ENG

Vitnemål, fagbrev og autorisasjoner

Arkivverket kan ha dokumentasjon på vitnemål, svenneprøver, fagbrev og offentlig godkjenning, men om du trenger dokumentasjon på utdanning tatt i nyere tid må du først kontakte den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

De færreste skoler eller utdanningssteder bevarer serier med vitnemål for hver enkelt person. Som regel vil det være bevart felles karakterprotokoller for hele klasser eller kull, og eventuelle nye vitnemål skrives på bakgrunn av dette. 

Det kan være vanskelig å spore opp arkiver etter skoler, ettersom skolene ofte har skiftet navn gjennom årenes løp. Ikke sjelden har de gått fra å være private til å bli kommunale, fylkeskommunale eller statlige. Iblant har også utdanningen blitt endret. Arkiver etter enkelte skoler kan derfor ligge spredt i flere arkivinstitusjoner i og utenfor Arkivverket, og under flere ulike navn. Det er ikke uvanlig at arkiver før og etter en omorganisering er blandet sammen. Det kan derfor hende at du må kontakte flere arkivinstitusjoner for å få informasjonen du etterspør.

Hva kan finnes av dokumentasjon?

Grunnskolen er et kommunalt anliggende. Vitnemål, elevmapper, opplysninger om spesialpedagogiske tiltak og annen dokumentasjon fra grunnskole finnes derfor hos kommunen eller hos kommunale arkivdepoter for det aktuelle området.

Etter 1976 har fylkeskommunen hatt ansvar for videregående opplæring. Kontakt fylkeskommunen, interkommunalt arkiv eller fylkesarkiv dersom du har behov for vitnemål fra videregående skoler. Før 1976 var videregående skoler statlige. Det kan derfor finnes eldre vitnemål, karakterprotokoller og annen dokumentasjon hos statsarkivene i Arkivverket.

Arkivverket har mottatt arkiver fra flere universiteter og høyskoler, men det varierer fra utdanningssted til utdanningssted hvorvidt det er sendt inn vitnemål. Om du har behov for vitnemål fra universitet eller høyskole anbefaler vi at du først sjekker vitnemålsportalen eller kontakter arkivtjenesten ved studiestedet der du har studert.

Vær oppmerksom på at studentservice og tilsvarende tjenester ved universiteter og høyskoler ofte henviser videre til statsarkivene. Du bør presisere at du ønsker kontakt med arkivtjenesten ved det aktuelle studiestedet. Dersom studiestedet ikke har vitnemål, karakterprotokoller eller karakterkort hos seg, kan du kontakte Arkivverket. 

Godkjenning av svenne- og fagprøver har etter 1980 vært fylkeskommunenes ansvar. Fylkeskommunene har ofte tilgang til fagbrev og øvrig informasjon om godkjenning av utdanning i sine elektroniske systemer fra siste del av 1990-tallet og frem til i dag.

Bakgrunnsmateriale for fagbrev (lærekontrakter og godkjenning av lærerprøver) er avlevert til kommunale arkivdepot fra ca. 1980. Dersom fylkeskommunen ikke har dokumentasjonen du etterspør bør du kontakte interkommunalt arkiv eller fylkesarkiv for den aktuelle regionen.

Reiselivsdirektoratet (inntil 1978: Hotell- og turistdirektoratet) hadde i tiden 1955-1982 ansvaret for godkjenning og utstedelse av hotell-, kokke-, restaurant- og serveringsfagbrev. I 1983 ble direktoratet omgjort til en seksjon i Samferdselsdepartementet, og direktoratets arkiv ble avlevert til Riksarkivet. Riksarkivet oppbevarer dermed dokumentasjonen for utstedelse av de aktuelle fagbrevene.

Det kan finnes informasjon om fag- og svenneprøver i arkivene fra Statens utdanningskontor eller de fylkeskommunale yrkesopplæringsnemndene, men det varierer fra sted til sted hvor mye materiale vi har.

En del statsarkiv har gjennom avleveringer fra politi eller lensmann mottatt svenneprøveprotokoller for de fleste fag fra perioden ca. 1920-1980. Det finnes enkelte protokoller som går tilbake til ca. 1880, men dette varierer fra sted til sted. I Stavanger politikammer finnes først svenneprotokoller fra 1930, noe som kan komme av at politikammeret brant i 1929. Bergen politikammer har svenneprøveprotokoller 1902-1980. Det kan også finnes enkeltprotokoller i lensmannsarkivene. I tillegg kan det finnes informasjon om svenneprøver i sorenskriverarkiver. Ved å kontakte det aktuelle statsarkivet kan du få opplysninger om hva som er bevart av materiale.

Dokumenter som vedrører offentlig godkjenning, autorisasjon og bevilling for helsepersonell, politi og advokater kan finnes i Riksarkivet. Dersom du har behov for en autorisasjon eller bevilling som er yngre enn ca. 1980 må du kontakte godkjenningsmyndigheten, da Arkivverket ikke har mottatt så nytt materiale.

Det kan finnes godkjenninger av helsepersonell, som fysioterapeuter, radiografer, sykepleiere, hjelpepleiere, fotpleiere, fysiokjemikere etc. i arkivene etter fylkesmenn og fylkesleger. Enkelte fylkesleger har kun avlevert materiale fra tidlig 1980-tall, mens vi eksempelvis har materiale fra fylkeslegen i Hordaland for perioden ca. 1980-2001 og fra fylkeslegen i Nordland 1993-2002. Dersom ikke Riksarkivet eller Statens Helsetilsyn har godkjenningen du etterspør kan du kontakte ditt lokale statsarkiv for å høre om de kan hjelpe deg. 

Hvordan gå frem for å få opplysninger?

Arkivverket skal normalt ikke motta arkiver før de er 25-30 år gamle. Vi anbefaler derfor at du først kontakter utdanningsstedet dersom du har behov for kopi av vitnemål, fagbrev eller lignende.

Skolearkiver kan inneholde informasjon som er unntatt offentlighet. Vi låner derfor ikke ut nyere karakterprotokoller eller elevmapper på våre lesesaler, men du har rett til å få se opplysninger om deg selv.

For å få utskrift av karakterprotokoll eller kopi av elevmappe/vitnemål må du kontakte Arkivverket skriftlig ved å klikke nedenfor og fylle ut skjemaet du får opp. Du må identifisere deg selv ved å logge inn med elektronisk ID: