ENG

Utlevering

Norsk helsearkiv skal utlevere helseopplysninger til forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

 

Utlevering til forskning

Norsk helsearkiv kan utlevere helseopplysninger til forskning etter søknad dersom det er tillatt etter reglene om taushetsplikt. Utlevering til forskning kan bare skje etter godkjenning av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Som hovedregel skal slike utleveringer ikke inneholde direkte personidentifiserbare kjennetegn eller andre kjennetegn som innebærer at den registrerte ved bruk av enkle hjelpemidler kan identifiseres. Dersom direkte personidentifiserbare kjennetegn er nødvendig for å sammenstille opplysningene med opplysninger i andre registre og sammenstillingen utgjør en hovedverdi for forskningen, kan opplysninger likevel utleveres med direkte identifiserbare kjennetegn.

Utlevering til pårørende

I samsvar med lov om pasient- og brukerrettigheter § 5-1, 5. ledd,  har nærmeste pårørende rett til innsyn i journalen etter en pasients eller brukers død, om ikke særlige grunner taler mot dette. Utlevering gjøres kun etter skriftlig søknad. 

Dersom du vet at Norsk helsearkiv allerede har mottatt journalen kan du fylle ut og sende denne innsynsforespørselen:

Innsynsforespørsel for pårørende