ENG

Utlevering

Norsk helsearkiv skal utlevere helseopplysninger til forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Utlevering til forskning

Søknad om utlevering av data til forskning fra Norsk helsearkiv skal på sikt gjøres via felles nasjonale løsninger (Helseanalyseplattformen). Inntil Norsk helsearkiv tar i bruk disse løsningene kan forskere henvende seg via kontaktskjema dersom de har spørsmål om hvordan de kan søke om data til sitt forskningsprosjekt. Informasjon om formål med forskningsprosjektet kan være nyttig for at vi kan hjelpe deg videre.

Norsk helsearkiv kan utlevere helseopplysninger til forskning etter søknad dersom det er tillatt etter reglene om taushetsplikt. Utlevering til forskning kan bare skje etter godkjenning av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Som hovedregel skal slike utleveringer ikke inneholde direkte personidentifiserbare kjennetegn eller andre kjennetegn som innebærer at den registrerte ved bruk av enkle hjelpemidler kan identifiseres. Dersom direkte personidentifiserbare kjennetegn er nødvendig for å sammenstille opplysningene med opplysninger i andre registre og sammenstillingen utgjør en hovedverdi for forskningen, kan opplysninger likevel utleveres med direkte identifiserbare kjennetegn.

Utlevering til virksomhet

Virksomheter kan etter vurdering hos Norsk helsearkiv få lånt tilbake avleverte journaler dersom de har behov for dette i forbindelse med saksbehandling. Vennligst bruk kontaktskjema for å sende forespørsel med nødvendig informasjon men unnlat sensitive opplysninger.

Utlevering til pårørende

I samsvar med reglene om taushetsplikt kan pårørende ha rett til innsyn i pasientjournal etter en pasients død, dersom ikke «særlige grunner» taler mot det. Som pårørende kan du derfor søke om å få innsyn i dine avdøde slektningers pasientjournal. 

Norsk helsearkiv ble åpnet i 2019 og har foreløpig digitalisert en begrenset mengde materiale.

Søknadsprosess:

Vennligst se først gjennom bestandsoversikten. Der finner du informasjon om det materialet NHA har mottatt.

Dersom bestandsoversikten viser at journalen kan være mottatt kan du skrive ut og sende (med brevpost) en utfylt innsynsforespørsel for pårørende

Dersom du ikke finner sykehuset og relevant årstall i bestandsoversikten har vi sannsynligvis ikke journalen du leter etter. I så fall anbefaler vi å kontakte sykehuset.

Fullmakt

Fullmakt fra pårørende til helsepersonell

Fullmakt fra pårørende til andre

 

Hvem som er å anse som pårørende og nærmeste pårørende fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 b.

Norsk helsearkivs arkivbestand                                      

Hva betyr seriens ytterår?

Ordning av pasientjournaler kan være gjort etter ulike prinsipp ved forskjellige sykehus.

Seriens ytterår representerer derfor den ordningen som er definert av hvert enkelt sykehus, ved avlevering til Norsk helsearkiv. Ordningsprinsippet kan være fødselsår, dødsår, innleggelse eller annet.

Når Norsk helsearkiv får materialet blir det analysert nøyere, og da finnes det flere måter å beskrive arkivbestanden på.

Kvalitetssikring ved Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv gjennomgår alt materiale etter avlevering og våre systemer og analyseverktøy muliggjør å hente ut supplerende informasjon om arkivbestanden, for eksempel å beskrive ytterår både basert på fødselsår, dødsår og innleggelsesår.

I nær fremtid vil vi kunne vise enda nøyaktigere informasjon om arkivbestanden og de enkelte arkivseriene; blant annet tilknyttede metadata som samles inn ved digitaliseringsprosessen i Norsk helsearkiv.

 

  Mottatt materiale
 Definert av sykehuset
Etter analyse i Norsk helsearkiv  
Virksomhet  Hyllemeter   Journaler  Seriens ytterår Ytterår representerer Dødsår  Innleggelsesår   Fødselsår  ID
Akershus universitetssykehus 7 14202 1983- 1995 Ukjent       1 Va
Akershus universitetssykehus     1961- 1982 Ukjent       2 Vb
Betanien Bergen 19 4812 1914- 2011   1988- 2009 1970- 2008 1891- 1981 1 Fa
Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad 7 2239 1976- dd   1977- 2008 1976- 1994 1900- 1981 1 Fa
Diakonhjemmet sykehus     2001-         3 Fc
Diakonhjemmet sykehus     2001-         2 Fb
Diakonhjemmet sykehus 132   2001-2014 Dødsår       1 Fa
Diakonhjemmet sykehus     1967- 2000 Dødsår       1 Fb og Fc?
Drammen sykehus 2 25069 1950-2002 Ukjent       1 Va
Haugesund sjukehus 59 13563 1971- 2013   1971-2013 1928-2008 1875-2002 2 Fb
Haugesund sjukehus 62 14127 1971- 2013   1969- 2014 1928- 2006 1872- 2004 1 Fa
Haukeland universitetssykehus 5 15567 1979- 2001 Ukjent       1 Va
LHL-Feiring 125 14605 1989- 2006?   1989-2016 1989- 2016 1901 - 1984 1 Fa?
LHL-Glittre 105 19813 1948- 2007   1948- 2009 1912- 2008 1873- 2004 1 Fb, Fc, Fd
Lovisenberg diakonale sykehus 27 5234 1990- 2008   1993- 2008 1986- 2008 1899 - 2008 2 Fb
Lovisenberg diakonale sykehus 99 6068 1980- 2008 Dødsår       1 Fa
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 11 2432 2001-2008   1999 - 2009 1999- 2009 1904- 1969 1 Fa
OUS Aker sykehus 407 20872 1994-2008   1989- 2017 1946- 2008 1894-  1997 1 Fa
OUS Radiumhospitalet 162 18285 1932- 1955 Innleggelse       2 Fa
OUS Radiumhospitalet 164 18860 1960- 1970 Innleggelse       2 Fb
Radiumhospitalet 189   1956-2010 Dødsår       1 Fa
SI Tynset 54 7503 1971- 2012   1981- 2009 1949- 2007 1884- 1998 1 Fa
SIV Tønsberg 2 20359 1978- 1995 Ukjent       1 Va
Sørlandet sykehus Kristiansand 188 9000 1990-2007 Dødsår       1 Fa
Stavanger universitetssykehus 345 19354 1982- 1986 og 1987- 1998   1943- 2004 1940- 2003 1864- 2002 1 Fa-Fb
Sunnaas sykehus HF 54 6695 1954- 2017   1963-2017 1961- 2009 1900- 2005 1 Fa
Troms militære sykehus 45 14244 1953- dd   1959-  2017 1955- 2006 1813- 1994 1 Fa
UNN Tromsø 216 29403 2004- 2007 Dødsår       1 Fa
UNN Tromsø 216   2013-2017 Dødsår       1 Fa
UNN Tromsø 315 44253 1991- 1998 Dødsår       2 Fb
UNN Tromsø 225 15266 1999-2003   1999- 2003 1935- 2003 1894- 2003 2 Fc
UNN Tromsø 8 792 1890- 1900 Fødselsår       3 Fd
UNN Tromsø 216   2008-2012 Dødsår       1 Fa
Ålesund sjukehus 8 880 1980-2008 Ukjent       1 Fi
Ålesund sjukehus 7 770   Ukjent       1 Fn
Ålesund sjukehus 5 550 1978-2009 Ukjent       1 Fm
Ålesund sjukehus   6270 '-2005 Ukjent       1 Fd
Ålesund sjukehus 13 1430   Ukjent       1 Fg
Ålesund sjukehus 252 25200 2007-2015 Dødsår       1 Fc
Ålesund sjukehus 14 1540 1980-2000 Ukjent       1 Fk
Ålesund sjukehus 220 22200 1999-2006 Dødsår       1 Fb
Ålesund sjukehus 258 28380 1972- 1998 Dødsår       1 Fa
Ålesund sjukehus 6 660   Ukjent       1 Ff
Ålesund sjukehus 4 440 1973-2009 Ukjent       1 Fe
Ålesund sjukehus 2 220   Ukjent       1 Fj
Åsgård sykehus 29 1740 1950- 2000 Ukjent       1 Fa

 

Oppdatert: 28. september 2020