Veileder for forliksråd

Veilederen er tenkt som et hjelpemiddel ved avlevering av papirarkiver etter forliksråd.

Innledning

Kommunene har ansvar for arkivmateriale fra forliksrådene fram til omorganiseringen i 2006. Fra 2006 tok politiet over ansvaret for arkivene etter forliksrådene

1 - Hvilke krav stilles i forbindelse med avlevering?

Arkivloven, arkivforskriften og riksarkivarens forskrift inneholder krav knyttet til avlevering til arkivdepot. 

Før en avlevering kan skje skal arkivmaterialet være: 

 • 25-30 år gammelt 
 • ute av administrativt bruk 
 • gjennomgått med tanke på arkivbegrensning og kassasjon 
 • vurdert med tanke på om det har vært omorganisering hos arkivskaperen
 • ordnet i samsvar med gjeldende lovverk 
 • vurdert med tanke på mediekonvertering

Se Arkivverkets sider om mediekonvertering: 
Hvorfor mediekonvertere
Hvordan planlegge mediekonvertering
Veileder for mediekonvertering av papirarkiver

 

3 - Hvordan ordnes arkivet?

Arkivene etter forliksrådene skal ordnes som offentlige arkiver og skal følge "Veileder for overføring av papirarkiv"  Dette gjelder alt som knytter seg til forberedelse, sortering, rensing, arkivbegrensning, kassasjon, avleveringslister, etikettering, pakking og avlevering.  

 
 

4 - Avlevering – Arkivverket eller kommunalt depot

Arkivmateriale etter forliksrådene skal behandles som følger:  

Arkivmateriale frem til 1930 

 

 Arkivmateriale fra perioden 1930 – 1995 

 • Forliksråd som allerede har avlevert arkivmateriale til Arkivverket, skal avlevere til Arkivverket 
 • Forliksråd som allerede har overført arkivmateriale til kommunalt arkivdepot, skal overføre til kommunalt arkivdepot 
 • Forliksråd som har avlevert/overført arkivmateriale både til Arkivverket og til et kommunalt arkivdepot, skal overføre til et kommunalt arkivdepot 
 • Forliksråd som ikke har avlevert arkivmateriale tidligere, skal avlevere til Arkivverket 

 

Arkivmateriale fra perioden 1995 – 2005  

 • Avleveres/overføres til kommunalt depot eller Arkivverket jf. perioden 1930 - 1995 

 

Avlevering av forliksrådsarkiver kan først skje når kravene i forbindelse med avlevering er oppfylt. 

5 - Om arkiver etter forliksråd

Forliksrådet er et kommunalt oppnevnt meglingsorgan. Fra 2006 overtok politiet ansvar for sekretariatet i forliksrådene.  

Forliksråd (tidligere forlikskommisjoner) ble etablert i 1795 i byene og 1797 i landdistriktene. Mange av arkivene etter forliksråd går tilbake til slutten av 1700-tallet.  

Forliksrådene behandler kun sivile saker - ikke straffesaker. Forliksrådene avsier ingen dom i saker som er kompliserte eller omfattende. Slike saker videresendes til høyere rettsinstans - første omgang tingretten.  

6 - Avleveringsliste – mal

Lastes ned og lagres på eget område for registrering av arkivmateriale. Se nærmere info i "Veileder for overføring av papirarkiv"