johan. Halvor, som ikke selv visste hvem foreldrene hans var, hadde, i løpet av de 22 årene han hadde vært gift, blitt far til åtte barn. Han klarte å jobbe seg opp fra å være husmann til å bli bonde. I tillegg mestret han flere andre yrker. Da han flyttet til Rennesøy i 1825 skal han ha vært stensetter og smed, og da han 25 år senere annonserte auksjon på gården på Jåsund, omtalte han seg som murmester.

Sommeren 1849 ønsket Halvor å selge gården. I Stavanger Amtstidende og Adresseavis stod følgende annonse på trykk:

Et Jordstykke paa Gaarden Jaasund i Sole Skibrede, af I ½ Spand Kornskyld, med paastaaende Husebygninger, bestaaende af Vaaningshuus, Lade, Fjøs, Tørkehuus og et lidet Søhuus, samt endvidere 2de Køer, 1 Hest, endeel Gaards- og Fiskeredskaber tilligemed en Fiskebaad paa 75 Tønder Sild i complet Stand, er underhaanden at faae tilkjøbs af 
Halvor Johannesen, paa Jaasund. 

Kanskje var det på dette tidspunktet at Halvor og familien bestemte seg for å utvandre til Amerika? De hadde trolig kjennskap til at noen få andre familier fra området hadde gjort dette tidligere. Kanskje hadde de til og med sett oppslaget i Stavanger Amtstidende og Adresseavis om at det i april samme året var 75 personer som hadde satt kursen mot New York med skonnerten Ebenezer? Blant disse var det seks familier. Kanskje hadde de også hørt om at det året før var 60 personer som hadde gjort det samme? Også den gangen var det noen få familier med barn som reiste, og alle kom vel frem. 

Salget av gården tok en del tid, men i mars 1850 var det i boks. I panteboken er både Halvors tidligere kjøp og det aktuelle salget av gården tinglyst 6. mars 1850.

Panteregister_utsnitt.jpg
Utsnitt av panteregisteret som viser de ulike eierne av gårdsbruket på Jåsund.


Etter at gården var solgt, stod eiendelene for tur. Halvor tok kontakt med sorenskriveren for å få organisert en auksjon der disse skulle få nye eiere. Auksjonen ble gjort kjent gjennom annonse i Stavanger Amtstidende og Adresseavis noen uker i forveien. Lørdag 9. mars 1850 stod følgende på trykk i avisen: 

Tirsdag den 2den April førstkommende, Kl. 10 Formiddag, bliver, efter Forlangende af Muurmester Halvor Johannessen, Auction afholdt paa Gaarden Jaasund i Sole Skibrede over Reqvirentens Løsøre, bestaaende af 2 Køer, 1 Seilbaad paa 75 Tdr., endeel Havrekorn, Fiskeredskaber, Gaardsredskaber og Indbo af forskjelligt Slags m.m. Conditionerne erfares ved Auctionen.
Jedderens og Dalernes Sorenskriveri den 6te Marts 1850.

Som det fremgår av annonsen, var Halvor ikke bare bonde, men også murmester. På auksjonen var det flere redskapstyper som gikk under hammeren. I tillegg til gårdsredskaper ble det også solgt skomakerverktøy, snekkerverktøy, fiskeredskaper samt smieredskaper og -utstyr. Av møbler og innbo solgtes blant annet vugge, stoler, bakstebord, kjevle og bakerovn med tilhørende gryte. Klær som sydvest, oljetrøye og hatt, ble også auksjonert bort. Flere båter, tønner med og uten korn, to kyr og en salmebok fikk også nye eiere. Totalt ble 212 gjenstander solgt for en samlet sum av 144 Spesidaler, 4 ort og 15 skilling. 

Auksjon 1850.jpg
Første side av auksjonsforretningen fra auksjonsprotokollen. Arkivreferanse: 
 

Avisintervju med Halvor før avreise med Ebenezer

På avreisedagen fortalte Halvor til Stavanger Amtstidende og Adresseavis om hvorfor han nå valgte å ta familien med seg over Atlanterhavet. Han hadde tro på egne arbeidsevner og på de mulighetene et liv i Amerika kunne by på. Bakgrunnen for denne optimismen var at han i Norge hadde klart å jobbe seg opp fra å ikke eie noe til å kunne kjøpe sin egen gård som han hadde drevet så godt at den kunne selges med god fortjeneste. Reisen over Atlanterhavet for seg og familien hadde han betalt 300 spesidaler for, men han hadde fremdeles en betydelig pengesum igjen. Halvors fortelling og nyheten om Ebenezers overfart ble ikke bare gjengitt i Stavanger-avisen. Den stod også på trykk i flere andre aviser, blant annet i Morgenbladet: 

Stavanger, den 19de April. Skonnerten 'Ebenezer', Kaptain Clausen, her af Stedet, ligger nu paa Udhavnen Dusevig med 78 Passagerer, hvoraf 23 Børn, for at afgaa til New-York. Det er den 3die Reise, som dette Fartøi gjør med Emigranter til Amerika. Af Emigranterne ere 3 fra Hardanger og 2 fra Mandal; de Øvrige ere fra Strands, Torvestads og Soledals Præstegjeld, samt 4 Familier her fra Byen. Fra Haalands Præstegjeld er blandt Udvandrerne en Mand ved Navn Halvor Johannesen Jaasund med Kone, 7 Børn, en voxen Søn og Sønnekone. Vi anføre dette som en Mærkelighed; thi saavidt os bekjendt er dette den første Familie, der udvandrer fra Jæderen. Men Manden er heller ikke saa ganske at regne for Jæderbonde; thi for omtrent et Snees Aar siden byxlede han en Plads under Rennesø Præstegaard, som han bebyggede og opdyrkede saa godt, at han efter flere Aars Forløb afhændede den med god Fordeel. Senere opdyrkede han et Stykke Jord inde i Fjordene og kjøbte endelig en Eiendom ved Hafrsfjorden, som han ogsaa opdyrkede og solgte med saa stor Fordeel, at han, efterat have erlagt for sig og Familie over 300 Spd. i Fragt, Landgangspenge og for Transport til Wisconnsin, endnu havde henimod 100 Spd. i Behold. Denne Mand, der nu er 48 Aar gammel, har, uagtet en temmelig stor Familie, uden fra Begyndelsen af eie det Mindste, arbeidet sig saaledes op ved Jorddyrkning og Oprydning, og fortjener at omtales som et Beviis paa, hvad Flid og Arbeidsomhed kan udrette. Manden forlader nu sit Fædreland, da han er af den Formening, at naar han her kunde bringe det saa vidt, saa maa han i Amerika kunne gjøre det endnu bedre. (Stav. Amtst.). Her sitert etter Morgenbladet 27. april 1850.

Halvor 1850.jpg
Avisoppslaget i Morgenbladet 27. april 1850 s. 3.

Reisen over Atlanterhavet

Hvordan Halvor og familien personlig opplevde å krysse Atlanterhavet vet vi ikke noe om. Likevel har vi en del kunnskaper om selve reisen. Vi vet ut fra arkivet til Stavanger losoldermann at skonnerten Ebenezer forlot havnen i Dusevigen 15. april 1850 med kurs mot New York. Kapteinen var H. C. Clausen, og losen het Svend Kolnes. Overfarten var det mange som var interesserte i å høre nytt fra, og flere aviser hadde ulike oppslag om den.

Kort tid etter avreise annonsertes en ny mulig tur i august det samme året under forutsetning av at det var nok interesserte. 


Vor Skonnert Ebenezer, Capt. H. C. Clausen, som nu er afgaaen til Amerika med Emigranter, agte vi at lade gjøre en saadan Tour til i Aar, hvis han lykkelig udfører denne Reise og et tilstrækkeligt Antal Passagerer melder sig til den anden, som forhaabentlig vil kunne foregaae i Begyndelsen af August Maaned.
Stavanger den 18de April 1850. 
L. & S. Svendsen.

Den 14. juni ble det under Skibs- og Handels-Efterretninger i samme avis opplyst om følgende: 


Stavanger den 14de Juni.
Skonnert Ebenezer, Capt. Clausen, der den 20de April afgik herfra med Emigranter, er den 14de Mai ankommet til New York, altsaa efter omtrent 24 Dagers Reise. 

Fire dager senere handlet ett av oppslagene på første siden av Stavanger Amtstidende og Adresseavis om at Ebenezer var vel fremme i New York. Overfarten hadde stort sett gått bra, og de hadde for det aller meste vært heldige med vær og vind. Den siste delen av turen var noe krevende. Det regnet og stormet og en åtte uker gammel gutt døde.   


Stavanger den 18de Juni.
Ved godhedsfuld Meddelelse see vi os istand til angaaende Ebenezers Reise med Emigranter herfra til New-York at berette: Ebenezer, der afgik herfra den 19de April, passerede Fail Hull den 21de om Middagen. Vinden gik om til S. S. O [sør-sør-øst] med vedvarende smukt Veir, saa at Bramseilet ikke blev fastgjort over hele Atlanterhavet. Ebenezer passerede flere Fartøier i samme Retning, som den selv, men seilede forbi dem alle. Den 1ste Mai seilede den tæt forbi en død Hvalfisk. Den 5te Mai fik de Lodskud paa Newfoundland Bank, og havde saaledes i 15 Dage tilbagelagt Veien fra Norge til Newfoundland Bank, hvilket nok sjelden er skeet. Paa Banken fik de tyk Taage med god Vind i flere Dage. Fra 19de April til 9de Mai om Aftenen havde de næsten uafbrudt havt god Vind, men da fik de en Storm af vestlige Vinde med Regn, som vedvarede de 100 Miles, de endnu havde at seile. Den 12te om Aftenen døde Jens Vixes 8 Uger gamle Barn og blev den 13de om Eftermiddagen i en dertil arbeidet Kasse nedsænket i Søen under Bøn og Afsyngelse af et Par Psalmer. Den 14de om Morgenen fik de Lods, og ved Hjælp av Dampskib naaede de om Aftenen til New-York. Paa 2 Passagerer nær vare de Alle afsted den 16de Mai. Capt. Clausen fulgte dem til Albany, hvor de fik en Canalbaad til Buffalo til egen Disposition. Paa Dampskibet til Albany var det Hele 1600 Passagerer og 3 saadanne Maskiner gaae daglig mellem New-York og Albany. En saa hurtig Passage til Amerika, som den Ebenezer har havt denne Reise, er nok en Sjeldenhed.

Ebenezer var tilbake i Stavanger igjen tidlig i juli etter nok en rask overfart, men denne gangen med ulike typer varer. Under Skibs- og Handels-Efterretninger i Stavanger Amtstidende og Adresseavis 2. juli står det: 


Den her hjemmehørende Skonnert Ebenezer, Clausen, der i April afgik med Emigranter til New-York, kom igaar tilbage. Den forlod New-York den 10de Juni og har saaledes havt en meget hurtig Reise paa 21 Dage. Den har havt godt Veir hele Tiden og kun een Dags Modvind. Fartøiet bringer fuld Ladning, hovedsagelig bestaaende af Tjære, Harpix, Sirup og Riis. 
 

Halvor og familien i Amerika

Vi har ikke lett i amerikanske arkiv- og aviskilder for å prøve å finne ut hvordan det gikk med Halvor og familien etter at de bosatte seg der. Men ifølge boken Norwegian Immigrant to the United States a Biographical Directory, Volume V, 1825-1850, bodde Halvor og familien ulike steder i staten Wisconsin. Etter noen få år i Jefferson fylke, flyttet de videre til Two Creeks (1853) og Two Rivers (1855) i Manitowoc fylke. På det sistnevnte stedet skal Halvor og Ingeborg ha blitt boende så lenge han levde. Det amerikanske navnet han brukte, var Halvor Johannsen, men da han ankom, skal han ha blitt registrert som Halvor Johannesen Jonsrud. Han døde i mai 1864, og yrket hans var oppgitt å være fisker. Konen Ingeborg skal ha brukt navnet Inger Johanneson. Hun døde en gang på 1880-tallet og skal da ha vært bosatt i Dakota-distriktet. Det er ikke oppgitt hvor, men datteren Gunnild skal i 1880-årene ha flyttet til Minnehaha fylke i Minnehaha fylke og sønnen Johan skal i midten av 1870-årene ha flyttet til Swan Lake i samme område. 

Alle døtrene byttet ut etternavnet Halvorsdatter Jonsrud med Johanneson, og sønnene erstattet Halvorsen med Johanneson. Den eldste datteren, Marthe Oline, er det ingen nærmere opplysninger om, men om søstrene hennes har Hedberg og Naeseth funnet ut en del.

Ingeborg Helene skal ha giftet seg med William Stone i mai 1853, fått fire barn og bosatt seg i Carlton Twp. i Kewaunee fylke. Gunnild skal i 1856 ha inngått ekteskap med Erik Enochsen fra Rennesøy og etter hvert ha bosatt seg i Schuyler i Colfax fylke i Nebraska. De hadde datteren Emili Maria og kanskje flere barn. På 1880-tallet flyttet de til Minnehaha fylke i Dakota-distriktet.

To av Halvors døtre, Karine og Ane Christine skal ha giftet seg året etter at han døde; bryllupet til Karine og Thomas Peterson var i Two Creeks i Wisconsin i 1865, mens søsterens var i Iowa. Ane Christine og ektemannen Nils Nilsen fikk sønnen Henrik Edward og kanskje flere barn. I oversikten til Hedberg og Naeseth er ikke Karine og Thomas oppført med noen barn, men det betyr ikke at de ikke hadde noen. Det er ikke oppgitt om når Karine og Ane Christine døde eller hvor de var bosatt.

Sønnen Halvor ble bonde i Two Creeks i Wisconsin og giftet seg med Sigrid Mikkelsdatter Hedalen fra Østre Slidre. Sammen fikk de mange barn. Halvor døde i 1896, mens konen levde til 1927. Begge skal være gravlagt på Sandy Bay Cemetery. Den yngste sønnen, Carl Johan, er det også få opplysninger om.

Johan, Halvor og Ingeborgs eldste sønn som var nygift da de dro fra Norge i 1850, ble bonde i Two Creeks i Wisconsin. Han kalte seg John Johnsen. Konen hans, Karen Malene, fikk et kort liv i Amerika. Hun døde allerede sommeren 1854 og ble gravlagt på Manitowoc kirkegård i Wisconsin. Johan ble enkemann og alenefar til tre-fire små barn. Året etter giftet han seg med Gunvord Thorkildsdatter Haaland i Green Bay og ble i løpet av det ekteskapet far til ni barn.

I den amerikanske borgerkrigen (1861-1865) deltok han i infanterikompani "K, 21st WI". En del år etter krigen, på 1870-tallet, flyttet han og familien til Swan Lake i Dakota-distriktet. Der skal de ha blitt boende frem til de tidlig på 1890-tallet flyttet til Turner fylke i Sør-Dakota. Den siste staten Johan var bosatt i, var Washington. Dit kom han og familien i 1893 og slo seg ned i Port Angeles. Det var også der de var bosatt da han døde i 1900.

   

Noen flere kilder, artikler og bøker om temaet migrasjon: 

Sjekk også ut Nasjonalbibliotekets søkeportal om litteratur til norsk-amerikanske emner og Jan Eivind Myhre sine nettartikler: På flyttefot til og innen Norge og Utvandring fra Norge

Utforsk gjerne faktaboksene nedenfor:

 • Noen digitalt tilgjengelig kilder til Halvor Johannesens liv i Norge
 • Tinglysningen av kjøpet og salget av gården 
 • Auksjonen på gården i 1850 
 • Avisoppslag om skonnerten Ebenezers første reiser over Atlanterhavet
 • Avisoppslag om kaptein Clausen 

Noen digitalt tilgjengelige kilder til Halvor Johannesens liv i Norge – en kronologisk oversikt

 • 1823: Konfirmert og døpt i Fjotland sokn i Hægeborstad prestegjeld
 • 1825: Flyttet fra Øvre-Kvinesdal sokn i Hægebostad prestegjeld i til Hausken sokn i Hausken prestegjeld 
 • 1826: giftet seg med Ingeborg Tjerandsdatter
 • 1827: ble far til Johan og er registrert som bosatt i Hausken sogn.
 • 1830: ble far til Martha Olene
 • 1832: mistet den to år gamle datteren Martha Olene
 • 1833: ble far til Martha Olene
 • 1837: registrert som utflyttet fra Rennesøy (Hausken) til Eltervåg i Frue sogn
 • 1838: ble far til Karine og er registrert som bosatt på "Sletten under Eltervog".
 • 1841: ble far til Gunnild og er registrert som bosatt på Jåsund
 • 1843: registrert som innflyttet til Jåsund i Håland (Sola) prestegjeld. Familien bestod da av Halvor (42 år), Ingeborg (40 år), Johan (16 år), Marthe Olene (13 år), Karine (5 år)
 • 1843: ble far til Ane Christine
 • 1846: ble far til Halvor
 • 1848: ble far til Carl Johan
 • 1850: solgte gården på Jåsund samme dag som kjøpet av den ble tinglyst
 • 1850: utflyttet og reist til Amerika

Tinglysningen av kjøpet og salget av gården

I panteboken står følgende: 

Sole Skibrede
Aar 1850 den 6te Marts holdtes Maanedsthinget for Sole Skibrede paa Lensmandsgaarden Sandved og betjent af Sorenskriveren med behørigt Laugret. – Hvorda følgende Documenter

No 1

No 8. O. 3 Spd. og 24 s. 1850. Skjøde. Halvor Johannessen Jaasund gjør vitterligt at have solgt liigesom jeg nu skjøder og afhænder den mig ved Skjøde af Dags Dato lovlig hjemlede Anpart I ½ Spand Korn eller 1 ort 9 Skil med Huse og Herligheder i Jaasund til Asbjørn Osmundsen for Kjøbssum 380 Spd. og da bemeldte tre hundrede og otteti Speciedaler ere betalte saa skal hernævnte Anpart i Jaasund i Sole Skibrede være Asbjørn Osmundsens sande Eiendom. Sandved 6te Marts 1850. Halvor Johannessen. Til vitterlighed

Erik Mikaelsen Sande m. f. P. E. Evertsen.-

No 2.

No 6. O. 1 Spd og 72 s. 1850. Skjøde. Undertegnede Mikael Torgersen Jaasund som gift med Enken Marte Marie Rasmusdatter paa Jaasund sælger og skylder hermed til Halvor Johannessen et Stykke kaldet Nordre Teigen under min Anpart 12 Spand Korn eller 2 Dal1o 6 s i Gaard Jaasund i Sole Skibrede. Den for Stykket omakkorderede Kjøbesum et Hundrede og tredive - 130 Spd er betalt. Jeg meddeler derfor bemeldte Halvor Johannessen nærværende Hjemmelsbrev paa fornævnte Stykke i Jaasund, hvilket Jordstykke ved Skyldsætning af 19d Juli 1843 er skyldsat til I ½ Spand Korn eller 1 ort 9 Skilling. Sandved 6te Marts 1850. Mikael Torgersen m. f. P. Til Vitterlighed Erik Mikaelsen Sande m. f. P. E. Evertsen.

Avisoppslag om skonnerten Ebenezers første reiser over Atlanterhavet i 1848 og 1849

1848

Oppslag i Stavanger Amtstidende og Adresseavis 11. mars 1848

Om Reisen til Amerika.
De, som have tegnet sig som Passagerer til New-York med et af vore Skibe underrettes herved om, at vi nu have bestemt vor nye, hurtigseilende Skonnert Ebenezer til at afgaae did i Ugen før Paaske, og at de, som ville benytte denne gode Leilighed, maa være her paa Stedet reisefærdige den 15de April. De, som have større Pengebeløb at medtage, gjøre rettest i at faae dem ombyttede med Sølvespecier i Bergens Bankafdeling, og for dem, som ikke selv dertil have Anledning, ville vi gjerne besørge Ombytningen, naar de et Par Uger før Afreisen tilstille os sine Penge.
Stavanger den 10de Marts 1848.
L. & S. Svendsen. 

Samme annonse stod på trykk uken etter, men da med en datoendring og et lite tillegg. Den 15. april er blitt til 25. april, og en setnining er lagt til midt i: "Da der endnu ere nogle Pladse ledige, maae de, der ønske at benytte samme, snarest muligt melde sig". 

Oppslag i Stavanger Amtstidende og Adresseavis 2. mai 1848

Skibs- og Handels-Efterretninger
[...]
Paa Udhavnen Dusevig ligger Ebenezer, Clausen, som herfra skal afgaae til Newyork med 60 Emigranter, fra de omliggende Egne Findø, Rennesø og Strandsogn. De Fleste ere ugifte af begge Kjøn og kun 4 Familier, hvoraf de 2 have Børn, 6 i Tallet. 

Oppslag i Stavanger Amtstidende og Adresseavis 11. august 1848

Til Newyork
ankom vor Skonner Ebenezer, Capt. H. C. Clausen, den 23de Juni efter 54 Dages Reise. Fra Capitainen have vi endnu ikke erholdt Brev, men til Underretning for dem, der have Slægtninge og Venner med, kunne vi hverved, efter Brev fra en af Passagererne, Peder Asbjørnsen Medhus, meddele: Mange af Passagererne havde vel været søsyge paa Reisen, naar det var stormende Veir og Modvind, som de ofte havde havt, men naar Veiret var godt vare almindeligviis Alle paa Dækket; og ved Ankomsten til Newyork vare Alle friske og vel tilmode. Efter et Par Dages Ophold der fortsatte de Reisen opad Landet og vare den 27de ankomne til Albany, hvorfra Brevet var hidsendt.
Stavanger den 10de August 1848.
L. S. Svendsen. 

Oppslag i Stavanger Amtstidende og Adresseavis 21. november 1848

Leilighed til Amerika.
Vor Skonnert Ebenezer, ført af H. C. Clausen, som isommer var i Newyork med Emigranter, er bestemt til næste Vaar atter at gaae derhen. De, som ønske at reise med denne Leilighed, maa melde sig snarest muligt, da mere end Halvdelen af det Antal Passagerer der kan medtage allerede ere antegnede. Fragten bliver ligesom sidst. 
L. & S. Svendsen.

1849

Oppslag i Stavanger Amtstidende og Adresseavis 27. april 1849

Stavanger den 27de April.
Igaar afseilede herfra Skonnerten Ebenezer, Capit. Clausen, med 75 Udvandrere, hovedsagelig fra Byens nærmeste Omegn, Rennesø, Findø og Strands Sogn, til Newyork. Størstedelen af de Udvandrede ere mellem 20 og 30 Aar, kun 9 er over 30 og 1 over 40 Aar. Af Emigranterne ere 6 Familier med tilsammen 10 Børn, hvoraf een Familie, bestaaende af Mand, Kone og 6 Børn, 9 ugifte Fruentimmer ere ogsaa blandt Emigranternes Tal. Skonnerten Ebenezer, der tilhører Handelshuset L. T S. Svendsen, er det første Fartøi, som er bleven kobberforhudet her paa Stedet selv; det fik fin Forhudning af trondhjemsk Kobber lagt under i Løbet af 2 Dage. Ebenezer er bekjendt som en fortrinlig Seiler, der allerede engang før, nemlig i forrige Aar, har ført Emigranter over Atlanterhavet. Vi maa beklage, at saamange arbeidsdygtige Mennesker gaae tabt for vort Land, og ønske, at de i det gjerne Vesten ikke maa blive skuffede i deres Forventninger om bedre Dage.  - Om en 2 Ugers Tid skal Briggen Favoriten ogsaa afgaae med Emigranter itl Newyork.

 

Oppslag i Stavanger Amtstidende og Adresseavis 13. juli 1849

Stavanger den 13de Juli.
Skonnerten Ebenezer, Capitain Clausen, herfra Stedet er efter 44 Dages Seilads den 13de Juni ankommen med Emigranter til Newyork. Den 1ste Mai afseilede den herfra med god Vind og smukt Veir, der varede til den 10de, da man var avanceret til mellem 18de og 19de Grad B. Længde fra Greenwich. Derefter fik man vestlig Vind med Storm, hvorved man maatte ligge for Tryseil, revet Stagfok og Stumpen af Topseilet til den 20de. Den 21de og 22de blæste en orkanagtig Storm, og den 23de fik den en Braadsø forud om Bagborg, der borttog Kokhuus, Baaden og næsten Alt hvad paa Dekket fandtes og sønderbrød forskjelligt. Stumpen af Topseilet blev nu tilsat, og man bar af for Sø og Vind. Forskjellige Omvæltninger foregik naturligviis i Rummet blandt Passagererne og Deres Tøi under denne Styrtning, men Ingen kom til Skade. Et Døgn derefter, da man havde faaet ordnet sig noget, dreiede Skibet igjen mod Vinden, uagtet der endnu blæste en Storm. Den 3die Juni fik man Lodskud af Newfundlandsbank godt Veir og god Vind, som fordetmeste vedvarede Resten af Reisen. I eet Døgn fra 10de til 11te Juni gjorde Skibet stadig 11 1/2 Mils Fart. Passagererne vare ved Ankomsten til Newyork Alle raske og vel tilmode. Den 15de Juni reiste Passagererne med Dampskib op ad Landet. For hver Person med Tøi skulle de betale 6 1/2 [?] Dollars i Fragt til Chicago. Ved Clausens Ankomst vare ingen andre Passagerskibe ankomne fra Norge, skjønt flere vare afseilede længe før. Nogle Dage senere ankom Capt. Aanensen fra Christiansand med 73 Passagerer efter 7 Uger og en Brig fra Laurvig med Jern efter 11 Ugers Reise.

Avisoppslag om kaptein Clausen

Stavanger Amtstidende og Adresseavis 14 februar 1852

Allerede i Sommeren 1848 havde jeg den Glæde at blive bekjendt med det saa mærkværdige Testimonium, som Emigranterne med Skonnerten 'Ebenezer' fra Stavanger eenstemmigen gave Capt. H. C. Clausen, der førte samme. Det glædede mig usigelig, da jeg den første Aften de vare komne her til Milvaukee, sad i deres Midte og hørte, hvorledes de kappedes om at beskrive den sjeldne Menneskekjærlighed, han havde beviist imod dem, fra den første Stund de kom ombord, ufortrøden til det Øieblik de skiltes fra ham; kort, jeg skulde have staaet Fare for at holde deres Lovtaler over ham for Overdrivelser, dersom de ikke havde været ledsagede af en Glæde, som viste sig af deres Alles Aasyn. Nu, uagtet jeg aldrig har havt Anledning til at slutte noget personligt Bekjendtskab med Hr. Capt. Clausen, saa efterlod dog disse hans ædle Characteertræk hos mig en særdeles Godhed og Agtelse for ham. Vel, jeg tænkte ved mig selv; nye Limer feie gjerne godt; med da det var mig om at gjøre at see, om denne Characteer var rodfæstet hos Manden, har jeg i de tre efterfølgende Sommere, naar Emigranterne, som ere komne over med ham, have indtruffet her, nøie undersøgt, hvorledes han har forholdt sig imod dem, og hvor mærkværdigt er det ikke, at Vidnesbyrdene hver Gang have stemmet overens med første Gang, til Fordeel og Ære for Capt. Clausen. At han tillige er en duelig Sømand og Navigatør, have de Sømænd og Navigatører, som have været Passagerer med ham over til Amerika, ikke forglemt at rose ham for. Foruden disse sjeldne og for Emigranter saa fordeelagtige Egenskaber hos en Mand, i hvis Hænder de sætte sit Liv og Formue, kommer nok en stor Fordeel for dem, at Skonnerten 'Ebenezer', som Capt. Clausen fører, er en sjelden Hurtigseiler, der kommer meget hurtigere frem, nemlig gjør meget snarere Reiser end noget Emigrantskib, vi kjende fra Norge. Det er derfor herved min Hensigt at gjøre dem blandt mine Landsmænd, som ikke kjende til denne fordeelagtige Leilighed, dem nemlig, som agte sig over hertil, der boe paa Vest- og Nord-landet, opmærksomme paa, ikke at forsømme sig at benytte denne gode Anledning, naar den gives; thi vi her, som have gjort Reise over Havet og have havt det enten slet eller kun taalelig, vi veed bedst at vurdere en Leilighed, som den med 'Ebenezer' vilde være. Hvo, der kan benytte samme, henvende sig til Rederiet, Handelshuset L. & S. Svendsen i Stavanger.
M. N. Olsen. 

Stavanger Amtstidende og Adresseavis 8. Juni 1854

Efter Meddelelse fra Hs. Excel. Udenrigsministeren har de forenede nordamerikanske Staters Chargé d'affaires i Stockholm i Skrivelse af 22de f. M. underrettet ham om, at de forenede Staters Regjering til en Anerkjendelse af det Skibsfører H. C. Clausen, Fører af Skonnerten 'Ebenezer' fra Stavanger, samt Tømmermand Torger Pedersen den 7de Juli f. A. under Redningen af Besætningen paa et amerikansk Fartøi I. Z. fra New-York udviste Forhold har skjænket den Førstnævnte et Guldkronometer med Kjæde og 31 engelske Sovereigns samt den Sidsnævnte et Gulduhr i dobbelt Kasse med Kjæde, tilligemed 200 amerikanske Dollars i Guld. Den amerikanske  Chargé d'affaires Skrivelse, hvorved disse Gaver bleve fremsendte, og som man har troet at burde meddeles in extenso, lyder i Oversættelse saaledes: 

"Det er mig en meget behagelig Pligt at anmode Deres Excellence om at overrække 2de af Hs. Majestæts norske Undersaatter en Anerkjendelse fra de forenede Staters Præsident af deres ædle Adfærd ved at redde flere amerikanske Borgeres Liv fra overhængende Fare. 

Den 7de Juli f. A. blev et amerikansk Skib I. Z. fra New-York paa Reisen til Liverpool bemærket af en norsk Skonnert Ebenezer fra Stavanger med Nødsignaler oppe. Føreren af sidstnævnte Fartøi, Kapitain H. C. Clausen, bar øieblikkelig ned, for at bringe Hjælp, og da han saae, at der var udbrudt Ild paa det amerikanske Fartøi, satte han sine Baade ud og tilbød sin Assistance. Skibet var snart indhyllet i Flammer og brændte i faa Timer ned til Havfladen, men imidlertid var dets Fører og Besætning med megen Gjestfrihed bleven modtagen ombord paa Ebenezer. Det blev nødvendigt for Kapitain Clausen at kaste overbord ikke mindre end 43 Tønder Tjære, for at forskaffe sine skibbrudne Gjæster Plads. Dette Offer blev bragt med en høisindet Sømands Beredvillighed og mine Landsmænd bleve bekvemt og trygt førte til Liverpool. Senere har Kapitain Klausen været nødsaget til at betale Eieren af Tjæren sammes Værdi med 30 Lsd.[?] 15. Blandt Mandskabet paa Ebenezer var en Tømmermand ved Navn Torger Pedersen, som havde det Uheld at brække en Arm idet han hjalp til under Regningen, og det er med Beklagelse, at jeg erfarer, at han derved ikke alene for nogen Tid blev uskikket til at arbeide, men at det er muligt, at han aldri vil blive istand til fuldkommen at bruge dette Lem. Denne Begivenhed har vakt Præsidentens Deeltagelse og Beundring og han bifaldt strax Statssekretæren Hr. Marcys Forslag om at yde Kapitain Clausen og Tømmermand Pedersen en Anerkjendelse fra de forenede Staters Regjerings Side. Det er mig en Glæde at have den Ære at udføre dette Ærinde, og jeg beder derfor Deres Excellence om herved at modtage og oversende de nævnte kjække Nordmænd en Kasse, som nylig er mig tilstillet fra Washington, indeholdende et Guldkronometer med Kjæde samt 31 engelske Sovereigns til Kapitain Clausen, og et Gulduhr i dobbelt Kasse med Kjæde og 200 amerikanske Dollars i Guld til Tømmermand Torger Pedersen. Det er tilkjendegivet mig, at det vægtigste af de 2de Kjæder er bestemt for Kapitainen, og paa Indsiden af Uhrerne vil findes en til eet Minde om denne Begivenhed anbragt Inskription. Jeg stoler paa, at Deres Excell. vil have den Godhed at ledsage Overrækningen af disse Sager med den hjertelige Forsikkring til Kapitain Clausen og Tømmermand Pedersen, at de forenede Staters Præsident høit skatter deres menneskekjærlige og modige Adfærd. Jeg tvivler heller ikke paa, at Deres Excellence vil være at den Mening, at de havde udviist et saavel deres Stand som deres Fødeland værdigt Forhold". 

Auksjonen på gården i 1850

No. 25. Auction over Løsøre hos Halvor Johannessen Jaasund i Sole (Jaattens) Skibrede.–

Aar 1850, den 2den April, blev efter forud Bekjendtgjørelse en offentlig Auction afholdt paa Gaarden Jaasund i Sole Skibrede over endeel Løsøre – Effecter tilhørende Halvor Johannessen. Auctionen fremmedes paa Sorenskriver Feyers Vegne af Lensmand Enok Torgersen tilligemed de underskrevne Vidner.–

Der blev da læst den forudbekjendtgjorte Auctionsplacat tilligemed følgende Conditioner: 1. Varerne sælges i den Stand de nu befindes og beroer for Kjøberens Regning og Risico i ethvert Tilfelde. 2. Betalingen med 10% Tillæg af Kjøbesummen betales inden 29. September d. A. til J. Hansen. 3. Ubekjendtes og Uvederhæftiges Bud antages ikke uden contant Betaling eller antagelig Selvskyldner Caution for sit Bud. 4. I Tilfælde Søgsmaal afgjøres Samme ved Sole Skibredes Forl.Comission og Thing inden 6 og 14 Dager Varsel og er Underrettens Dom inappellabel. I øvrigt forbeholder Incassator sig ret at faae Pengerne inddrevne efter Lov af 8 September 1842 angaaende smaae Gjeldsfordringers Inddrivelse. Da disse Conditioner vare oplæste blev Auctionen fremmet som følger:

Lnr.

Antall

Objekt

Pris

Kjøper

1

2

Høvler

0-0-10

Lars Andersen Møglebustad

2

2

Do

0-0-11

Ole Torgersen Sunde

3

1

Svinghøvel

0-0-5

Simon L. Mæland

4

1

Oxhøvel

0-0-2

Niels Johnsen Jaasund

5

1

Do

0-0-9

Ole Torgersen Sunde

6

1

Hugjern

0-0-9

Christen Olsen Jaasund

7

1

Stor Naver

0-0-14

Niels Johnsen Jaasund

8

1

Do

0-0-14

Ole Eriksen Hage

9

1

Træskojern og Kjuving

0-0-12

Ole Gaard Hage

10

1

Baandskrin

0-0-10

Lars Skiftesvig

11

1

Mineslægge

0-0-18

E. Torgersen

12

1

Rul med Jern

0-0-16

Svend J. Lunde (: Sigmundstad:)

13

1

Høvletand

0-0-6

Johannes Meling

14

1

Ourpikke

0-0-9

Elias Hansen Lunde

15

2

Laaser m.m.

0-0-12

Gundlef Lunde

16

1

Holsage og 1 Vinkel

0-0-12

Ole Eriksen Hage

17

1

Hammer

0-0-8

Johannes Meling

18

1

Mærkepigger og 1 Lysekande

0-0-7

Lars Skiftesvig

19

1

Stiksaug

0-0-15

Tønnes Emanuel Møglebust

20

1

Tømmermandskiste

0-0-14

Gundlef Lunde

21

1

Vandsehle

0-0-4

Samuel Grannesbakken

22

1

Blaamalet Skriin

0-3-8

Hælmik Mæland

23

1

Rødmalet Kiste med Laas

0-3-0

Hans Hansen Revem

24

1

Træbænk

0-2-12

Thore Larsen Sande af Joe

25

1

Stol

0-0-8

Lars Skiftesvig [NB: Sideskift til pag 306a]

26

1

Stol

0-0-8

Lars Skiftesvig

27

1

Liden Kjærne

0-0-10

Severin Jaasund

28

2

Melkekoller

0-0-14

Nils Uren (:Hage:)

29

2

Do

0-0-5

Knud Johnsen Jaasund

30

1

Do

0-0-4

Ommund Møglebustad

31

1

Sengested

1-0-0

Andreas Møglebustad

32

1

Kanapebænk

1-0-16

John Thomsen Tannanger

33

1

Skuruse - Stueuhr

0-3-16

Svend Larsen Tannanger

34

1

Skammel

0-0-4

Asbjørn Ommundsen Jaasund

35

1

Greidse[?]

0-3-8

Hans Tønnessen Tjuure paa Møglebustad

36

1

Vugge

0-0-12

August Meeling

37

1

Bagstebord og 1 Kjølve

0-0-21

Guri Jaasund

38

1

Bagstehelle

0-0-2

Severin Jaasund

39

1

Smedebælg

0-0-12

Peder Iversen Revem

40

3

Stren[g?]hjul

0-1-0

E. Torgersen

41

1

Knøetraug

0-1-0

Svend L. O. Tannanger

42

1

Sildegarn

1-1-12

Nils Magnus[sen?] Tannanger

43

1

Do

0-4-16

Johannes Svendsen Lunde

44

1

Torskegarn

0-2-16

Svend J. Sunde (: Sigmundstad)

45

1

Sildegarn

0-4-0

Thore Pedersen Malde

46

1

Do

0-2-0

Ole Olsen Hage junior

47

1

Fløndregarn

0-1-12

Svend J. Sunde (: Sigmundstad)

48

1

Sildegarn

0-3-12

Asbjørn Ommundsen Jaasund

49

Endeel

Dobber

0-0-11

Andreas Knudsen Jaasund

50

Endeel

Do

0-0-12

Georg Køste

51

Endeel

Do

0-0-7

Lars Skiftesvig

52

2

Blæser

0-0-1

Svend J. Sunde (: Sigmundstad)

53

1

Skjerkiste med Kniv

0-0-20

Svend J. Riise

54

1

Bandskrin

0-0-13

Endre Lunde (Gaard)

55

1

Do

0-0-16

Do

56

1

Do

0-0-7

Do

57

1

Do

0-0-2

Do

58

2

Dobbelskived Blokker

1-1-22

Christen Olsen Jaasund

59

1

Fiskebak med Kroger

0-2-0

Svend J. Sunde (: Sigmundstad)

60

1

Do

0-4-8

Ole Olsen Møglebustad

61

1

Do

0-1-4

Svend J. Sunde (: Sigmundstad)

62

1

Do

0-1-13

Christian Torjussen Tannanger

63

1

Do

0-0-20

Do

64

1

Stoppeblok og 1 Klep

0-0-9

Asbjørn Fredriksen Jaasund

65

1

Par jernbeslagne Hiul med Aas

4-0-0

Svend J. Sunde (: Sigmundstad)

66

1

Par Kjerre Skjæger

0-0-20

Knud Eriksen Qverneviig

67

1

Steenslede

0-0-14

Andreas Møglebustad

68

1

Garnspill

0-2-12

Christian Olsen Jaasund

69

1

Hummerkiste med Laaser

0-0-15

Andreas Møglebustad

70

2

Aaleteiner

0-0-16

Svend Larsen Tannanger

71

2

Do

0-0-12

Svend J. Riise

72

1

Høvringteine

0-2-8

Børge Aagesen Revem

73

1

Do

0-1-12

Thore Pedersen Malde

74

1

Færings Baadseil

1-0-3

Andreas Møglebustad

75

1

Jageseil[?]

1-2-20

Svend J. Sunde (: Sigmundstad)

76

1

Færingsbaad

3-0-2

Andreas Møglebustad

77

1

tom Tjæretønde

0-0-7

Ole Torgersen Sunde [NB: Sideskift til pag 306b]

78

1

Furretønde

0-012

Nils Johnsen Jaasund

79

1

Do

0-0-13

Thore Pedersen Malde

80

1

Do

0-0-11

Hans Hansen Revem

81

1

Do

0-0-10

Elias Hansen Sunde

82

1

Do

0-0-13

Lars Skiftesvig

83

1

tom Furretønde

0-0-9

Rasmus Thorsen Refvem

84

1

Do

0-0-9

Lars Skiftesvig

85

1

tom Fjerding

0-0-9

Ole Gaard (Hage)

86

1

Do

0-0-6

Andreas Møglebustad

87

1

Do

0-0-2

Hans J. Møglebustad

88

1

Do

0-0-5

Samuel (Ole) Grannæsbakken

89

1

Tjærekost

0-0-1

Endre Sunde (:Gaard:)

90

1

Glib med Havdestrengemast og Sprid

2-0-5

Asbjørn Ommundsen Jaasund

91

1

Harverive

0-0-14

Elias under Sunde

92

1

Do uden Hoved

0-0-16

Do

93

1

Grævhage

0-0-12

Peder Iversen Revem

94

1

Jern Brækstang

0-2-10

E. Torgersen

95

1

Halvtønde

0-0-9

Asbjørn Ommundsen Jaasund

96

1

Optagspade

0-1-7

Johannes Sørnæs

97

1

Langorv og Studtorvliaae

0-1-0

Michael Jaasund

98

2

Smaa Navere

0-0-6

Børge Aagesen Revem

99

Endel

Jernringer

0-0-8

Jacob Osebakken

100

1

Kalvebøtte

0-0-5

Svend Johnsen Tjore

101

1

Tjæredunk

0-0-17

Knud Larsen Sunde

102

1

Do

0-0-16

Thore Johannessen N.Sunde

103

1

Do

0-0-9

Samuel Olsen Tannanger

104

1

Do

0-0-7

Hans J. Møglebustad

105

1

Do

0-0-2

Knud Johnsen Jaasund

106

1

Kar med Jernbaand

0-3-18

Gabriel Gudmundsen Jaasund

107

1

Paar Slædemeier

0-0-16

Andreas Møglebustad

108

1

Bjelde

0-0-6

Thore Pedersen Malde

109

1

Baadekiøl og 1 Dræg

0-1-16

Endre Sunde (Gaard)

110

1

Omslag, 1 Segl og 1 Rivjern

0-0-4

Severin Jaasund

111

1

Sold og 1 Lygte m.M.

0-0-4

Rasmus Thorsen Refvem

112

1

Dobbekagge

0-0-5

Andreas Jaasund

113

1

Fjerdings Gryde

0-1-2

Gullef Sunde

114

1

Snørerok

0-0-13

Svend J. Riise

115

1

Do

0-0-6

Do

116

1

Hørive

0-0-5

E. Torgersen

117

1

Torv kasse

0-0-6

Severin Jaasund

118

1

Bord med Stol

0-0-7

Do

119

Endeel

Leister, syskeklemme

0-0-9

Nili Johnsen Jaasund

120

Endeel

Knive uden Skaft

0-0-9

Thore Larsen Sunde (af Goe)

121

1

Dunk med Krog

0-0-7

John Møglebust

122

1

Røghat

0-0-3

Torger Torgersen Sunde

123

1

Fod til Hespeltvinde

0-0-2

Ole Johannes Thorsen Sunde

124

1

Sydvest

0-0-19

Asbjørn Fredriksen Jaasund

125

1

Hat

0-0-9

Thore Nordvig (:Roth:)

126

1

Do

0-0-8

Michael Jaasund

127

1

Sydvest

0-0-13

Knud Jaasund [NB: Sideskift til pag. 307a]

128

1

Slibesteen med Jernaas

0-1-7

Michall Jaasund

129

1

Do uden Aas

0-0-3

Simon L. Møglebust

130

1

Do  Do

0-0-2

Hans Hansen Revem

131

1

Liden Klyvert

0-2-2

Samuel Grannesbakken

132

1

Læssegreb

0-1-14

Hans J. Møglebust

133

1

Brislingfad

0-0-7

Anders Olsen Sunde

134

1

Kibe

0-0-6

Michall Jaasund

135

1

Stamp

0-0-12

Osmund Møglebustad

136

1

Hampesægl

0-1-0

E. Torgersen

137

1

Drøftstraug

0-1-0

Samuel Grannesbakken

138

1

Kasse med Jernskrab

0-0-2

E. Torgersen

139

Endeel

Koste m.M.

0-0-10

Do

140

1

Blysteen m.m.

0-0-9

Knud Knudsen Sunde

141

Endeel

Skrab

0-0-3

Ole Johannes Thorsen Sunde

142

En

gl. Saug

0-0-6

Endre Sunde (:Gaard:)

143

1

1 Toug

0-0-7

Michal Jaasund

144

3

Hakkere

0-0-12

E. Torgersen

145

1

D[?]olq og Qvernsteen

0-0-5

Knud Johnsen Jaasund

146

1

Klep

0-0-2

Simon Møglebustad

147

1

Glatjern og 1 Sold

0-0-6

E. Torgersen

148

1

Skriin

0-0-16

Do

149

1

Kasse med Jern

0-0-4

Do

150

2

Blokker el. Jomfruer

0-0-2

Do

151

1

Lusse baand m.m.

0-0-1

Torger Torgersen Sunde

152

1

Lussekamb

0-0-19

E. Torgersen

153

1

Skruested med Stabbe

0-0-3

Peder Iversen Revem

154

1

Bord

0-0-4

Samuel O. Tannanger

155

1

Bøshage m.m.

0-0-5

E. Torgersen

156

1

Sengstold

0-0-3

Svend Johnsen Tjore

157

1

Garnsbreed

0-0-13

E. Torgersen

158

1

Oljetrøie m.m.

0-0-7

Knud Johnsen Jaasund

159

1

Skuffel

0-0-6

John Møglebust

160

1

Ølankere

0-0-7

Ole Gaard (:Hage:)

161

1

Do

0-0-8

Endre Sunde (:Gaard:)

162

6

Muurbolte med Krasse[?]

0-2-8

Christen Olsen Jaasund

163

1

Line

0-3-0

Do

164

1

Do

0-0-7

Asbjørn Osmundsen Jaasund

165

2

Do

0-1-20

Ole Eriksen Haage

166

2

Do

0-2-2

Svend J. Sunde (Sigmundstad)

167

1

Malmsteen

0-0-1

Thore Pedersen Malde

168

1

Stykke Taug

0-0-6

E. Torgersen

169

1

Spadserstok

0-0-14

Endre Sunde (:Gaard:)

170

1

Messing Lysestage

0-0-18

E. Torgersen

171

1

Do

0-1-6

Svend J. Sunde (Sigmundstad)

172

1

Hid

0-0-2

E. Torgersen

173

1

Strokketønde Havrekorn

1-0-0

Samuel Olsen Tannanger/Torkel Jaasund

174

1

Do

1-0-15

Torkel Jaasund

175

Endeel

Havrekorn

0-3-7

Samuel Olsen Tannanger

176

1

Skd (Skippund) Halm

0-4-21

Johannes Meling

177

1

Do

0-4-16

Anders Olsen Sunde [NB: Sideskift til pag. 308a]

178

1

Skippund halm

1-0-1

Anders Olsen Sunde

179

1

Ko kaldet Terna

8-1-0

E. Torgersen

180

1

Ko kaldet Bydrey

13-0-20

Endre Sunde (:Gaard:)

181

1

stor Baad med Seil

47-3-12

August Meling og Jacob Osebakken

182

1

Bagerovn med Gryde

2-3-0

Do

183

 

Brandelom[v?]en

0-0-4

Endre Sunde (:Gaard:)

184

1

Bog

0-0-8

Skrædder Torkelsen

185

1

Sildegarn

0-3-1

Asbjørn Fredriksen Jaasund

186

1

Do

1-0-0

John Thomsen Tannanger

187

1

Do

1-0-0

Nils Johnsen Jaasund

188

1

Do

0-2-4

Christen Olsen Jaasund

189

1

Korg og 3 Dobber

0-0-20

Sivert Gudmundsen Revem

190

1

Par Vand

0-0-14

Knud Johnsen Jaasund

191

1

Par  Do

0-0-17

Hans Hansen Revem

192

1

Kiste med Laas

0-4-3

Johannes Meling

193

1

Do

0-3-2

Hans Tønnessen Møglebust

194

1

Skindbuxe

0-4-4

Christen Olsen Jaasund

195

1

Oljetrøie

0-1-8

Peder Iversen Revem

196

1

Line

0-1-13

Abraham Svendsen Tjore

197

1

Do

0-1-17

Knud Johnsen Jaasund

198

1

Do

0-0-18

Do

199

1

Do

0-1-1

Christen Olsen Jaasund

200

1

Do

0-0-13

E. Torgersen

201

 

Vanter, Vævlinger og Trøie

0-1-0

Svend J. Rise

202

1

Fjerding med Sild

0-3-1

Ole Torgersen Sunde

203

1

Line

0-1-12

Abraham Svendsen Tjore

204

1

Do

0-1-6

Michall Jaasund

205

1

Færingsbaad

5-2-12

Endre Sunde (:Gaard:)

206

1

Dræg

2-2-22

Christen Olsen Jaasund

207

1

Læssegreb

0-2-1

Endre Sunde (:Gaard:)

208

23

Al. Seildug

4-3-0

Anders Olsen Sunde

209

1

Drøfttraug

0-1-12

Thore Pedersen Malde

210

1

Rok

1-0-1

Ole Torgersen Sunde

211

1

Psalmebog

0-1-9

Halvor Revem

212

1

Hat

0-1-0

Andreas Thorsen Sunde

 

 

 

144-4-15

+10 % 14-2-11 Tils.159-2-2.

Auctionen hevet. E. Torgersen. J. Hansen. Helje Helliesen m.f.P.

Arkivreferanse: Statsarkivet i Stavanger, Sorenskriveren i Jæren og Dalane, auksjonsprotokoll Jæren, 1847-1854, pag. 305b-308a.

Zorida.jpg
Barken Zorida var bygget på verftet P. Sager i Tyskland i 1867. Bildet av skipet er hentet fra DigitaltMuseum.

I 1887 rømte 21 år gamle Lars Markussen fra skipet Favorit mens det lå til kai i Melbourne i Australia.

Hovedrulle_utsnitt.jpg
Utsnitt fra sjøfartshovedrullen fra Stavanger sjømannskontor. Lars Markussen er innskrevet som nummer 6225. Det er notert at han skal ha "Rømt i Melbourne fra Skib Favorit 8/3.87." Hovedrullene ble ført kretsvis over det mannskapet som ønsket sjømannspatent ved oppnådd halvbefarenhetsgrad, var i besittelse av fripass eller på annen måte kunne godtgjøre at de var fritatt for verneplikt. Les gjerne mer om dette på Arkivverkets nettside Sjøinnrullering - historikk og rulleføring.

Fartstiden hans til sjøs var på det tidspunktet relativt lang. Den første turen hadde han som 17-åring. Han dro da med barken Zorida til Sverige og seilte deretter ute i litt over seks måneder før han mønstret av i hjembyen Stavanger. Etter noen dager der dro han til sjøs igjen med skonnerten Elim med kurs mot England. Den tredje gangen han mønstret på, var med Favorit i august 1885. Det var fra dette skipet han rømte rundt halvannet år senere. 

Sjømannsrulle_god kvalitet.jpg
Lars Markussen er innskrevet som nummer 4826 i annotasjonsrullen. Arkivreferanse: Stavanger sjømannskontor, SAST/A-102006/F/Ff/L0006: Annotasjonsrulle No 2, patentnr. 3586-5505, 1878-1900, s. 252 
Påmønstret og avmønstret.jpg

Lars Markussen har ikke satt spor etter seg i noen kilder her til lands som kan gi klare eller entydige svar på hvorfor han tok denne beslutningen. Men det finnes kilder som kan si noe om livet hans i Norge før han seilte til sjøs. Kanskje kan disse gi noen mulige svar på hvorfor han forlot hjemlandet sitt for godt etter å ha seilt til sjøs i litt over tre år? 

Lars Markussen – hvem var han?

Familien 

Lars ble født i Stavanger 15. januar 1866, snaut tre måneder etter at foreldrene, Markus og Grete Elisabeth, hadde giftet seg. Rundt seks uker gammel ble han båret til dåpen i den samme kirken som de ble viet i. Lars var dermed ektefødt. I kirkeboken står både navnene Lauritz og Lars oppført. Presten har notert at det sistnevnte skal ha blitt bestemt på dåpsdagen: «No 34 blev ved Daaben i Kirken forlangt at kaldes 'Lars'». Ved det navnevalget ble han direkte oppkalt etter farfaren sin, Lars Markussen.

Lars_Nytt familietre_24.jpg
Navnene på de ulike familiemedlemmene staves noe ulikt i de forskjellige kildene. Vi finner blant annet variantene Grete/Grethe, Markus/Marcus, Caroline/Karoline. 

Lars ble storebror til flere. Da han var halvannet år, kom søsteren Elen Elisabeth Regine til verden, da han var tre, ble søsteren Caroline født. En tredje søster, Grethe Marie, fikk han da han var syv år. Hun døde bare noen måneder gammel. Mindre enn et halvt år senere gikk faren hans bort. Han døde på Carolines femårsdag av tæring bare 33 år gammel. 

Oppvekst på Waisenhuset

Farens død rammet familien hardt økonomisk. Av folketellingen i 1875 går det frem at moren mottok hjelp fra fattigpleien, og at de bodde i samme hus som to andre familier på Spilderhaug øst i Stavanger.

Litt mer enn to år etter at Lars mistet faren, var situasjonen i hjemmet kritisk. Moren hans var innlagt på sykehus og dermed ute av stand til å ta vare på Lars og søstrene. Broren til moren, Peder Gabrielsen, søkte om at Lars kunne få bo på Waisenhuset, byens nyopprettede barnehjem. Søknaden ble sendt et snaut halvår før bygget var ferdig, og kort tid etter grunnstenen ble lagt ned i midten av juli 1876[1]

Brev fra onkelen01.jpg
Brev fra onkelen02.jpg
 

Hrr Vaisenhusets Bestyrelse!

Indvilget

Da Herren af sin store Kjærlighed og Naade har ladet oprette et Vaisenhus, og seet saa naadigen ned til denne Byes fader- og moderløse Smaa, saa fremkommer jeg med en af disse, og ansøger om Plads for en Dreng hvis Navn er Lars Larsen af Alder 10 Aar født af Foreldre Skomager Markus Larsen og Grethe Larsen. Denne Drengs Fader døde for 2 Aar siden og efterlod sig Kone og 3 Børn, hvilke nu fortiden befinder sig i yderligere Omstendigheder, idet Sygdom er overfaldt denne Enke, der nu ligger paa Byens Sygehus, og Børnene ere her og der. Hvad hendes Syngdom angaar og af hvad Slags det er, saa tror jeg det er Tæring, thi hendes Krefter aftager Dag for Dag.

Ansøgeren er denne Enkes Broder hvis Navn er:

Peder Gabrielsen.

Stavanger den 10 August 76.

Ærbødigst

Peder Gabrielsen

Underskrevet af:

Samuel Stangeland, Erik Knudsen

Brevet ovenfor er å finne i arkivet etter Waisenhuset sammen med en attest fra en tidligere lærer. Som det går frem av oppslaget i avisen, Stavangeren, den 27. desember 1876, var det et krav at guttene som ble opptatt, måtte ha med seg en del attester, blant annet på at de var døpt, vaksinert og undersøkt av lege. I tillegg måtte de kunne vise frem et vitnesbyrd fra læreren sin.

Annonse opptakelse Waisenhuset 1876.jpg
Oppslag i avisen Stavangeren 27. desember 1876 s. 3.

Efternævnte Gutter, der efter derom indsendt Andragende ere optagne paa Bethanias Waisenhus, tilsiges herved at møde i Bethania tilligemed sine Mødre eller Foresatte Tirsdag 2den Januar, Kl. 10, forsynede med Daabsattest, Koppeattest, Lægeattest samt Vidnesbyrd fra deres Lærer: 

Thore Knudsen Engø, Karl Bore, Eliret Jakobsen, Emanuel Eliasen, Ingebret B. Svendsen (Søn af Guri Sigjørnsdatter), Lars Ludvigsen, Ole M. Solan, Karl Johan Olsen, Karl Johan Karlsen, Rasmus Pallesen, Jacob Ommundsen, 3 Gutter fra Pleiestiftelsen, Hans Laader, Karl Kristian Nielsen, Johan Severin og hans Broder Bertinius, Jonas Olsen Haueland (paa Thomsehagen), Olof Teodor Olsen, Monrad A. Lindbom, Peder Bertinius Larsen, Martin Enevald Mikalsen, Anton Andr. Jacobsen, Olaf Bergkvist, Martin Martinsen Thu (Klep Sogn), Axel Pettersen, Arnt Olsen, Ingvald Ingvaldsen, Gabriel Olsen, Søn af Tallette Folkvor, Elling Galde, Teodor Sivertsen, Jonas Svendsbø, Bertinius Olsen, Lars Larsen, Ingebret Rasmussen. 

Lars sin lærer, Gunnar Værland, skrev følgende om ham: 

Vitnesbyrd fra læreren.jpg

Lars Markussen, der en Tid af 3 a 4 Uger i Slutningen af dette Aar har opholdt sig paa Gaarden Godeset og søgte Jaattens Skole, læser næsten meget godt i Bog og er i Besiddelse af meget gode Kristendoms Kundskaber. Han har meget gode Evner, og har udvist en rosværdig Opførsel. Jeg ønsker ham Herrens Naade og Velsignelse paa hans Vandring.

Jaattens Skole den 30 Desember 1876

Gunnar Værland

(Skolelærer)

Den gutten som i avisen omtales som Lars Larsen, er mest sannsynlig Lars Markussen. I innskrivingsprotokollen står bare fornavnet hans. Det gjør det også stort sett på alle de andre guttene. 

Utsnitt av innskrivingsprot Waisenh.jpg

Som det går frem av protokollen, var Lars gutt nummer tolv som fikk plass på Waisenhuset. Sammen med 45 andre gutter flyttet han inn der på 11-årsdagen sin den 15. januar 1877. Han ble boende i Waisenhus nummer 1 til 1. mai 1880. Det var et trebygg med to etasjer som skulle romme 50 barn og et personale på åtte. Guttene det var beregnet for, var i aldersgruppen fra seks år til konfirmasjonsalder. Fellesnevneren for dem var at de var fattige eller manglet omsorgspersoner.

I løpet av få år var bygget for lite i forhold til alle søknadene som kom inn. For å få plass til flere ble et av de andre husene i Waisenhuskomplekset, Tabithahjemmet der sjømannsenkene bodde, i 1880, omgjort til et guttehjem. Det fikk navnet Waisenhuset nummer 2. Der skulle gutter i alderen mellom åtte og tolv år få være, mens eldre gutter skulle bo i det opprinnelige bygget fra 1877. Våren 1880 kjøpte Lars Oftedal et hus til. Det fikk navnet Guttehjem nr. 3 eller "Kongsgaardafdelingen". 

Stifteren av Bethania-Waisenhus, Lars Oftedal, skrev selv følgende om dette i 1885

Saa var det Meningen med det samme at indrette en liden Særafdeling for dem, som gaa paa Lærdskole – det vil til Sommeren blive 6 – samt de konfirmerte Læregutter ved Værkstederne. Disse skulde have Tilhold i Hjørnehuset overfor Vaisenhuset Nr. 2. Fremtidsplanen er følgende: Naar Gutterne i Børnehjemmet bliver omkring 8 Aar, fykker de op i Vaisenhuset Nr. 2, 12 Aar gamle i Vaisenhuset Nr. 1, hvorfra de, som har særdeles gode Evner, rykker op i Kongsgaardafdelingen, medens de andre forbliver der til Konfirmationen, hvorefter de anbringes i de til deres Lyst og Evner svarende Stillinger i Samfundet. Herren besegle Planen og stadfæste dens Gang, saa det kan lykkes os til Ydmygelse, ham til Ære, mange Smaa til Gavn for Tid og Evighed. 

Videre presiserte han hvor mange beboere de ulike husene hadde i mai 1880:

Vaisenhusets Nr. 1: 50
Vaisenhusets Nr. 2: 18 med de to endnu ikke ankomne
Guttehjemmets Nr. 3: 11
Børnehjemmets 16, der snart forøges til 20
hvilket sammen med Magdalenehjemmets 5
giver en Sum af "hjemløse elendige" af 106

Skolegang på Waisenhuset og på Kongsgård 

Lars fikk undervisning på Waisenhuset de første årene han bodde der. Han fikk gode karakterer i samtlige fag. Til eksamen det siste året han gikk der, våren 1880, hadde han beste karakter (1) i fem av ni fag.

Skolegang Vaisenh 03_01.jpg
Elever på Waisenhuset i 1880. Lars er nummer tre på listen. Læsning (1), Forklaring (2), Bibelhistorie (1), Geografi (1), Norgeshistorie (2), Regning (1), Skjønskrivning (2), Stil (1), Sang (2), Opførsel (2), Flid (2)

Kort tid etter at Lars flyttet inn på "Kongsgaardafdelingen" på Guttehjemmet i mai 1880, søkte pastor Lars Oftedal om at han og noen andre gutter kunne bli tatt opp som elever på Kongsgård, eller Stavanger lærde skole som den også kaltes. Av journalen over innkomne brev i arkivet etter Kongsgård skole, går det frem at disse var: Arnt Arnesen, 14 år, til IV, Gerdt Sand, 14 år, til IV, Lars Markussen, 14 år, til IV og Ingvald Ingvaldsen, 12 år, til IV. Pastoren søkte også om friplass for dem de årene de gikk der, det vil si om at de skulle slippe å betale skolepenger.

Kongsgaard_02_Journal.jpg
Pastor Lars Oftedal søkte i juni 1880 om skoleplass for guttene på den såkalte "Kongsgaardafdelingen" på det nyopprettede Guttehjemmet i Waisenhuskomplekset. Se nummer 187-190 i journalen over innkomne brev.
Lars Markusen_Friplass_0009.jpg
No 237. Pastor Oftedal - andrag om Fripl. f. 
Axel Olsen (VB)
Ingv. Ingvaldsen (IVB)
Arnt Arnesen (IVB)
Lars Markussen (IVB)
Gjert Sand (IVB)
P. Helgevold (1. Gym). 

Lars Markussen ble opptatt som elev på skolen i 3die Kvartal i 1880 og startet i august i IV Middelklasse. Året etter gikk han i femte middelklasse B (VMB), deretter i sjette. Han fikk gode karakterer. Hovedkarakteren, ble regnet ut som gjennomsnittet av de enkelte fagkarakterene der 1 var den beste og 5 den dårligste. Lars sin hovedkarakter da han gikk ut av skolen i 1883, var 2,04. 

Hovedprotokoll_Kongsgård.jpg
​Lars Marcussen født i Stavanger d. 15de Januar 1866 af Forældrene: Skomagersvend Marcus Larsen og Hustru Grete Gabrielsdatter.
Hovedkarakterene ved halvårs- og hovedeksamen var:
Halvårseksamen 1880: Meget godt (2,29)
Hovedeksamen 1881: Meget godt (1,79)
Hovedeksamen 1882: Meget godt (1,73)
Hovedeksamen 1883: Meget godt (2,04).
Hvert av de tre årene fikk han "Udmerket godt" i Flid, og evnene hans ble vurdert til å være "Meget gode". Fremgangen hans i de ulike fagene og sedeligheten hans vekslet mellom "Meget god" og "Udmerket god".
Utsnitt karakterer 1883.jpg
Lars er nummer 5 på listen. 
Han fikk følgende karakterer i de ulike fagene:
Religion: 3
Norsk muntlig: 2
Norsk skriftlig:2 ½
Tysk muntlig: 2 ½
Tysk skriftlig:2 ½
Latin muntlig: [ikke hatt dette faget]
Latin skriftlig: [ikke hatt dette faget]
Engelsk muntlig: 1 ½
Engelsk skriftlig: 2
Historie: 1
Geografi: 2 ½
Fransk: [ikke hatt dette faget]
Naturlære: 1 ½
Matematikk muntlig: 1 ½
Matematikk skriftlig:3
Skrivning: 1 ½
Tegning: 1 ½
Hovedkarakter: Meget god 2,04
Nyt No.: 3
Sang: [ikke hatt dette faget]
Legemsøvelse: 1 ½ [?]
Opførsel: 2
Udgaaen

Moren giftet seg og flyttet 

Moren til Lars, Grete Elisabeth, ble etter hvert frisk igjen, men Lars ble boende på barnehjemmet. Sommeren 1879 giftet hun seg med bakersvenn Nils Jørgensen Østerlid. Han var 23 år, altså 13 år yngre enn henne. Bare to måneder etter bryllupet kom sønnen Jørgen Rasin til verden, og Lars, som var ti år yngre enn sin stefar, fikk en bror.

Mens Lars ennå bodde på Waisenhuset i Stavanger flyttet moren, stefaren, søstrene[2] og den nyfødte broren til Evanger i Hordaland. Akkurat når dette skjedde, vet vi ikke. Det kan være at det var etter at Lars ble konfirmert i oktober 1880, men det kan også ha hendt før. Hvorfor de valgte å bosette seg der, sier ikke noen av kildene vi har funnet frem til, noe om. Kanskje hadde det sammenheng med at mange mennesker flyttet dit på grunn av jernbanebyggingen og at det derfor også var arbeid for andre yrkesgrupper der? Kanskje hadde de kjente der? Kanskje var det andre årsaker? 

Mens de bodde i Evanger der ble familien betydelig utvidet. Lars fikk fire brødre til. To av dem ble født mens han ennå bodde i Stavanger, en mens han seilte til sjøs og en etter at han rømte fra skipet i Australia. Broren Martin kom til verden våren 1881, Karl Johan sommeren 1883, Andreas sommeren tre år etter og Georg i mai 1889.

Familien_slektstre_rett.jpg
Navnene på de ulike familiemedlemmene staves noe ulikt i de forskjellige kildene. Vi finner blant annet variantene: Grete/Grethe, Nils/Niels, Martin/Marthin, Rasin/Racin, Karl/Carl, Andreas/Andrias. I oversikten her er navnene skrevet slik de er notert i kirkeboken ved dåpen.

Lars til sjøs og familien i Evanger

Et par måneder etter at Lars var ferdig med skolegangen på Kongsgård dro han til sjøs. Hvordan han opplevde livet til havs forteller ikke kilder vi har undersøkt, noe om.

Favorit.png
Favorit etter foto tatt i Pensacola i 1899. Her hentet fra M. L. Michaelsens bok Stavanger sjøfarts historie. Seilskibene og seilskibsfarten i aarene fra 1600 til 1922, s 295. 

Den siste turen Lars hadde, med skipet Favorit, kan han ha opplevd som krevende av flere grunner. Fra han mønstret på i Stavanger til skipet lå til kai i Melbourne gikk det 17 måneder. Seilasen fra Gefle (Gävle) i Sverige til Melbourne skal ifølge oppslag i Stavangeren ha tatt 103 dager. Etter at Lars hadde seilt ute i 16 måneder, i desember 1886, døde en av mannskapet, Stavanger-gutten, Thorvald. Han var to år yngre enn Lars og hadde mønstret på i august samme år.

Skjermbilde 2024-01-15 155002.png
Utsnitt fra Sjøfartshovedrulle, patentnr. 6007-6606 (del 1), 1887-1896, s. 86. Der står det blant annet: 6168 Thorvald Sørensen f. 29/10-68. Stavanger. Død 10/12.86. Han mønstret på Favorit 18. august 1886 i Stavanger. Skipet hadde da kurs mot Kjøbenhavn. Thorvald døde 10/12 86 "paa Reise til Australien med Skib 'Favorit'.

Kort tid før de ankom Melbourne ble de overrasket av et veldig uvær som ødela flere av seilene. Et avisoppslag i Dagbladet 11. mars 1887 forteller om uværet: 

Skibsefterretninger.
Melbourne 27de Januar. Skb. Favorit, Gefle-Melbourne, blev paa 114 Ø den 9de ds. overfaldt af en pludselig voldsom Byge og mistede derunder endel Sejl.

I og med at Favorit måtte repareres, ble den liggende lenge til kai i Melbourne. Da Lars rømte, var det rundt to måneder siden skipet kom dit, og moren, stefaren og søsknene var fortsatt bosatt i Evanger. Der bodde de også i 1891. Først flere år etter at Lars forlot fødebyen for godt, flyttet familien tilbake til Stavanger. Trolig har dette skjedd en gang i løpet av 1890-tallet. Ifølge dagboken for Evanger skule skal det ha hendt mot slutten av 1894. I 1900 var bostedsadressen Pedersgata 109

Mens Lars seilte til sjøs, ble den yngste søsteren, Caroline, konfirmert, og den eldste søsteren, Elen Elisabeth Regine, giftet seg. Ifølge avisoppslag i Stavanger Amtstidende og Adresseavis 15. oktober 1886 skal fregatten Favorit som Lars var ombord på, ha passert Helsingør få dager etter bryllupet. 

I 1891, var den eldste søsteren og mannen, Nils, bosatt i Vaksdal i Bruvik herred i samme hus som stasjonsmesteren og poståpneren. Ut fra opplysningene i folketellingen hadde de ingen barn. Nils arbeidet som jernbanebetjent, dels konduktør og dels stasjonsformann.

Søsteren Caroline på 22 år bodde, på denne tiden, fremdeles sammen med moren, stefaren Nils og de fem halvbrødrene i Evanger. Nils jobbet ikke lenger som baker, men som kolportør. Ni år senere, da familien igjen var bosatt i Stavanger, skal han ha livnært seg ved å vise lysbilder. 

Moren og fire brødre tilbake i Stavanger 

I folketellingen for 1900 er det satt strek over Nils. Det indikerer at han ikke lenger bodde sammen med familien. De som er registrert bosatt i Pedersgata 109, er moren til Lars, Grete Elisabeth, og brødrene Martin (21 år), Karl Johan (19 år) og Andreas (16 år). Moren livnærte seg som klesvasker, Martin som barbersvenn, Karl Johan som gullsmedlærling og Andreas som løsarbeider. I den kommunale tellingen for 1900 står det at Jørgen Racin også var bosatt der, og at han nylig var utlært snekker. Denne opplysningen kan tyde på at han på et tidspunkt mellom disse to tellingene har flyttet ut. Av den kommunale tellingen for 1901 går det nemlig frem at han ikke lenger skal være bosatt der. De andre brødrene til Lars bodde fremdeles sammen med moren. Martin hadde stort sett vært arbeidsledig, Karl var fremdeles gullsmedlærling og Andreas hadde sluttet på folkeskolen. Grete Elisabeth mottok hjelp fra fattigvesenet.

Den yngste broren til Lars, Georg, er ikke oppført sammen med resten av familien. Det kan tyde på at han ikke har flyttet sammen med dem, men at han har vokst opp hos søsteren Elen Elisabeth Regine og mannen Nils som ikke hadde egne barn. I 1910-folketellingen er han registrert som "Georg Nils Verle" og var da elev ved underoffiserskolen på Oscarsborg utenfor Drøbak. Etternavnet er trolig en feilskrivning for "Væhle" som han i andre kilder er registrert med.

Av den kommunale folketellingen for Stavanger for 1902 går det frem at Grete Jørgensen fremdeles bodde sammen med sønnene Martin, Karl og Andreas. 

Folketelling 1902.jpg

Det er notert at hjemmet var fattig, og at Grete mottok hjelp fra Fattigvesenet. Martin jobbet som barbergutt hos Danielsen, men hadde vært mye uten arbeid ("været meget ledig"). Det er også kommentert at han var pukkelrygget. Karl arbeidet som lærling hos Gullsmed Soma, og Andreas var ferdig med folkeskolen (sluttet). Året etter er de registrert på samme adresse, men i margen er det skrevet inn "fl" med blyant. Det betyr at de i ettertid har flyttet. Ny adresse er ikke oppgitt, men av de kommunale ligningsmanntallene går det frem at den var Nordbøgata 10. Det er også adressen som er oppgitt i kirkeboken da Andreas døde av lungetuberkulose på 21 årsdagen sin sommeren 1907. 

Dødsannonsen Andreas.jpg
Dødsannonsen stod på trykk i Stavanger Aftenblad, 1. juli 1907 s. 3

Grete og sønnene Martin og Karl fortsatte å bo i Nordbøgata 10 også etter at Andreas var død. Der leide de en kvistleilighet. Sønnene var begge i jobb og bidro til å forsørge moren, den førstnevnte som barbersvenn og sistnevnte som gullsmedsvenn.

Folketelling 1910_2.jfif
Folketelling 1910.jfif
Folketelling 1910 for Stavanger

Lars sin bror, Jørgen Racin, giftet seg i 1904 med Kristine Jørgine Lillegraven. Ti år senere var han enkemann uten barn, men han giftet seg på nytt i 1916 og ble etter hvert far til flere.

Etter mange år i Nordbøgata 10 var Grete og Martin i 1920 registrert bosatt i Hjelmelandsgata 25. Den siste adressen Grete hadde, var Pedersgata 77, også der bodde hun med sønnene Martin og Karl.

Da Grete døde i 1928, var det gått mer enn 40 år siden Lars rømte fra skipet Favorit i Australia og mer enn 50 år siden han bodde sammen med moren og søstrene.

Annonse i Stavanger Aftenblad 8. november 1928, s. 7.
Grete_Død.jpg
I dødsfallsprotokollen fra arkivet etter Stavanger skifteforvalter er moren til Lars sitt dødsfall notert øverst på side 34. Der står det: 457 Handelsmanns enke Grethe Lisebeth Jørgensen 86 å. gml. Pedersgaten 77. Efterlater 7 myndige barn: 1) Lars Marcussen, Australia. 2) Regine Wæhle. 3) Karoline Marcussen. 4) Jørgen Eide. 5) Marthin Jørgensen. 6) Karl Jørgensen. 7) Georg Wæhle v/ Jørgen Eide. Eier intet.

Vi har ingen arkivkilder som forteller om det har vært kontakt mellom Lars og familien i Norge, men ut fra Skifteforvalterens dødsfallsprotokoll der moren er innført, går det frem at familien hadde kjennskap til at han var i Australia. Det kan tyde på at de har hatt kontakt. 

Lars sitt liv i Australia

Sommeren 1953 var det et interessant oppslag i Stavanger Aftenblad med tittelen: Bestefars Stavanger lokker jorden rundt fra Australia. Det inneholdt en del informasjon om hvordan det hadde gått med Lars i Australia, og det bekreftet at det hadde vært kontakt med familien i Norge. Nær 70 år etter Lars forlot Stavanger, besøkte et av de fjorten barnebarna hans byen. Hun hadde latt seg inspirere av fortellingene han hadde fortalt henne som barn. 


To unge lærerinner venter på gratis skyss fra Lagårdsveien
For om lag 70 år siden lettet en Kongsgård-stare på vingene og drog ut i den vide verden. Han hadde nettopp sloppet ut av skolen og så aldri mer barndomsbyen igjen. I går ettermiddag sto datterdatter hans på Lagårdsveien klar til hitch-hiking på retur til Australia etter noen få, men festlige dager i bestefars Stavanger. Han snakket så mye om Norge, og han kunne gjerne være glad i landet, for det er det vakreste jeg har sett, sa den unge lærerinnen Valma Grieve fra Sidney til Aftenbladet før avreisen. [...]
Bestefaren, Lars Markussen, født i 1865 og død i 1943, var eldste bror til fhv. utpantningsformann Jørgen Eide, som forteller at Lars seilte ut med "Favorit" fra Stavanger til New York. På turen videre rundt Kap Horn og ut i Stillehavet kom skuta ut i forferdelig vær. Riggen gikk overbord, og mannskapet drev i lang tid for vind og vover til et engelsk fartøy fant dem og tok skuta på slep inn til Melbourne i Australia. Der fortsatte Stavanger-gutten med kystfart og slo seg ned i Sidney, der han giftet seg med en irsk pike. De fikk seks barn. To døtre og tre sønner og 14 barnebarn er i live. [...] Valma var bare 11 år da bestefar døde, men hun har ikke kunnet glemme hans begeistring for fedrelandet, og nå har en realisert tanken han stadig gikk med, om å reise til Norge.[...] De hadde adressen til Eides sommersted i Nedstrand og ankom velberget dit via Haugesund, mens slektningene gikk og ventet forgjeves på jernbanestasjonen i Stavanger. Men det tok ikke lang tid å få kontakten i orden sist lørdag.  
 

Marcusson_abt 1925.jpg
Lars Markussen i Australia. Bildet skal være tatt på 1920-tallet og er i privat eie. Det er tillatt publisert i denne nettutstillingen.

Hvilke forklaringer kan ulike kilder gi på hvorfor Lars rømte fra skipet Favorit i 1887? 

Lars Markussen og familiemedlemmene hans har satt spor etter seg i flere arkiv- og aviskilder. Ingen av disse kildene gir noen entydige svar, men de kan bidra til diskusjon og refleksjon over ulike mulige forklaringer. Både samlet sett og hver for seg kan de kaste lys over hvorfor Lars valgte å rømme fra skipet han i lang tid hadde vært ombord på. Kanskje handlet det om at skipet ble liggende så lenge til kai i Melbourne at sjansen til å forlate det plutselig ble en realitet? Kanskje han ikke orket tanken på flere måneder til sjøs igjen? Kanskje ble han så begeistret for Melbourne at han bare bestemte seg for å bli der? Kanskje han ble kjent med noen som hadde et jobbtilbud til ham? Kanskje visste han at ingen i familien ventet på ham i Stavanger? Kanskje hadde oppveksten på Vaisenhuset gjort ham så selvstendig at han visste at han ville klare seg alene i et nytt land? Kanskje vurderte han fremtidsutsiktene som bedre i Australia enn i Norge?

 

[1] Stavangeren 15. juli 1876, s. 2.

[2] Familien er ikke registrert som innflyttede i kirkeboken, men i og med at Elen Elisabeth Regine giftet seg i Evanger i 1886, er det sannsynlig at hun også flyttet dit sammen med familien en gang mellom 1879 og 1881.

Sjøinnrullering - historikk og rulleføring - Arkivverket

Noen forslag til relevant litteratur

Kronologisk oversikt over innførsler om familien i kirkebøker fra den tiden Lars bodde i Norge

 • 1865: Foreldrene Grete Elisabeth og Marcus giftet seg
 • 1866: Lars ble født i januar og døpt i mars
 • 1867: Søsteren Elen Elisabeth Regines dåp
 • 1869: Søsteren Carolines dåp
 • 1873: Søsteren Grethe Maries dåp
 • 1873: Søsteren Grethe Maries død
 • 1874: Farens død
 • 1879: Morens nye giftermål med Nils Jørgensen
 • 1880: Lars ble konfirmert

Les mer om kirkebøker på Arkivverkets nettsider:

Sjekk også gjerne ut Ola Bjerkås sin bok: Preste- og prostearkiver. En brukerveiledning. Riksarkivaren skriftserie 4 (1997)

 

Moren til Lars, Grete Elisabeth, var uekte og vokste opp i fattigdom og faren var en periode fengslet

 

Bidragsak_00.jpg

Fra Stavanger Amt.  

Pigen Elisabeth Pedersdatter Halland har anholdt om Amtets Resolution til Opfostringsbidrag hos en Person ved Navn Gabriel Nielsen Fædde for et med ham uden Ægeskab avlet Barn, født 27de Mai d. A. Bemeldte Gabriel Nielsen Fæddes nuværende Opholdssted er ubekjendt, men efter Pigens Forklaring var han før Paaske d. A. i Arbeide hos Jens Rusøen, hvor hans 2 Brødre Ole Andreas og Niels Andreas ogsaa paa samme Tid tjente. Lensmanden anmodes derfor om at undersøge, om formeldte Gabriel Nielsen Fædde endnu er i Torvestad Præstegjeld eller hvor han opholder sig, hvorom hans Brødre formodentlig kan give Oplysning. Derhos ønskes opgivet om han er i militair Tjeneste og hvorledes hans Formuesforfatning eller Næringsvei er, samt til hvor stort Beløb De antager at Opfostringsbidraget passende kan bestemmes.  

Stavanger den 28de Novembr 1843.  

…  

Bidragsak_02.jpg
Bidragsak_0.jpg

Til Hr Lensmand Christensen!» 

Stavanger den 28de Novembr 1843

Den i forestaaende Skrivelse omhandlede Dreng Gabriel Nielsen Fædde opholder sig for Nærværende Tid paa Gaarden Risøen i Torvestad Præstegjeld, og ernærer sig der ved Dagarbeide, da han ingen fast Tjeneste har, har er ikke i militair Tjenste, hans Formuesforfatning er meget slet, da han ikke mere er Eiende en Klæderne paa Kroppen. Opfostringsbidraget kan saaledes efter min Formening og efter al Rimelighed ikke bestemmes til høiere en 6 Spd. aarlig; dette er den Oplysning jeg kan meddele paa det høie Amts foreslaaede Skrivelse.  

Grønhoug den 11te December 1843.  

Ærbødigst J. Christensen

 

Faren var fengslet i 1847

Skjermbilde 2024-01-18 152817.png
Oppslag i Den Norske Rigstidende 2. januar 1847 s. 4 der saker pådømt i Høyesterett kort omtaltes. No 112. Hielm - som befalet Actor mod Dunker - Gabriel Nielsen, tiltat for Overtrædelse af Criminallovens Cap. 21 § 1 og 6. (Skriftlig behandlet.) 

Ved den af Christiansands Stiftsoverret, under 29de Juli 1846 afsagte Dom, som Actor havde indstævnt til yderligere Paakjendelse, var kjendt for Ret: Underrettens Dom vør ved Magt at stande. Og ved den af constitueret Byefoged i Stavanger, Candidatus juris Carsten Smith den 3die Juli 1846 afsagte Dom, var kjendt for Ret:

Tiltalte Gabriel Nielsen bør for Overtrædelse af Criminallovens Cap. 21 § 1 og 6, at hensættes til Fængsel paa Vand og Brød i 20 Dage med lovlig Mellemfrist paa sædvanlig Fangekost. Saa bør han og at betale alle af hans Arrest og denne Sag lovlig flydende Omkostninger samt Erstatning til Guldsmed Lauris H. Dahl 2 Spd. 10 sk., til Jacob Jacobsen 1 Spd. 8 sk. og til Hjulmager Jacob Riis 60 sk.

Dom: De ergagne Domme bør ved Magt at stande. I Salarium til Actor for Høiesteret, Advocat Hielm, betaler Tiltalte Gabriel Nielsen 8 Spd.
Fengsel på bestef.jpg
1847 SASTA/A-101527/Oa/L0009/ 0002 protokoll Stavanger Arresthus1845-1865
 • LøbeNo: 64. 
 • Straffangens Navn og Stand: Gabriel Nilsen af Feda Arbeidsmand 
 • Naar indkommet: den 20 April 1847 klo 9 Em  [Ettermiddag]             
 • Med hvad hiemmel og for hvilke Forbrydelser eller Lovovertredelse samt hvor den er begaaet: Ifølge Høiesterets dom. 
 • Straffens Art og udstrekning: med 20 dagers Fængsel paa Vand og Brød 
 • Naar udgaaet: den 14de Mai 1847 Kl. 9 Em. 
 • Beløpbet af alle af den stedfundne Fængslings skyldende Omkostninger: beløbet af samtlige Omkostninger 24 dage 1-68 (1 daler 68 sk) Arrestlocalets  betaling 1-17

Noen flere kilder til Grethe Elisabets liv

De første guttene på Waisenhuset i 1877

1. Oluf Edvard Bergkvist
2. Ole Karl Marcelius
3. Axel Kristinius
4. Karl Johan
5. Ingebert
6. Johan Ingvald Alfred
7. Peder
8. Jakob
9. Arnt
10. Anton Andreas
11. Monrad
12. Lars
13. Johan Sevrin
14. Ole Gabriel
15. Johan Nikolai
16. Ludvig
17. Ole Gabriel Eidland
18. Johannes Folkvor
19. Peder Bertinius
20. Elling Olai
21. Karl Bore
22. Theodor
23. Helge Andreas

Rutinene nedenfor er hentet fra Lars Oftedals bok Bethania-Kvartalet (1885). 

Bethania-Kvartalet ; Dissenterlovsagen ; Vanvidets Dage, eller De høikirkelige Opraab til Kamp mod Kirkestyrelsen (nb.no)

Gutterne staa op Kl. 6, reder sine Senge, vasker sig og støve Soveværelserne, Gangene og Skoleværelserne. 4 Gutter om Gangen har Støvningen hver sin Uge. 1 Gut opnævnes til Tilsynsmand og staar ansvarlig for at Støveredskaberne blive satte paa sin Plads. Kl. 7 a 7 1/2 spises Frokost, bestaaende af Brød brukket i Melk. Naar alle har spist synges et Salmevers, læses et Stykke af Guds Ord og en af os Lærere beder Gud om hans Naade og Velsignelse til Dagens Gjerning. Fra 8-12 holdes Skole. Kl. 12 spises Middag, baade Voxne og Børn ved et Bord og af de samme Retter. Efter en god Times Legetid i Gaarden eller ud paa Marken, sendes Gutterne paa forskjelligt Haandarbeide indtil Kl. 4 1/2 da de kaldes ind til Mellemmad, der bestaar af Smørogbrød og Karvethe. Derefter faa Gutterne Lov at lege i Gaarden en Tid og saa tages fat paa Lexerne, indtil de er lærte. Kl. 7 a / 1/2 spises Aftensmad, Brød, hvorefter Andagt som ved Frokostbordet. Naar der om Aftenen er nogen Tid tilovers, benyttes denne til underholdende Fortællinger, afvexlende tildels med Sang. Disse Stunder kan ofte være meget morsomme. Kl. 8 1/2 a 9 gaar Gutterne til Senge. En af Lærerne er altid tilstede naar de lægger sig. Efter at et Aftensuk er læst af en af Gutterne, slukker Læreren Gassen og forlader Værelset. 
Ved Spisebordet er al Sludring og Snak forbudt. Den, som ønsker noget, reiser sig eller rækker Haanden op og frembringer sin Begjæring høit og klart. De maa reise sig ordentlig fra Bordet, idet de med Ansigtet vendt mod os Lærere i en sømmelig Tone sige: "Tak for Maden!" Derpaa forlade de Række efter Række Spisesalen. Det har kostet Møie at faa dem til at gjøre dette nogenlunde ordentligt. 
Onsdag og Lørdag Eftermiddag tager en af os Lærere en Tur med Gutterne til Emaus, hvor de morer sig efter bedste Evne. Om Sommeren tager Gutterne Søbad derinde. De fleste svømmer udmærket og dukker som Kobunger. 
Søndagmorgen er alle tilstede ved Morgenandagten i Bethania, og naar de ikke gaar i Kirken, gjennemgaaes Evangeliget med dem hjemme. Søndagen er den Dag, som skaffer os mest Bryderi. Havde vi havt en Del passende Læsning, vilde det have hjulpet meget til at gjøre Søndagen mere stille og hyggelig for os; det, vi har af Bøger, er saa lidet passende for Børn. Kanske nogen af Vaisenhusets Venner kommer os ihu i denne Henseende. Dette er i Korthed Hovedtrækkene i for Livet i Vaisenhuset".
Hver Sommer har alle Børnene en Ferietur rundtom paa Landet en 4-5 Uger derhen, hvor Stiftelsens Venner ere saa opofrende at ville ehrberge 1 eller 2 af dem. 

Moren og søsknene i Norge - Hva kan statlige folketellinger og kommunale ligningsmanntall fortelle om levde liv?

De statlige, landsdekkende folketellingene inneholder opplysninger om alle personer som bodde i Norge på en bestemt dato i et bestemt år.  Slik sett gir en folketellingen et situasjonsbilde. Den inneholder informasjon om hvem som bodde sammen på telletidspunktet og om hvilke relasjoner det var mellom dem.

Informasjonsinnholdet i de ulike folketellingene varierer noe, men de som det vil være aktuelle å se nærmere på her, inneholder: navn, alder, stilling i husstanden, yrke og fødested. I enkelte vil det også være mulig å finne andre opplysninger som fødselsdato, trossamfunn og statsborgerskap. 

De landsdekkende folketellingene fra 1865, 1891, 1900, 1910 og 1920 er transkribert og søkbare på Digitalarkivet. Det gjelder også bytellinger fra 1875 og 1885. I tillegg er de originale skjemaene skannet. 

Flere lokale og kommunale tellinger som blant annet er foretatt med tanke på beregning av skatt og bruk av stemmerett ved valg, er også skannet, men disse er oftest ikke søkbare siden de ikke er transkribert.

Statlige folketellinger

1910-folketellingen for Stavanger viser at moren til Lars, Grete Elisabeth, og brødrene Martin og Karl var bosatt i en kvistsleilighet i Nordbøgaten 10 sammen. Der hadde de to værelser, et kjøkken, men ikke eget bad. Den årlige husleien var på 100 kroner. 

Av 1920-folketellingen går det frem at adressen til Grete Elisabeth og Martin var Hjelmelandsgaten 35. Samme sted er også datteren Regine Væhle registrert, men av det utfylte skjemaet går det tydelig frem at hun bare var på besøk. Hennes faste adresse var Grua stasjon på Gjøvikbanen.

Kommunale folketellinger 

Ligningsmanntallet for Stavanger kommune ble i perioden 1894-1916 opptatt i desember og januar, altså delvis før og etter årsskiftet. Dette ble brukt av ligningsvesenet for å beregne skatt, og det fungerte som et manntall over innbyggerne i forbindelse med kommune- og stortingsvalg.

Ligningsmanntallet for Stavanger for 1908 gir dermed et innblikk i hvordan det foregående året har vært for familien Jørgensen. Andreas døde sommeren 1907 og hadde på det tidspunktet manntallet ble utarbeidet, altså i desember 1907 og januar 1908, vært død i et halvt år. Ligningsmanntallet for Stavanger for 1908 sier noe om hvor familien  har vært bosatt i 1907, hvor gamle de ulike familiemedlemmene er og hvilke yrker de har.

Oversikt over adresser i statlige og kommunale folketellinger

Grete Elisabeth sine bostedsadresser

Karsten_ungdom.jpg
Karsten Rødders konfirmasjonsbilde tatt høsten 1915. Bildet er i privat eie, men er tillatt publisert i denne nettutstillingen.

Den nær femten år gamle arbeiderklassegutten, Karsten Rødder, forlot Stavanger og hjemlandet Norge i 1915 til fordel for Amerika. Ulike kilder gir ulike indikasjoner på hvilke motiv og beveggrunner som kan ha medvirket til dette valget.

Karsten ble født i Stavanger 7. mai 1901 av foreldrene Ivar og Jorine Rødder. I oppveksten var faren i lange perioder fraværende fordi han seilte til sjøs. Karsten hadde en ett år eldre søster, Magnhild Ovidia. Da han var to år, ble han storebror til Ivar Johannes som bare ble rundt to uker gammel. Etter hvert fikk han også flere søsken. 

Jorine_Magnhild_Karsten.jpg
Fotografi tatt hos Olaf Herseth som holdt til i Kongsgaten 22 i Stavanger. Dette er i privat eie, men er tillatt publisert i denne nettutstillingen.

Da Karsten, kort tid etter å ha fylt elleve år, ble sendt til skolehjem på Lindøy utenfor Stavanger, fikk han en ny hverdag uten familien rundt seg.

Elevene der, kun gutter i alderen 10-16 år, kom i hovedsak fra Stavanger og omegn, men skolehjemmet tok også imot elever fra andre kanter av landet, særlig fra Agder og Hordaland. Bakgrunnen for at elevene ble sendt til Lindøy, var i henhold til kriminallovens kapittel 6 § 8 eller at kommuner eller privatpersoner tok kontakt med anstalten. Formålet var nedfelt i § 2 i Plan for Lindøens Opdragelsesanstalt Stadfæstet ved høieste Resolution af 8de Juni 1888:  "[…] ved Undervisning, ved passende Arbeide og Beskjæftigelse og idethele ved en i kristelig Aand ledet Opdragelse at uddanne saadanne Gutter til hæderlige og nyttige Medlemmer af Samfundet."

Bakgrunnen for at Karsten ikke lenger fikk lov til å bo hjemme, var tyveri. I elevprotokollen har bestyreren på Lindøy skolehjem, Henrik Storstein, notert at: "tyverier. - Slet selskap angis at være væsentl. grund for indsættelsen."

Etter to opphold der på til sammen over to og et halvt år, tok Karsten hyre til sjøs. Det samme valget hadde faren hans tidligere tatt, og mange gutter på Karstens alder gjorde gjerne det samme. Det er også verd å merke seg at 15 prosent av de 61 guttene som var utskrevet fra Lindøy i perioden 1907-1913 utvandret, de aller fleste til Amerika og én til Australia.

Karsten forlot fødebyen Stavanger kort tid etter konfirmasjonen og utskrivingen fra skolehjemmet. Kanskje var motivet hans å komme seg til Amerika og forsøke å få seg en utdanning slik han selv senere har fortalt? Kanskje handlet det mest om å bli selvstendig slik at farens meninger om og planer for fremtiden hans ikke ville bli en realitet? Bestyreren på Lindøy har notert seg at Karsten hadde store planer, og at han kunne være kunne være egenstridig og oppfarende hvis han ikke fikk det slik han ønsket. Av bestyrerens dagboksnotater går det klart frem at han hadde stor interesse for språk og litteratur. I fritiden leste han tysk språk, tegnet, arbeidet med skoleavis og skrev på en fortelling med tittelen "Edgar". 

Skoleprotokoll_Karsten_Lindøy.jpg
Karsten Rødder er registrert som elev nummer 81 i elevprotokollen for Lindøy skolehjem. Arkivreferanse: Statsarkivet i Stavanger, Lindøy skole, Elevprotokoll 1907-1917, SAST/A-102055/F7Fb/Fba/L0001

Hvilke tanker og forestillinger hadde Karsten om hvordan livet i USA ville være og om hvilke muligheter og utfordringer det ville by på? På hvilket tidspunkt var det han bestemte seg for å ikke vende tilbake til fødebyen Stavanger igjen med det første? Det reelle valget tok han da skipet han var smøregutt på, Solveig Skogland, lå til kai i Portland i USA i april 1916. I virkeligheten var valgte kanskje tatt allerede da han mønstret på skipet i romjulen 1915 eller enda tidligere. Det er i det minste det han selv har fortalt i ettertid.

To år etter han vendte tilbake til Norge som 66-åring, fortalte Karsten følgende om hvordan han havnet i Amerika i ung alder (Avskrift fra notat av 30. juli 1969 blant Karsten Rødders etterlatte papirer i privat eie.): 

Den gamle historie. Meningsforskjell mellom far og sønn. Han var maskinist og ville at jeg skulle følge i hans fotspor. Jeg var allerede den gang litterært interessert og ønsket meg en videre skolegang. Far hadde tilbragt seks-syv år i Amerika i fruktfarten og på lakene. Han var begeistret for de muligheter dette fabellandet bød på, og jeg skjønte at jeg måtte se å komme meg dit over hvis det i det hele skulle bli noe alvår av skolegangen. Dette var i 1915. Jeg var fjorten år og konfirmert. Akkurat på dette tidspunktet var byen bunnskapt for skibsmannskaper. Jeg søkte hyre som oljer eller maskingutt. Jeg gikk på hyrekontoret hver dag i fjorten dagers tid og etter en del betenkeligheter fikk jeg en dag beskjed at jeg kunne få hyre med en haugesundsbåt som skulle til Amerika for å hente en hvetelast for Amsterdam. Det var bare et aber, jeg måtte bringe en skriftlig tillatelse fra far. Den fikk jeg. Jeg nevnte ikke til far hvor båten skulle hen. Alt jeg forklarte var at den lå i Belfast og at den nettopp var overtatt fra et gresk rederi.  [...]

Av dokumenter etter Karsten Rødder og fra avisartikler han har skrevet, går det frem at han skal ha hatt 33 cent i lommen da han, uten tillatelse, forlot skipet i Portland i Maine. Noen spor av hva han foretok seg de første årene i USA finner vi også i Lindøy-arkivet. I januar 1917 sendt han brev til bestyreren fra Portland. Han fortalte at han sommeren 1916 hadde arbeidet og spart seg opp penger slik at han om høsten kunne gå på en forberedelsesskole. I forbindelse med at han ønsket å starte på en "Grammarschool" for å ta videre utdanning, bad han bestyreren om en attest. 

Karsten fortsatte utdanningen på Portland High School og Columbia University. Etter at denne var fullført, fikk han jobb som reporter for Brooklyn Times. I tillegg skrev han artikler for Brooklyn Eagle.

Han fikk etter hvert ulike redaktørstillinger i Brooklyn Citizens før han i 1940 gikk over til Nordisk Tidende. Dette var den største og mest innflytelsesrike norskspråklige ukeavisen utenfor Norge. Under andre verdenskrig fungerte avisen som et halvoffisielt organ for den norske regjeringen i eksil. På tampen av yrkeskarriæren ble Karsten redaktør i avisen.

Karsten Rødder ble værende i Amerika i 50 år, men valgte å flytte tilbake til Norge i 1967.

Les mer om Karsten Rødder i nettutstillingen Utfordrende oppvekst. Der er flere kilder som kan bidra til å kaste lys over hans liv.

I faktaboksene nedenfor blir to kildetyper nærmere presentert: 

Hva kan kirkebøkene fortelle om Karsten Rødder og hans familie?

I kirkebøkene har presten notert de ulike lovpålagte oppgavene han har utført. Bøkene inneholder dermed blant annet informasjon om kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Fra 1916 til 1982 førte sokneprestene også fødselsregistre. Alle henvisningene til kirkebøker nedenfor er til ministerialbøker og ikke til klokkerbøker.

 • 1899: Foreldrene hans, Ivar Pettersen Rødder og Jorine Torstensen, gifter seg i sogneprestens stue, altså på hans kontor, i årets første måned. De er da  24 og 20 år gamle. Av opplysningene i kirkeboken fra St. Petri sokneprestkontor går det frem at Ivar på den tiden arbeider som fyrbøter og Jorine som tjenestepike. Han er bosatt på Strømsteinen, og hun på Sølvberget. Ivars far er arbeider Osmund Pedersen, og Jorines tømmermann Torsten Torstensen. 
 • 1900: Året etter får de datteren Magnhild Ovidia. Dåpen hennes finner vi i kirkeboken fra St. Johannes sokneprestkontor. Familien er da bosatt i Jærgata 68. Farens yrke er ikke lenger fyrbøter, men blikkenslager på hermetikkfabrikk. Fadderne er: Kone Gurine Johannesen, arbeidsmann Paul Røder, Pige Karoline Pedersen og blikkenslager Magnus Larsen.
 • 1901: Karsten, eller Karsten Tostrup som var hans fulle navn, blir født. Dåpen er registrert i kirkeboken fra St. Johannes sokneprestkontor. Faren Ivar er på dette tidspunktet hermetikkarbeider, og familien er bosatt i Nedre Dalgate 45. Fadderne er: Kone Marie Olsen, Olufine Johansen, Mekanikus John Svendsen
 • 1903: Karsten blir storebror til Ivar JohannesKirkeboken fra St. Johannes sokneprestkontor viser at han ble hjemmedøpt. Familien bor i Pedersgata 66, og faren Ivar arbeider igjen som fyrbøter. Fadderne er: Kaiarbeider Paul Rødder, Karen Haga, Serina Rødder. Av kirkeboken går det frem at Ivar Johannes dør bare et par uker gammel av en akutt hudinfeksjon forårsaket av bakterier (pemphigus neonatorum).  
 • 1908: Karsten blir storebror til Iverna Jorine noen måneder før han fyller syv år. Dåpen hennes er notert i kirkeboken fra St. Johannes sokneprestkontor. På det tidspunktet har familien husrom i Strømsteinen 22, og Ivar forsørger den ved å arbeide som maskinist. Fadderne er: "Emanuel Hult, Kristine Rasmussen, Forældrene".
 • 1909: Karsten får en lillesøster til, Anna Lorense, et par måneder etter at han selv er blitt åtte år. Av kirkeboken fra St. Johannes sokneprestkontor går det frem at familien er bosatt i Nedre Banegate 22. Foreldrene er faddere i tillegg til farens bror Nicolai Rødder og Anna Svendsen.
 • 1910: Lille julaften 1910 kommer en ny gutt til verden i familien Rødder. Han får navnet Osmund Torstein. I kirkeboken fra St. Johannes sokneprestkontor står det at fadderne er foreldrene samt Karoline Larsen og Emanuel Hult. Familien er fremdeles registrert med bostedsadresse i Nedre Banegate 22, og yrket til hovedforsørgeren Ivar er maskinist slik det har vært de siste årene.
 • 1912: En søster til, Torbjørg, blir født. Fadderne er de samme som sist bortsett fra at Emanuel Hult er byttet ut med Magnus Larsen. Kirkeboken fra St. Johannes sokneprestkontor røper at familien har flyttet fra Nedre Banegate 22 til Pedersgata 115. Den forteller også at Ivar ikke lenger seiler til sjøs, men er hermetikkarbeider. 
 • 1913: Karsten blir igjen den eneste gutten i søskenflokken. Broren Osmund Torstein dør et par måneder før han skulle fylt tre år. I kirkeboken fra St. Johannes sokneprestkontor er dødsårsaken oppgitt å være krampe. Denne er trolig fremkalt av en bakterieinfeksjon i huden (erysipeles extrem.inf ). Han ble begravet fra hjemmet lørdag 11. oktober 1913, klokken 1 på Eiganes.
 • 1914: Karsten blir storebror for sjette gang når søsteren Telma Orlanda blir født. Av kirkeboken fra St. Johannes sokneprestkontor går det frem at fadderne er de samme som da Torbjørg ble født, og at familien fremdeles bor i Pedersgata 115. Ivars yrke er, som ved forrige familieforøkelse, hermetikkarbeider.
 • 1916: Asta Bergliot kommer til verden først etter at Karsten har forlatt hjembyen Stavanger til fordel for et liv i USA. I kirkeboken fra St. Johannes sokneprestkontor er foreldrene oppgitt som faddere sammen med Cecilie Andresen og Martin Andresen. Familiens hovedforsørger, Ivar, har tatt seg jobb som maskinist og seiler til sjøs.
 • 1918: En ny gutt, Ingvar Jordan, blir født i familien Rødder. Han har en bror, Karsten, som ikke lenger bor i hjemlandet som er 17 år eldre. Kirkeboken fra St. Johannes sokneprestkontor forteller at familien ikke lenger har bostedsadresse i Pedersgata 115 slik de hadde ved de fire forrige dåpene. Ivar er registrert som (hermetikk)driftsbestyrer og familien skal være bosatt i Høyland. Fadderne er, i tillegg til foreldrene, Anna og Nicolai Rødder. Den sistnevnte er Ivars tre år eldre bror og hans kone, Anna.
 • 1921: Da søsteren Ruth Synnøve blir født, er det nesten seks år siden Karsten forlot hjemlandet. Av kirkeboken fra St. Johannes sokneprestkontor går det frem at familien bor i Risbakken 13 i Stavanger. Ivars yrke er blikktrykkeriarbeider. Foreldrene er faddere. Det har de vært for alle sine barn siden datteren Iverna Jorine ble født i 1908. De to andre fadderne er styrmann Thomas Kristensen og Dina Kristensen.
 • 1923: Irene Johanne er det siste barnet i søskenflokken. Aldersforskjellen mellom henne og den eldste søsteren, Magnhild Ovidia, er 23 år. Ifølge fødselsregisteret for St. Petri sokneprestkontor skal moren tidligere ha født tolv barn, og ni av disse skal fremdeles være i live. Alle de andre barna til Ivar og Jorine er døpt i St. Johannes menighet. I fødselsregisteret er det notert at de nå skal tilhøre metodistkirken. Ivars yrke er oppgitt å være dampskipsmaskinist. 

Oversikt over prestegjeld og sogn i Rogaland

Hva kan statlige og kommunale folketellinger fortelle om Karsten Rødder og hans familie?

De statlige, landsdekkende folketellingene inneholder opplysninger om alle personer som bodde i Norge på en bestemt dato i et bestemt år. Slik sett gir en folketellingen et situasjonsbilde. Den inneholder informasjon om hvem som bodde sammen på telletidspunktet og om hvilke relasjoner det var mellom dem.

Informasjonsinnholdet i de ulike folketellingene varierer noe, men de som det vil være aktuelle å se nærmere på her, inneholder: navn, alder, stilling i husstanden, yrke og fødested. I enkelte vil det også være mulig å finne andre opplysninger som fødselsdato, trossamfunn og statsborgerskap. 

Folketellingen for 1910 skulle for eksempel omfatte alle personer som mellom 30. november og 1. desember oppholdt seg i en husstand. Det gjaldt også tilreisende og midlertidig fraværende personer.

De landsdekkende folketellingene fra 1865, 1891, 1900, 1910 og 1920 er transkribert  og søkbare på Digitalarkivet. Det gjelder også bytellinger fra 1875 og 1885. I tillegg er de originale skjemaene skannet. 

Flere lokale og kommunale tellinger som blant annet er foretatt med tanke på beregning av skatt og bruk av stemmerett ved valg, er også skannet, men disse er oftest ikke søkbare siden de ikke er transkribert.

Statlige folketellinger

Folketellingen for 1910 viser at familien Rødder er bosatt i kvistetasjen i Nedre Banegate 22. Der har de to værelser og eget kjøkken, men ikke eget bad. Husleien de betaler, er 132 kroner.

Folketelling 1910_01.jpeg
RA, Folketelling 1910 for 1103 Stavanger kjøpstad, 1910, s. 19562
Folketelling 1910_02.jpeg
RA, Folketelling 1910 for 1103 Stavanger kjøpstad, 1910, s. 19564

Av 1920-folketellingen går det frem at Ivar Rødder er registrert som huseier av et ett-etasjes trehus i Risbakken 13. Han jobber på blikktrykkeriet som blikkenslager, og Jorine er husmor. Den eldste datteren, Magnhild, er registrert som hermetikkarbeiderske. De andre seks barna er alle yngre enn femten år.

Lenker til kilder på Digitalarkivet:

Studer gjerne de innskannede originalene av personsedlene i 1920-tellingen:

 

Kommunale folketellinger 

Ligningsmanntallet for Stavanger kommune ble i perioden 1894-1916 opptatt i desember og januar, altså delvis før og etter årsskiftet. Dette ble brukt av ligningsvesenet for å beregne skatt, og det fungerte også som et manntall over innbyggerne i forbindelse med kommune-  og stortingsvalg.

Ligningsmanntallet for Stavanger for 1902 gir dermed et innblikk i hvordan det foregående året har vært for familien Rødder. Karsten ble født 7. mai 1901 og var på det tidspunktet manntallet ble utarbeidet, altså i desember 1901 og januar 1902, rundt et halvt år gammel. Ligningsmanntallet for Stavanger for 1903 sier noe om hvor familien Rødder har vært bosatt i 1902, hvor gamle de ulike familiemedlemmene er og hvilket yrke hovedforsørgeren, Ivar Rødder, har hatt det siste året.

 • 1902: Familien Rødder var bosatt i Nedre Dalgate 45. I Ligningsmanntallet for Stavanger for 1902 er følgende opplysninger innført: Beboerne i husholdning nummer 2 er: Ivar Rødder (28 år), hustruen (h.) Jorine (23 år), Magnhild (2 år) og Carsten (6 måneder). Den borgerlige stillingen, altså yrket til Ivar, er blikkarbeider. Under rubrikken "Anmærkning" er det notert at: "Han har været med 'Jotun' i 6 mnd. som fyrbøder." 
 • 1903: Familien Rødder var bosatt i Pedersgata 66. I Ligningsmanntallet for Stavanger for 1903 er det notert: Personene i husholdning nummer 2 i dette huset er: Iver (Ivar) Rødder (27 år), hustru (H.) Jorine (24 år), datter (D.) Magnhild (3,5 år), sønn (S.) Karsten (2 år). Yrket til familiens forsørger er fyrbøter på skipet S/S Ino.
 • 1904: Familien Rødder; Iver Rødder (28 år), hustru (H.) Jorine (25 år), datter (D.) Magnhild (4,5 år) og sønn (S.) Karsten (3,5 år) var bosatt i Pedersgata 66. Der bodde de ifølge Ligningsmanntallet for Stavanger for 1904 sammen med 33 andre personer. Ivar hadde frem til oktober arbeidet som fyrbøter på på S/S Skaatø, men skal fra november av ha hatt samme stilling på S/S Utstein. Hovedforsørgerne for de andre husholdningene med samme bostedsadresse var: arbeider, fabrikkarbeider, bakermester, bakerlærling, skomaker, malerarbeider.
 • 1905: Familien Rødder; Iver (Ivar) (29 år), hustru Jorine (26 år), datter  Magnhild (5 år) og sønn Karsten (3,5 år) er bosatt i Pedersgata 66. Ligningsmanntallet for Stavanger for 1905 viser at det nå er åtte færre personer på denne adressen sammenlignet med året før. I tillegg til familien Rødder, er det 25 andre personer som bor der, og ni av disse er barn i alderen fra tre til ti år. Ivar skal fremdeles ha arbeid som fyrbøter på S/S Utstein.
 • 1906: Familien Rødder, som fremdeles består av fire personer, har ifølge Ligningsmanntallet for Stavanger for 1906 flyttet fra Pedersgata 66 til Nærstrandsgata 9. Der bor de sammen med familiene Jonassen, Pedersen og Sørensen. Johannes Jonassen er los for Bergenske Dampskibselskab, Kristoffer Pedersen er løsarbeider, Lars Sørensen er førstemaskinist og Ivar Rødder arbeider som fyrbøter slik han har gjort i flere år. 
 • 1907: Familien Rødder har endret bostedsadresse nok en gang. Av opplysningene i Ligningsmanntallet for Stavanger for 1907 går det frem at de nå bor i Nedre Banegade 22. I samme hus bor også familien Hult som har fire barn i alderen halvannet til syv år. Familiefaren, Emanuel, har slik som Ivar Rødder, arbeidet som fyrbøter, men han skal ha kommet hjem fra Amerika i april og fra juni fått arbeid på Stavanger Støberi og Dok. Ivar jobber ikke lenger som fyrbøter, men som maskinist på skipet S/S Laksen
 • 1908: Familien Rødder består fremdeles av fire personer med bosted i Nedre Banegate 22. Ifølge Ligningsmanntallet for Stavanger for 1908 skal Karsten være 6 år og søsteren Magnhild 7,5 år på registreringstidpunktet. Ivar skal ennå ha arbeid som maskinist på S/S Laksen.
 • 1909: Familien Rødder skal ifølge Ligningsmanntallet for Stavanger for 1909 ha samme bostedsadresse for de foregående årene, men den skal ha blitt utvidet med ett medlem til, Iverna (Ivarna) på 6 måneder. Familieforsørgeren, Ivar (eller Iver som er notert i manntallet), skal ha skiftet jobb fra maskinist til blikkslager. Det innebærer at han ikke lenger seiler til sjøs og er borte fra familien i lange perioder. Under "Anmærkninger" er det notert at han var "med S/S Laksen, til novbr 07, ledig til 16de mai 08 fra den tid paa bliktrykkeriet". En kan regne med at familien må ha hatt det relativt krevende økonomisk de seks månedene Ivar var uten arbeid.
 • 1910: Med en datter til, er familien Rødder blitt utvidet fra fem til seks personer. Ligningsmanntallet for Stavanger for 1910 viser at Ivar hadde arbeid på blikktrykkeriet frem til 3. desember 1908. Etter den tid har han vært arbeidsledig, men han har arbeidet med en nøkkel til åpning av hermetikkbokser. Dette arbeidet har ikke gitt noe økonomisk utbytte.
 • 1911: Den økonomiske situasjonen for familien må fremdeles være vanskelig. I Ligningsmanntallet for Stavanger for 1911 står det at Ivar igjen over tid har vært arbeidsledig: "Har været et par maaneder med en rægebaad, den øvrige tid omtrent ledig paa bliktrykkeriet fra juni."
 • 1912: Økonomien i familien Rødder har kanskje bedret seg noe siden forrige registrering. Ifølge Ligningsmanntallet for Stavanger for 1912 skal Ivar ha hatt arbeid på blikktrykkeriet fra juni 1910. Det er notert at familien har flyttet til Pedersgata 115.
 • 1913: Ivar er i Ligningsmanntallet for Stavanger for 1913 registrert som hermetikkarbeider på blikktrykkeriet, men har vært ledig i streiken.  
 • 1914: Medlemmene i familien Rødder er Iver (Ivar) (39 år), hustru Jorine (35 år) og de fem barna: Magnhild (13 år), Karsten (12 1/2 år), Ivarna (6 år), Anna (4 1/2 år) og Thorbjørg (1 år). I Ligningsmanntallet for Stavanger for 1914 står det følgende under "Anmærkninger: Fra 1/1 13 til 19 Juli paa Bliktrykkeriet. Fra 19/7 ombord i 'Ternen' i 3 Månder - Baaden fisket ikke - bare slæbte etter feite [?] Brisling efter den Tid ledig." 
 • 1915: Familien Rødder har fått et nytt medlem, Telma. I Ligningsmanntallet for Stavanger for 1915 er det også oppført at Ivar er fabrikkarbeider på blikktrykkeriet. 
 • 1916: Familien på åtte har fått nok et medlem ut i arbeid. Av Ligningsmanntallet for Stavanger for 1916 går det frem at eldstedatteren, Magnhild på 15 1/2 år, er blitt fabrikkarbeider på blikktrykkeriet der faren jobber.

 

Hvilke andre arkivkilder har vi til å få kunnskap om Karsten Rødders liv før han bosatte seg i USA?

 Se også nettutstillingen Utfordrende oppvekst der en del kilder fra disse arkivene er brukt og vist frem.

 

Overalt hvor norske utvandrere har slått seg ned og dannet egne samfunn av noen størrelse, har det vært tre institusjoner de straks satte sine krefter inn på å skape. Først reiste de sine egne kirker. Nesten like maktpåliggende var det for dem å skape sine egne norske skoler – og så kom det neste ledd i deres samholdsarbeide i det fremmede – pressen. Med en ukuelig optimisme ble det skapt norske aviser på fjerne utposter – et håndskrevet blad på Madagascar, en norske avis i Durban som utkom regelmessig helt til den annen verdenskrig – og selvfølgelig først og fremst i de norske sentre utover hele Amerika. Allerede i 1847 utkom den første rent norske avis i USA – det var Nordlyset i Wisconsin [...]. 
Karsten Roedder i Johan Hambros radioprogram Dagens bok mandag 24. mars 1869 kl. 1815. der boken til Roedder: Av en utvandreravis' saga. Nordisk Tidende i New York gjennom 75 år" var tema. Se oppslag i Dagbladet 24.mars 1969 s. 14.
Reichwalds.jpg
Passfotoene fra søknadene til Jakob og Jeanette Reichwald om oppholdstillatelse i Norge. Arkivreferanse: Stavanger politikammer Hcb - Fremmedsaker 1938-1939, Hcb L0002

Det jødiske ekteparet Jeanette og Jakob Reichwald kom til Stavanger som politiske flyktninger fra Wien i desember 1938. Etter at Østerrike ble en del av Tyskland i mars i samme året, ble situasjonen for den jødiske befolkningen stadig mer uholdbar, og mange flyktet. I Stavanger bodde Jeanette sin seks år yngre søster, Rösi. Hun hadde vært bosatt der siden hun giftet seg med Julius Fein i 1917. Rösi og Julius var svært bekymret for Jeanette og Jakob, og ønsket at de skulle komme å bo hos dem.

0017.jpg

 

De søkte også om at nevøen deres, Hans, kunne få komme til Norge. Han hadde på midten av 1930-tallet bodd ett år hos dem mens han var elev ved Stavanger elementærtekniske dagskole. Broren, Wilhelm, hadde de adoptert i 1936. Våren 1938 bestod han svenneprøven i skredderfaget, og 17. mars fikk han utdelt svennebrevet. Dette skjedde under en seremoni i Håndverkerhallen i Stavanger der 47 svenner var samlet sammen med slekt og venner. Christian S. Oftedal, redaktør i Stavanger Aftenblad, holdt festtale, og politimester Ola Kvalsund delte ut alle svennebrevene. I avisen Stavangeren, der denne hendelsen er omtalt, kan vi på samme side se bilder av at Hitler kjører inn i Wien og at tyske tropper inntar byen.

Sommeren 1938 fikk både Wilhelm og Hans innvilget oppholdstillatelse her til lands, men foreldrene hadde ennå ikke fått det. Søknadsprosessen som Rösi og Julius var initiativtakerne til, var krevende. Politiet i Stavanger var ikke positivt innstilt. På saksomslaget står følgende kommentarer:

Av hensyn til konsekvensene finner jeg ikke å kunne anbefale at søknaden om opholdstilladelse for Jack og Jeanette Reichwald blir innvilget. Stavanger politikammer 23/8 1938
A. Lahlum.
Pfm.

Hvis foreldrene også får opholdstillatelse vil ekteparet Fein således ha opnådd opholdstillatelse for 34 utlendinger, som før eller siden kan komme til å falle det offentlige til byrde. Stavanger politikammer, 3. oktober 1938. Erling Oftedal insp. Eilert Arff pfm..

I første omgang ble søknaden om oppholdstillatelse avslått, men Rösi og Julius gav seg ikke. De søkte på ny. Den 30. september sendte de søknad til Justisdepartementet der de viste til de to foregående avslagene som Centralpasskontoret, etter innstilling fra politimesteren i Stavanger, hadde gitt i august og september. De viste til at argumentasjonen ikke holdt mål: "Holdbarheten av denne argumentasjon taler for sig selv."

0024.jpg
0025.jpg
0026.jpg

Høsten 1938 dro Rösi til Oslo for å snakke med saksbehandleren der og for å komme i kontakt med sentrale politikere. En måneds tid før oppholdstillatelsen ble innvilget, skrev daværende utenriksminister, Halvdan Koht, til justisminister Trygve Lie: "Eg trur politiet i Stavanger er for mistenksamt i dette tilfellet. Men sjå på det". 

Søknadsprosessen tok på. I et brev til Centralpasskontoret datert 12. november 1938 skrev Julius avslutningvis følgende: "Men da det enda ligger uten avgjørelse, tør jeg  høfligst be Dem stille Dem imøtekommende og innvilge min søknad, så  mine slektninger kan forlate Wien snarest mulig, da de lider stor nød. Min hustru er aldeles sammenbrutt da hun lider med sin familie og vi kan hjelpe dem. Av den grund ønsker jeg en hurtig avgjørelse. Ærbødigst Julius Fein"

Søknaden ble tilslutt innvilget. Ekteparet Fein var lettet over å få svogeren og svigerinnen bort fra det politisk utrygge og økonomisk svært vanskelige livet i Wien. De var av den oppfatning at de kunne tilby dem et trygt liv i sitt hjem Stavanger. Jeanette og Jack kom til Norge 13. desember 1938, en måneds tid etter at de fikk gjennomslag på søknaden. 

Rösi og Julius – mennesker med samfunnsengasjement

Parallelt med å søke om statsborgerskap for søsteren og svogeren holdt både Rösi og Julius taler, foredrag og innlegg om blant annet jødespørsmålet og den politiske situasjonen i Europa. I forbindelse med at en tsjekkisk handelsdelegasjon besøkte Norge høsten 1938 og sekretæren, visepresident for det tsjekkiske eksportintituttet, dr. Kose, var i Stavanger, holdt hun en tale i Vennenes samfunn. Hun innledet med å si at hun var den eneste tsjekkeren i Stavanger før hun gikk over til å kommentere dagens politiske situasjon i Tsjekkia, og relasjonen mellom Norge og Tsjekkia: 

Etter min mening er det ingen forskjell mellem disse folkeslag, til tross for den latterlige raseteorien.

Jeg vet også at vårt folk kjenner Norge fra dets forfattere, Ibsen, Bjørnson, Hamsun, Bojer, Sigrid Undset o.s.v., og hvem i Tsjekkoslovakia har vel ikke hørt komposisjoner av Grieg, Svendsen og Sinding? Men dette er ikke nok. Norge må man se, lære å kjenne det, og opleve det. I de 21 år jeg nu har bodd i landet, har jeg hatt anledning til å se forskjellige deler av dette vakre og vidunderlige land, men jeg har ikke bare lært å kjenne landets naturlige herligheter, men også det norske folk, dets høie kultur og store gjestfrihet. Gjestfrihet føler enhver nordmann som en kristenplikt.

Jeg har her funnet mitt annet fedreland, og kan med opriktig hjerte og god samvittighet synge: "Ja, vi elsker dette landet". 
På den annen side må tsjekkoslovakene og alle vi sørge for at også det norske folk kan lære det tsjekkoslovakiske folks høie kultur og dette lands naturherligheter å kjenne. På dette område er der dessverre blitt forsømt meget. 

Jeg har jo efter mine svake evner, både i aviser og foredrag forsøkt å spre oplysning om dette. Det er nu imidlertid gjort det første offisielle skritt, og jeg håper at flere vil følge.  

Tilslutt ber jeg Dem, herr doktor, å hilse mitt gamle, kjære hjemland og si til våre landsmenn, at også vi som lever i våre nye hjemland, følger med angst og sorg vårt kjære fedrelands skjebne, og ber Gud, at han beskytter det mot den fryktelige fare som truer det. "Sannheten seirer". (Dette er det tsjekkoslovakiske folks motto.)

Julius holdt foredrag om jødenes historie 26. november 1938 da foreningen Madlalaget hadde møte på Fredtun. I avisen 1ste Mai stod det følgende: 

Foredragsholder var Julius Fein og det emnet som ble behandlet var jødenes historie på bakgrunn av det som foregår i Tyskland i disse dagene. Så aktuelt som dette spørsmålet er nå ble foredraget fulgt med den største oppmerksomhet og flere nyttet høvet til å stille taleren spørsmål etterpå. Et forslag om å foreta innsamling til flyktningene vant tilslutning og det kom inn kr. 15.15 som vil bli sendt Nansenkontoret. [...] 
 

Tiden i Stavanger før 9. april 1940

Det er få arkiv- og aviskilder som forteller om hvordan hverdagen til Jakob og Jeanette i Stavanger var. Den første tiden bodde de hos Rösi og Julius i Figgjogata 11 i Stavanger. Den eldste sønnen deres, Hans, giftet seg med Edith Rabinowitz hos Byfogden i Bergen 21. november 1939. Vielsen er også notert i kirkeboken til presten i Kristiansand hvor de først bosatte seg, og Hans overtok som styreformann i svigerfarens aksjeselskap, City Dress Magasin A.s. Siden flyttet de til Bergen der Hans tok handelsutdanning 

borgerlig vielse_god k.jpg
 

Både Kristiansand og Bergen var et stykke fra Stavanger, men likevel ikke så langt borte at de ikke kunne besøke hverandre og holde en viss kontakt. Da lille Harry kom til verden i november 1940 og Jeanette og Jakob ble besteforeldre, var Norge ikke lenger et fullt så trygt og fredelig sted som det var da de kom dit. 

Arrestasjonen og deportasjonen 

Høsten 1942 ble livet snudd litt på hodet for både familiene Reichwalds og Fein. Jakob, Hans og Julius ble, sammen med svært mange andre mannlige, norske jøder, arrestert. To dager etter arrestasjonen søkte Edith, om å få flytte med sønnen på to år til Stavanger. Der ville hun bo sammen med svigermoren i Figgjogata 11. Grunnen til at hun ønsket å flytte, var at hun ikke hadde noen familie eller pårørende i Skånevik. Statspolitiet innvilget søknaden i starten av november under forutsetning av at hun ville melde seg daglig for politiet i Stavanger. 

Arrestasjon Hans_god kvalitet.jpg
Jøde Hans Reichwald, Skaanevik, arrestert 26.10.1942. Hustruen Edith Reichwald paalagt dalig meldeplikt fra 26.10.1942. På den ppfølgende siden står det: "Etter å ha mottatt saken er Edith Reichwals reist fra Skånevik til Stavanger overensstemmende med hvad der er anført i dok. 8."

Oppholdet i Stavanger ble kortvarig. En måned etter at de mannlige familiemedlemmene ble arrestert, stod arrestasjon av kvinner og barn for tur.

Fangekort_Jeanette.jfif
Fangekortet til Jeanette Reichwald.
Mottakelsesprotokoll_Bretvedt_god K.jpg
I mottakelsesprotokollen til Bretveit fengsel er det registrert at Jeanette Reichwald ankom dit den 27. november 1942 klokken 14. Da hadde hun med seg rasjoneringskort og 162,38 kroner.

Etter et par måneder på Bredtvet, ble de sendt ut av Norge. Neste stopp var de tyske konsentrasjonsleirene. De kom verken Jeanette, Edith, Harry, Rösi, Jakob, Hans eller Julius tilbake fra.

Jacob Reichwald_død.jpeg
Arkivreferanse: Riksarkivet, Sentralpasskontoret/Statens utlendingskontor, RA/S-1561/C/Cf/L0483: Reeskamp, Dirk Johannes - Reihertora, Libuse, 1917-1987, s. 1805

 

Les mer om tematikken

Søknad om oppholdstillatelse

 

0002.jpg
Første siden av søknaden om oppholdstillatelse.
Hele saken får du opp her. 

Studer hele søknaden

Julius Fein sin søknad om å bli norsk statsborger

Julius Fein kom til Norge i 1904. Etter å ha vært bosatt ulike steder i landet, søkte han i 1923 om å bli norsk statsborger. Les om Julius Fein sin første tid i Norge i nettutstillingen Jødeauksjoner.

Skjermbilde 2024-01-19 122741.png
Julius sin søknad om statsborgerskap fra 1923. 

Avisdebatt om jødiske flyktninger i 1938

Østerrikes utslettelse.

Utenriksetaten slåes sammen med den tyske.

Hitler i Wien.
Aksjonen mot de jødiske statstjenestemenn er i full gang, sier Havas korrespondent i Wien. En mengde jødiske tjenestemenn har allerede fått avskjed og er erstattet med nasjonalsocialister.
 

Flukt og pengeuttagning hindres. 
Fra Wien telegraferes til N.T.B. at der er truffet omfattende forholdsregler for å hindre kapitalflukt fra Østerrike. [...] Justisministeren offentliggjør en forordning som avsetter alle jødiske dommere og statsadvokater i Østerrike. 

[...]


Stigende strøm av flyktninger fra Østerrike. 
Fra Budapest telegraferes til tysk telegrambyrå: Der er truffet nye skjerpede forholdsregler ved den østerrikske-ungarske grense fra politiets side for å stanse den stadig stigende strøm av flyktninger fra Østerrike. Avisene meddeler at til tross for den grensesperring som blev gjennemført den 11. mars er der kommet en mengde jødiske flyktninger fra Østerrike til Ungarn. Efter at de skjerpede kontrollforholdsregler var gjennemført den 11. mars har det ved den østerrikske-ungarske grensen stått en uendelig rekke biler med 1200 flyktninger, jøder som hovedsaklig består av bankierer og store industriledere. 

Utdrag fra artikkel i Bergens Arbeiderblad tirsdag 15. mars 1938 s. 6

Lukk døren op - plei ham!
Tusener av jødiske flyktninger står utenfor døren til Norge og ber om å få komme inn i landet og få midlertidig ly for høststormene som har rammet dem. De er jaget overbord fra de statsskib hvor de lenge var sterkt plaget, nu holder de på å gå under i det frådende hav. De ber om å få komme inn i Henrik Wergelands og Fritjof Hansens land, men døren er av nordmenn stengt. Skal de omkomme i snestormen, mens vi sitter lunt innenfor den lukkede dør, eller skal de drukne i det frådende hav, mens vi ror vår båt i trygg havn? Det er uverdig av Wergelands og Nansens folk å stenge døren for de jødiske flyktninger, personlig føler jeg det som en skam og vanære å være kristen nordmann innenfor denne lukkede dør.
jeg vil på det instendigste henstille til våre ansvarlige myndigheter å åpne døren. Tsjekoslovakia bragte ofret for fredens skyld. Norge bør bringe ofret for flyktningenes skyld. Vistnok er vår båt liten og huset ikke stort, men der er ennu rum og vi har ikke rett til å ro fra de druknede sålenge der er plass i båten, eller stenge herbergets dør når der ennu er rum. [....] Haugesund 2. oktober 1938. Adolf Sandvik. Utdrag fra debattinnlegg i Haugesunds Avis torsdag 6. oktober 1938 s. 3

Jødene i Østerrike flykter til Sveits.
De smugles over grensen med direkte støtte av tyske myndigheter. 
Zürich (AP): Det er i den siste tiden blitt smuglet inn tusenvis av jøder og andre folk som nazistyret ønsker å bli kvitt, ut av Østerrike og over grensen til Sveits. Denne smuglingen foregår med direkte støtte av de tyske myndigheter og har tatt en slikt omfang at det sveitsiske justisdepartement har måttet sende ut følgende meddelelse: I de siste netter er igjen tallrike flyktninger fra Østerrike gått over østgrensen. Også tilstrømningen over nordgrensen fortsetter. På den annen side er mulighetene for disse flyktningenes videre reise meget små. [...] Utdrag fra avisartikkel fra 1ste Mai, onsdag 24. august 1938 s. 5

Skal 4-5000 sudettyske flyktninger, uten at vi rører en hånd, stilles mot muren? 
Manende appell fra Odd Nansen om hjelp: Situasjonen er fortvilet. Sendes disse flyktninger tilbake til Tyskland er døde dem viss.
Folk hadde bedt Nansen ikke å nevne jødene i foredraget. Men ingen som vil be om hjelp til flyktningene kan dekke over deres grufulle tragedie i Tyskland.
Studentersamfundet i Bergen og Bergens Reklameforening fikk fullt hus til sitt møte i Handelens og Sjøfartens hus igåraftes, hvor arkitekt Odd Nansen talte om "Samfundets stedbarn, flyktningene og de statsløse". Foredragsholderen blev introdusert og ønsket velkommen av dr. Edv. Hambro, som uttalte at det iallfall var ett godt tegn i verden idag: de demokratiske staters enstemmige avsky overfor terrorbølgen i Tyskland. 
Nansen begynte med å skildre den situasjon Europa befant sig i for 20 år siden, nedsunket som det var i elendighet efter 4 års krig. [...]

Men ser vi ut over verden idag får vi et gruopvekkende billede av hvordan vi har brukt denne chancen. Minnehøitideligheten for freden kan betegnes som en grotesk og meningsløs forestilling. Voldshandlinger, terror og mord hører til dagensorden. Alt kan idag skje. Intet ligger så høit at det ikke blir trådt ned i sølen. Og vi mennesker som ser på formår ikke engang å prestere en naturlig reaksjon, vi lukker øinene, får det travelt med å stelle med våre egne merkverdige problemer, vår egen frelse og politikk. Vi hengir oss til en rent forstemmende fordypelse i studiet av vår egen navle - mens verden utenfor forblør og går til grunne. 

Katastrofen er nu permanent, hundretusener ulykkelige er berøvet fedreland, hjem, eksistens, alt - de er berøvet retten til å leve et liv her på jorden. Vi som har rettighetene i et velordnet samfund, vet ikke hvad det er å være statsløs. Mennesket i sig selv har ingen rettigheter, det må være utstyrt med pass og borgerbrev. Tusenvis av mødre vilde gi sitt liv hvis deres barn kunde bli medlemmer av et samfund som vårt. 

Bergens Arbeiderblad, torsdag 17. november 1938 s 2

Julius Fein søkte også om at Thora Jacobowitz kunne få opphold i Norge

Søknad Thora.jpg
Et løst skriv i arkivet etter Politimesteren i Stavanger vedrørende fremmedsaker. Det viser at Julius Fein også bistod andre personer om å søke om opphold i Norge. Kjøpmann Julius Fein søker om opholdstill. i Stavgr. for Thora Jacobowitz, f. 15/6-23, i Aker, foreldre L. Jacobowitz og h. Stabek, Foreldrene har opholdstid i ubestemt tid. Barnet har ikke oph.bok. Skal bo hos Fein i ubestemt tid. Gå på skole her. Sendt C.P.K..

 

Avisoppslag 1945 – 200 000 jøder myrdet i gasskammer på en måned?

Utdrag fra artikkelen "200 000 jøder myrdet i gasskammer på en måned?" som stod på trykk i avisen Stavangeren 2. juni 1945 


Trygve Grødem forteller fryktelige enkeltheter om tilstandene i de tyske fangeleirene.

Trygve Grødem heter en av stavangerguttene som med en av de siste fangetransportene kom heim fra Tyskland i 1943, etter at han hadde stiftet ubehagelig bekjendtskap med quislingene og Gestapo her i Stavanger og Oslo. 
Grødem satt en tid sammen med jødene i den såkalte "tilintetgjørelsesleiren" Birkenau i Auswitsch [sic!] i Polen. En av Stavangerens medarbeidere har bedt ham fortelle litt fra denne  leiren.

- Vi kom til Auswitsch en morgen i august. Da hadde vi ikke spist på nærmere seks dager. Vi måtte marsjere fra Lublin til Radom, en strekning på nærmere 150 km, som vi la bak oss på tre dager. Vi hadde for så vidt mat nok for hele turen da vi startet, men under marsjen ble vi så overtrette at vi måtte kaste hele bagasjen, og maten med. 

- Da vi nådde Auswitsch og gikk gjennom skogen der, hadde vi formelig følelsen av at det krelte med krematorier. Og det var nok riktig også. Leiren ble ikke for ingenting kalt "tilintetgjørelsesleiren". Jødene var tallrikest representert - tallet var bortimot 160, 000, det meste kvinner. 

Vårt første møte med fagene i Auswitsch var kanskje det frykteligste. Plutselig så vi 3-4 lastebiler komme kjørende, fullastet med nakne, menneskelegemer. Det var jøder, forstod vi straks. De levde, men det var bare så vidt. Mat hadde de ikke fått på lange tider. Bare skinn og bein - og øynene, kulerunde og stirrende. Seinere fikk vi vite at slike transporter var det mange av daglig. De stakkars ofrene skulde til gass-kamre for å avlives. [...]
- Hvor lenge var De i Auswitsch?
- Et par måneders tid. Da ble jeg heldigvis overført til fengselsleiren i Buchenwald. [...]

Etter 14 dagers tid, fortsetter Grødem, ble jeg sendt ned til arbeidsleiren. Denne leiren ble ledet av noen polakker, og jeg fikk et meget usympatisk inntrykk av de polakkene jeg traff der. [...]

- I denne arbeidsleiren traff jeg forresten Natrian [sic!] Fein, bror til Julius Fein. Han bodde her i Stavanger i nærmere 25 år. For noen år siden flyttet han til Oslo, hvor han drev en manufakturforretning til tyskerne kom og beslagla alt. Han fortalte meg at broren Julius Fein sammen med sin kone var blant de tusener som fant døden i gasskamrene. 

Skjema for melding til folkeregisteret for jøder i Norge – Jeanette sitt ferdig utfylte

Jeanette Reichwald 01 Bretvedt.jpg

 

 

Jeanette Reichwald 02 Bretvedt.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter funn av olje i Nordsjøen på 1960-tallet kom det arbeidskraft fra flere land til Norge. Tilflyttingen fra USA var betydelig, men også fra europeiske land som Storbritannia, Frankrike og Nederland kom det mange for å arbeide i petroleumsindustrien. I 1971 ble det, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB), registrert hele 3681 innvandrere fra USA til Norge. Verken før eller siden har tallet vært høyere. 

Flere av de mennene som kom for å arbeide i oljevirksomheten hadde med seg kone og barn. Hvilken tilværelse ventet dem onshore da mennene kort tid etter ankomst dro offshore? Hvilke utfordringer og muligheter stod de ovenfor når de skulle handle, lage mat og finne fritidsaktiviteter til seg selv og til barna? Hva skulle de gjøre om de selv eller barna ble syke? Hvordan kunne de ivareta egen kultur og egne tradisjoner i et nytt land? 

PWC styret 1970.jpg
Petroleum Wives Clubs første styre, høsten 1970.

Tre kvinner dannet foreningen 

Initiativtakerne til Petroleum Wives Club eller PWC som foreningen gjerne ble kalt, var tre kvinner. Kathryn Wilkerson, Lillian Taylor og Prissy Carlile, bodde i Stavanger i 1970 fordi mennene deres jobbet i norsk oljevirksomhet. De ønsket kontakt med kvinner i samme situasjon. For å få til dette, etablerte de en forening som kunne legge til rette for et slikt fellesskap. Foreningen skulle bidra til å skape en meningsfull hverdag for både kvinnene og familiene deres. 

Etableringen av PWC.jpg

Inspirert av arbeidsfellesskapet og ‐organiseringen på plattform, etablerte de tre kvinnene
høsten 1970 foreningen Petroleum Wives Club (PWC). En kort periode rett etter oppstart ble også navnene Wildcats og Oil Wives League benyttet.

I seremonien 28. oktober 1970 der de ulike vervene i foreningen ble besatt, kommenterte Margaret Reynolds: "Since each of us is representing our husband and his company, it is only fitting that we compare our duties with those of the industry. Any resemblence is purely coincidental. Just as the rig has a supervisor to co-ordinate the activities of the rig, we have an equivalent - the President, whose duties are as follows: She shall preside at all meeting of the club and of the Executive Board and shall be a member of all committees except the nominating committee. She shall sign all legal commitments along with the corresponding committee chairman or officer. She shall be an alternate in signing club checks in absence of the treasurer." 

Organisering av PWC.jpg
Organiseringen av PWC. 

Foreningen arrangerte en konkurranse for å finne frem til en logo, og etter kort tid var en vinner kåret. PWC sitt kjennetegn skulle være en oljeplattform som var plassert både utenfor kysten av Norge og på fastlandet. 

PWC logo.jpg
Noen av logoforslagene og vinnerlogoen ble limt inn i PWCs første scrapbook.

Foreningens formål

Formålet med foreningen var å hjelpe medlemmene med å finne seg til rette i Norge.

Nykommerkaffi.jpg
På 1980-tallet arrangerte de ukentlige kaffetreff for nytilflyttede.

Ektefellene til de utenlandske oljearbeiderne var ofte hjemmeværende husmødre, og de opplevde til dels store språklige og kulturelle utfordringer i dagliglivet. Norge og Stavanger var på den tiden på langt nær så internasjonalt orientert som i dag, og voksne nordmenns
engelskkunnskaper var begrenset. Foreningen arbeidet for å styrke fellesskapet mellom medlemmene gjennom ulike tiltak, som for eksempel språkkurs, hobbyaktiviteter og turer.

IMG_8059.JPG
IMG_0236.JPG
PWCs kurstilbud tidlig på 1970-tallet presentert i foreningens scrapbook. De ulike aktivitetene foreningen startet opp, vitner om en interesse for å bli kjent med norsk kultur og tradisjoner samtidig som de tar vare på sine egne.
Kurstilbud 1979.jpg
PWCs kurstilbud i 1979. 
IMG_0148_kopi.JPG
Byvandring i Stavanger tidlig på 1970-tallet med besøk på hermetikkfabrikk og Ledaal.
Turer spørreskjema.jpg
Spørreundersøkelse om turer som ble sendt ut via nyhetsblad nr. 175 i april 1986.
 
Turer spørreskjema 2.jpg

Medlemmene 

Det første året hadde PWC rett over 50 medlemmer fra seks forskjellige land. Foreningens virkeområdet var Stavanger og omegn. I 1979 hadde medlemsmassen vokst til over 600 personer fra over 30 ulike land. I løpet av 1980‐tallet hadde foreningen rundt 800 medlemmer. Som det går frem av oversikten nedenfor, var majoriteten av medlemmene fra USA og England. Men det var også en del norske medlemmer.

Foreningen var opptatt av at alle medlemmer skulle kjenne seg inkludert, og de arrangerte blant annet ulike treff der mat fra ulike land ble servert. I nyhetsbrev nummer 188 fra juni/juli 1987 kan vi lese om at det planlegges et treff i august på Forus travbane: "We are such an International Club, so let's have an International Salad Lunch and exchange recipes - plan on bringing your favourite salad for 6-8 people along with 10-15 recipe sheets to place with your salad."

I samme nyhetsblad skriver foreningens nyvalgte president, Barbra Adams, om PWC sin deltakelse i feiringen av den norske nasjonaldagen: 

"On Sunday the sun did shine, as it always should on the 17th of May. Here too were our children and members in an international group. The Norwegians in their national dress are always impressive. The British children in their uniforms were neat and tidy. The French children with their school shirts and bright colours delighted all. The American children came with their band near the end of the parade. The Dutch, Canadians, Australians, Germans, and all the others were there too, mixed in among the others. Yes, we are an international organization. 


As you might suspect by now, my goal for this year is to stress the international nature of PWC. We are international, your new Board is international, and we shall remember this in planning the activities for the forthcoming year." 
 

Medlemmer fra ulike land_kopi.jpg
Oversikt over medlemmer hentet fra PWCs nyhetsbrev nr. 126 i oktober 1981.
Medlemmer fra ulike land 2_kopi.jpg
Oversikt over medlemmer hentet fra PWCs nyhetsbrev nr. 126 i oktober 1981. 

Fordi oljearbeiderne ofte var kort tid i Stavanger, gjennomsnittlig tre år, var utskiftningen blant medlemmene stor. Etter fem år var bare tolv av medlemmene som var med fra starten, fremdeles i Stavanger.

Medlemsskjema 01.jpg
Medlemsskjemaet til foreningen slik det så ut i 1989. 
Medlemsskjema s 2 1989.jpg
Sammen med det ferdigutfylte medlemsskjemaet skulle også dette arket fylles ut.

Halloween og Valentine's Day 

Fra tidlig på 1970‐tallet markerte PWC Halloween og Valentine's Day. Det var det ingen tradisjon for å gjøre i Norge. Norske elever som besøkte den internasjonale skolen i Stavanger skrev i 1987 at Halloween var noe de ønsket vi også hadde her til lands. Etter rundt 30 år med påvirkning fra blant annet amerikansk og britisk kultur, feirer vi nå både Halloween og Valentine’s Day. 

Nytt styre under Halloween 01.JPG
Nytt PWC-styre avbildet under Halloween.

 

Reklame PWC.jpg
Reklame for PWCs markering av Halloween med et internasjonelt preg. 
IMG_0169_kopi.JPG
PWCs scrapbook viser markeringen av Valentine's Day tidlig på 1970-tallet.

Arkivet etter PWC - et unikt privatarkiv 

Kvinners liv og hverdagsliv lar seg ofte vanskelig studere fordi dette sjelden er dokumentert i noen arkiver. De fleste arkiver som forteller noe om oljevirksomheten i Norge, handler om mennenes liv offshore. Det som er unikt med dette arkivet, er at deler av kvinnenes hverdagsliv dokumenteres. De utenlandske kvinnene som kom til Norges oljehovedstad, Stavanger, behersket ikke norsk språk, og de hadde få eller ingen kunnskaper om norsk kultur og hverdagsliv. Mennene jobbet offshore og fikk et arbeidsfellesskap der, kvinnene var stort sett hjemmeværende mødre uten noe sosialt nettverk.

Arkivet etter Petroleum Wives Club (PWC) gir et unikt innblikk i hvordan utenlandske kvinners hverdagsliv i Norge artet seg i tidsrommet ca. 1970‐2000. PWC hadde medlemmer på
tvers av alle bedriftene knyttet til olje‐ og gassbransjen. Arkivet gir derfor et representativt bilde av de sosiale rammene for hverdagslivet til en vesentlig del av arbeidsinnvandrerne og deres familier i den aktuelle tidsperioden. Opprinnelig var det bare kvinner som hadde menn som arbeidet i oljeindustrien som kunne bli medlem, men etter hvert kunne alle kvinner som ønsket det, bli med. 

Arkivet er skapt parallelt med utviklingen av petroleumsvirksomheten i Norge. Det gir et perspektiv på hvordan tilflyttere her til lands så på det norske samfunnet og tilpasset seg forholdene. Foreningens arkiv dokumenterer både hvilke utfordringer medlemmene opplevde i møte med norsk kultur og tradisjon, men også hvilke muligheter de så og grep fatt i.

I nyhetsbrev fra 1986 der et medlem, Catriona Gould, ble utfordret til å presentere seg selv, forteller hun: 

Since we've been here in Norway our attitude to the country has really changed, and we really like it now. When we first arrived in October, 1984, the days were getting shorter and shorter, colder and wetter which we found quite depressing. Now however, we have found that the country really does have a lot to offer with the scenery, the summers, the boating, the winters, the skiing, the seafood, the fjords and the wide open spaces. When we do eventually leave we shall be sad not to be able to take a mountain and a lake with us, but who knows, one day we may return on another contract and buy one.

 

Sosial kalender PWC.jpg
Kalender som viser PWCs sosiale aktiviteter i oktober 1986. Denne ble formidlet til medlemmene i nyhetsblad nr. 180 i oktober 1986.   

​​​​​
IMG_0143_kopi.JPG
En side fra PWCs første scrapbook viser at foreningen arrangerte westerndans på hotell Atlantic i august 1971, og moteshow måneden etter med klær fra Marnburg og Mam'selle.

Arkivet etter PWC viser at mange av medlemmene var ressurssterke kvinner. De tok vare på hverandre og var åpne for å lære om ulike kulturer, samtidig som de inviterte andre inn til å lære om og bli en del av deres. Arkivet viser også hvordan internasjonalisering i form av møter mellom kulturer faktisk har foregått. Det illustrerer også hvordan en forening målrettet har arbeidet med å skape et meningsfullt hverdagsliv i et nytt land for sine medlemmer. Oppskriften var å etablere et fellesskap og skape møteplasser som inkluderer og synliggjør ulike kulturer og tradisjoner.

PWC har uten tvil hatt stor betydning for den internasjonaliseringen Stavanger‐regionen har opplevd fra 1970‐årene og frem til i dag. Særlig amerikansk, britisk og fransk hverdagsliv
har påvirket det norske. Vareutvalget i butikkene i Stavanger endret seg etter at PWC ble stiftet. Også interessen for fritidsaktiviteter som golf, tennis og ishockey blomstret opp i Stavanger. PWC har gjennom sine aktiviteter vist interesse for andres kultur og bidratt til å synliggjøre medlemmenes kulturelle bakgrunn og tradisjoner. På 2000-tallet fikk forkortelsen PWC en ny betydning. Petroleum Wives Club ble til People Who Connect. 

Les gjerne mer om PWC i Arkivverkets nettutstillinger Hvordan skape et meningsfullt og inkluderende fellesskap i et fremmed land? og Creating a meaningful and inclusive community in a foreign country På Arkivportalen finnes oversikt over hele arkivet til foreningen. Utforsk gjerne de arkivdokumentene som er gjort tilgjengelige på Digitalarkivet. 

Kanskje kan masteroppgaven til Oda Grømer (2018): Petroleum Wives Club. En studie av utenlandske oljekoners foreningsliv og tilpasning i Stavanger være av interesse?

Se gjerne også NOU 2022:18.(2022). Mellom mobilitet og migrasjon. Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Brukskunstmarked og karneval

Åsenhallen.jpg
 
 

Reklame for brukskunstmarked i Åsenhallen på Sola i 1985. Det var 117 utstillere, og disse representerte over 50 ulike håndverkstradisjoner. 

Kart over hvordan man skulle finne frem.

Kart over veien til Åsenhallen.jpg
 


​​​​​​
Bruksmarked 01.jpg
Brukskunstmarked annonsert i PWCs nyhetsbrev nr. 213 i oktober 1989. 
​​​​​
Brukskunstmarked.jpg
Brukskunstmarked annonsert i PWCs nyhetsbrev nr. 104 i oktober 1979. 
Karneval.jpg
Karneval på den amerikanske skolen i Stavanger i 1985. Dette ble annonsert i foreningens nyhetsbrev samtidig med bruksmessen i Åsenhallen.

 

Velkomstbrev til nytilflyttede oljekoner

Welcome to Stavanger 01.jpg
Brev som skulle sendes ut til nytilflyttede. Brevet er utarbeidet av PWCs president Nita Diebel rundt 1979/80.

Medlemsskjemaer

Medlemskapskjema 1987.jpg
Skjemaet fra 1987 
Medlemsskjema 1987 2.jpg
Medlemmene skulle også fylle ut et skjema som omhandlet interesser.

 

Bergen Petroleum Wives Club

Bergen petroleum wives club.jpg
Bergen PWC arrangerte også på 1980-tallet brukskunstmarked. Dette ble annonsert i Stavangerforeningens nyhetsbrev nr. 188 i juni/juli utgaven i 1987. 

 

Foreninges vedtekter

Klubbregler

Lover 1970.jpg
Foreningens vedtekter i 1970.
lover 1970 2.jpg
lover 1970 3.jpg
Klubbregler 1987.jpg
Foreningens vedtekter 1987. 
Klubbregler 1987 2.jpg
Klubbregler 1987 3.jpg
Klubbregler 1987 4.jpg
Klubbregler 1987 5.jpg

 

Fremsiden til to av PWCs scrapbooks

IMG_8061.JPG
Arkivreferanse: Statsarkivet i Stavanger, Pa 1547 – Petroleum Wives Club, SAST/A-101974, U/Ua/L0003: Scrapbook, 1970-1974.
IMG_0181.JPG
Arkivreferanse: Statsarkivet i Stavanger, Pa 1547 – Petroleum Wives Club, SAST/A-101974, U/Ua/L0004: Scrapbook, 1974-1979.