ENG
IA banner Hvorfor IA

Hvorfor starte med innebygd arkivering?

Innebygd arkivering skal gjøre det enklere å overholde lovbestemte krav offentlige virksomheter står overfor. I tillegg gir innebygd arkivering et betydelig potensiale for gevinster for den enkelte virksomhet og ikke minst for samfunnet.

I 2019 kom Norges offentlige utredninger med rapporten "fra Kalveskinn til datasjø". Et utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver som vil avløse arkivlova fra 1992.​

Ny arkivlov vi gi et større handlingsrom for innovasjon og nytenkning enn dagens lov. Samtidig er det et større handlingsrom i dagens lovverk enn hva mange virksomheter er klar over. Arkivverkets satsing på innebygd arkivering handler om å tydeliggjøre dette handlingsrommet og få virksomheter til å benytte seg av det, samtidig som vi utforsker hvordan arkivering i forvaltningen kan løses fremover.​

For at virksomhetene både skal kunne imøtekomme dagens dokumentasjonskrav og behovet for at virksomhetens kjerneoppgaver effektivt ivaretas, er det avgjørende å starte prosessen og ikke vente på nytt lovverk.

Innebygd arkivering vil kunne utløse gevinster på flere nivåer:

 

Skjermbilde 2021-10-14 kl. 22.12.23.png
 
Et sentralt mål med innebygd arkivering er å gjøre det lettere for offentlige virksomheter å ivareta krav i lovene som regulerer behandlingen av dokumentasjon.
Arkivloven med forskrifter skal sikre at forvaltningen har arkiv vi kan stole på. Offentlige virksomheter dokumenterer ikke bare på vegne av seg selv, de skal også sikre dokumentasjon på vegne av fellesskapet. Regelverket legger grunnlag for innsynsretten, forsvarlig saksbehandling, etterprøvbarhet fra tilsynsmyndigheter og kontrollorganer, og at dokumentasjon som ivaretas innbyggernes rettigheter blir bevart.
Arkivloven pålegger forvaltningen å ha arkiv, og den gir et eksplisitt forbud mot å slette informasjon som har dokumentasjonsverdi, uten av arkivmyndigheter har gitt tillatelse fra det.
Arkivloven er kun én av flere lover offentlige virksomheter må forholde seg til når de skal dokumentere og arkivere i deres virksomhet:

 

Forvaltningsloven og en rekke særlover regulerer hva som skal dokumenteres og arkiveres

 

Offentleglova regulerer hvilke opplysninger som skal være tilgjengelig for innsyn

 

Arkivlova regulerer hvordan dokumentasjon skal forvaltes

 

Personopplysningsloven / personvernforordningen regulerer hvordan personopplysninger skal behandles

 

Sikkerhetsloven regulerer behandling av skjermingsverdig og sikkerhetsgradert informasjon

 

Beskyttelsesinstruksen regulerer behandlingen av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med forskrifter