ENG
strategi

Strategi 2017-2019

Arkivverket reviderte på nyåret 2017 tidligere strategi for 2016-2018, og ny strategi går over treårsperioden 2017-2019. Målene som Kulturdepartementet setter for Arkivverkets virksomhet gjennom det årlige statsbudsjettet, samsvarer med hovedmålene i Arkivverkets strategi.

For tiden har vi fire hovedmål som departementet ønsker at vi skal prioritere, og intensjonen er at de skal stå ved lag over lengre tid. Hvert av hovedmålene består derfor av flere underliggende strategiske mål som kan justeres oftere. Disse strategiske målene har en sentral plass i det årlige tildelingsbrevet, og resultatkrav og vurdering av måloppnåelse blir fulgt opp i årsrapporten.

Gjeldende strategi vil bli evaluert og justert årlig ved årets utgang, slik at den hele tiden strekker seg over tre år.

Strategikart 2017-2019
Strategikart 2017-2019

Arkivverket har som mål å:

1. Levere tjenester av rett kvalitet for å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre arkiver

·       Vi skal forbedre den digitale tilgangen til arkivmaterialet
Det skal være lett for våre brukere å få oversikt over hvilke arkiver vi oppbevarer, hva de inneholder, og hvilken dokumentasjon som er tilgjengelig digitalt. Vi skal samle og gjøre informasjon tilgjengelig om hvem som har skapt arkivene, i hvilken sammenheng de ble til, og hvordan informasjonen kan gjenfinnes. Denne informasjon skal være søkbar, og arkivmaterialet skal fremvises gjennom egnet plattform, uavhengig av hvilket medium det er skapt i.

·       Vi skal tilby enhetlige og effektive tjenester til våre brukere
Vi legger til grunn at alle som har et rettmessig behov, skal ha tilgang til informasjon som finnes i våre arkiver. Vi skal ha en tydelig policy for hvilke tjenester våre ulike brukergrupper kan forvente og har krav på. Arkivverket er pålagt å utvikle tjenester som bygger opp under målet om digitalt førstevalg i statsforvaltningen. Dette innebærer blant annet at vi skal ha fokus på brukerrettede løsninger, som for eksempel automatiserte tjenester og utvikle digitale selvbetjeningsløsninger for enklere og raskere tilgang til arkivmaterialet.

·       Pasientinformasjon skal utleveres digitalt
Alle som har en berettiget tilgang til informasjon i avleverte helsearkiver, skal få dette utlevert digitalt. Utleveringen skal være underlagt strenge prosedyrer og foreligge i anonymisert form. Dette vil være mulig gjennom arbeidet med å samle digitaliserte og digitalt skapte pasientjournaler i et nasjonalt Helsearkivregister.

2. Fastsette krav og standarder for offentlig dokument- og arkivforvaltning

·       Vi skal fremme kvalitet i dokumentasjonsforvaltningen
Arkivverket vil bidra med regelverksutvikling, utarbeide retningslinjer og standarder, og veilede og utføre tilsyn med offentlig forvaltning. Vi skal påse at grunnleggende prinsipper for arkiv ivaretas i en digital forvaltning. Det er viktig at oppgaveløsningen og de digitale løsningene også tar hensyn til hele livsløpet for arkiver: Fra informasjon skapes og dokumenterer prosesser i forvaltningen, til innholdet får verdi som dokumentasjon for fremtidige rettigheter og plikter – for samfunnet i sin helhet og den enkelte borger.

3. Styrke og utvikle fagmiljøer i arkivsektoren

·       Vi skal fremme en fellesløsning for digital langtidsbevaring
Det å bevare digitalt arkivmateriale over tid er en stor utfordring som må løses av arkivsektoren i fellesskap, både når det gjelder bruk av teknologi og etablering av infrastruktur. Arkivverket skal sørge for at føringer og rammer for digital langtidsbevaring er avklart, hvilken rolle vi skal ha i arbeidet med å utvikle løsninger på dette området, og hvordan dette kan skje i samarbeid med andre sentrale aktører.

·       Vi vil tilby en fellesportal for publisering av samfunnets arkiver  En trygg oppbevaring av digital kulturarv har ingen verdi for fremtidige generasjoner hvis ikke det digitale innholdet kan fremvises og formidles i ettertid. Arkivverket vil arbeide for at det blir utviklet en nasjonal publiseringsplattform for arkiv slik at alle som arbeider med arkiv kan få en plattform for fremvisning og formidling av digitalisert og digitalt skapt arkivmateriale. Dette vil gi arkivbrukere én felles inngang til samfunnets arkiver på tvers av alle forvaltningsnivå og institusjoner. Dette vil samle og gi oversikt over informasjon om analogt og digitalt arkivmateriale i arkiver over hele landet, og gi rask tilgang til digitale kopier og digitalt skapt materiale.

·       Vi skal legge til rette for en målrettet utvikling av arkivsektoren
Arkivverket har en utviklingsrolle for virksomheter som ivaretar arkivfunksjoner i stat og kommune, men også i museer og andre private institusjoner og organisasjoner. De må til enhver tid være rustet for å følge krav i regelverk, og imøtekomme nye behov som vokser fram av teknologiske nyvinninger og samfunnsutviklingen. For at arkivsektoren skal kunne sikre, bevare og tilgjengeliggjøre dokumentasjon på alle forvaltningsnivåer og fra alle samfunnssektorer – offentlige som private – må ressurser og kompetanse utvikles og effektiviseres hånd i hånd med etableringen av nye løsninger, arbeidsprosesser og tjenester. Arkivverket skal prioritere dette arbeidet gjennom utdeling av statlige tilskuddsmidler, og ivareta dette perspektivet i revidering av regelverk og nasjonale strategier for utvikling av arkivfeltet.

4. Fremme en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon

·       Vi skal formidle kunnskap om arkivenes verdi
Vi skal formidle arkivmateriale fra statlig forvaltning på en enhetlig måte. Vi skal arbeide systematisk mot ulike målgrupper, og synliggjøre hvordan livsløpet for arkiv kan innebære skiftende forvaltningsmessig, rettslig og kulturell verdi. Dette skal bygge opp om våre andre overordnede målsettinger om å sikre og tilgjengeliggjøre arkivmateriale, og styrke brukernes evne til selv å finne, lese og forstå informasjonen som arkivene gir – uavhengig av medium og format.

·       Vi skal legge til rette for at flere privatarkiver blir bevart
Dagens lovverk omfatter kun arkiver fra offentlig forvaltning, og det er derfor varierende hva som bevares av arkiver fra privat sektor. For å styrke denne delen av vår felles kulturarv, har Arkivverket som mål at flere private arkiver bevares og gjøres tilgjengelig. Dette krever et bredt samarbeid mellom mange samfunnsaktører. Arkivverket skal arbeide for at det blir bevilget ressurser til denne oppgaven, og at ressursene fordeles og samordnes slik at de blir brukt mest mulig effektivt og til prioriterte tiltak i tråd med Riksarkivarens strategi for privatarkivfeltet. Dette krever at Arkivverket har oversikt over bevaringsverdige og bevarte privatarkiver gjennom etablerte nettverk på nasjonalt og regionalt nivå. To særskilte satsninger er styrking av privatarkivfeltet i lovverket, og bevaring av samiske arkiver.