ENG

Arkivverkets digitalisering i 2022

Her finner du informasjon om arkivkildene vi digitaliserer i 2022.

Målet vårt er å digitalisere og publisere de mest etterspurte arkivene i år. Det dreier seg om ti landsdekkende arkivserier som vil kunne gi folk i alle landsdeler digital tilgang til informasjon fra «sitt» distrikt.

Det er gjerne de forskjellige personregistrene som er mest etterspurt av de brede lag av arkivbrukere. Vi fortsetter i 2022 med å komplettere de landsomfattende personregistrene på Digitalarkivet. Det betyr at alle protokoller som er avlevert til Arkivverket nå blir digitalisert. Vi har startet med Midt-Norge og tar deretter landsdel for landsdel. Målet er å være ferdig med de fleste i løpet av 2023 og med alle før utgangen av 2025.

Fremdriftsplanen for digitaliseringen av de ti landsomfattende arkivseriene kan følges her: (se også vedlagt excelark nederst på siden)

 1. Landssvikarkivet er den mest omfattende satsingen. Vi er godt i gang med digitaliseringen og fortsetter for fullt i 2022, men vi regner ikke med å være ferdig med alle de 90 000 sakene før i 2025. En oppdatert liste over hva som er publisert ligger her.
 2. Jordskifteprotokoller med resultater av jordskifterettenes behandling, blant annet angående en eiendoms grenser, plikter og rettigheter.
 3. Kirkebøker med prestens innførsler av de kirkelige handlingene, og da særlig dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. 
 4. Dødsfallsprotokoller inneholder opplysninger om dødsdag, navn, alder, bosted, arvinger og merknader om boets verdi mv.
 5. Passprotokoller inneholder opplysninger om hvem som fikk utstedt pass for å reise hvor og når (også innenlands).
 6. Ekstrarettsprotokoller inneholder referater utenom de regulære rettsmøtene, blant annet avhør utført av sorenskriver eller politimester i straffesaker.
 7. Fødselsregistre som prestene førte på grunnlag av innsendte meldinger om fødsler.
 8. Borgerlige vigselsprotokoller er ført av Notarius Publicus hos sorenskriver eller byfogd. 
 9. Skifteprotokoller med registrering av avdødes arvinger, eiendeler og verdier. I eldre skifter er det detaljerte opplysninger om innbo og gjeld. 
 10. Flytte- og fremmedprotokoller er politiets registrering av folk som flyttet innenlands og oversikt over utenlandske statsborgere med opphold i Norge.

Alle disse ti landsomfattende kildeseriene kan inneholde sensitiv informasjon eller personopplysninger om nålevende personer. Det vil derfor kunne gå opptil 100 år før informasjonen kan ligge fritt tilgjengelig på Digitalarkivet. Les mer om dette her.

De som kan betraktes som forskere eller parter kan søke om digitalt innsyn i det adgangsbegrensete materialet. Det kan søkes om innsyn i personlige forhold her, og det kan søkes innsyn til faglige forhold her.

Vi skal digitalisere mye annet også i 2022. Dette er de største satsingene i tillegg til de 10 landsomfattende seriene:

 • Referatprotokoller fra samtlige departementer fra 1814 og helt opp mot vår tid
 • Folkeregisterkort fra Skatteetaten frem til 1995
 • Sesjonsdata 19411956 for hele landet
 • Grunnlagsmaterialet til bokserien «Våre falne»
 • Utvalgte arkivserier i forbindelse med «Skeivt kulturår»
 • Fotoarkivet etter Olaf A. Ellingsen i Stavanger