Sjøfart

Arkivverket har mange arkiver med opplysninger om sjøfart. Her finner du utvalgte artikler og veiledninger til arkivene.

Smuglerkapteinen fra Vennesla
Smuglerkapteinen fra Vennesla
I år er det 100 år siden Norge første gang avholdt folkeavstemning om brennevinsforbud. I oktober 1919 stemte hele 62 prosent av det norske folk ja til forbudet, og etter flere tiårs politisk strid seiret avholdsbevegelsen i kampen mot brennevinet. Men forbudstiden skulle by på en ny krig – mot smuglerne og de såkalte spritbaronene. En av Sørlandets ivrigste var en skipskaptein fra Vennesla.
Trygge havner i fiskeridistriktene
Trygge havner i fiskeridistriktene
Arkivet etter Havnedirektoratet utgjør flere hundre hyllemeter. Her kan en finne utførlige opplysninger om tilsyn med havner og om bygging av nye havner langs hele kysten. Materialet går tilbake til 1700-tallet og gir bl.a. detaljert informasjon om planlegging og gjennomføring av ulike anlegg. I materialet inngår både saksdokumenter, kart og tegninger og flere tusen fotografier.
Nortraship
Nortraship
Invasjonen 9. april 1940 gjorde det maktpåliggande å sikre kontroll med uteflåten som var ein verdfull ressurs for Noreg og dei allierte maktene.
Kvalfangst
Kvalfangst
Åra 1940-1945 blei dramatiske for den norske kvalfangstnæringa.
Sjøfolk og helse
Sjøfolk og helse
Krig fører med seg meir sjukdom. Det var særleg oppblomstring av tuberkulose og kjønnssjukdomar som ga helsestyresmaktene utfordringar. Behovet for helsetenester og behandlinginstitusjonar for nordmenn i eksil var stort.
Heimeflåten
Heimeflåten
Om lag 15 % av den norske handelsflåten var i tyskkontrollerte farvatn då kampane i Noreg slutta i juni 1940. Denne delen av flåten blei kalla heimeflåten. Den var på 833 fartøy, dei fleste små.
Heltar til havs
Heltar til havs
Tusenvis av sjøfolk utførte bragder på verdshava med livet som innsats. Mange fekk utmerkingar for heltedådane sine.
Velferd for sjøfolk
Velferd for sjøfolk
Krigssituasjonen påførde sjøfolka ekstraordinære påkjenningar, og det var difor viktig å legge til rette for trygge og gode tilhøve den tid dei var i land.
Fiskeflåten
Fiskeflåten
Den norske fiskeflåten som var på meir enn 12 500 fartøy, blei rekvirert av den norske regjeringa ved mellombels føresegner 18. mai 1940. Men det blei vanskeleg for eksilstyresmaktene å få kontroll med fiskebåtane fordi dei var langs norskekysten der tyskarane etter kvart fekk dominans.
Sjøfolk og hyre
Sjøfolk og hyre
Då krigen kom til Noreg var dei norske sjøfolka spreidde på norske eller utanlandskregistrerte skip på alle hav.
Flaskepost fra 1809 - funnet i Statsarkivet i Bergen
Flaskepost fra 1809 - funnet i Statsarkivet i Bergen
Det finnes mange små og store skatter i arkivene. En av Statsarkivet i Bergens flittige lesesalsgjester, Halvor Skurtveit fra Fjell, fant for kort tid siden en skatt da han var på leting etter historien om kystvernet i Fjell.
Sjøfart på Østlandet
Sjøfart på Østlandet
”Det Høygrevelige Naadige herskabs Skib Anna Sophia”, D/S Halvdans forlis, første forlis til nytt fangstfelt, dampbåten "Laagens Farmand", Tønsberg tollsted og prinsen, utdanning av sjømenn i Tønsberg
Dampfartøiet nr. 1 og nr. 2
Dampfartøiet nr. 1 og nr. 2
De første dampskipene i Norge ble innkjøpt for statens regning i 1826. Byggingen foregikk ved et skipsverft i Dover i England, og de ankom Fredriksvern henholdsvis i desember 1826 og februar 1827.