ENG

Utlevering

Norsk helsearkiv skal utlevere helseopplysninger til forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Norsk helsearkivs arkivbestand                                      

Hva betyr seriens ytterår?

Ordning av pasientjournaler kan være gjort etter ulike prinsipp ved forskjellige sykehus.

Seriens ytterår representerer derfor den ordningen som er definert av hvert enkelt sykehus, ved avlevering til Norsk helsearkiv. Ordningsprinsippet kan være fødselsår, dødsår, innleggelse eller annet.

Når Norsk helsearkiv får materialet blir det analysert nøyere, og da finnes det flere måter å beskrive arkivbestanden på.

Kvalitetssikring ved Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv gjennomgår alt materiale etter avlevering og våre systemer og analyseverktøy muliggjør å hente ut supplerende informasjon om arkivbestanden, for eksempel å beskrive ytterår både basert på fødselsår, dødsår og innleggelsesår.

I nær fremtid vil vi kunne vise enda nøyaktigere informasjon om arkivbestanden og de enkelte arkivseriene; blant annet tilknyttede metadata som samles inn ved digitaliseringsprosessen i Norsk helsearkiv.

  Mottatt materiale
 Definert av sykehuset
Etter analyse i Norsk helsearkiv  
Virksomhet  Hyllemeter   Journaler  Seriens ytterår Ytterår representerer Dødsår  Innleggelsesår   Fødselsår  ID
Akershus universitetssykehus 7 14202 1983- 1995 Ukjent       1 Va
Akershus universitetssykehus     1961- 1982 Ukjent       2 Vb
Betanien Bergen 19 4812     1988- 2009 1970- 2008 1891- 1981 1 Fa
Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad 7 2239     1977- 2008 1976- 1994 1900- 1981 1 Fa
Diakonhjemmet sykehus 132   2001-2014 Dødsår       1 Fa
Diakonhjemmet sykehus 25   2001-         2 Fb
Diakonhjemmet sykehus 1   2001-         3 Fc
Diakonhjemmet sykehus     1967- 2000 Dødsår       1 Fb og Fc?
Drammen sykehus 2 25069 1950-2002 Ukjent       1 Va
Haugesund sjukehus 62 14127     1969- 2014 1928- 2006 1872- 2004 1 Fa
Haugesund sjukehus 59 13563     1971-2013 1928-2008 1875-2002 2 Fb
Haukeland universitetssykehus 5 15567 1979- 2001 Ukjent       1 Va
LHL-Feiring 125 14605     1989-2016 1989- 2016 1901 - 1984 1 Fa?
LHL-Glittre 105 19813     1948- 2009 1912- 2008 1873- 2004 1 Fb, Fc, Fd
Lovisenberg diakonale sykehus 99 6068 1980- 2008 Dødsår       1 Fa
Lovisenberg diakonale sykehus 27 5234     1993- 2008 1986- 2008 1899 - 2008 2 Fb
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 11 2432     1999 - 2009 1999- 2009 1904- 1969 1 Fa
OUS Aker sykehus 407 20872     1989- 2017 1946- 2008 1894-  1997 1 Fa
OUS Radiumhospitalet 162 18285 1932- 1955 Innleggelse       2 Fa
OUS Radiumhospitalet 164 18860 1960- 1970 Innleggelse       2 Fb
Radiumhospitalet 189   1956-2010 Dødsår       1 Fa
Revmatismesykehuset Lillehammer 28   1958- 2007         1 Fa
SI Hamar 47   1966-2000 Dødsår       2 Fab
SI Hamar 250   2001-2013 Dødsår       2 Faa
SI Tynset 54 7503     1981- 2009 1949- 2007 1884- 1998 1 Fa
SI Tynset 6   1949-1971 Innleggelse       3 Fc
SI Tynset 33   1971-2012 Dødsår       2 Fb
SIV Tønsberg 2 20359 1978- 1995 Ukjent       1 Va
Sørlandet sykehus Kristiansand 188 9000 1990-2007 Dødsår       1 Fa
Stavanger universitetssykehus 345 19354     1943- 2004 1940- 2003 1864- 2002 1 Fa-Fb
Sunnaas sykehus HF 54 6695     1963-2017 1961- 2009 1900- 2005 1 Fa
Sykehuset Levanger 45   1990- 2007         2 Fb
Troms militære sykehus 45 14244     1959-  2017 1955- 2006 1813- 1994 1 Fa
UNN Tromsø 315 44253 1991- 1998 Dødsår       2 Fb
UNN Tromsø 225 15266     1999- 2003 1935- 2003 1894- 2003 2 Fc
UNN Tromsø 8 792 1890- 1900 Fødselsår       3 Fd
UNN Tromsø 216   2008-2012 Dødsår       1 Fa
UNN Tromsø 216   2013-2017 Dødsår       1 Fa
UNN Tromsø 216 29403 2004- 2007 Dødsår       1 Fa
Ålesund sjukehus 57 6270 '-2005 Ukjent       1 Fd
Ålesund sjukehus 2 220   Ukjent       1 Fj
Ålesund sjukehus 14 1540 1980-2000 Ukjent       1 Fk
Ålesund sjukehus 220 22200     1997-2006 ?-2010 1894-2006 1 Fb
Ålesund sjukehus 6 660     1987-2005 1977-1990 1886-1977 1 Ff
Ålesund sjukehus 5 550 1978-2009 Ukjent       1 Fm
Ålesund sjukehus 8 880 1980-2008 Ukjent       1 Fi
Ålesund sjukehus 13 1430   Ukjent       1 Fg
Ålesund sjukehus 7 770   Ukjent       1 Fn
Ålesund sjukehus 252 25200     1951-2015 1930-2011 1860-2006 1 Fc
Ålesund sjukehus 4 440     1975-2005 1967-2005 1892-1999 1 Fe
Ålesund sjukehus 258 28380     1977-1999 1938-1998 1876-1998 1 Fa
Åsgård sykehus 29 1740 1950- 2000 Ukjent       1 Fa

Materiale i fet skrift er innlemmet i Helsearkivregisteret.

Oppdatert: 17. desember 2020

 

Utlevering til forskning

Norsk helsearkiv kan utlevere helseopplysninger til forskning etter søknad dersom det er tillatt etter reglene om taushetsplikt.

Søknad

I løpet av første kvartal 2021 vil søknad om utlevering av data til forskning fra Norsk helsearkiv gjøres via Helseanalyseplattformen (helsedata.no). Inntil da kan forskere henvende seg via kontaktskjema dersom de har spørsmål om hvordan de kan søke om data til sitt forskningsprosjekt. Informasjon om formålet med forskningsprosjektet kan være nyttig for at vi kan hjelpe deg videre.Utlevering av helseopplysninger til forskning kan bare skje ved oppfylling av minst en av disse kravene og forskere må være klar over hvilke krav de må oppfylle.

  1. Etter dispensasjon fra taushetsplikt fra REK
  2. Forhåndsgodkjenning for prosjektet fra REK (etisk vurdering)
  3. Dispensasjon fra taushetsplikt via Helsedirektoratet for forskning etter helsepersonelloven §29b.

Se også:

Utlevering til virksomhet

Virksomheter kan etter vurdering hos Norsk helsearkiv få lånt tilbake avleverte journaler dersom de har behov for dette i forbindelse med saksbehandling.

Søknad

Vennligst bruk kontaktskjema for å sende forespørsel med nødvendig informasjon men unnlat sensitive opplysninger.

Utlevering til pårørende

I samsvar med reglene om taushetsplikt kan pårørende ha rett til innsyn i pasientjournal etter en pasients død, dersom ikke «særlige grunner» taler mot det. Som pårørende kan du derfor søke om å få innsyn i dine avdøde slektningers pasientjournal. 

Hvem som er å anse som pårørende og nærmeste pårørende fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 b.

Søknad

Vennligst se gjennom bestandsoversikten først. Der finner du informasjon om det materialet NHA har mottatt.

Dersom bestandsoversikten viser at journalen kan være mottatt kan du skrive ut og sende (med brevpost) en utfylt innsynsforespørsel for pårørende

Dersom du ikke finner sykehuset og relevant årstall i bestandsoversikten har vi sannsynligvis ikke journalen du leter etter. I så fall anbefaler vi å kontakte sykehuset.

Norsk helsearkiv ble åpnet i 2019 og har foreløpig digitalisert en begrenset mengde materiale.

Fullmakt

Fullmakt fra pårørende til helsepersonell

Fullmakt fra pårørende til andre