ENG
torpedonåler

Utmerkelsen «torpedonål» som ble gitt til norske sjømenn for å ha overlevd henholdsvis én, to og tre torpederinger fra tyske u-båter under 2. verdenskrig. Foto: Lars S. Aamodt, Arkivverket

"Survived once" – tildeling av torpedonåler til krigsseilere

Krigsseilere var daglig utsatt for risikoen for at skipet ble torpedert av tyske ubåter. Det norske statsrederiet Nortraship etablerte derfor en ordning med at sjøfolk som overlevde torpedering, kunne tildeles en egen dekorasjon; en «torpedonål» som en erkjennelse for hva de hadde gjennomgått i sin tjeneste for den norske handelsflåte under krigen. Det var tre grader av nåla for henholdsvis én, to og tre torpederinger.  

Forskjellige skisser av emblem på torpedonålen
Diverse forslag til emblem før det endelige valget ble tatt. (Arkivverket/Riksarkivet/S-2131 Nortraship New York, Maritime Departement/Dd 129)

I Nortraships arkiver finner vi en del opplysninger om ordningen med tildeling av «torpedonålen».

Initiativet til en slik dekorasjon for sjøfolk som forliste pga torpedering, minesprenging eller bombing, ble tatt innen Nortraship i London og New York sommeren 1942. Et forbilde for ordningen var at borgermester La Guardia i New York hadde fått til et opplegg for dekorering av krigsforliste amerikanske sjøfolk. Tilsatte i Nortraship drøftet saken med enkelte sjøfolk, med sjømannsorganisasjonen og med Handelsdepartementet før arbeidet ble satt i gang utover høsten 1942 og vinteren 1943 etter at direktøren for Nortraship hadde gitt klarsignal for tiltaket. Etter flere forslag kom en fram til en utforming av nåla og i april ble den satt i produksjon ved gullsmedfirmaet Hock & Mandel i New York.

Fem tusen nåler ble produsert

Nåla ble produsert i «silver sterling» i et samlet opplag på fem tusen. Den ble laget i tre versjon for «survived once», «survived twice» og «survived thrice».

Samtidig med at nåla ble produsert, ble det utformet et «sertifikat». Det var et lite «id-kort» med opplysning om at eieren hadde tillatelse fra direktøren for Nortraship til å bære torpedonåla. Hvert kort var påstemplet nummeret for den tildelte torpedonåla.

Det synes som at omtrent to tusen av nålene var blitt utdelt innen desember 1945. Nålene blir omtalt på litt ulike vis: «Torpederingsemblemer», «Emblem for torpederte», «Emblem for krigsforliste sjøfolk», «Emblems for Norwegian Seamen», «torpedonål» eller bare «nåla».

Foto av ID-kort
ID-kort som ble utstedt til den som fikk en torpedonål. (Arkivverket/Riksarkivet/S-2131 Nortraship New York, Maritime Departement/Dd 125)

Det ble bestemt at torpedonåla med sertifikat skulle utdeles ved fire Nortrashipkontor i ulike verdensdeler. Disse fikk tilsendt nåler og sertifikat og ble tildelt visse nummerrekker for tildelinger:

 • London 1-500 og 1501-2000
 • New York 501-1500
 • Halifax 2001-2500
 • Sidney 2501-3000

De aller fleste nålene ble utdelt ved kontorene i London og New York. Det ble foretatt tildelinger også etter krigens slutt, i hvert fall fram til utløpet av 1946.

Strenge krav for tildeling av torpedonåla

Det var strenge vilkår for å bli tildelt torpedonåla:

 • Den ble bare tildelt sjøfolk som hadde seilt på skip med norsk flagg.
 • Skipet måtte ha forlist og ikke ha tatt seg til havn etter torpedering.
 • For å bli tildelt en nål måtte en ha rent rulleblad.
 • Tapte nåler ble bare erstattet dersom tapet skyldtes forlis.

Alle som ønsket å bli tildelt «emblem for krigsforliste», måtte fylle ut et skjema. Foruten navn, fødselsdato, fødested, dato for torpedering, minesprengning eller bombing og navnet på skipet, måtte en også oppgi høyde og vekt i fot og pund. Disse siste opplysningene ble også tatt med i sertifikatet som den enkelte fikk tilsendt sammen med torpedonåla. Det ble hevdet at det å ta med opplysninger om alder, høyde og vekt skyldes at sertifikatet var utformet etter amerikansk forbilde.

Torpedonål i innpakning
Slik ble nålene levert fra gullsmeden (Arkivverket/Riksarkivet/S-2131 Nortraship New York, Maritime Departement/W 1)

Det synes å ha blitt opprettet registre for tildeling av torpedonål ved Nortrashipkontor i både New York og London. Ved Arkivverkets vårslipp 2021 ble et registert for tildeling av torpedonåler og krigsmedaljer publisert på Digitalarkivet. Det er uklart hvor dette registeret ble ført. Dette registeret omfatter både de som fikk krigsmedaljen og de som ble tildelt torpedonåla. Det inneholder kort på drøyt 6000 personer. Det store flertallet av disse har fått tildelt krigsmedaljen mens de som fikk torpedonål, trolig utgjør færre enn 2000. Dette kan tyde på at registeret ikke omfatter samtlige som ble tildelt torpedonål. Stikkprøver som er foretatt, viser flere eksempler på at sjøfolk som ifølge andre dokumenter ble tildelt nåla for «survived twice», i registeret bare er oppført med tildeling for én torpedering.

Det er godt mulig at en del torpederte sjøfolk ikke verdsatte tildeling av en slik nål særlig høyt. Slike holdninger finner vi imidlertid lite av i arkivmaterialet. Der er det derimot mange søknader fra sjøfolk som ønsker å få dette emblemet etter å ha overlevd én eller flere torpederinger. Da initiativet ble tatt i Nortraship i 1942, var noe av begrunnelsen at tildeling av et slikt emblem til torpederte sjøfolk «kunne symbolisere tildragelsen, og som samtidig ville bevirke at sjømenn kunne kjenne sine våpenbrødre, hvormed samfølelsen blant disse ville bli styrket.» Kanskje torpedonålen faktisk også kom til å ha en slik funksjon, i hvert fall for en god del av alle de norske sjøfolk som overlevde torpedering under krigen?

Oppsummert vet vi dette om tildeling av torpedonålene:

 • Det er dokumentert at mange torpederte, norske sjøfolk ble tildelt nålen.
 • Det måtte søkes om tildeling av nåla. Ble det ikke søkt, så ble den ikke tildelt.
 • En del som søkte fikk ikke nåla selv om de hadde overlevd torpedering.
 • Noen mistet nåla si og fikk ikke tildelt ny.