ENG

Utlevering

Norsk helsearkiv skal utlevere helseopplysninger til forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Utlevering til forskning

Søknad om utlevering av data til forskning fra Norsk helsearkiv skal på sikt gjøres via felles nasjonale løsninger (Helseanalyseplattformen). Inntil Norsk helsearkiv tar i bruk disse løsningene kan forskere henvende seg via kontaktskjema dersom de har spørsmål om hvordan de kan søke om data til sitt forskningsprosjekt. Informasjon om formål med forskningsprosjektet kan være nyttig for at vi kan hjelpe deg videre.

Norsk helsearkiv kan utlevere helseopplysninger til forskning etter søknad dersom det er tillatt etter reglene om taushetsplikt. Utlevering til forskning kan bare skje etter godkjenning av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Som hovedregel skal slike utleveringer ikke inneholde direkte personidentifiserbare kjennetegn eller andre kjennetegn som innebærer at den registrerte ved bruk av enkle hjelpemidler kan identifiseres. Dersom direkte personidentifiserbare kjennetegn er nødvendig for å sammenstille opplysningene med opplysninger i andre registre og sammenstillingen utgjør en hovedverdi for forskningen, kan opplysninger likevel utleveres med direkte identifiserbare kjennetegn.

Utlevering til virksomhet

Virksomheter kan etter vurdering hos Norsk helsearkiv få lånt tilbake avleverte journaler dersom de har behov for dette i forbindelse med saksbehandling. Vennligst bruk kontaktskjema for å sende forespørsel med nødvendig informasjon men unnlat sensitive opplysninger.

Utlevering til pårørende

Norsk helsearkiv ble åpnet i 2019 og har foreløpig en begrenset mengde materiale. Det kan derfor være aktuelt å kontakte sykehuset først.

I samsvar med reglene om taushetsplikt kan pårørende ha rett til innsyn i pasientjournal etter en pasients død, dersom ikke «særlige grunner» taler mot det.

Som pårørende kan du derfor søke om å få innsyn i dine avdøde slektningers pasientjournal. 

A. Dersom du ikke vet om Norsk helsearkiv har mottatt journalen kan du sende en vanlig henvendelse gjennom vårt kontaktskjema.

B. Dersom du vet at Norsk helsearkiv allerede har mottatt journalen kan du skrive ut og sende (med brevpost) en utfylt innsynsforespørsel for pårørende med kopi av godkjent legitimasjon.

 

 

Hvem som er å anse som pårørende og nærmeste pårørende fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 b.

Ordning av pasientjournaler i sykehusene kan være etter ulike prinsipper. 

Årstallene må derfor ses på i sammenheng med deres betydning.

 

Sykehus ID Gjelder årene Sortert etter
Aker 1Fa 1994-2008 Dødsår
Haugesund sykehus 1Fa 1971-2013 Dødsår
LHL Feiringklinikken 1Fa 1989-2006 Innleggelse
LHL Glittreklinikken 1FbFcFd 1948-2007 Dødsår
Lovisenberg 1Fa 1980-2008 Dødsår
Lovisenberg 2Fb 1990-2008 Dødsår
NKS Olaviken 1Fa 2001-2008 Dødsår
Radiumhospitalet 2Fb 1960-1970 Innleggelse
Radiumhospitalet 2Fa 1932-1955 Innleggelse
UNN Tromsø 2Fc 1999-2003 Dødsår
UNN Tromsø 1Fa 2004-2017 Dødsår
UNN Tromsø 2Fb 1991-1998 Dødsår
UNN Tromsø 3Fd 1890-1900 Fødselsår
Ålesund 1Fa 1972-1998 Dødsår
Ålesund 1Fb 1999-2006 Dødsår
Ålesund 1Fc 2007-2015 Dødsår

Oppdatert: 18. mai 2020