Sjøfart i krig

Spillet om "City of Flint"
Spillet om "City of Flint"
Da 2. verdenskrig brøt ut, var Norge nøytralt. Denne nøytraliteten ble satt på prøve fra begge sider allerede i september 1939. Tydeligst kom dette frem da det amerikanske lasteskipet «City of Flint» ble kapret av tyskerne og tatt til norske havner. Utenriksdepartementet ble satt under press. Statsråd Halvdan Koht finleste Haag-konvensjonen og tok affære, lot det tyske mannskapet internere og friga skipet og det amerikanske mannskapet. Blant illustrasjonene i denne artikkelen finnes sentrale dokumenter fra utenriksdepartementets arkiv.
Heltar til havs
Heltar til havs
Tusenvis av sjøfolk utførte bragder på verdshava med livet som innsats. Mange fekk utmerkingar for heltedådane sine.
Kvalfangst
Kvalfangst
Åra 1940-1945 blei dramatiske for den norske kvalfangstnæringa.
Heimeflåten
Heimeflåten
Om lag 15 % av den norske handelsflåten var i tyskkontrollerte farvatn då kampane i Noreg slutta i juni 1940. Denne delen av flåten blei kalla heimeflåten. Den var på 833 fartøy, dei fleste små.
"Survived once" – tildeling av torpedonåler til krigsseilere
"Survived once" – tildeling av torpedonåler til krigsseilere
Krigsseilere var daglig utsatt for risikoen for at skipet ble torpedert av tyske ubåter. Det norske statsrederiet Nortraship etablerte derfor en ordning med at sjøfolk som overlevde torpedering, kunne tildeles en egen dekorasjon; en «torpedonål» som en erkjennelse for hva de hadde gjennomgått i sin tjeneste for den norske handelsflåte under krigen. Det var tre grader av nåla for henholdsvis én, to og tre torpederinger.  
Nortraship
Nortraship
Invasjonen 9. april 1940 gjorde det maktpåliggande å sikre kontroll med uteflåten som var ein verdfull ressurs for Noreg og dei allierte maktene.
Sjøfolk og helse
Sjøfolk og helse
Krig fører med seg meir sjukdom. Det var særleg oppblomstring av tuberkulose og kjønnssjukdomar som ga helsestyresmaktene utfordringar. Behovet for helsetenester og behandlinginstitusjonar for nordmenn i eksil var stort.
Velferd for sjøfolk
Velferd for sjøfolk
Krigssituasjonen påførde sjøfolka ekstraordinære påkjenningar, og det var difor viktig å legge til rette for trygge og gode tilhøve den tid dei var i land.
Fiskeflåten
Fiskeflåten
Den norske fiskeflåten som var på meir enn 12 500 fartøy, blei rekvirert av den norske regjeringa ved mellombels føresegner 18. mai 1940. Men det blei vanskeleg for eksilstyresmaktene å få kontroll med fiskebåtane fordi dei var langs norskekysten der tyskarane etter kvart fekk dominans.
Sjøfolk og hyre
Sjøfolk og hyre
Då krigen kom til Noreg var dei norske sjøfolka spreidde på norske eller utanlandskregistrerte skip på alle hav.
Foto fra andre verdenskrig er nå tilgjengelig på nett
Foto fra andre verdenskrig er nå tilgjengelig på nett
Arkivverket har digitalisert nærmere 8000 fotografier fra NTBs krigsarkiv fra andre verdenskrig. De fleste bildene er nå tilgjengelig for fri nedlasting fra Digitalarkivet.no.