ENG
Reisende med tog, perrong

Reisende med tog, ca 1890-1917. Sted og fotograf ukjent. Fra Narvesens arkiv

Emigrasjon

Når økonomien er trang er det naturlig å søke arbeid der man kan få det. Mange nordmenn måtte utvandre til Europa eller Amerika for å kunne brødfø familien. Andre så seg nødt til å sende barna på lange vandringer etter arbeid.

Store menneskemengder er på vandring i Europa i dag. Mange kommer fra land preget av armod og nød. De søker arbeid og velstand for seg og sine, slik også nordmenn har gjort det i århundrer.

På 1800-tallet var nøden stor i de indre bygdene i Vest-Agder. Gårdene var små, og foreldrene klarte ikke å brødfø de store barneflokkene. Barn helt ned i sju–åtteårsalderen ble sendt østover til Birkenes eller Grimstad for å tjene i sommerhalvåret. Her arbeidet de som gjetere, fjøsjenter og drenger. Barna gikk til fots over heiene om våren, og tilbake samme vei på høsten.

I 1600- og 1700-årene reiste mange norske ungdommer utenlands for å skaffe seg et levebrød. Utvandringen hadde et særlig stort omfang i bygdene vest for Kristiansand, med Amsterdam og andre byer i Nederland som fremste reisemål.

I perioden 1836–1915 utvandret over 750 000 nordmenn til Amerika. Brevene de sendte hjem, er i dag viktige kilder når vi skal få innsikt i hvorfor de dro, hvilke kår de levde under, og hvilken skjebne de fikk. I denne oppgaven blir du kjent med familien Abrahamsen fra Flekkefjord i Vest-Agder.