ENG
DSC_2512

Arkivutviklingsmidler 2023

Du kan nå søke støtte til prosjekt- og utviklingstiltak på arkivfeltet for 2023!

I år er det avsatt 12,3 millioner kroner av Norsk Tippings spilleoverskudd til prosjekt- og utviklingstiltak på arkivfeltet. Deler av tilskuddsrammen vil bli disponert til planmessig arbeid med å sikre at privatarkiv fra viktige samfunnssektorer og alle landets regioner blir bevart og tilgjengeliggjort. Vi har nå åpnet for søknader - og søknadsfristen er 1. oktober.

Trykk her for å søke midler

Registrer deg som søker og få tilsendt elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 1.oktober.

Det legges til rette for dialog i forkant av innsending av søknadene. Ønske om slik dialog meldes til [email protected].

Det vil også avholdes et digitalt erfarings- og inspirasjonsseminar torsdag 31.august fra 0900 til 1030. I del 1 av seminaret vil noen prosjekter som tidligere har fått midler fortelle litt om søknadsprosessen og prosjektgjennomføring. I del 2 vil Arkivverket gjennomgå årets programområder og søknadskriterier. Det vil mot slutten være mulig å stille spørsmål om søknadsprosessen. Så merk av datoen 31. august 0900-1030 og bli med! Seminaret er åpent for alle, og du kommer inn i møtet ved å trykke på denne lenken.

Ved tekniske problemer knyttet til søknadsskjema, eller ved uklarheter, ta kontakt med Sissel Eltvik Wang ([email protected]).

 

Målgruppen for arkivutviklingsmidlene er:

 • Institusjoner som bevarer og tilgjengeliggjør arkiv fra offentlig eller privat virksomhet
 • Dokumentasjonsfaglige miljøer i kommunal forvaltning
 • Arkivfaglige medlems- og interesseorganisasjoner 

Statlige virksomheter som avleverer sine arkiv til Arkivverket kan i utgangspunktet ikke søke. Det kan gjøres unntak for statlige virksomheter som søker om midler til prosjekter som vil ha stor overføringsverdi til resten av arkivsektoren. 

Vi oppfordrer til samarbeidsprosjekter. Vi oppfordrer også søkere til å samarbeide med andre relevante aktører, for eksempel utviklings- og forskningsmiljø og private aktører.

 

I 2023 deler Riksarkivaren ut midler innenfor to programområder. For begge programområdene fatter Arkivverket vedtak etter en helhetlig vurdering.

Alle søknader vurderes etter følgende kriterier: 

 • Om tiltaket er relevant i forhold til programmenes formål 
 • Om tiltaket er et samarbeidstiltak med ulike typer aktører 
 • Om tiltaket fører til kompetanseheving i institusjonen 
 • Om søker kan vise til en realistisk prosjektplan og budsjett
 • Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tilskudd, vil bli vektlagt i vurderingen av søknaden. 

Det gis ikke støtte til ordinær drift, og midler skal i utgangspunktet heller ikke benyttes til innkjøp av ikt-utstyr eller inventar. Det gis heller ikke støtte til utvikling eller markedsføring av tjenester med sikte på salg. 

Alle søkere som får tilskudd må levere status-/sluttrapport og kan bli bedt om å dele sine erfaringer med sektoren, f.eks. på erfaringsseminar. 

 

Fagområdet for dokumentasjonsforvaltning og arkiv har de siste 20 årene vært preget av lite innovasjon og modernisering. Dette til tross for at arkivsektoren har et stort behov for innovative tiltak for å forbedre kvaliteten på flere felt knyttet til både eksisterende- og framtidig kulturarv. Det gjelder både for de offentlige og private arkivene. Men innovasjon og modernisering kommer ikke av seg selv. Det krever tid og ressurser, og en arena som åpner for læring, prøving og feiling.   

Innsatsområde 1.1.: Arkivspira

Arkivspira skal dyrke innovasjon for bedre arkiv og dokumentasjon. Innsatsområdet legger til rette for kunnskapsutvikling, samarbeid, fornyelse og omstilling i arkivsektoren hvor det er nødvendig å tenke nytt og kreativt, og gjerne utradisjonelt. Arkivspira er tilgjengelig for søkere som vil teste, utforske, pilotere eller utvikle en idé, arbeidsmåte, metodikk eller løsning. Det gjelder for alle typer arkiv og for hele verdikjeden. 

Formålet med Arkivspira er å gi spillerom, erfaring, kompetanse og selvtillit på innovasjon. En forbedring og effektivisering i måten vi forvalter, bevarer, tilgjengeliggjør eller formidler arkiv på vil være et pluss. Arkivspira åpner også for søknader til forprosjekter for større planlagte tiltak innenfor programområdet Innovasjonsarena for arkiv og dokumentasjon. 

Vi forventer ikke at alle tiltak som får støtte leverer på målsettingen. Formålet er den læringen, kompetansen og erfaringen som skjer i gjennomføringen av tiltaket. 

Krav til tiltaket: 

 • Maks 1 år 
 • Maks søknadssum kr. 250 000 
 • Søker må levere en kort læringsrapport, i tillegg til sluttrapporten.

Det er en styrke hvis tiltaket treffer et eller flere av følgende: 

 • Tiltaket er et samarbeidstiltak med ulike typer aktører 
 • Tiltaket har overføringsverdi til hele eller deler av arkivfeltet 
 • Tiltaket omhandler håndtering av digitalt skapt arkiv 

 

Innsatsområde 1.2: Arkivveksthuset 

Tiltak som har fått støtte til- og gjennomført et forprosjekt i Arkivspira, kan søke om støtte fra Arkivveksthuset til realisering av det planlagte prosjektet. Det er en forutsetning at søker har levert sluttrapport og/eller statusrapport fra forprosjektet innenfor tidsfristen. Tiltak som har gjennomført et forprosjekt utenfor arkivspira kan også søke. Forutsetning er at resultat fra forprosjekt legges ved søknaden. 

Formålet med Arkivveksthuset er å bidra til at gode ideer blir realisert. 

Krav til tiltaket: 

 • Maks 3 år - men kan bare søke for et år om gangen 
 • Tiltaket må starte senest 1 år etter at forprosjekt er ferdig 

Det er en styrke hvis tiltaket treffer et eller flere av følgende: 

 • Tiltaket er et samarbeidstiltak med ulike typer aktører 
 • Tiltaket har overføringsverdi til hele eller deler av arkivfeltet 
 • Tiltaket omhandler håndtering av digitalt skapt arkiv 
 • Tiltaket har egenfinansiering og/eller annen finansiering 

 

Til tross for mange initiativ og tiltak i sektoren, ligger fremdeles bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv langt etter tilsvarende for de offentlige arkivene. Verst er det for de digitalt skapte arkivene, der under 10 % av bevarte uttrekk er fra privat sektor. En tredel av privatarkivene er ikke ordnet, og 49 % er uten publisert kataloginformasjon.  

Programområdet legger til rette for sikring, ordning og katalogisering av privatarkiv - både analoge og digitale. Formålet med programmet er å bidra til at viktige privatarkiv i hele landet blir tilgjengeliggjort for bruk gjennom publisering av kataloginformasjon. 

Krav til tiltaket:  

 • Maks 3 år – men kan bare søke for et år om gangen 
 • Arkivkatalog må som hovedregel registreres i Asta og publiseres på Arkivportalen. Andre nasjonale fellesløsninger kan også være aktuelle, men vil vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
 • Arkivet må forvaltes av en bevaringsinstitusjon  
 • Arkivet må bli gjort tilgjengelig for offentligheten, så langt dette er mulig

Det er en styrke hvis tiltaket treffer et eller flere av følgende: 

 • Tiltaket omhandler sikring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapte arkiv  
 • Tiltaket er samordnet med fylkeskoordinerende institusjon for privatarkiv 
 • Arkivet er i samsvar med regionalt- eller nasjonalt planarbeid  
 • Arkivet omhandler underdokumenterte grupper eller minoriteter  
 • Arkivet står i umiddelbar fare for å gå tapt 
 • Arkivet har potensiale til å nå ut til nye brukergrupper 

 

Når du har registrert deg som søker (se lenke i faktaboksen over) vil du motta en e-post som inneholder en unik lenke til ditt søknadsskjema. Det betyr at du kan gå inn og ut av skjemaet så mange ganger du ønsker helt til søknadsfristen går ut. All informasjon du har avgitt på en side vil lagres så snart du trykker på «neste side». Siden lenken er unik, anbefaler vi at du ikke deler den med andre.

Du kan velge søknadsskjema på bokmål og nynorsk. Bytt målform ved å trykke på «NB» (norsk bokmål) eller «NN» (norsk nynorsk) nederst på siden.

Når du trykker "Avslutt", vil søknaden din ferdigstilles. Du vil da motta en kvittering, den vil inneholde to lenker. I den ene lenken vil du få mulighet til å skrive ut en kopi av den ferdig utfylte søknaden. Vi anbefaler at du ser over søknaden din en siste gang. I den andre lenken vil du få mulighet til å gå inn i søknadsskjemaet igjen for å endre opplysningene du har gitt i søknaden. Du kan endre opplysninger i søknaden din helt frem til søknadsfristen går ut 1.okt. Arkivverket vil ikke vurdere innsendte søknader før søknadsfristen er gått ut.

 

Lenke til PDF. PS: Ikke til utfylling! Trykk på lenke over for å registrere deg som søker og få tilsendt elektronisk søknadsskjema.

Last ned kopi av søknadsskjema på bokmål eller nynorsk.

Merk at kopiene av søknadsskjema inneholder en oversikt over alle utfyllingsfelt. I det elektroniske søknadsskjemaet vil del 3 være ulik for søkerne på de ulike programområdene.