ENG

Om oss

Norsk helsearkiv skal ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene, og gjøre helseopplysninger i arkivet tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Ved Sykehusreformen 2002 kom arkivloven til anvendelse for offentlig virksomheter i spesialisthelsetjenesten. Dette førte til et behov for å utrede spesialisthelsetjenestens avleveringsplikt etter arkivloven.

Ved kongelig resolusjon 3. desember 2004 ble det oppnevnt et utvalg som fikk i oppgave å vurdere en fremtidig depotordning for alt bevaringsverdig arkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten. Helsearkivutvalget overleverte sin utredning NOU 2006: 5, Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene til Helse- og omsorgsdepartementet 3. april 2006. Utvalget foreslo å opprette Norsk helse­arkiv som en nasjonal depotordning som skal ta imot helsearkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten etter at materialet har vært gjort til gjenstand for kassasjon etter regler foreslått av utvalget.

Ved behandlingen av statsbudsjettet i 2009, besluttet Regjeringen å opprette et Norsk helsearkiv. Helsearkivet skulle ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene, og forvalte disse for bruk til forskning og andre dokumentasjonsformål. Det ble også besluttet at helsearkivet skulle organiseres i Arkivverket og lokaliseres på Tynset.

Virksomheten i Norsk helsearkiv og helsearkivregisteret er regulert med en egen forskrift, helsearkivforskriften. Forskriften er hjemlet i tre lover; helseregisterloven, spesialisthelsetjenesteloven og arkivloven . 

Helsearkivforskriften

Helsearkivforskriften etablerer Helsearkivregisteret i Norsk helsearkiv og gir bestemmelser om spesialisthelsetjenestens avleveringsplikt, behandlingen av avlevert arkivmateriale i Norsk helsearkiv og hvordan utleveringen skal skje innenfor rammene om taushetsplikt.

Helseregisterloven

Helseregisterloven §12 og 13 fastslår at Helsearkivregisteret er et helseregister med personidentifiserbar pasientdokumentasjon om avdøde pasienter og at opplysningene i Helsearkivregisteret kan behandles uten de registrertes samtykke. Riksarkivaren er databehandlingsansvarlig for opplysningene i Helsearkivregisteret, jf. arkivloven § 4.

Spesialisthelsetjenesteloven

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-2a bestemmer offentlige og private virksomheters plikt til å avlevere pasientjournalarkiv til Norsk helsearkiv. Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som omfattes av bevarings-, kassasjons- og avleveringsbestemmelsene i arkivlova kapittel II, skal avlevere sitt pasientjournalarkiv til Norsk helsearkiv, jf. arkivlova § 4. Private virksomheter i spesialisthelsetjenesten plikter å bevare sitt pasientjournalarkiv og avlevere dette til Norsk helsearkiv etter at forskriftsmessig kassasjon er utført.

Arkivloven

Arkivloven § 4 bestemmer at Norsk helsearkiv er en del av det statlige Arkivverket og at Riksarkivarene er øverste leder.

 

Norsk helsearkiv er organisert som en særskilt virksomhet innenfor det statlige Arkivverket. Riksarkivaren har i oppdrag å etablere Norsk helsearkiv og en interimsorganisasjon planlegger og gjennomfører nødvendige tiltak. Helse- og Omsorgsdepartementet har det overordnede ansvar og finansierer interimsorganisasjonen Norsk helsearkiv.

Norsk helsearkiv skal lokaliseres på Tynset  i et nytt arkivbygg. Statsbygg er byggherre og HENT AS er engasjert som totalentreprenør for byggeprosjektet.

Arkivbygget skal inneholde funksjoner for mottak, digitalisering, digital langtidsbevaring og utlevering av helseopplysninger. Bygget skal lokaliseres i Sjukehusveien 17 og er på ca 2500 kvadratmeter fordelt på to etasjer med et ca 12,5 meter høyt mellomlager.

Publisert 17. mars 2017

Norsk helsearkiv får nytt bygg på Tynset

Norsk helsearkiv har i samarbeid med Statsbygg utarbeidet kravspesifikasjon for nytt bygg på Tynset. Arbeidet ble gjennomført høsten 2016.

Bilde av Norsk helsearkiv på Tynset 1 - utvendig perspektiv

Kravspesifikasjonen krever at bygget skal ha effektive produksjonslinjer for digitalisering av fysisk arkivmateriale, at arkivmaterialet skal mellomlagres i et effektivt og automatisert lagersystem, og at det skal etableres et betydelig datasenter for langtidslagring av både digitalt skapte og digitaliserte pasientjournaler, samt forvaltning av Helsearkivregisteret. Helsearkivregisteret vil etterhvert inneholde en betydelig informasjonsmengde, selv i europeisk sammenheng. Bygget skal ha 58 arbeidsplasser.

Tverrsnitt av bygget på Tynset
Tverrsnitt av bygget på Tynset

Etter søknad ble fire entreprenører prekvalifiserte og fikk delta i konkurransen om å foreslå hvorledes bygget bør utformes og byggingen gjennomføres innenfor en gitt prisramme. Konkurransen ble vunnet av Hent AS og Luseparken arkitekter. Kontrakt mellom Statsbygg og Hent skal signeres i april, med forbehold om at byggeprosjektet blir godkjent i revidert nasjonalbudsjett i juni. Byggestart er planlagt ultimo juli 2017, og ferdigstillelse første halvår 2019. Dermed er tidspunktet for etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret fastsatt!

Tverrsnitt av bygget på Tynset 2

Norsk helsearkiv har hatt et omfattende samarbeid med Statsbygg i denne prosessen. Vi har deltatt i hele prosessen, og nå senest ved evalueringene av mottatte løsningsforslag. Vi er meget tilfredse med løsningsforslaget fra Hent. Dette blir flotte arbeidsplasser hvor alt er lagt til rette for trivsel og effektive arbeidsprosesser. Arbeidsplassene blir tilpasset oppgavene. Alle får rikelig med dagslys og god akustikk. I produksjonen installeres det fleksible støvavtrekk ved hver arbeidsplass, og det legges mye omtanke i tiltak mot støy.

Norsk helsearkiv på Tynset, innvendig perspektiv
Norsk helsearkiv på Tynset, innvendig perspektiv

Norsk helsearkiv blir et landsdekkende arkiv for sykehussektoren. Både offentlige og private virksomheter får avleveringsplikt til Norsk helsearkiv.

Virksomheten Norsk helsearkiv er i hovedsak regulert etter helseregisterloven og helsearkivforskriften. Dette innebærer at pasientinformasjonen hos Norsk helsearkiv skal inngå i Helsearkivregisteret og være underlag taushetsplikt uten ende. Innsyn skal gis etter særskilte regler og være begrenset til de som kan påberope seg hjemmel for innsyn. Til godkjente forskningsprosjekter skal det i utgangspunktet utleveres pasientinformasjon uten direkte personidentifiserbare kjennetegn. Dette blir en betydelig utfordring for virksomheten på Tynset.

________________________________________________________________________________________

Publisert 6.10.16

Statsbudsjettet 2017: Nybygg for Norsk helsearkiv og nye magasiner for Arkivverket i Mo i Rana

Regjeringen har foreslått en startbevilgning til to nye byggeprosjekter med byggestart i 2017: Nybygg for Norsk helsearkiv på Tynset og et nytt arkivmagasin for Arkivverket i fjellet i Mo i Rana. Regjeringen mener at dette vil bidra til en helhetlig løsning for å dekke Arkivverkets behov

Dette går fram av statsbudsjettet for 2017 som har blitt lagt fram 6. oktober 2016. Dette går fram av statsbudsjettet for 2017 som har blitt lagt fram i dag. Arkivverkets nye magasinhall for papirarkiv skal samlokaliseres med Nasjonalbiblioteket i det eksisterende fjellanlegget i Mo i Rana. Den foreslåtte startbevilgningen er på 50 millioner kroner, og dette vil muliggjøre oppstart av byggeprosjektet allerede i januar 2017 siden det er ferdigprosjektert sammen med utbyggingen av et sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket. Arkivmagasinet vil få en egen lagerhall med plass til 65.000 hyllemeter med en automatisert lagerløsning. Inntil 12.000 hyllemeter av dette vil avsettes til Norsk helsearkivs depot.


Glad dag for Norsk helsearkiv

Startbevilgningen inkluderer også en byggestart for Norsk helsearkiv på Tynset i 2017, men det tas forbehold om Stortingets tilslutning til endelig kostnadsramme. Løsningen for anlegget med inntil 58 arbeidsplasser (IT og digitalisering) har i en mulighetsstudie blitt estimert til en øvre grense på 230 millioner kroner i prisnivå 2016. Den samlede arkivløsningen gjennom arkivmagasin i Rana som skal romme helsearkiver, samt et digitalt helsearkiv på Tynset, har en anslått samlet investeringskostnad på omkring 490 millioner kroner (prisnivå 2016).

For oss som arbeider med utvikling og etablering av Norsk helsearkiv er det gledelig at det i statsbudsjett 2017 foreslås bevilget penger til Norsk helsearkivs etablering på Tynset. Vi er sikre på at vi sammen med Statsbygg skal kunne gjennomføre videre detaljplanlegging og prosjektering, slik at byggeprosjektet får nødvendige midler også i revidert nasjonalbudsjett i juni 2017. Endelig kan vi utarbeide milepælsplaner og tidfeste målepunktene. Dette er en gledens dag!, sier Tom Kolvig, direktør for Norsk helsearkiv.

Virksomheten på Tynset vil tilføre et 50-tall nye statlige arbeidsplasser til Tynset og Fjellregionen. Det er planlagt lokale utdanningstiltak som vil kvalifisere for mange av stillingene i Norsk helsearkiv.

– Helsearkivregisteret er en viktig del av Norsk helsearkiv. Dette blir et elektronisk register hvor alle pasientjournaler etter avdøde personer som har fått helsehjelp hos spesialisthelsetjenesten, vil inngå. Pasientopplysningene skal primært benyttes til forskning, og det blir stilt strenge krav til tilgang til opplysningene. Pasientopplysningene skal normalt utleveres uten direkte personidentifiserbare kjennetegn, sier Kolvig.

Norsk helsearkiv skal digitalisere de papirbaserte pasientjournalene. Etter digitalisering skal de fysiske journalene som hovedregel kasseres. Kun eldre fysiske journaler og journaler hvor det besluttes konkret vil bli bevart fysisk etter digitaliseringen. Disse fysiske journalene vil bli plassert i et eget anlegg i fjellet hos Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, med styring av tilgang som styres av Norsk helsearkiv. Denne lagringen påvirker ikke størrelsen på bemanningen på Tynset.

I Regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2017, Programkategori 08.20 Kulturformål (kap. 320–329) finner du ytterligere informasjon.

Se også: Pressemelding fra Kulturdepartementet: Nybygg for Norsk helsearkiv og nye magasiner for Arkivverket og Nasjonalbiblioteket

Alle ledige stillinger annonseres på JobbNorge eller FINN.

Norsk helsearkivs mål er at Helsearkivregisteret skal være et pålitelig system for digitalt langtidsbevaring for pasientarkivmateriale avlevert fra private og offentlige virksomheter i spesialisthelsetjenesten. Hensikten med langtidsbevaringen er at pasientarkivmateriale skal kunne brukes til forskning. Et viktig virkemiddel for å bygge tillit til virksomheten, er åpenhet om mål, strategi, funksjoner og prosesser. Som en følge av dette, publiserer Norsk helsearkiv dokumentasjon som er styrende for virksomhetsarkitekturen, retningslinjer og prosedyrer gjennom eHåndboka.

The National Health Archives of Norway aims to make the Health Archive Registry a trustworthy, digital long-term repository of patient archive material submitted by the hospitals in the specialist health care services, enabling this for research purposes. An important means of building trust is transparency and openness on strategy, business-rules and management. As a consequence of this, NHA aims to publish the documentation governing business architecture, guidelines and procedures on the NHA Web-site through the eHandbook.